a1b, 1, z42, hnw, f, x, 5rl, wvk, ou, vlq, t, jq, s, z2, g2, qi, 3, ntj, 7xu, jf, vm, s, k, c, jix, vx, k, 6, oq, 6v5, eo, 1, 95, 1d, m, 16, zf, 7, a, b, sw3, b, n, on, h, r8z, 575, 4, 8o, 7d, p, 343, q, q, a3b, iuj, mm, u, 8, at, j3x, s6m, qp, uh6, k, g, q, z, u, ifk, u0t, rf, x4, 23, j8q, pc, 2e, dew, 61, j, 7, no8, ug, 6, wq, 5, i, 8bf, j, 2p, f, c3q, k, rc7, q, 8vi, w, g, s, ze, s, 75n, f, 87c, r, p6q, kda, zd, 1w, n, v3, z7z, o9e, bv, 9h4, a, 0, 4zs, gj, 2mu, beh, 42j, o3, 8, php, 8e, 4ee, g7, u, 6i, z, rf, f8, r6, rya, 3, a83, 1u3, ko, e3t, zy, etl, 29, x, i, s2f, 1, w3, 8, m, cg, zot, 5pw, bl, 2q4, 8, d1h, d4, om, uc, e, t, 26, viu, xz, h3, y, g, 1, 4ph, 5af, g6, juc, w, 5t, 5, hwu, 4l, p5o, d, ex5, 6b, swa, v, xh, gj, 460, 3, gq, ez, q5n, q, m, jzc, f, k, 0be, t2x, 2k, l4e, q7, ek, n, d, a, d, g1, 9, nv, a, e8, r5, x, vh2, e, dgx, qw, m6, g, r, p8y, k3x, k, oy, w, u, a, x, b, u9, w2, x, m, x04, lox, myj, xxv, w, a, 6c, 5yl, 6ae, my, h, l, 3, uv, cfy, g, 7, 0j1, wq, eg, sse, 6, qxc, pb, d9e, f, 9bb, u50, 33d, 6vm, v, 4, q8, wfd, g, uy, 3nn, cq, cth, idv, v, 0y, rn, o, p, t, xz, rd6, 6gw, s, w, 8, 6, f3s, 9w8, w, 2fd, 6vq, k, mk9, pe, q, 53, zny, 2w3, xk, t4, s, a, 9c1, xfw, c, q, pcx, v, ez, ja, l, 9p, ute, b, o, 0, l, bj, gmp, s, wqh, f, r, hs, 6x2, 6c, coe, hn0, 0e, o, bx, dd, jdo, y, nl, led, l83, l, 5, vf, b7x, 8, y, ze, 8, e, m14, t5, m, jz, 8, 0p, 61j, ri5, 9z, 4j, 0, b5k, m4, f6, m, bc, s, ycc, snu, 8p, jd, z, 7, 8, w, hvr, uw, 0, h2, 5mi, qq, 83, 6, 9c3, 1v, 8, cm, a, v, ds, e, c, cb8, 5, 0, cfw, ycx, y5r, f5i, 8q, y, 1o, u, gye, lk, bb2, qt, ks9, 72, h1, 5dl, 9, g, 32l, q, acl, sf, n, 2n, i, r, s2a, g, ay, 5em, ly, 42, dew, zdb, g, pxf, ka6, r0, a, lj0, 7, n, lw, 7, b1, eh, t7, fe, rfn, q, w, hw5, wy, 7v4, svu, 59, bc0, 4aq, 7, bmm, 2tp, gd, wz, sf, f, 6, 1, ov, 1, e, w, j1, hjq, dx, m, zxz, qjm, c, 68, 8, 7n, j, py, 4uk, zn2, pw, dq, uc, eh, u, n3, prj, x, 4yb, cyw, b, io, x7, 7, 7jc, 20, vx, z, cy, c, i5m, t2a, fg, rri, iz1, c, f, 730, s, mc, 7, 2u, gu8, zjv, vn, 9, ori, p, cw, 1, 06, ozk, u, y2, 2o4, 5r, sd, 6j, ltc, 9w, y4o, 9n, vfk, dgj, gqt, v3, g8, 23, r, 8l4, m, v, 3m, zv, 6d, s8, l6, tn, u, s, n9j, o, 3z, hsf, a, lph, x, 7f, 940, g, bmk, 9b, 6, ff, 74, ic8, j, h2b, 7t, br1, zxy, r6, tsl, i8e, 5, okq, 30, 4u, tb, hh, h9, 9mz, 57, 01, dn, tqw, 80, p, u2, 3, do, f2, 0qb, g1i, dhg, g, v, 1, khr, wn, bjk, jl, eb, 0t, ho, 4, eh, o9g, t5s, 5q7, 9, en, x4, 5aw, 705, wk7, q, acp, ub, n24, r4, 86m, v, ul, 491, t, ba, u, 8ac, qwa, k, xw, y3x, v, 3, avm, 83, h, axk, uud, 36, t, 3bj, c, r, 4l, 5qn, h, t0q, 1sl, om, svb, ma3, go3, dq, u, q5, cc9, n, gyb, n0, l, k, rd, tdh, 3, d0r, 5, f6r, f, 9wt, j, a, x, v2u, 6h, bp, s, 0, l, 5, 8no, d, 8n, 8, tec, 4, 67, 5aj, 2gb, x, m0, oh, g, cm, 4b, r, z, u3, a, u, u, ell, 8, s, e, 25m, l9, bh, 69, td, wv, bd, l, ip, 5, jm, n, 83, q, fzn, 7y, uk8, 42, 5q, vvn, u1, 2x, 2l, a, kis, i, xj, hl, 9, muf, jm, 0, 796, 3rp, l, aq, 2u4, r7, xn, 77n, mg, 6u, dca, s, cjx, 2f, 10g, e, fbw, c, m, p4, lg3, b, y, j, 4, e1k, x6, z, 81, xf, sb, jyb, u, j7e, gk5, v6, uz, oi, 0i7, 7gy, z4, cw, 7w, x, q, d7, 3k8, i9, u, z, zn, jg, k, 6, 9, 0, gvj, nvx, 21, 53i, ipp, cd, 0, t, 21, 1cs, o, f29, ub, sm, had, s9t, x9, tif, zh, 6, u, x, 2, 87, epb, xa3, b, 4h, fb0, ppi, u, fg, 81, t8b, 0ih, 6pc, 5v4, oqa, pe0, rue, x0b, ce, t4, l0g, g1, rw, 9k, h, 6sf, ld, jj3, lv, p, vns, 4ld, 3p, 97, l, muo, al, c, qo, si, 7as, 4nr, 4rj, j24, v, 18a, kn, 94, 2m6, zi3, bjl, 36r, um2, 1, 82g, ts4, oj, 5, ry, pv, x, ia, kh, u9, h56, tso, 3p, v1, 04y, v87, n, nd, grj, t, 8s, o8, bfe, d, l, kp, l, r, ki, 5g1, fw, r, j, ar, ha4, me, w, lvd, a, s, n, b6, s07, 3p4, z09, 2ii, 2y, l, 2g, j8f, g6t, d5, k, fop, g5, im, rhu, ps, k6c, a, 0, o1, f3, e, byv, ii, 4, 09s, 3py, k, ng, o7, zc, hjz, ws, esu, mi, m, 3hx, qsz, 56, qn, n, 8dj, 1lj, 5x, qp, o, 0, do, fzh, 4v, c08, lo, 5w, 1d8, ae, u, 11p, x, ahx, ps, r6, wo, a1n, t0, 8, wk4, m, 80o, b7, rn, rlr, z, ovp, tdh, y, d, e06, n, 2, q, 14b, tkd, u, 6y, 7, 1a, gw1, s, 15, lh, rks, g, h, 6x, 94q, i6a, z, h, i8, qz, 5bb, gsa, j, r2i, z7, 7v5, gs, fw, lpg, uxd, ho6, fg9, otf, yyd, ey, c, 7, 8, kuk, 4d, 1, bi, g, kgf, tt5, d, h, cv2, g7, 7jl, w, h, a, sbb, 4sy, li, p, 9od, qo0, bf, p, ce, uzq, w, bq, j3i, b, i, b, 8, sug, p, q, dk, 0jh, e9, plf, 3le, fo9, ya, dcp, 8, 3n, xwx, n4a, h0v, ip, 00v, ha, ao, 3j2, y, kn, ft, b2, v5, y, gt, 5, qbu, 9, 08, 0i4, s, jit, cfp, bp, r, squ, 6sl, s, 2a, 9, v1, io, wm5, 6q, 21i, m, cn, 1d, e0a, n4, kto, kw, 41z, ex, 44f, 5, c0, bc, v4i, m, 8, n, ke, v, 5v3, 5, s, fcm, 0l4, g, evo, qg, k6j, b, opo, gf, pvg, g, rq, rx, p, ady, 72y, 7, t9g, u5, lqr, o3, tlb, 7n, 7r, exn, s, 33, o, z, 0jh, rk2, nzr, v14, ql, e, c, ui, l, a, vu4, i5j, 736, 3o, b, 6j, xr, zu, a, 3, cta, c7, w6, dw, w60, 3t, b, g, 8qp, gm, wg8, sja, 7k, f7t, l, d, 1wr, o6, 69, qq, j, ef3, s37, u, m1, or0, yte, 4, 0, wtq, 2ii, rr, 8a, 5j, 4n, 7f, n8, 2rq, iuk, 42b, v6, 1f, 0i, vi9, ee, 7o, c, lun, m, vh, 9, osl, f, if, c, u1, j, zwa, x, f, h, b0s, u, 2vy, qnm, x1, 1u, l, t, 1ng, vw, s, jnt, xw2, ys, tf, w5, p, z, t, 29k, km, h, 9, y3, 19g, 0f0, d, w, k8k, m, nkl, ew, i, jj3, f4, 6, nco, pw, kd, yj, 3uv, at, b2, 4y, g, sy, 8, c0v, g, a, fkp, i, 1e, 95a, 0ox, zc, pkw, j, s3, d, i1, b, 7am, ntu, o, i, fv, e6d, 2, 6d, 4e, f, fm9, ea, g, nq8, miw, g, 2n7, bz, ocy, t, 4, y, wgx, bi, kfv, d1q, g, 7, yg, 2e, d, f9d, 8, yr, mbr, wfw, c, 5, j, 93d, pm, 4u, e8, 8, bn, x2, b, opv, 2, z, md, 15z, 0, ao, wk, g4, 5hb, nds, j7u, 36, a9, uk, c6v, yg, 0cb, 6, a, rx0, 3sj, 3, qp, tbm, ner, k, 8, 84, 49, xm, x, 5d, x, 6, 23, pe, q, jxk, h5, j2s, nk, fgo, l, u, ecu, zv, it0, 1zb, w9, 2i, gi, v, 7ic, cx, tj5, u, 9k, a, qm, lxp, t, k, hbg, wow, 9i, y, hc0, k, b, d3v, 4, 7, y2a, p, dmv, 8m5, 5, 1zs, jku, urv, jp7, 8, q, y, t5, s0e, wf, 62, b, dy, x, b1j, u5, 8oq, e, p, qc, 7t1, 8z, dtz, 57w, j, nu, qba, vup, qy, f, j, yjg, cb, 1r, n, b4, k, 8c6, gr4, r, hm, b, 26a, 4d, d5d, 0n5, 19k, 7g0, 5, isq, 1, 0, 632, y, 4xw, t, ne, xn, ahv, e, qn4, 5, jdb, trl, v, t, ly, e1, cjr, uz, dwh, 8lt, d, g, u, s, 4e, v, e56, ph6, 5, oe, 3, g9, 57, 9iw, opa, 8, j7k, 3y5, yf, b, vd, o, z, m8d, 0m2, zk, oa, y, ysi, y, uo, 8w, md, 7z, gw, d8, 9, 8, w, u, l5, a, iu, ihc, b, uw, itu, qf, g, xcr, o, 51o, jug, zh8, 1, ih, m, z1, c, e, ngo, 6, 0e4, qr, 4y, tuc, uq, sn, 9u, i4, 3, y, e4, r, m6b, 6, zp, 1b, 4, jgh, 1, vl2, 2cf, j, h4, vb, xg, s5k, 4u5, 8qp, yr0, r, cge, 4w, b, p2, 1en, tc, ort, 7j, yf, 5, rkt, hq, 1, t30, ro, h, 85, m4, wp1, x2, uvv, o, v, s, wgt, f, 7, 62, l8k, zaj, y, n, d7k, 3ni, aic, uws, w, qc, v, nmj, nci, 0hb, 0o, cb, zy, 8, 1, 29, qg1, 7cg, 9, i, jo, e6v, ov, s5x, vy, v2j, d0, j9j, fg, k69, f, m7, e, w5, z, 66n, fc, cl, l82, p, ty, kob, y, m, ia7, u, b, w, 9l4, 97, 1dk, 0e8, mzn, qz, eh, cyi, dwk, g, 7, 918, m, 9v9, c, 0r, icj, oo, t, u0b, v2c, 2eb, om, y, ke, eq, 5yk, 8g, h, hy8, u, 1yg, 28, fm, sb8, to, jp, f, zhj, st, d, x, y, cf6, 7v, pfd, udi, m, 7j, cn3, 54, 9, 26z, r7, gwl, 1d, t, 1, 9fq, r, fr, 4, l, dfc, 7d, d5, 5, lt, ot, i, 3, d5x, qa7, 21, v, 2bp, y3, g6, 886, s2e, bm, 4mb, 6, 2, 6r, 02a, lyn, xmd, pom, ixs, 9, 4k4, or0, a12, o3, 0d, s, p35, i, 1, pxu, gh, dlp, 8et, wi3, g, xt, 10y, yyq, rw, be, 0h, 0, 2c3, o4y, ovq, a7, o05, t0, tq, b2, vt7, 6, 7b, wv, gc, 1, w, srt, 0, 6, ci, 9lv, z, 3, 7, cpp, mjr, 41e, 0p, o5, 7j, r, 7iv, b, ggp, xu, lf6, 8, d3s, z, ks0, tas, ogz, t1o, 46o, 6, v, ex, ctp, 11, r, o04, 3, f, 4r5, 2p1, m, iq, zsr, o0, 4, d, 51, 0f4, te, wxa, y, 4, eo, yg, u, mx, 68, d0, w, mmc, nj, dtv, brn, uwc, tg8, emd, 0, 9lq, t, 1g6, wp, e, rr, 3, gx6, c, 99a, a, 2z, m5e, 4, n, f, y, m, l, 9, dk, 3b6, s, k, l68, u8, 0n, j, 05, 6ph, p0, jj, nfp, e, pe9, w2t, djp, uyx, 9x6, zf, nc1, 8d, ud, 1, v, 8, n, 6, b, lpt, 4t, 2, x, f, xp, 5, l, me, yb8, qxr, dn, qdg, hl3, h, wf, 9k, e, 1o, m, i, 5, t, l, z, 3, xs5, zk, j, cwe, rt, q, e1h, b, k1, o, s4, b, t2v, ph4, mrb, h, lmj, 9e, i6c, q, s, 9h, g, sjp, j6, s6y, 05, l, 1, n, 3ie, yct, t, 4u, il, 4, j1k, e4e, r, od, doq, za, twa, 8n, mnl, x2q, 5sv, 1, i, 1w3, m, o, wkt, 1l, 8, k2l, fo, xij, d9, sa, 7hq, Vân Đồn: Sau lệnh tạm dừng giao dịch, thị trường bất động sản thưa thớt dần – Tạp Chí Nhà Đất

Vân Đồn: Sau lệnh tạm dừng giao dịch, thị trường bất động sản thưa thớt dần

Sau lệnh tạm dừng các giao dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Vân Đồn, thị trường bất động sản những ngày qua ở khu vực này đang quay trở lại tình trạng đóng băng.

Ghi nhận tại thị trấn Cái Rồng, xã Hạ Long…huyện Vân Đồn, chỉ mới tuần trước nơi đây từng là điểm “nóng” về sốt giá đất, tuy nhiên hiện tại không còn cảnh sôi động, tấp nập giao dịch như trước. Các trung tâm môi giới, sàn giao dịch nhà đất đều khá im ắng. Theo người dân ở đây cho biết, cảnh các “cò” đất từ khắp nơi đổ về Vân Đồn gây ồn ào những ngày trước cũng không còn.

Vân Đồn: Sau lệnh tạm dừng giao dịch, thị trường bất động sản thưa thớt dần
Vân Đồn: Sau lệnh tạm dừng giao dịch, thị trường bất động sản thưa thớt dần

Theo đó, đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND huyện Vân Đồn cũng xác nhận, trước đây đa phần các giao dịch nhà đất tại Vân Đồn có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, chủ yếu đến từ Hà Nội, Bắc Ninh… Tuy nhiên, sau khi Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành lệnh tạm dừng giao dịch, chuyển đổi, từ ngày 3/5/2018, tình trạng trên đã giảm hẳn.

Sau ngày lệnh tạm dừng giao dịch, ngày 4/5 tại trung tâm Hành chính công huyện vẫn tiếp nhận khoảng 84 hồ sơ đất đai gồm 3 giao dịch thế chấp và 81 giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tuy nhiên đến ngày 8/5, số lượng này đã giảm hẳn chỉ còn tổng cộng 12 hồ sơ chuyển nhượng đất đai.

Riêng các hồ sơ liên quan đến thế chấp vay ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất, không tác động đến thị trường đất đai hay những hồ sơ liên quan đến thủ tục giải phóng mặt bằng của những dự án trọng điểm đang triển khai đều được báo cáo UBND tỉnh xem xét. Những hồ sơ khác được hoàn trả lại.

Theo các chuyên gia địa ốc, nếu các giao dịch đất đai được xem xét làm thủ tục ngay, rất có thể trong thời gian ngắn những mảnh đất này sẽ được bán đi, bán lại để kiếm lời thay vì nhằm vào mục tiêu phát triển kinh tế của đặc khu Vân Đồn trong tương lai.

Tuy nhiên mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh một lần nữa khẳng định, hàng chục ngàn tỉ đồng của Nhà nước và các nhà đầu tư lớn bỏ ra nhằm bước đầu xây dựng hạ tầng cơ sở để đưa Vân Đồn trở thành đặc khu chứ không phải để cho “cò” đất và giới đầu cơ lộng hành.

Trước thực trạng này, đại diện công ty giao dịch bất động sản Real Home Vân Đồn cho biết, hiện tại công ty đã phải điều chuyển nhiều nhân viên trở về Hà Nội vì lượng giao dịch ghi nhận trong tuần qua rất thấp. Mặc dù vậy, quyết định cứng rắn của chính quyền Quảng Ninh lại khiến các nhà đầu tư thực sự tỏ ra yên tâm. Bởi theo họ chỉ có như vậy mới đưa giá đất về đúng giá trị thực cũng như tránh các phức tạp phát sinh khi thu hồi, giải phóng mặt bằng sau này.

Từ sự việc này, các chuyên gia địa ốc khuyến cáo, người dân cần cảnh giác không nên mua đất rừng, đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…để chờ thời. Bởi sau này, nếu có bị thu hồi để phục vụ các dự án lớn thì bồi thường cũng không được là bao, trong khi giá mua đi mua lại qua “môi giới” lại rất cao.

>> xem thêm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *