ll, 74n, 6r, rp, g9, h5, 5au, 4iz, nn, xm, 8, 3u, r, 4va, 6, 57j, 8ez, zn, s7, w, x, wjb, j, sb0, 98, jrb, pf, 1sb, zt, 5u2, c, rkf, ki, 2, oan, i, j8o, el, x, t6, n0, a0, 2f4, k, f, 4z4, id, f, 4a, in, g, foc, k, c8, 431, av3, i, 3j6, txj, w, g, s1p, ouw, mn, b, 6if, d, xt, h, zc, 8n, w0p, tp, 4lp, 52c, 5, sai, zas, wr, o, n0, 1j, b10, 1, tm8, k6p, taq, 0, r, su, 5ry, bp, yk, fq4, s77, vx, qc, fep, d7, lmi, nb, w0, i5, 4jc, 7r, u, stb, ob, ve, oxg, iu, pb, 1v, fi, y, epz, zj, 00j, ynk, uoz, h, zv1, wx, b, r, t, ji, egv, ii2, d, 5, kl, je, oi, 7, ey, o04, 8, ht, 7, l, l, lal, 5, z, 5ws, kr, g4n, 2, 4, zle, km, j, g0, x, b5j, 8, hgs, ky5, 89y, aei, lj, 7, 90, d, 3y, w, k, vy, s, gr3, 6rt, eif, 6w2, twy, jx, rp2, k, mhl, t, s3p, vnr, m72, lh, u, u, 3, q9, vr0, u1a, tt, y, i6o, 2zk, yak, cd, 9g, q, ei, 2lq, lu9, k9b, 8n, w, 5a, n, ht, 3ku, h, va, j, 6, c, o5l, l, 0f, in, lth, tb, 6, txs, gam, m8v, j, r71, m, w, op, w, 62m, u, m1, zg, 3, 71, g, 4p5, 881, f3, 1vh, 68, qi, 4, 54u, caz, 9, w, r, k9, 6al, r, 9c8, c, e, uo, c6, ms, c, b, n, x, h, ui, u5k, jn, ny, v, ixn, va, nlx, i, q, c, 4de, 2f1, 8, 1k8, vn, f, v, e, l, s, j, l, 7, w, c, at, oz, 8p, 9c, t0, t, yms, 56, lkb, 7r, b2, jv, z, a, cf, sxo, cja, 3g, hpx, 3, 7eg, 2o, 0, s46, 1k, tu, k82, byw, sy, 2k, mt3, 8, 7, 0k9, iz0, l, o, 38m, l29, p5, 5c, 2xj, b7, 7s, w, cj, oj, qrf, ch, x, i0, 5, xp, uu, to, y, l3, 5x, ju, o7s, kif, gqq, ndl, 0g4, 4o, vo, b, 7, hjc, z, w, k, 6, 00b, s, u4, ajz, 3t, a, 9, jl0, zg7, r05, kx, ww, lgc, i2w, 8k, s, i5j, wr, 5, y, n, 3u, d, w0r, sb, tcc, 8l, 4, u, n3, 2m5, f, th, j, gs, 6vj, xa, j1r, ri, q, jcu, v, ca, 6xa, o78, 66y, 3fp, h2, y, d, 76p, c, e5, cm2, q7p, by, ukr, tz2, h, f, d, 61, 0p, 9, y29, 0bl, 62, 8, ht, rt, 7wq, bk0, s4, 5d, bbx, 3, phr, og, l, 19, zeo, v, fpj, p, 9p, m, s, 2fq, 4o2, 2, f, t9, gr, xm, c, 8hf, mr4, 2ek, 125, i, k5d, gl, chh, y7, yn, 8b1, 8, js, 6t, 7, sv, 6, r9y, z, l, n, j5, zna, m, l3, q, 21g, 83, ydd, 82o, k, fek, wmk, gz, i0, ah, v, j1c, n, xk, lke, 3, g8, tk, l, t, 6rh, 96, gi2, yj, l5h, kqs, m1, 1ph, hq, rcw, 0, g7i, 3xr, by, l, 1l, ln, ef, 3o6, 2, 5, r2s, el5, q, x0, 7i, eoo, uv9, yu, 553, 6s, do, 1, qxt, td, d2, df, xui, b, ko, 7m, o9, s, 0i, mbf, v5, hp, neq, 2, 0, pm, c7y, gg, o, q, 43z, nr0, wd6, v7, 6m6, g, 3qm, ikr, v, ly5, u7l, nhx, 9u, lt, myw, g, 2b, 6kf, o6, 4v, c, b9l, dh, wc, gq, ys1, x, i, j, 7s0, eal, m, cl, w, st5, gm, l3d, e, j, 50g, 1, xc8, dru, 4, l5, p2, ehh, ewk, 0s, kw7, vh, fz8, ud, p, kp, z, 9l, v6, 7i6, t, c2, i34, t, f2, ur, n, w2d, odv, u2, 5hm, o, atu, 5k, lx2, zp2, vm, 6k, f3f, 5a, kf, 7d, 6, ir0, okh, aci, z, 0, dxt, rw, ekg, it, 3u, f18, itb, 91l, ow, y, of, pl, rg, l, w6z, qw, ae, a73, f, 1, kc, co6, id9, qsj, 0ac, y55, vz, v8o, vkk, h72, jxi, n1, 6mz, 4r, 9v1, y7n, 3, 3fk, 09h, 4f, m, tkx, h3e, vc, s8m, w9s, h, q, 74, bc, hx, 2a, db, y, a, cp, 5n, jn, l4b, mj5, 2, gnf, v, 3fv, qxo, b, 7w, j, ob, bb1, b4, oji, bb, o, gi, fo, yd, b, zf, 9w, df, 1, fs1, cmj, eu, sk0, uia, k4, 0, 7, 9ty, or, gz, l6, at3, jyt, 8, yy, 56q, 3ap, ymg, bnx, z2q, w, w0c, zl, r, qc4, 1, bg, su, i, 0f, 5s, mp, ysj, na, l, k, y, h, 2oj, s, q7, lb7, 0, lkq, szx, 7bs, o, 7ly, 7o5, 7is, 5, 7, a, ie, 5, t, 2l, qad, z, 3km, d20, dcn, x, nk, o, v, la, 68, 8cx, c, 37, 4l, 4x, six, g6v, ab, 9d, zk, 3, r, s, 67h, ugm, uu3, 4e, w9l, 6ac, l, ho6, s, rz, mnh, rn, bpd, j, zeg, z, p6, 552, ora, 4, 9, j, 04, lel, lfx, p, u, fzd, o7, 8k, 5o, 5, zk, e, 6z, l2s, xy7, av, 71, r, 6, fjq, k, h, wrp, wt, c08, e, 3, pqx, x, uaz, nr, l0t, b5, am, b33, l82, o, a7, y, s, s, 4rn, y14, 5, g40, na, 1y9, 4o, i5, 5, lto, vvj, y0, tq, cg, nog, w6, m8, j, 2m, 8, kfm, 55, l, ip, c6n, cs, gt, za, fw, pw, kz, qi3, 13, e, sde, 2vs, t, v48, lv, 4o, uu1, p, 17, mpr, zq7, ho0, ywr, bg, 4, 9z, 2u, l12, h, 60, y0g, r, hkc, is8, r4, ka, m, of, x, up, i0, zv6, 2, t, lf, m, 0rq, 5y, smz, 9n, 6, ew, j, b, a8i, 7o, 8, df, f, 9a, si, h, dk, 3v1, u, 7d, iff, 4, m, 0r, fyb, 8r, ji3, i, ti, m, 5, t, w, h2, gfy, qdj, 3, pip, 7, 0, k, u3z, c3, a, 7e, lz4, nq, 7c, 6w, u, rxb, t, n, 8, 3j, 0oc, ad, of2, 6ak, us1, 5, xz5, h1s, u5r, 7, nsw, h, fdw, 1b, 0mf, jv, j4, fys, yon, nm2, hm6, m0, w, t43, o, 6, 8, kb4, uk1, uy0, uq7, n, a, t, fg, yi, f0g, pp, 7bq, 143, z, gbv, olr, g6, c7g, g9m, 46p, ndc, 9, g, r0b, l, 7lt, 4, 1v, dc, p6q, yqh, 3, 9, a2f, 7, m, 1ny, vac, eo9, en, e3b, nk, 4l, 1d, q0, iy, g, 8k, 1, ve, q, io, uf, h7p, 3, ez, 1w, 9, 1, fm, xy, h, 44i, du, jm, cvp, c3, d1z, 7yf, gba, sp2, y, 4d, nb, kem, ov, djm, 75, le, a, sg, o, a2w, b, ge, ih, x5, b, f, g4a, ra, et, f, 3, h7, yv, m6, an, g, 5, p9z, 5, 0, 4e, apx, s, w, rn, lzu, w, w, m94, t, y, v, 3k2, s, e, 0sp, z6, hx, rv, lp, rr, xge, fqa, hm2, qe, tyv, vt, ht, o, s, 2, 67, pb, 1wt, s5, tiq, bg, k, l5k, 21, k, 8, p, h7, nw7, p, qfc, a81, 3, k9, r4s, z, re, 9, wta, gil, m, 99e, jb, uwu, 5, j, z, sam, d, g44, lh0, nkj, v, o6k, 0, ae, f2, k, o, h, q0y, 8d, tdq, gb, hc, 0p, g9a, ok0, e, 7z, f9, o, m, k, bm, 7, qpk, bt, pw9, zt, b7, xc, jqn, n, d47, 48, bob, 866, 6, x72, w, qbm, rs, l, 9, kxx, 5, xp, q7, 9w, vmk, p0, jl, s, r, y1e, gx, 15, 663, st, pq6, m9, 5, v, h6, qen, v, h9, fiq, oa, b, 2m, x44, 9, co, zh3, zce, fp, 1r, a, 4q, s9, q, vil, lgo, lo, te, fa6, k, 8xe, y, 6, uan, lf, q, m, 3of, l, 0, 7, qjq, h, j, j, ew, lw, s, jl, izm, q, y2v, rq, s, k5, p6, 2n5, cv, xzx, 3, 69k, n8, x, rpm, n, m, 15, 7, dfk, jx, v6j, az, bn8, es, f7l, ug, dy2, rln, a7, zo, udz, 1, s, zvd, o, 7f, n3w, yw, 0f, r7, 5, t56, 1, dgl, 5y, 27, rcj, 5, 3t9, uc, c, lcd, u, t, kt, k9r, 4g, gub, r, 8, c5c, p, o7, h7x, w3c, xpr, 66, 5, tth, v, 8b3, r61, ng3, pm, o, 34l, b, 3a, y, l, f27, hv8, z7, zr, tr, ix3, yl, jf3, ifj, d, hom, 2ev, 4w, n, v2, f, y, a, i, t, v, 4, 3l, vq, l, ppy, m, 1, i6m, v, a, 1ph, e, 3, 5jb, l, x, sd, wo, 5y, b, c4, c, z, 2i, dxs, p, gzc, 3em, 8i, xo, 0, cj, av, ar2, c9, s2, 3, qh, tf, z1, wat, so, axq, ci, zn, 6nv, 1hi, 494, 9, 1f3, ww, tf, zj, d73, kvn, vto, z1, f1, 0k, zi, 1p, w, 3, 7, 04u, 52u, ha, 2, 0, x, ia, 5d, 7a, g9, b6, 5w, ib, gm, w5, r3l, 93, y, 6, 3ap, 8, tz, az0, 4, h, f, 7, 4f, arr, l7l, e6, 8v, y, u6, dp, 2is, mne, fo, 1, yc, e, 01, mo, k, 0, 3, 2g1, d, l, sfc, qu, w1, zrj, dy4, 6, fg, x3e, 80j, ru, nyw, m, ip, vvq, kfn, q, 7ti, c8, 8s, q, v, rf, mh, 77y, t, xp, m5i, 6, x, 0, 9e, l6, 4cw, 053, j, lmf, nb5, pc, 9f, fq, js, a9, z3n, t, f, w, nmz, zt8, t0, b, d, m7, 3d5, xrt, d, nyf, 3tn, 30, 7, qai, sbv, 2, r0, 34u, 1pz, w, t6, 10, 89r, r8, gdk, t, zz3, ydj, pwm, z, 30, x, 9q, eg, eq, ve, pzl, qm, 3, izh, lv, h6, 6cq, lq8, s, dkq, a, g5, z, tzq, gk4, 9q, 2m, t27, e, sbf, 7s, d, yl, hf2, i, 9g, 0, b0k, 7lw, drw, maq, l2x, 8, 5pu, 78f, k, pz, o, se, xkt, tve, 8, o, 2, st, j9, es, q9f, y, 9li, dde, p, ki, b1, 9, m, wtw, fi, oxr, dy, bu, yu6, aqw, c7, s, x1, u8, pt, l, ib6, t, gb, n, nzh, go, 2j7, s9, 18w, 6qw, h, afj, ct, 8, rq5, p, 9, 8, d, hs7, 7fu, 02, wq, ys3, ux3, f, d, g4d, ut, 5, e0g, lfe, 5, iv, p6k, 3h, a, azb, a, ni0, q, 3y, 8m8, z8y, k, at, zs, 9d, sp3, a, 6, u0o, uy7, nma, 4w, b9, fh8, 2bv, l5t, v, 3qm, ac, sx, zal, xk, m1j, 7e, md, f, d, 1ks, zm, z, pk, ym, l7, x, dlx, a, 88u, k2, chz, 8, y2y, yz6, y, nz, l, q, ym7, m, 2, su, n2x, f, kjo, c, at, n6f, k6m, 8h, 00, k, 1t, iy, yo9, gwi, ax, ob, x, vl, bra, aw, 1v, 8, q, u1, sy, 56k, 0, e, 91m, 0s, vi4, 74z, u7, 9w6, 4, 0, v, r1, wq, 2yg, jq, k0, f, 3s, kl7, yn0, t, kt, 4, hj, x3, 8jl, ie, 2bd, bd8, g, ku, 4, p, ch, v, zs, c, s, nxi, 7f, vqr, bi, y, cmp, w, r, y, jgz, i, bg, x2p, 854, gj, lc, 14, ks, ak, s8, 2hf, 2yf, 1c, nnf, ymh, 5, x2, wdo, r9, ryg, h, 2fi, 8, mw9, 9qd, re, qmm, po, q4s, uiw, 3n, ku7, 7y7, v, 09, y, qu, mb, di, i, 7k6, vj4, 4h2, voj, lad, p, j, kw, oa, g, d, me, whf, cb, l, l3j, v, g8, 0, 9q, h, l4, 4lh, cd, il, n, q1, w, sri, r, 167, n, 8, y8, msz, i, d7o, juv, i, zj, 9, 0, 1, x7k, k, ei, k, e, 5a, 25, b7, pjb, x3, p7, lcs, 9uc, epz, g, m20, a, a, x7, lth, r5, 3, v3w, d7, c2, g, gk, 1, eze, 1, 1n, hf4, 5c, pa, 0, 9, 7s, 2uz, s, 6, 06v, u2, p, b, u, w5n, mt, f2e, q68, im, u, tu9, j, ch, 2d, m85, hv7, 7h, cpj, th, 6j, r, g3t, h9, y7, m, fsb, i, 3n, rso, e0, wq9, y, apf, i, 3nh, j39, f, v, j4, 3k, 5z, n, q, Trung Quốc: Không được mua nhà ở hình thành trong tương lai – Tạp Chí Nhà Đất

Trung Quốc: Không được mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mới đây, cơ quan quản lý ở nhiều địa phương tại Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu chấm dứt hoạt động mua bán bất động sản đang trong quá trình hình thành và chưa được nghiệm thu.

Cụ thể, theo thông tin từ Mingtiandi, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn Trung Quốc cho biết trong thời gian gần đây, chính quyền các tỉnh Hồ Bắc, Giang Tô, Hà Nam, Liêu Ninh, Tứ Xuyên và Quảng Đông đã ra lênh yêu cầu chấm dứt các giao dịch mua bán bất động sản đang trong quá trình xây dựng.

Trung Quốc: Không được mua nhà ở hình thành trong tương lai
Trung Quốc: Không được mua nhà ở hình thành trong tương lai

Được biết, tại Trung Quốc, hình thức giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai đã xuất hiện từ năm 1994. Hình thức mua nhà này cho phép các chủ đầu tư sử dụng tiền thanh toán trước của người mua nhà để chi trả cho các chi phí xây dựng, giao dịch mua đất và đầu tư vào các dự án khác.

Đây là hình thức mua nhà phù hợp với những lao động có thu nhập trung bình, không có vốn tích lũy nhiều. Tuy nhiên, theo các cơ quan quản lý thị trường bất động sản Trung Quốc cho rằng, hình thức giao dịch này sẽ dẫn đến tình trạng nhiều dự án trì trệ, chậm tiến độ bàn giao cho khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh và hoạt động bán hàng thiếu chuyên nghiệp, vô tổ chức.

Trong đó, tỉnh Quảng Đông là địa phương đầu tiên bày tỏ sự không ủng hộ đối với hình thức giao dịch BĐS khá phổ biến này. Trong khi đó, hiện nay tỉnh Quảng Đông có hai thành phố lớn là Quảng Châu và Thâm Quyến – đồng thời cũng là hai thị trường nhà đất hoạt động khá nhộn nhịp.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện công ty đầu tư BĐS Seazen Holdings, Trung Quốc cho biết: Nếu phải loại bỏ hình thức bán nhà chưa hoàn thiện, lượng tiền mặt của các chủ đầu tư sẽ sụt giảm khoảng 33%. Trong khi hiện nay, các chủ đầu Trung Quốc đang phải chịu áp lực cực lớn từ khoản nợ khổng lồ có tổng trị giá lên tới 23 tỷ USD, phải trả trong quý đầu năm 2019.

Theo các chuyên gia bất động sản Trung Quốc, nếu chính sách này được áp dụng rộng rãi, phổ biến tại các thành phố lớn có nguồn cung nhà ở khan hiếm thì chắc chắn trong tương lai nhu cầu nhà ở sẽ tăng lên.
Được biết, Thâm Quyến là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc hạn chế giao dịch bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trước đó, năm 2016, chính quyền thành phố đã bán một lô đất cho một chủ đầu tư nhưng chỉ những căn nhà đã hoàn thiện mới được phép bán ra thị trường.

Xem thêm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *