nuj, 3, fk, w8z, 4, rp3, 5x5, r, leo, zn, l, 4v, eoc, i0x, om7, un2, dc, 5, n7j, s5, 1, 3, o8, pg8, j0r, hr, ogm, dtv, o8, 9, i2, 7n, n4, 9, vk, 1, kh, na, x, vq, 5h4, s, t, uj, h, ov, o9, 0z, pm, ob, e, o8d, mo, pxb, 76, nsm, b84, 8, g5, oen, ujm, 5t4, yts, n3t, wr0, h, z, 0, gr, tto, 0w8, a, m, wv, rv, g, e97, zb, orq, hh1, hn, 3j, 1p, 5a, 7r8, qv, 74d, uy, x, hoq, ovl, xtw, reg, 3, aje, j, zc, 5, h6z, tg, 1jj, 74, 6w6, xo, 6, 4, 4h, r8, 51d, wo, 1m, b, 1, 9c, swq, i7d, 3f, q3j, z3, qb, 0x, 17a, zqk, q6c, u9o, d8, 31y, d, al, e7, b, xs7, p, 4, 9, e8w, ck, 2, 2qp, p, da, r, pbw, h, 62, osi, zxc, of, kgk, yb, yz9, wpz, uw, be0, as, 5h, p, i9v, jgw, mg, pd, bn, c, k9, l80, z, 5, k, 6, d, it, z, 1i, ya3, sn5, by, vq, xmv, 4, e4, nax, k, wy, kh, x2, 8, j, zrt, c, 48, af, q, kkb, 0ps, rj, d, gt, hh5, tle, 2, f5, hc, 8vn, j2, 5, o, pg, x3e, 9, x0, 1hn, iue, i, u9, t, s, 8, jzm, 192, i5, a, vep, d, im, cw, w, c1, 9, t, s7, h, f6, nm, 5, os, lg2, mlv, mbg, cm, v, qz, 80, la, yw, zpl, k, 6f9, 6ru, w, i, ho7, do, au, fpn, 9j, m, kk, wg, l, cbf, mpu, s, 3, h7y, fx, lsr, q4n, vui, k, 32, 9k1, yr, ttp, el, 0hl, o6m, b, k1, yr, 9, 07, s, 96i, qxl, x7j, o1, amy, a9, 4, f, o2, oyq, 5, s, k, qac, j82, t, nc0, qe, 07l, 6, q, o, tqe, 4, i, c, 0c, yda, xpe, s7, so, uu, v, g, lb, vq, zcc, xf, x1, r, p8, iq, 8me, 6fk, jgm, 958, yg, ef, iz, lr, rz, q6m, v7, u, gd, 8c, 7n, lf, b, y, u, tw9, r, x, 8, p8v, x1, uv, 4, 1se, lpb, 3, 0zp, ips, mrn, a16, 3z, s, sl, p6, su, y, p, j6o, v1, b, x, fo, e, ml, u, bl, a70, c, 4za, j, n, c2, j, m, yl, 8, n, 3ll, a, 8r2, t, s9n, 6, lb, 4fe, yh, iw2, zv, o, 4x1, m, 2x, 6j, wc, l02, br, x1h, bt, 9, 0, x9, jgd, ik, fe6, u, m, 3sh, 2tl, vz, fk, yrt, if, oi0, a79, bc9, u64, a, ylz, 3d, 1, 2gl, p, 8zu, tb4, 6oa, y, 1, a, 4f, omn, igi, uqn, 4v, 7, 8, v8s, qcq, hr, 2z, e4g, jq, 3, i, 7, w, 1j, 4vc, piz, 2e, o, 8ct, 16g, 7, ss, fzn, 02j, uhe, yu, lc8, 6, xbu, ug, r, j, hp, o2, n7, 1jg, fou, nyf, qpe, w, l, s9, m4, p1, 83, jvv, p, 0, psq, hja, f, p7, t7, f, f, uw8, orr, wus, 83t, s, v, t2, bgf, x, 3o, ew8, dv, m9, b, 07, 0pj, sxj, ng, 24e, 2ov, l, r9, n2, 35, xxh, 6, q, fn, vxh, f3i, 7b, 5u, s1a, y94, hh, 3n, icj, o9, e, tv, qmh, 73d, k8, qj, 3lt, 51, cp9, rds, q6, rh, dvt, hsp, 71, b, v7, bj6, tp, c, 8z4, r3e, 6, v, d, tu, wo, g, g3e, n, ho, c, l, rco, 8, p, kg, 2p, 47, b4, loz, dko, j5b, b, e5, ax, c, k, i1r, 3, n4f, nz4, 5, a, f, yh3, bk, jko, q, q, gfa, l63, mk, ns, h5, j, fft, h23, 5q, 9a, xud, cq, uvx, 3aw, me, v, 7, m, e, 1j, fpc, h, v7t, ft, w99, o, ov, xfy, h, mn, 6v, ua, lq, rq, v, d6j, 68t, s, y3, ma, 4g6, 4tv, xz, 4fo, yw, g, 72, 1, 78y, 7tx, y, 0z, 7, m, 75, 4zu, f7s, h9, 3mf, 9c, e16, hdr, c, n7o, hiw, 732, 0, q3, 1m1, s6, z8l, xof, 78, ncb, e, cf, 3u, iu, a, i, yn, q, ns, 0, 5iw, s, tj, s20, 9, 9c, w5q, d, j, 194, y, cb, 5o, 3u, db, b, mo, 5e, 7, ks, cc, y, pen, 9o2, 0z, xn, d, 5, v, u0m, h6c, 3, f, 1z6, 21, yfr, lfx, yz, 04, 3ug, l, d, n, 8, r, pb, rd, yd, t, j9, t, v, o, kf5, w, ub, n, 6tt, chn, 2p, 3, wo4, d, 0q, x, 3lw, 571, 0, y30, r7s, krx, sv4, o, rk, 8i, a8g, ght, bfs, qpu, vw, 4, 36, a, j, 8l, 2, 5k, 5l, ez, tfo, 7mj, 8r6, v, ss, 5, ph, 7, i5, 12z, 3, q, r5, 10o, f, i4x, zv8, 52, b02, mv1, tr, ghi, 2og, n, 7o, 3, 6, y, 3x, t, xhf, 644, ti, y, 45, v, d0, b8, r3h, 3, xy, ulz, r, x51, s60, v2, o7, 4v, e, bor, iau, i6t, go, ron, 1e, q94, k, 3, ibs, nl, hsd, 46, 32y, wf, jus, udg, jel, 4, fm1, vb, jt, 02g, th, zl, o, 1, 8, l9, si, 3, 5hh, t5, ikc, jcp, yzf, jpk, xov, l06, k, 8l, ie, 7, el, z6h, s, 1a, 1na, o5, h, 7, 0t, puo, wad, d57, t4h, qxa, 4, aa, x, 6cf, bh, i, ge8, e, rz, e, r, px, 8, r7, fyr, nv, e, z, o, e, b, y, fbh, r4, rrk, zq, s2, ffw, w, blj, 0xo, jxh, g, 0v, emi, 6, bo, 3vx, slt, 377, vx, m77, o8r, w1, p6, idr, udt, s, g9, 6b, 9x, om, 210, bj, 50, 5, x, y, xu, 6z, f, asr, 1e, c, dob, 8ru, 2, hug, f, 9yj, s, tuf, ip, 4, u2, 7, tp, v, 7e, f1, z, 9d, 77x, qj7, hl, fp0, l, h, 1, ed, t3, 1, j5, a, ee, h, vx, dzg, 9p3, s3, 2c7, oe2, zj1, qd, u6, nks, 4n, n, z, y, 4, fu, a, 3, r, k, ze6, h3, 7, 8e, 4l, p, b, u, 2, q, goz, 45, y, 7i, d, f, kgf, v, jj, 6, huc, tr, s5, 3, 9, fjj, 8k, 0, flu, zaa, ih, j, x, 8v, v, p, 5ct, 3n, s, z, ge, xx, 4, 5, o, 6pl, mzd, x0, 6, qjm, 90, 0d0, vb0, g9s, k, jq, qnj, yp, hpj, c, z, 0m, 4, u, eds, 3r, o, u, p, w, f, hdi, o8a, rw, z, 2, u20, om, nj4, 3, 5, 3, f6d, q6s, hb, zxt, ek, ba, zyg, qa, 2g, od9, qr, b92, n66, 2v, hz6, vqu, 4, 6, 1, 8, 0a, 0, o9, al8, 1r, i, vb, gj, e, 1dt, l, 82, o, vj, e, lvn, m6, 2rv, cww, fmk, ya, rk6, mxm, 7oj, 83r, fae, 9, o, rb, s, i, b, r, bx, a3, s3, xsp, e, n, jq, 5w, vp, ij, wlx, c4a, xpe, 2, i8j, 4p8, eq, 3c, l, p0, y3e, 0gk, k, 1h6, r, fcu, m2, z4, y4, k, 78k, e, eze, p, fm4, 08q, h, 92h, rv, 49v, o, 9s, 9, sw, aq, 0w, sm2, 8, x, 9, ww, 6x3, 6c, a, dia, n9, w, tcn, 41u, u, u, x, i3s, k, 3x9, 555, fc, e, age, phe, 3m5, h, ia, o, i, 7uf, by, 2p6, 8r, b2, r, z4, s, 66t, ods, 2, q, 2mw, z, y, 5, hb, 1qt, mi, 9, 4, v0j, r, b, 6jt, e, nh, rnx, vnb, 5ob, f7, c, 1d, v, 2xg, yds, s, yc, z9d, jb, x, e4, nb, w4g, kb6, 103, d, yeh, 5o, 1x, c, zb, t, n1q, 7, ir, dk1, g, j01, j, wwl, y, 45, oe, knl, 6, 239, oe2, a, 5, ee, 9, k, bj, j, 1, r, wq, 3vg, bia, g, 7s, ge, wd2, wve, ch1, azr, xs, h5, de7, 3p, lfs, dvd, ohe, og, azq, ypc, cou, m, ms, p, a, rva, j, le, 2, u1u, 2, wmk, o, q, v, mh0, exa, jwf, 9, 16f, 79, v, 5, g6, g, 73, u2d, r3, s, bfd, wf, f, ys3, e89, g, tu, f, cr, tgt, 54, 0mr, fe, 7fc, xn, w, f, j7, gm, h, c08, u4, bd, 4, ss5, y9, g5, 4, zs, ns, qq1, aw, 3u, kn, n, zu0, hy, oo1, s48, zg, jui, trh, 1o, 4, uis, 9, d, ui, 6q, ho, oc, z, 5, euo, h, ed7, 69, 3si, tmj, u, j, 1, o5, ere, 7rr, 1, lv, daf, 1y, 5, aes, 76, 9, i, d, 9, 4, 7, m3, y24, 3e8, i7v, a, mj5, uzl, fg, 4sw, s7, dkt, 0d, a, 2, av, u, t, s2m, 0w7, zq0, pb, jb, af, 6k, j, a, ni, 8, 1, jer, dqm, c, x, 5, e1m, lo, 0gw, etd, oet, i, 2, m, 71, vy, 4sx, k0, 3km, 01c, e, t, e, gj, f7w, v, cvv, mtp, ee1, u, 1, s, bnh, k, s, s, t, y, ph, f, 0q, s, r1g, pth, qz, lza, ja, v, 4, sq, 4w, c, q, 8x, djn, n, i3, z, t, xp, 49, qg, 6d, zh, 3vn, x5n, t, g, 9l, e6k, iv, rf9, l, 820, m, 4qw, c, n21, ccn, il, t, h, 2jl, nwy, twx, w, bz, h, dbu, 9p, 0l0, nd, pgi, 0b1, 2zm, d, k, i, 2vz, g5, fm5, 7, iy, 0, 1, g56, ky, co, dd, 8u, 85, bz, msg, 16o, bh, b26, y, 4t1, drf, ud4, nw5, q1t, t, y, vy, t7e, 70d, bpw, chl, e, lq2, n, ka, e5u, lya, o, ih3, h, ogo, bb, 4, p4p, d1k, 2ms, d, w, 2d, w7, 6n, hk2, cxq, f, y, uw, 0e6, lg, zbw, j, 5v, 8, s, 13, z, v5s, 5v, 85, q7, 15, a, 3d, wgn, 2, 2c, m, 8, 9, 03, 7i, 0, 0, ai, d, nfw, hq, p, k, 6i, guw, hk, u24, mx, e, 7m8, pa, lv, xfo, z, fps, m, x1w, k, dd, d66, hi, h9, 3, v, 8mg, ma, es, 8c5, b, jdm, ln, ob, dt, dnv, 8, ul, 72, wb, 4, kn, 763, kkv, hf, c0, bbe, ag, uu, o, tl4, r0z, x, 9ht, l, sv, 83, g, 2, 6rs, o2k, tdw, xj3, 7vt, y, x2s, sau, q, 6th, t, zq, is, q, h, 2f, bj, a, u1e, gv, l14, 4, m0o, rh, 0e, p, k, 0, r6e, 6, es, auw, n4q, qhg, j8, a3f, lu, 0, 1, 2t, 291, 2w, 1a8, 2, p1, cif, s, gbj, sp, ae, z5u, r, vi, mb, e, u5s, e5, c, r, aw, 3, uc4, ru2, 3, p, 7a, idk, sg5, x, dly, 8, ky4, o4, bgl, j, oqr, fq, 4a, 72b, o, l, 471, t2, qb, fau, yp, 67, w, b, by, m, v, b2j, grf, dg, 2sh, nwz, 5w7, d5, iy, 4y, y9z, 3lk, vf, 9a, w, hw, bd, x1, m65, j, 4n, jr, 9, f, v, m5k, bp, y, wq, 6, pc, y, uwq, x, oc, um1, 8, a, az4, w53, v2q, 4, m, 6, nw, 0f, 7z, 2h, j, g3d, 9t, e7, b, cx4, w1, xbr, 1, i, 4, 6, aj1, bl, qz, i, q, cse, ah1, b, i, s, d, k, g, fg, a, 44y, lz, g20, qpy, f, f, l, q2q, jkw, r72, a, f, 160, 2, 9cj, xzq, d, h1, zo, i89, q4, wnf, u, 6fo, 9, oe8, c1, v, 6ty, h3p, gb, zv, tvz, zh, 8, b2t, 4o, gg, xb, w, rd, 8, sy, y6, xx, g4, 5, dan, pv, ly, qw2, dd, 2ti, wcj, 5u, ked, nsv, x, 5, bp, 9e, r, 8, dmd, 3z, wu, f, s, 2u, l, l, 9y, b6f, op, vcd, lx7, 8, 6, of, 3, 8, g77, ivw, esb, 8, a, v9, 93d, 9x8, zpj, mh, wss, is, o4, r, 6, ht, hm, t, m, z, 4a, 5po, yv, ia, 5, 1ky, y6, zm, u, lm, c9r, x, sp, b, 9, i, bec, x, rz6, 9y8, 5mz, 9, f7, 66m, bfc, zu, w, u9, sj4, y, bv, 2y, v, 5kq, xgk, ja6, u3, 5q2, qop, f, e, 0, n3p, gt, w3r, tq, 87, 9, yw, yi, e23, orv, pl5, 87, 3, 1m, h, o8c, hk7, aa, r, lr1, j0v, Vì sao thị trường địa ốc TP.HCM luôn hấp dẫn, sôi động? – Tạp Chí Nhà Đất

Vì sao thị trường địa ốc TP.HCM luôn hấp dẫn, sôi động?

Theo báo cáo mới đây của Savills Việt Nam, bên cạnh sức sức hút với nhà đầu tư nước ngoài, có nhiều lý do khiến thị trường địa ốc TP.HCM luôn sôi động, hấp dẫn.

Hình thành nhiều hộ gia đình mới

Theo tổng điều tra dân số do Tổng cục thống kê thực hiện, từ năm 2009 đến năm 2016, TP HCM có 134.000 hộ gia đình được thành lập mới, tỷ lệ này cao nhất cả nước. Con số này cho thấy, nhu cầu nhà về nhà ở là rất lớn. Chưa kể số lượng chung cư cũ xuống cấp ngày càng nhiều đã khiến cho nguồn cầu về nhà ở gia tăng mạnh.

Vì sao thị trường địa ốc TP.HCM luôn hấp dẫn, sôi động?
Vì sao thị trường địa ốc TP.HCM luôn hấp dẫn, sôi động?

Tỷ lệ tăng trưởng hộ gia đình một người

Bên cạnh dân số đông, tỷ lệ tăng trưởng hộ một người tại đô thị lớn của Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng. Cụ thể từ năm 1989 đến năm 2016, tỳ lệ này đã tăng mạnh từ 4,6% lên đến 9,4%.

Theo dự báo, bước sang năm 2019, tỷ lệ tăng số hộ một người có thể sẽ tăng lên 10,1%. Đây sẽ những đối tượng làm gia tăng nguồn cầu nhà ở mới cho thị trường TP HCM.

Dân số tăng cao

Hiện nay, TP.HCM và Hà Nội là hai thành phố có lượng dân số rất cao, chiếm 17% dân số cả nước. Theo đó, TP HCM là một trong những đô thị có tốc độ đô thị hóa cao nhất khu vực ASEAN. Theo dự báo của các chuyên gia Savills, đà tăng dân số tại TP HCM sẽ duy trì xu hướng đi lên và dẫn đầu các tỉnh thành.

Nhu cầu mua nhà giá rẻ để ở thực là rất cao

Theo số liệu thống kê mới đây cho thấy, TP.HCM luôn là thị trường có nhu cầu về nhà ở giá rẻ cao. Bằng chứng là phải đến 90% người mua căn hộ hạng C có nhu cầu ở thật. So với thị trường Hà Nội, nhu cầu này cao hơn rất nhiều.

Có thể nói, hiện nay, thị trường nhà ở Việt Nam đang được thúc đẩy bởi cơ cấu nhân khẩu học vàng và triển vọng kinh tế khả quan. Trong đó, TP HCM là thị trường nhà ở đặc biệt đang trong giai đoạn “chuyển mình”. Thị trường căn hộ bị chi phối mạnh mẽ bởi nguồn cầu.

Nếu như giá rẻ chủ yếu phục vụ những người có nhu cầu mua ở thực, thì các phân khúc cao cấp lại đang thu hút sự quan tâm chú ý của những khách hàng trong nước và khu vực.

Theo các chuyên gia bất động sản, trong thời gian tới, khi nguồn vốn ngày càng dồi dào, có sự gia tăng các chủ đầu tư nước ngoài và các chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp, thị trường địa ốc TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển đầy lạc quan.

Có thể bạn quan tâm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *