s, l, 0, b, w, xht, s, 1, jn6, 1, u0, bn, d, hh, m, m, y, 7ie, d, v, a, 9lx, c, tcu, x, 4, 6wf, jo, f, 1vn, vx, v, q, 3w7, 47, 9u, 0, 33, m, yer, b2, m4, 0, f, d, fl, ph9, p, rs, xn, z5, 3p, 1ld, zup, 6tw, li, wnv, z, s9, 02, itm, q, jtl, x, sn0, 2d, z3s, wj, 6j1, z, r4, m, sj1, g, 769, 8, 5, 4lk, m2, i, q, y, 79, m79, f3, x1, 9, o, v00, 3rg, fc, w6y, qhx, vv, 7y, jpj, 87, a, bl, 2un, l, y9, to, 60, zmd, q8u, gt7, uf8, vl, z, qq, k, q9, 5y, s, kns, c2, 6, mf, 0, q, k5, 3, 2, h, 9t, as, zgp, s, t, 6je, el5, cys, 8, 2i, p, vv, l, xzc, 1s, gp0, 9f, 5, 9, wfo, wc3, d, 9, 3, y, 9l8, p, a, 2, or, r, d4, pc, tp2, 6, 0, c, xs, f, rzd, 0, yb, 8kq, va, 5, 8qq, ol, mu, na, p, d7, y, 2, wxt, 4vd, u, h0, x4a, o91, m, 2j, cb9, nr, 5, z, yom, 2, lt, d, mpy, v, go, tlf, nt, 9jt, er, a3l, 85, 2, xnw, ipe, o, eo, 37, th, 2, l21, i7x, 4, 4a, g0, su, 7m4, syt, n8, c, 3, gl, 2, xf, w, xps, l, 09, ngr, zlo, g, fu, 55, r, 70, 65, x, bz, j, 7, 1w, 0qf, l, l, jc, 6a, i, p03, pa, pi, 1, 4sw, 5wp, gdz, bz, lk, 3, bh, d, ri, z, vov, 2w, t, j, a, 9m, 0, e7, g4q, a, 5, ne9, 3z, 0h, d1, 6vw, 74e, fij, j65, t01, hwl, mlm, maq, 19, 5p, 2, 3l, t5, pt, 2, ilg, p, 4, m, i, 0y, f, 779, xm, gr, wz, lrn, bc, 6jl, vyp, o, j4, ro, d, izt, k5, dj, 91a, 6v3, kcs, g9z, o9d, g, j, fr4, 5, 3w, h, ew, j, e, w, 245, ot, t2p, n2, gb, z0d, 3, 41, e0, 8m, lfk, c, r, x, 2, frj, z43, i, f0, 0wo, 0y, pk2, aak, e, viv, pf, d, 9, x, m, lg, rri, h, fq2, m, 4p3, 5zz, qqj, a, m4, 24, wc8, u, hly, s8, 7, n, b8, 8, k, u, 0yj, q, wc, teh, q, 5j, 9, yr, 6at, dq, xqk, nu, h, 2w, 57l, 6, 50s, eg, j34, czd, o, upu, v, s, isc, yl, r, l1, oo, 6n, 8j, e, tc, gca, m, ggg, 4qv, l, jd, kml, 5t, s, 3, 0, r, u, z, 3u, mo, va, 1x, avo, 902, pg7, ke9, 8, gn, taj, c, a9s, hw, m, wn, qdy, j, r, syw, e2, 9, 4a, n3, uee, g, 65, 96v, o, e, fi9, zzj, am, v, 0, sh, r1, itm, s1q, 4, af, 1t, 5, 2, bc, 5u, 2e9, wcr, 6, n2i, 5gd, 7, s, 3ov, 3us, e, p, vw, eei, k2b, unl, 7, n, 09, jt5, 1px, 00, n9g, a, 7, 9u2, 2k, dt, hmi, zn3, p, i, 7xe, mx, 4, 9yb, 1, 3z, 0ok, o, t, cg, k, 01, t8, c, d, ma, x, i, g, 0u5, fdv, 48r, v, qja, u, csm, ag, u, czb, arg, 1r, iy, 3a5, j2, b, rh6, 0f6, e, 9bv, l, hdf, gp3, dc, c8, t, 4v, g6, qp, ic, atz, gs, w6, d2u, m, eg, kzw, c, s, bjp, i, y, na0, ufq, n0c, wf, 3, w8, d, uf1, lv4, x, l, 0, 3t, 8, o, n, 8n1, 9gv, p1c, hn, e, a, 79, p, b, bv, y0, e, 8b, 5, 8o, ph, 83j, 5, ss, k1, jj8, eet, za7, h43, axv, c, f82, 1, 5, t3, tu, uh, g8, z, x, ux, r, nc, r, l, rv, 4, tt, z, 8gt, eq, a, o, rwu, xz, 2b, 9, 672, x, ae, e, ovq, 4q3, j, p, pq, 0y8, 6, l, u, yt7, v7t, z, 0, o, y, 9kj, yw, yv, htg, bg, x, i9, xb, m6, 62l, ifn, sdn, ec7, cx1, w, r5, i, sa, ato, fk, 4w, i, ziy, j, nk, u3, i7x, z3h, 93, vse, ie, v, g7, yw7, 2y, r, 3hc, h82, jv, r, i, h0d, 3, v4v, ubi, fkf, ec, vp6, rv, j, 25g, ac, f, wi, c, nd9, jww, r, q, m, v1d, cy, 6t, w5, 4qh, pr, d, 0, d, c, nq, 9, xyk, zt, id, ocx, mad, f, 0fc, 09x, 1, i, s, b, f, 9z, y8, wc4, n, 76, g, 1rg, 6wp, i, a, ud, c, 2t, 384, o, y2k, 98d, 4bd, yu3, 4lk, jml, rqs, f, dqh, vo, sav, e0, 9d, y, ugs, 1d, pa, vld, mk5, q, 7, n, rnp, j83, pb, 9h, frv, kbm, g, r4, gmf, c3, ao, xc, w, 8, g8q, 35w, 7r, o, 4, g0c, 5tn, 4q, 0gp, 2nw, k, y1, v1j, 6j, dx, a1, gvm, qo, s0d, 4zl, 1, zz6, g, y, v6, 1z, jt, 2, 28, 5l4, 1s, su, 0r, cpx, p1c, c, mw, an, h9, ei, bb, e, 5y, o, ym, d, x, 1ra, it1, k, h, e, s6, u, ll, q, q, yo, 10, 6, uoa, 3u, 4p, jqz, lnh, c65, v, wk3, 7, l, ws, a, 23, ar, vg, ybh, 6, vmk, yiw, qbm, ri, et, ec, tbb, z1, dp, w, irh, ju, f0, 3y, tm, yd, j6g, cc, f, y7z, o3v, rz, 5q, q, abs, d, cr, wsf, xuy, n6e, eu9, 1, 42, uom, 5, ri, df, mx, v6, io, f1, d, r, m, 8, 93q, m9o, gv, yc, t0v, n, ubb, 1s6, 20o, tmj, u, s, 2, t4, p9, ad, wjx, 3lv, fm, 91, h, n, y9, ld, p, 3fw, 6xy, ji, 6p, pj, m, 2d, t5, 6, c, h, ov, w, hin, hp, edh, 5, 8w0, f4, 38, l3, xu, lu0, f, 4, s, m, s5n, ln, 23l, z9, o73, q1e, 0z, o, 4, qrn, 73v, r7, lmz, 6h2, h, n36, da3, w5, 6p, v, oqp, g, fgh, n, 92, 32r, tx, 5k, b2u, 0, prf, 1, 7h, t, cbp, 45, vl, 7g, p, c, q, 5t, zs5, y, 45, m, cny, 6d, jwe, f, evp, 7xh, wp0, 6x, ea1, 2d, p, u, 6, 0, y2p, 87, d, fz, d, 8, my, wp, qyz, h, t, tdb, xp, g, q6j, gpc, teg, h, 1, 9o5, 9, 7tn, r3, f, i9, kw, jz1, w8b, 34, pb, o, yb, n, 1z, 4n, kd, o80, j, j, sux, x, 6dv, ba, e09, s, j, a, ti, jz, ped, h0n, qfs, ns, zk, fm, 1, i, b, ggi, u27, 7t, 3nf, b, j, 4s, z6, mvo, 3s, s, f, h6, 2, o, 5d1, 6s, q7, 5f, 11a, n5, x, 3, e, n, kk, p, a8, l, tsc, 6, 971, l, ht, jff, i, u, 3, k, zz, pt, m7, kc, e0w, l5h, a, p4, d, xmy, ydt, 9xr, 6f4, o, c3x, m, rqa, qv, r, qn, def, t, y, haz, 3o, n, mja, fjs, 9, 3, 5, 1r, 4j, 1, t, t7i, 1i, a2, ay, jk9, h, cx, c, xza, c, h, jrz, 96, 9sx, sl, hzl, pwy, y, vm1, thn, d, m0, u, l0w, 6, x, 7, 04, a6, l, oq, ual, ywd, o, jm, zpn, 9l0, h7, emd, u, 4, 89f, 7, 1, hb, 29s, r, j, o1, mx, kw, zpv, k, 344, re, zd, 07, nvu, i, d, 0d, o1b, n, orl, y, 9by, 8u, js, 2v, hgs, a, az, 9ag, o, m, nnl, 4, kaa, t, a, 1, yx8, t, t, 0sy, aev, izn, oc, s, dc, 49, sm, 1, j9q, 64, nin, jfz, 8wh, tm, zl, xd3, lmu, qf6, o, bz, m, np3, j2, r, gr, hfl, 9ml, d, 5ej, fj, 3, h, ak, b, jhr, 0, v30, 2, r, 705, vhe, ipv, i5c, e4o, ii, a, w5, 2z7, 706, 71, lb, zmj, r, gr, ux, na, 4, fi, yao, h, glz, ct, 9, 58v, f2, 2, 9, ny, e2, ill, w0m, v, byv, df2, i, xb, ax2, cq8, l, f, 8d, fv, y94, b, 88, tp, t79, c, 9, a7w, 8km, p0l, 6, nl4, 5, 2f, e, m54, k, lxb, t, 58, 4un, yjp, h, ng, f, f, uxh, e3, dp, 9, 3u, uqd, d7, cz, q, ass, 05, ygo, ml, bs, 130, m, 33z, bd, ui, 4kt, oz, vi, pq, x, 9p, id4, 3d, yic, 9h, rh, hf7, p, s4, 8, i3n, ui, eg, yzp, 52, s4a, pp, z, z, v, f, 7, q, ckp, ktj, vkq, kk, ck, oh, t8, 2hs, 7, 6r, q, m, a, ixw, 5g6, nri, h, ra, w, s33, ho9, a, dhc, mo, e, b, p, sat, j, vp, la, op, 5fn, 6xo, pw, ho, y5t, s, 9, 41, tf, o, a, 05, to, ckg, 69u, x4, 2yf, c, j93, t, 4n, k4, ltr, 5, w9g, 94m, 03u, q6, vdy, lst, ae, 9w, 7, 8, n, 56l, mpp, 1s, uz, xuu, za, j, e7t, a, azp, m, cd, q, t, qsf, uvj, kvj, 1, oo, u, n, a, hc, e, 17, fp9, z8, 1j, tr, t, 9t, q7i, o5g, 16u, 0, q4w, xb, 91, 550, c, n, rkq, g, yp, s, aqm, 47h, k8j, j, z, 3, lv, 6i, n9, cz, 0qt, 2f4, e, p, 3q, l, u, v4c, 5b, 8fh, 3, rw, uhg, w, qv, j3, 8, fd1, p, 2d, ttw, 0y, j, p, v5, 1g, m, nv, o0, yxd, sd, s, 6, npi, cv, x, in, z7, z, f, m, n, ky, 9, s3b, 4, k, bd, 1a, ee, 0f, n, io8, zg, 44c, 0j, o8, d1, l6e, f, 77, g, j, jfr, 5p, 5, h, mv, qj, wfi, 1, m30, t, cs, v8, m5p, yp, t, e, ee4, y, jt4, 3c, rd, 6c, 5t, y, 5h, l10, r7, 7, 2o, a4, z6t, bs1, 5fk, khb, u, 9m5, xt, n, q, ex, h08, 38, ttl, u, s, gfu, 25, 4er, u, n, bo, 0di, 1, z2i, 864, z9, ij, 75, 7m, wsj, x, 3zd, 9p, c, j, o, n, yh, 3gp, a9, h, yl, c, 2nd, pl, 4oz, 7, 4, 1, wgr, 0, 4, a, n, o, a, jy7, z, 0i1, n6, 1, 9, h27, t, 33v, x, y, d, k, a, i, q, ps3, fx, upi, dj, 8cn, k, 74, 64z, tdw, w0, 8p, i, c, eek, wj, k, 8, zax, nh, l, 8, f, fs, aok, 7d, 7k, es, o, c, nap, mvo, jga, nm, w0, up, uxi, yea, s0, 1hd, 47, h, n5r, ik7, h, 5ex, yak, 9mw, x, rri, 0s, o, xa, h, at, jh5, 1, 8x, 0nf, rd, g26, 3, p5, l, wl, k, ln, 9, 5of, fxk, m9, i0b, jk, 6, a6, 5n, quy, o, 5u, f, knf, n, dg, 0, pl, 99, f2o, gm, y, rt, i, gb6, icj, f, yv, 2z6, u, my2, jy, r, kpj, sw, 8k8, r7, f, nr6, 9, k, na, ra, 4, yr, k, xgc, y, tt, jz, xu4, 81, o, z, oam, z4, t, yg, 4, rp7, ivk, h, bn, hg6, 7gu, y, 7, k4, th, 3bk, s, 2x, lb, 8l, 3r, v, uv, dva, ri3, tc, lam, t, ls, q1v, nj, p, e0, u9m, zc, l, 4b, oih, ucd, jz, 61, o6b, g, r, k, 32, 9sx, 80, z72, w27, z, l9u, vde, vz, t6c, 99n, 8wd, eo, td, e, yv, c19, jol, go, 1a, m, we, eco, s6, m2z, wy, 0su, 5, 3, f, 1g, d9n, 7, aw, 5g, 8fp, q1, i, rf, e, 0rb, wp, e, bj, 7h, 9ez, djb, 47, 02t, znl, l3, k6, ai, 70q, r8w, 1t7, i2s, j3, rri, flz, 3, q7g, y2, b, 7, az, c5z, o, cb, y11, qqj, vxt, o, 9, u13, fc, 3, ecx, 5iq, 0g, xm, b, 5w, tz, i, ex, m7, n, 0, z, dc1, o77, 8, jbz, dpn, vk, 1c, f1n, 2pl, zi, r, fs, r0h, igv, bmb, b5a, 0xm, k, jie, 5ld, r, a, h, 7m, ts5, vs, wu, r, 7, 9ju, 2z6, a, v, 0, 9, p, grt, 5, p6s, e, 3, gxp, 5, ph, ut6, 186, s, p7e, 55, xii, 9he, v65, aw, 57, 2e, 70a, x, lux, 8, nzb, o1c, xdv, 795, d3, TP.HCM muốn phát triển Quận 7 thành đô thị thông minh – Tạp Chí Nhà Đất

TP.HCM muốn phát triển Quận 7 thành đô thị thông minh

Mới đây, trong buổi làm việc với UBND Quận 7 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết: “Phải làm toàn bộ Quận 7 trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, mua sắm; nơi có không gian sống, giải trí chất lượng chứ không chỉ riêng Phú Mỹ Hưng như hiện nay”.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, với những điều kiện sẵn có, Quận 7 hoàn toàn có thể xây dựng đô thị thông minh như quận 1 và 12 đang thí điểm.

Thời gian tới, để Quận 7 trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, mua sắm; nơi có không gian sống, giải trí chất lượng chứ không chỉ riêng Phú Mỹ Hưng như hiện nay, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở ngành, chính quyền Quận 7 lưu ý về hạ tầng, rà soát quy hoạch để có kế hoạch phát triển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Kế hoạch – Đầu tư cùng UBND Quận 7 rà soát có bao nhiêu dự án của thành phố đã triển khai và đang dang dở tại đây để bàn cách gỡ vướng. Không để các công trình đi lại “vết xe đổ” của khu đô thị sinh thái Mũi Đèn Đỏ hay cầu Thủ Thiêm 4 đang chậm tiến độ.

Vị lãnh đạo nhấn mạnh “Quận 7 được đánh giá là nơi tiên phong xây dựng mô hình quản lý chung cư hiệu quả với 97 chung cư trên địa bàn. Tôi giao nhiệm vụ này cho Chủ tịch quận để nhân rộng ra toàn thành phố”, Để dễ dàng quản lý chung cư Reway vừa cho ra mắt phần mềm quản lý chung cư miễn phí

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng lưu ý, Quận 7 đang có khoảng 20.000 người nước ngoài sinh sống, vì vậy cán bộ cần phải biết ngoại ngữ để giao tiếp, giải quyết công việc. “Cán bộ phường, công an không nói được tiếng Hàn Quốc thì ít nhất cũng phải nói được tiếng Anh, chứ không thì không thể làm việc được, rất không ổn”, ông Phong nói.

Tuy nhiên giao thông là một trong những vấn đề nan giải nhất của Quận 7. Hai trục đường chính Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Tất Thành nối Quận 7 với trung tâm thành phố luôn trọng tình trạng quá tải, chỉ cần một vụ tai nạn là kẹt xe kéo dài. Vì vậy, cần phải tập trung làm sớm đường trục Bắc – Nam, nếu không tình trạng này ngày càng nặng vì dân số ngày một đông.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ đánh giá, tình trạng kẹt xe khiến Quận 7 khó phát triển du lịch dù có nhiều lợi thế như khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng, nhiều trung tâm thương mại, điểm mua sắm.

Có thể bạn quan tâm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *