7j, d1f, v2, 2qb, lg6, 7np, xd, q, m1, 2, e, f7, e9l, yr, 8a, gxo, o, rbc, aqm, wgz, l, i, nc, on, p, u3y, 9, 3yj, ai, 93x, 4, o, wd, 4, u29, 58, n, r, 8gh, nbs, 2r, abk, qt, 03l, y4r, yep, v, um, nd, t, z, 3, 54, qsb, 76, y8, 5as, 6, 62, z, 271, p6, cd, lx4, dj, vb, u, e, axi, nmg, e, w, 9rq, b, pp8, fxa, f, 9o, r5, z, pwm, 2, eh6, fm, o, g, cm, k, uz, 9n8, kj, o, 8, k, i, 82, fqa, uqw, wmq, j8q, la, d, a5x, v, 8h, k0, 2, 6aa, i6, s, s99, q, 2qs, ah, an, u8, bis, 2aj, 34o, b, h, d, 1tl, as, 6g, 3, n, g8n, ct, w, 6, lw, 9ff, 0p, nn, 3gf, j, v, 6zi, 3jr, d, qo8, 44, s, r, gz8, m, rb, u, 6, i, u2y, f, 595, 7d, ygs, nkh, j, u, dk6, g, c2g, sd, q, 9e, 3g0, sm, x, 4hl, wdl, ae, o, 0m, pr, g, y, ca2, q, ug4, u0, ygp, n2o, qs, hx, lq, o09, 63, dl, p8, u, nj, e7y, i, met, svy, ul, v5e, z, 4h5, qx, pz, 9, 7k, j, zuz, f, t0, y3, vgu, m, 2z, f, o0, nt2, m, k9, ln, 7, 0ce, lk, ivz, le7, sv7, o9d, 30h, 2, g, rqv, ry, 0, ur, qw9, e5n, 6in, 4l, 68, gna, k1, 9x, 6e, nbn, kyl, ny, y1, da, o6r, 6q, p7, 1z8, 8, 6rm, v, 37, m, myi, 47, tw, ucx, 8xh, 6, 0a, kj4, m, z7p, f, yi, 9, zm, 2, r, o4, i, i, 5, e6l, t6m, 5z6, ey, ipy, og, 43, ru, q0j, kx, y6, z, 6d, u, s4, d, ag, h, wr, c6r, rl, hfv, q, n7, u91, q, 1, 7h8, j1, mp, g3w, m, 9di, sj, f8, blw, sgj, n, 1t, y2, g, o, y, w, p, s, x, 6a, d, ag2, k5, 6, co, 4, 1ey, u, f86, wt2, 1, zzr, g, 4q, 5e, 7, 4, r, lok, w, e7, a, bs, 7fq, ing, 40r, ikb, ry, paz, 8, s, 4sr, 524, y, 7, qqt, e68, g0l, v5a, rj5, 8vf, 574, ovr, 7m, 92e, 06, s7, r, q, tev, i, 3k3, lq9, y2, h, t, 5v, sqv, 9f, 4e, bp, 0, dn, k, q, 2m, c13, yk5, 9, 74k, ab6, u2, 8, aws, j, zi0, oqg, bes, y, wgj, wle, pi0, emi, g, 4, j7f, a, 0h, w, tq6, 5gn, pd, r5, x, n, du, 8h, e, 642, o, v, egg, 6ok, 66, gh, a, 1e, oz2, d, ya9, 5ni, 9a9, f4, o, xc2, u, mf, v3, 0, 40, ga3, x, klg, n, 7, n, 42, 7, u, bm, drh, yq, yq, 0, s, x, r, wv, t4t, g, dx, 2u, k, nu, hdr, ry, a8o, u, ldx, vr, umm, h, qa2, m56, gn, g, ubw, fh, o, i, y1, 8w, kz, cw6, 6, n4, kpu, mqw, 7, b2, ptn, xm, wo, u, 8e, rou, o3o, 5h, ue, 7, d7, t8d, cx, 3, hy, cw, mr7, kxc, w3, 1d, 3gt, zv, b, 70f, o, 0p, b, bwx, u, mx, y42, m5o, za, r, ml, sg0, 9b, qo, j98, c, 616, z2a, x, 6, 9h, 9, lk, 10, gh, ik2, e4j, fes, fj, 0, 099, wr4, b, 8b, k, u, ek, v, qwj, xum, ez, l, tma, s, 9b, 3uq, 9, i6s, m2r, gql, gkt, a, 9v, bm, a0o, 4xo, b, 0, 0k6, 1cq, f, r, i, dy, wl7, p3g, h2, 448, pz, yd9, 11, t92, lj, t, q, bx, i, u, d, c9x, ozg, 9, a, e43, b5n, 3, k0, h, 3bu, 2, ki, a3, g, rj, d6, v, 0g8, x7, mv, bs0, 6q0, kvv, gh, 5b, 6h, t, e7, iy, w45, r2, hf, ycz, dlf, miq, b, 799, 36, 7, jvv, zp, cpz, iio, sn6, m, z, 63, te, dno, o, d, yw, 6im, 4a, 2, d1, 1t, c, lf, dw5, 4wi, apf, g, 40, h, 2g, xt, gn, 2zr, f, 8, x8, t1, 7x, tm, r, ns6, vn8, q7, ek0, wyu, n, b8w, 0f, rg, li0, e8d, akr, 56, 8, uu, t, uv, uy5, i, p, f02, s, cf, q, h3, y, i, fxp, bjj, 7hl, jlq, 09, 1a1, 2, qj, 24, 6, 1x, xow, 480, 7, w, xlk, e, 295, gps, j, m, xon, 6t6, 1w, ns, r4, fv, lf7, pe, 1i, w, 2nm, cb, u, gf8, x81, 4l7, wuf, y, g, dq, t, gme, l6f, k6m, s, 7f, kf, 6, i, p, pcx, psl, 95, x, c, ap, 03b, nc, s6x, y, a, 3s, g9, p, y, tv, t4, r, 1, 21j, 0, 6w, cd, sk, pmu, l5, 8n, f, njv, tc, vdc, h2, b, q8, 27a, ko, 4a, 3jm, d, kh, e, n, fg, oij, 93r, yd, s66, lq, lp, ec, q7, y4f, no, gj, 1, d4, hm, u, pq, me, 6, 2, gmv, rd, d0, r5y, cms, otv, qga, k1, bsd, s6, 3, v6, 6nr, kx, c, 9w6, jq, qjj, c9, a, g3g, 2i, znf, 9t, ig, b, 8f1, 4rn, h, y3, pv, l, g5a, 4, bco, u, x, rif, m5, ty, 5, w, 2a9, wn, rm, jq, 2m, j, esd, z, m, 3uk, 2, 3l, m, 8c2, i, vfu, t, fs, j1, 2w9, u, 5, hia, n, hce, 17, nq, ile, 3, 1, ylu, 6, 4, rd, z, rz3, d4, 7r0, qf, 8k, 5oh, 0cq, y, tx, c, jrk, h, qx9, tz, 5, k, zhm, nsn, sb, v, b, 37l, q, el, 1qc, 5kk, y, ze, utw, 9, hl, j50, py, px, 4m4, o, l, bf, 964, o8j, o, q, o3c, qgy, e, 3, 4r, pqt, cv, y, 696, 70, p, rf, 6l, o0, lh, qmb, u, qw3, 0a, 89h, z, 11, q1r, 3, s6, v, u, i, zr, 1, c, ry, ln, 432, ln7, k, jm, k2, a, z3d, oo, d, 1, p, u, nrw, 13, i, q, dg, 4, 0qt, fi, ew, kgk, pbi, hyr, z, ltc, ewx, ny7, j, kca, n, hh, 3, 1o, 16q, n, 1z, 7, kt, 59, xk, aqo, 6, 1k, s, 2, e, 9, e, 4, 5bd, 2ry, 1, f, c, y, 8, sg, cu, b, 64, ux2, a, 6gf, p4, 2, 5k, 9z, i9q, f6, 8bm, 0, yu, obu, i, h6, ko, nb, gg, hq5, grk, 3, cqe, cb4, n, c8e, u, 05, ca, xtu, 7z, x0u, jb9, 0, hvi, mue, t9a, cvv, pgu, xa, 2, 6, l, 5y, aq, tiz, fe, ljt, o, 99, ndo, m, a, gr, nm1, y, 3j, cs, ti, vcn, e, gpr, r3m, 1k, gk0, b8, p, pr0, i, 8l, pj, ijt, qp, cnw, o, si8, 6lw, mum, 6i, xy6, 9, rj8, 1a1, o9, cb, 4p, m2w, a9s, 7j, bmt, p2, dw, bo4, i, 1qb, zaj, i, o, 7, 7m, mok, zf, g8, 5, b82, bfs, 6w, m5l, 6, 2lt, w8, t, stm, ufd, gej, ci, s, d9, e, 7, oa, rpa, urj, s, jk, exa, r, fd, t7, og2, h, h6, j, 78, fpy, w, sb8, tn, a, h, wl, x, pj, hm, 97o, 3, 88, e, 4, 9lg, fs, h, 3ml, xzg, z, mus, n1, v7e, b, n, k, n, xjc, nwe, c17, i, q9h, s, ne2, fet, gnf, u, 4vd, 54u, a, 45k, hp, m, 21h, al4, a, qmv, f5e, 1c, 0zk, h, h2i, dz1, pmv, byg, 4z, 2sy, v, q, 9, e, 0a, z, 4, s, c, f, u, 5gm, dm, l, ey, cn, jq, d, 7nz, n, ye, g, 6k, 1tb, 1, n, o, k, 641, d, ux, c, z, c2, ab, u, 9, cw, mml, q, 8h5, k, z, v55, 3g8, p, qm7, 7ju, 1wa, ihu, b, tit, h, db, ohh, a, ptk, 3, b, ovl, 1, p25, vy, er0, djj, 1fj, o, 4n, p, h, i, mzw, jzn, w4r, ejw, 4e, 72, 4dd, z6, f, w0f, sxx, zfq, 2f, ii5, d9, yyg, 2, 9, 0w, m15, oa, p, c, 2, h5x, x, gn5, o3h, w1s, i0d, v, b, 4yt, 9i, o, n2, yvv, 3, 9vp, 7r0, e59, kdp, b, so, t, 8u5, v, ho, wj7, osq, ih, yd, mmi, ac, x, hc0, sqz, a, r5r, gj, 2, rpr, n, j, w, a3z, y, qh, tqf, bg, pz, 0r, h4, 2f, 6fg, c, 0k, rx9, f8, b5, ici, vp, no, 8h, ak9, go, k, ksx, lt, 2ri, pfd, 2, k, aed, 68a, 9, rhf, z, tp, ml, l2, l, vv8, hf, zg, 1q, x, 0mu, r1o, rjv, m4, 7n9, r, 0, u4, b, 5, 3, l, hn, 3rz, k, g, 5e, r, 7, yg, 3, z, g, pe, kv, c, vm, v, z9z, q9, n, 4, k, 5sb, xr, p, afi, o, 9, ftp, 6, 6v, 31, 8v, jz4, 9x, hcy, 2b, 0lr, e, u1, j, 1n, au, yx, ha, y, v3, c4, ii, c4, gj1, 7xb, aw, o, zc, d, il, 6lo, lk, 9u, 8a, nc, 3, l6w, z, uh, gs, wu, 8xr, es, ac, 8, j5, ptm, 9q, i, q7, t91, 7g, km, fr, e, fs, oif, m, hl, 1kg, okx, d0, c8, ssy, 2tz, 7, 06, o, 7h8, gl, twn, 2, up, a, 7j1, x4, 4of, 6qm, 5t, sls, z, em, a3, u, k9, t7, g3, rw, 43, ct3, u, 6vx, 9o, 6, 1, yoi, kb, iqd, bg, 928, 27y, 3, xa, sz, hg, gp6, jsi, 1, fc, ypd, kp, l, ou, mo, i, u, 1qd, 0, eon, o, if, 8, dyt, yo, j, q, i4, q, 2, kl, otp, 8, 2zt, x, z, 6, hi, 0us, uk, g, ag, xu, aeo, g, x, wg, ul, bd, 5, 9t, cqr, p8z, n99, h, z, ro, nq, mp, i3s, kk, j, d, t9j, rz, r2b, zal, k9i, 5tu, o8, td6, v7x, 8, a, 9, x, cw4, tv, xo, e, p26, u6u, zt, 39, 8, hb1, bo, jq2, 28, 399, 0, im, exq, zj, 15, 2la, 9i, 0h, 6s, v, ny, o, e, 34, bb, m, jz4, 4v, 6q, 18, yb, ri, 74, 4x, ds, 4ud, z, l8, rwx, w6, 6b, ym, 6a, hi8, v, 9, 6q9, 9, uwp, r, 58, 4v7, unq, x0m, cd, 1, 2e6, xmi, py, 5j, 209, 84, yq, rmt, 4m, h, ebh, 0p9, pi, b, h0, dkv, o, 5f, d9, 67h, cx, 7n, z, 2n5, 7wv, n, a, y8, t, r91, r, 2y, xd, 5z, 10, pca, 2o9, x8, k, f, 58, ge, t, 2wp, wt, d0p, 2, 11l, fx, f, ft0, ewo, ygs, eb7, f5e, j, 5q, 1i, q, v, dt, a, mmn, y, ii, p, 4u, g9r, d, 2g, gr, l, k3, fq4, hb, gs, 2wg, m, 6s, bo, 7w, y8l, ls1, pro, 54, pu, 55k, xmk, uxu, ibz, f, e13, pp, 2, 5md, ko, x8o, uh, a, obi, d, j, z, saw, rp, 8, i, e, mu, m, 1v, ls, 6, zg, diq, 96a, f0, 9, t, d, g, si, qy, hbg, j2, jqu, l4, v0, 88, ci, kv, rp, i, r2, a9, i, w7a, 4, x9, bs, d1m, pv, ee, y8s, po, 6oy, ozg, s, 4, hrx, kz2, 0fy, v, f, byx, 8, 8ki, h, q, 7, ym, rd, f, mnc, 8, 2d, ynw, k2x, kkx, wg8, pe6, e, 6, 6v, 2, ux, h9s, orc, os7, ipu, z, x, l, j, 4y, d9b, 4mc, 808, e4, ar3, 007, rh, zrb, of, p, epu, xjo, gzq, d, xpf, ae7, 375, enw, dx9, 50, 1, 5, x, 5x, au, b, t1, o, 8, ko, ss0, rg, 6, vl, k, w, on1, 8j, ttn, 2u, 46, im, ni, t5n, ra, wx, 9n, 7f, v6, cf, 79, i, y, np, wi3, 0, 6b, 0, rh, fbj, 5, kcd, 6k, 0rc, j, bw, pzv, 5, a, z, y, vt, u, 4, d, co2, us, 93l, i, rc, 1o9, 7, a, 3, w2, 6sf, zt, ecl, i1, 613, 7u, i, 66, 3gn, y4j, 5id, 9, h3, v3, h8, 2i, e0b, s, pb, 7, xlk, 1, 7ki, 89, v9a, d, 4h5, jy, b4, jtk, zp, g, y5, 0, t9, 46y, 0f0, hd, v, 37, 4s, 574, s0, 79s, c, u, f3, ctg, l5, e, d8j, 5, hx6, h, v, 99, v, 2, 4v5, h, n, tb, ll1, n, TP.HCM: Khu căn hộ tái định cư đem đấu giá vẫn “ế” – Tạp Chí Nhà Đất

TP.HCM: Khu căn hộ tái định cư đem đấu giá vẫn “ế”

Trước thông tin hàng nghìn căn hộ tái định cư (TĐC) tại khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCM) không có người đến ở, phải đem bán đấu giá, đã khiến rất nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên điều đáng nói, dự án được đánh giá là “khu đất vàng” song lại không có tổ chức, cá nhân nào tham gia.

TP.HCM: Khu “Đất vàng” tái định cư đem đấu giá vẫn ế
TP.HCM: Khu “Đất vàng” tái định cư đem đấu giá vẫn ế

Theo chia sẻ của Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong số gần 14.000 căn hộ và nền đất TĐC tại KĐT Thủ Thiêm còn trống, thành phố sẽ giữ lại hơn 8.500 căn hộ, nền đất để bố trí TĐC cho 460 dự án chỉnh trang đô thị, còn lại sẽ bán đấu giá.

Tuy nhiên trước hàng loạt câu hỏi tại sao không chuyển sang nhà ở xã hội mà bán đấu giá, đại diện Sở Xây dựng cho biết do giá thành của các căn hộ TĐC rất cao, không phù hợp bán nhà ở xã hội. Mặt khác các dự án nhà ở xã hội, người ở không phải nộp tiền sử dụng đất, còn nhà ở TĐC đã nộp tiền sử dụng đất.

Hiện tại, trong tổng số 3.790 căn hộ đưa ra bán đấu giá với mức giá khởi điểm hơn 9.000 tỷ đồng có 2 gói: gói số 1 bao gồm các lô R1, R2, R3 với tổng số 2.220 căn do Công ty Thuận Việt xây; gói thứ 2 gồm các lô R4, R5 do Công ty Đức Khải xây với 1.570 căn.

Xoay quanh về tình trạng ế ẩm khi đem đấu giá các căn hộ TĐC, đại diện Sở Tư pháp TP cho biết: “Theo kế hoạch phiên đấu giá nói trên sẽ diễn ra vào ngày 8/2/2018. Tuy nhiên đến hết ngày 7/2 vẫn không có tổ chức, cá nhân nào mua hồ sơ đấu giá đăng ký tham gia theo quy định, dù trước đó đã có nhiều đơn vị, cá nhân đến nghiên cứu, tham khảo hồ sơ. Do vậy phiên đấu giá phải hủy, không diễn ra như dự kiến.”

Theo quy định của Luật Thi hành án, nếu phiên đấu giá lần đầu không thành công do giá cao không có người tham gia, phiên đấu giá kế tiếp được giảm giá nhưng không quá 10% so với lần trước. Còn việc đấu giá các căn hộ TĐC không phải là tài sản thi hành án, nên không giảm giá theo cách trên, mà UBND thành phố cùng các cơ quan chức năng sẽ thẩm định lại mức giá cho phù hợp hơn trước khi đem ra đấu giá tiếp.

Ngoài ra khi tham đấu giá theo quy định, các tổ chức, cá nhân sẽ ký quỹ 20% trên tổng số tiền giá khởi điểm. Nếu đấu giá thành công, trong vòng 3 tháng đơn vị trúng giá phải thanh toán dứt điểm số tiền trúng giá. Lưu ý, trong trường hợp chậm thanh toán sẽ bị phạt 0,05%/ngày theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia bất động sản cho rằng một trong những nguyên nhân khiến không ai tham gia đấu giá là bài toán tài chính.Vì với tiền ký quỹ 20% đơn vị đấu giá phải bỏ hơn 1.800 tỷ đồng rồi 3 tháng sau phải có ít nhất khoảng 7.000 tỷ đồng nữa để nộp. Đây là bài toán quá khó với các doanh nghiệp bất động sản hiện nay.

Do đó, ngoài vấn đề giá, thành phố nên chẻ nhỏ các gói này ra để số tiền phải ký quỹ, thanh toán cho người tham gia sẽ nhẹ nhàng hơn, ít áp lực hơn, từ đó mới hy vọng lần đấu giá tiếp theo sẽ thành công.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *