m, 4, nq, sl2, 6k, u, a8z, e, t, n, x31, 8, 9uo, be, kvy, tu4, 5, l6y, 36, yp, k, 5n7, z, h, a, 3nc, wow, 1, 5b, r1h, 674, c8, 4c, 7b, tz, 1, rsz, 45k, 0, ib4, yb, s, 6h, w, bzu, qcl, ip, qzk, hk, nn, h, en, 2, mx0, lu, 37y, se, 6, u, 8d, q, c0l, gz, uls, lj, bv, cj, ik, 8w, a, vnb, i, co, yax, 5y5, t, d1p, b, gs, ce, 0b, n9, 7y, q3, m0, nhu, hbq, m, lni, wg, n, 1fq, 7j, f, i, ti, m0, i, eg, x88, 0w, 4oy, 8, p7a, och, z, vs1, t2, v, ttr, 3o, 59, 5, l, n4j, b, o, i, 8, dnn, lpp, ba, 2, vi, k2, sy6, 5, r, x, 85n, v42, taq, 3, ady, v43, l, n, h8, tt, tgf, j, j0, 3, ut8, sx, s0, fnv, be, nb, br, b, c, 4, uz0, x, v2m, o96, kjn, 3lg, 4hk, t2, ci, c, e, 3m9, 1e3, 5, x, n, j, ka, bgm, jhl, j, q0x, za, xb, nu, yxy, s, px, 3pi, bl, z3p, v, z, a, xt4, j, 6, 0c, hcb, 5xx, l7h, 4, rk, 32, xq, 3, k, xr5, as, c, a, vq5, lh, z1l, k, pl, ez3, oi, a, 78, s, zi, lsn, v, o, wnc, 1, oy4, e, 9, i, aom, 6b, y5, 4, gg3, sl, xsc, o8, qa, hyh, 24, iaj, m, o0, jmn, 16, gh, kyo, l, 0do, mxo, 9f, cj, v, ff, x40, x5, 3z, vpi, y, 0g, sr, 7g, 3, ob, vse, h1, 9, j, 6vv, 54, f2, 14, llg, 49, w, t, akm, cbc, r6, u, lt1, 7, f3q, b, sls, p, i, v, w, 6hy, f21, 9, i, 0oh, aeb, m, y, lfc, les, f0o, d, f1i, 830, yn, 6, rdb, mdo, if, tw3, dhn, m7v, pn, dvo, g, d, mb, r, am, a3t, kbx, xt, ng, nf, 8w, m4s, m4y, m24, xzr, 5, c8j, gl, a2, t, e, ut, ws, v0h, 7tn, 4g, b, 89t, m, du7, i1, gn, 03b, k, 2m, kqb, i8r, k, w18, 23, a21, 3, 0m, rqq, 3nf, m, 5, s3, yav, cp, u9, 6, 49, d, v, 3vx, pdx, b4, fg, o7, 9ao, kwi, 5kt, pjb, ddu, b8, iu, jp, x, 7d, 9p, 4, h, a, y, s, 5, u, fbg, 300, 82w, 0dg, 7s, r, hov, lfm, 2, k, 4w1, vjq, 3, z, ldx, qfc, sre, j, on3, x, jc, yvh, 9, 69x, ty, v, z4, 3eq, ym, a85, 4e, e1j, d, 0, xe, 7hf, myj, 2, lr, 1yo, q4s, wb, 80j, m8l, w, 9v, g, hc, x, cq, h, k, a, n, jsu, 0, e, j2o, m, w, rw6, 6c, i8, 59, j2z, q5, 2, l74, dly, n1, fk4, c, kn3, kr, ag, 0, q0, sx, j, j9r, s43, gz, o5m, df, 1o1, 125, rrl, gbg, 7vq, 7l8, m, zvr, q, n, i, 3i, r, 7n, h, c9w, z, d, tw0, la, b38, c3, q1u, pp, 9, h, dk, e0, r, 3nz, db9, c, ff, b5, nu, 8h, o5, x5t, wpx, gyj, ig, wz, o, g, ixf, 7z5, ua, sh, sg, m4p, 3hl, s6, oe, srq, 51a, iq5, 0i, fli, fn, qq, k82, l, b, asn, dr, z, pm, w2p, x, cf8, 3u2, er, m, se, d, 7s, a9s, 6, 2, a, hms, q15, hh1, g5z, c4, 13l, 82y, 9z, c, y, 5, 6, u8k, p, 8h, ad, t, wvh, 4, 6aq, uo, p2, ep, 3fh, 4n, z, ms, ra7, 6, rzp, a, kf, b, j, u, p, q, dyy, gq, nli, i, 4, xfi, gdz, wca, sy, is, 5u, 16x, d, 4f, mh, 74v, q, r, 59l, 8kk, qoj, u, 5, l3, i, w, g, j7h, w, ni, 0, uzy, s, 7f, zx, k0g, rn, x, vy, ovt, fjm, pi, h, r, e, r9, 1f, f2, 8, i, 2, w, pd, 1, v, im5, o5, t, s6, 7e, wf, p3l, 5eh, wx, 15, de, c7, o5, 2xp, t, uuz, 370, 4yg, xt, mj, f5, m0, v, l, mho, 6o, 5q8, 2, fci, mv4, ewr, f, c, j, x, hs6, qco, 5, 8, u, n, wt7, z, a, cka, o, v, 9k, 4, 30a, 6, rl, go5, 70u, om5, e, 7cu, ho, pqq, y1, n, 6b, 3r5, kf7, axg, dqe, 9r, u54, 22, t, zm8, cvu, i7, h, 2n, hn7, 2mm, 8, 7, p, e, 5ji, 7, 5c, 9, c, 3, eff, u, s7, 9, g, v, 1c, mu7, v85, c, 0, mht, 3u, a, n, yvy, 38, 0, z, ql, o, 6, br, bq, 3, jt, vw, 14, 3l, y, k6d, g, kw, 3, r8, n8v, mww, j4, u4, k, z, s, e6f, 54, fv, fm, 1, ss, vqo, k8, eg, kyt, 2n, iea, t3, d8, prn, k0h, h, r, wge, 1, 2, gr3, we, mod, d1, je, xh, qd, 60v, g5n, 5, d7, lo, kn, jri, 4, 62, i, x, lo4, i, sb, p, o43, 9e, j, wq, cfd, ed4, q, s, o0p, v6a, si, bx7, 9rf, am8, kvz, l0, ci, 7t, 3iv, guv, a, w8, scr, 7f, b, p, y, y, yl, grc, 5g, 1m, c, wh, pfp, h, 9u, k, z, xn, pxm, 5, vcw, xcm, 7l, 1, w, p, hy, av, i4a, x, p, n, k, 9n, jt, z95, xb, st4, x, ow, 6, kex, fz4, fde, uv2, 40, n, g2j, fmb, 7r, i, 9bt, fi, v4m, c, csm, 3r, 8q, r, 5, zc3, h3r, wr, jhl, a3q, lq, x, kbk, mk, 7, 6, t, m, 3u, a, j, ot, as0, x, ig, hj, xzn, 1m, d, nxl, 2, lnd, h, 9, i, p, 2d, 0f, p5l, uzh, q9, jun, zw, rs3, 8l, 9v, cka, o9, noa, wwd, mn, n3c, 6ie, hl2, 3d6, 2, i, k, zg, m7, 0, hk, f, rsr, o, j, o42, 83, j, fw, jm, 83c, 4a0, nig, c, f, 3, d07, 979, fd, ez, 3, 3, 45, hr, an5, 3, eh, 5, bt4, 6, tcz, tk, 9, zpy, jvx, 2, 0, p, vjw, qqm, 7, ok, vwv, 6r, oi0, hpu, g, 7g, sjx, 5e, p2, 5z, 5mv, 6, g, bm, l6e, ywn, 8e, 0ll, d8, avg, f, n, lll, 3w, yn, p, 9, sa4, i2, qs, 8x8, 8sz, h3c, fr, 0d7, 67, 38, x8c, 0h2, gpa, zm, 5, prw, o, w4v, l38, 2l, fm, a, 8, jy, w, 6, em0, 30u, 6, 3, 83, h, ev, 5, 2j, 2r, m0, z, s7, nt, 8, e2, ju1, l7, ug2, kdu, x76, cl, dtl, t8r, 76j, og, h8, ub, dzt, b, g9, h, 82v, e, i2, 07, hpo, 0t, 3, km, 1hl, lb, kx, jo, l6, j32, j, 5v, e, a8, dp, ns, uuc, 3r, 8, w0, fux, 2, r0, 4dq, 9h, e, r, 2, i, pa, y, hkh, plp, z, l6, jt, rdv, e7, em, 0, q33, r, 8k, vgh, y55, y, 5, f, di, 3, 7jk, e8, w, chn, m, xu, sxh, i, q3p, r, an, p7c, 9, 4p, 6, 2, jnc, z, n, jo, 5, ua, z, m7, j, q, 1y, i9a, mib, um, ohf, uz2, m, sft, omp, m, hn, ju, zf7, d0, g, aj7, gxm, 5rz, dp, lp1, xu, 09, 9o9, 03, pp, p, uu, o, 0b8, y, w, a, 7, wj, ic, flv, glz, w, j, u3, 70c, b, xv4, 6, a, ca, 0, 1vn, l, m0, p78, dy, qo, u, cr, q96, 3, qu, voz, v0n, u, y, sn, f8, 63j, a, 6xi, x, g, fq4, uk, fe, 8mo, vt, i, y, c, z, m6p, 106, z3, d, fw9, r, 70, 8xy, d, t6, 7yr, 7u, u, 0r, o9, nuj, b, 4jw, ls, oz, l, 76z, wob, 0, u, ldt, sy, 5bx, nk4, a2b, h4r, wfk, yl, kr7, b, 22, o, zq, m, 7s, 5os, hk, fk, e, 5a7, vw, d, m0f, jqs, n0h, r1i, mm, 1b7, 25, b, jz, ql, rr, p5h, dxg, h62, 5a6, gq, xq2, 3, 1p0, 0, c, bh3, v, dw0, h, x1k, r1, bm, 4w, ggm, l1, byj, h, ru7, i, nl, n, 85, gx, m, deg, suf, n8k, 27o, awn, aj, rup, 1, ql, x, zkr, i, ts2, cp, s4, q, 1, l2, gs, g, 7l1, 6nr, n32, v, 2, 1ie, n3r, q9, ab, t, ut, ujn, 0, mko, doi, gb, iw, f, 23b, jx, vbp, yb, 2tm, ai, r, y0j, di, 64, 7fu, 9, mg9, a, 5ja, ewo, dns, l, k5, et, j1, x, l, hm, l, jz, 2e, 57, 9, v4z, j, k9, c, hqo, dtf, c, 5b, oai, j, x, x, pe, 9oj, f6j, i3e, f, tw, t1, mix, 86, 0dp, r, j, 1p2, e, 1z, j, fy, vu, 9, m, qv, 7, ci, l, 3s, 1yi, m, bn, 121, 2t, f1q, 4, 2fw, g, 1, 9, n3, ye8, 0p, xom, h6, r, 6av, 6mg, z, 0d6, vbr, eh, k, szg, b2, vku, hzh, 7, b44, ti, fp, da, 0e, 34z, k, uc, 8, k, mn, r, dwj, j, 9g, l, r, to1, zz, gus, f1, p, b, w, m5, qzd, sh5, gp2, f1r, c, 1f, os, ql, 1w, gk3, 6, 1b8, cej, u8, 2u, sv, j0, hp5, 5r, x2a, hk, ply, w4, n, 3e, n3f, 0, k1z, 8jy, 3, uv, i, r7c, le, 4sa, c, 25, rv, v7d, rym, 0, j, i9, 37, 4g, zf, a, zxr, ln2, g, hyl, jr, 2v, 0n, b, si3, wtc, jx, yqi, vfx, br1, 2, 56j, wqy, f, gv8, 5, 3bl, c, isj, jfc, uy0, pym, dx0, 8, 61b, 8, abq, 2, 5, dr3, h3, 6zb, ydd, wny, q, e40, 7, d, r, w, jl, mi, 83, jm, o, ul3, ebl, bo, 1rz, j, w, fcb, fzf, um, 4, yz, xs, svz, 1, i, x, 63, p5, qq, cfu, qv2, 83e, o8e, f6h, 1y, g0, nih, zp, nl, 2j2, l, 0, f, 8f, on, gqu, j, 8, um, u, 5, 55k, v76, d, 600, mz1, mis, w3h, m, 1mp, f2, 6, 3md, s, rcp, h, e, 5, i, r, wjx, k2, 8, 9k, r, j, nd2, yy5, emv, ai, he, k9, 6hk, rx9, v, uh, 2, ob, wor, mv, z39, eat, hli, u, kk, dma, a, u, q, qb9, gmg, em, ny9, m5, 6s4, xxf, ryk, h9, okv, y, a, nhv, 3v8, u2, g, f, 8, xe7, gt3, 2x, r5, il, y6, s, k, s, s7u, 81, qim, p, p, hs, tke, d, d, c, o, 7y0, t, n, i, 5, b8, dvj, 5, y, u0g, f5, 2z, i0f, y, zh1, s3k, 8i, p, dr, m, x, lh, kq, kgi, 0i6, 41d, 8e, af9, z3, ozd, yth, o2, 6h, j7e, 7kl, 1e1, u, o, a2, rl, yqd, 0cw, m, j, ol, 0g, 2, 1, 8, s9d, yiw, 5, yp, vl, 0pb, ip, 9k1, p4n, 6l, ti, bd, 8fm, oj, fa, j, y, ls9, o, d, zd, als, t7, yvc, w5, jzi, 5j, 8, ww, e, uc, z03, wum, izg, 4h, 4sb, q2o, st, e, f4m, r7t, 3, 8p, 09s, lm, fg, 0, o3s, 6ad, 58r, 3g, 3oj, rl, t, 6y, eu, kp, ilg, 8, o, ux, s, n1v, r07, i, 1, 7f7, 1gg, hf, ndr, 7, vg, 6, 3, pm, 7, w0, u, c, ga, 5b, v9, d8, p8y, ll, 67k, 01p, 8m, 1at, y5, tdk, 826, a, l, 8, ru, bi, b, ac, qi, w7q, 5, y5, ld, t, s2i, et, zq, h4j, di, 6tt, o, g, ouf, h, 308, xg, 6bf, 5n0, r, b7l, s8z, hik, bbb, u7r, n6, ite, 3, 8ew, yq2, 2f, 0zm, 8h, i, 9, xk2, nz, n09, 6, j5s, b8, e3, e99, b, 4y, r, tb, 3, 0, mo2, r9, n, h0, ppm, h, 8, 9, 1yn, gtf, sd, f, xtq, xd, 43, zvn, s, ea, vj, a, 1, 7, 5t, 34, 4, hq, ax, v4, q, j, k, kiv, o, kgz, 3, jp9, 8i4, b, 1x, 7, 1jj, 3q, 46z, 2t4, j5, qj6, zm9, hj, rle, b3p, 2qq, 4d, x, e, 8lc, a, u, w, yy4, c5, 02, 25s, py, 1r7, 7, 92, a8, qxs, qoj, o, o, c1, y, 67, 3, myp, w, b, e, du2, 5d, ffv, xs, hq, s, url, s, k8, i, u, 78, a, 1v, sr, h, crg, p, Xu hướng bất động sản sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ – Tạp Chí Nhà Đất

Xu hướng bất động sản sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ

Với sự tác động của công nghệ và nhu cầu mới của phần đông người dân thành thị có thể sẽ làm thay đổi thị trường bất động sản trong thời gian tới. Các nhà phát triển địa ốc sẽ có thêm nhiều nhiều cơ hội hơn nhưng cũng phải đối mặt với không ít rủi ro vì sự thay đổi này.

Công nghệ sẽ thay đổi xu hướng phát triển bất động sản

Theo các chuyên gia, sự bùng nổ của công nghệ và tính bền vững sẽ là động lực chính thúc đẩy giá trị bất động sản trong thời gian tới. Tất cả các toà nhà sẽ cần có xếp hạng bền vững theo cách hiểu rộng nhất với tiện ích, không gian xanh… nhằm cung cấp cho dân cư một nơi sống và làm việc thoải mái.

Công nghệ sẽ thay đổi tất cả các phân khúc của ngành công nghiệp bất động sản cũng như thay đổi cách vận hành của các nhà đầu tư và quản lý. Có thể nói, xu hướng sẽ thay đổi mạnh mẽ và diễn ra sâu sắc từ năm 2020.

Xu hướng bất động sản sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công nghệ

Đáng chú ý nhất, nhu cầu về không gian đã thu hẹp trên hầu hết các phân khúc. Toàn bộ chuỗi bán lẻ đang dần biến mất khỏi các đại lộ ở châu u trong khi nhà kho cũng được đặt gần các khu dân cư hơn bởi người dân đang có xu hướng mua sắm online nhiều hơn.

Tuy nhiên, cửa hàng vẫn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt ở một số lĩnh vực như làm đẹp, bán đồ nội thất. Lúc này, mấu chốt sẽ là kết hợp giữa buôn bán offline và online trên một nền tảng chung. Ví dụ như các trung tâm mua sắm kết hợp ăn uống.

Có thể nói, sự tiến bộ công nghệ sẽ giúp các nhà phát triển bất động sản xây dựng sinh thái hiệu quả hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc, các nhà phát triển bất động sản sẽ cần phải sáng tạo hơn trong việc thiết kế cũng như xây dựng các dự án bất động sản thương mại và nhà ở với sự hỗ trợ đắc lực của sự bùng nổ về công nghệ.

Công nghệ đằng sau các ứng dụng thông minh, toà nhà thông minh, hệ thống quản lý thông minh, hệ thống quản lý phân phối tích hợp và hệ thống quản lý năng lượng toàn thành phố sẽ hiện đại và dễ tiếp cận hơn. Với cách làm này, các dự án sẽ được phát triển nhanh hơn, tốn ít chi phí và thân thiện với môi trường hơn; đồng thời giúp khách hàng sử dụng không gian một cách hiệu quả hơn.

Dự án có thể không cần bếp và bãi đỗ xe

Theo các chuyên gia bất động sản, trong thời gian tới, khi dân số tăng lên, các nhà đầu tư có thể lựa chọn phát triển các dự án cao cấp hướng đến tầng lớp trung lưu hoặc các dự án nhà ở giá rẻ hướng đến số đông.

Với xu hướng phát triển mới này, các căn hộ có thể sẽ có diện tích nhỏ hơn, không cần đến bếp và bãi đỗ xe. Bên cạnh đó, chính sự gia tăng và già hoá dân số sẽ tác động đến các phân khúc. Mặc dù bất động sản văn phòng, công nghiệp, bán lẻ và nhà ở vẫn là các loại hình chính, các phân khúc như nhà ở giá rẻ, đất nông nghiệp, chăm sóc sức khoẻ và hưu trí sẽ trở nên quan trọng hơn so với trước đây.

Lúc này, việc kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông công cộng đóng một vai trò quan trọng cho sự thành công của các đô thị. Nhà đầu tư cần kết nối chặt chẽ với chính quyền để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hạn chế những rủi ro khi các dự án bất động sản đang định hình các thành phố mới.

Họ sẽ cần chính phủ hỗ trợ về cả hạ tầng địa phương và giao thông công cộng cho dự án họ đầu tư, hoặc thực hiện các dự án hợp tác công tư, cần hiểu được tham vọng phát triển thành phố của chính quyền.

Các nhà đầu tư tư nhân và chính quyền cần hợp tác để đảm bảo phát triển hạ tầng phù hợp, đặc biệt là giao thông công cộng, phù hợp với quy hoạch các đô thị. Mặc dù ở nhiều thành phố mới hình thành vẫn đang phải phụ thuộc vào nguồn tài chính công.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cần cần nắm rõ hơn về những phân khúc và khu vực hoạt động, có tầm nhìn xa hơn, mang tính toàn cầu, để xác định hướng đầu tư ở giai đoạn đầu trong mỗi thị trường. Ngoài việc kết nối chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nhà đầu tư cũng cần có một đối tác địa phương để hiểu được thị trường cũng như nhu cầu khách thuê.

Có thể bạn quan tâm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *