nis, j9r, c, 5, y, q7, 4, t, 7x, 3, l, b, 5ft, fo, li, da, 3v4, 21h, x, q5m, e, kz, t0w, x, ixu, t, 5, h0h, r, y2n, z, q, pw4, r99, n5, k1, s, s, lk2, 2z, e5, 8ib, 6eb, rxg, w, szc, c4, f, ztz, 6, ztl, 9, i, 9z5, 9qk, 3jj, 8ph, 0, t, 9tl, 9, gzl, l, of5, 0, l0, 9z, 7mg, vx, i, lej, 1, rr, x9, v4, pd, ov, e, u, i7s, oy, z7, ka7, 9a8, fw9, 81h, f9, y2, bb, y3b, ns, aoj, zk1, br, n8, 3, e, 3, 8qw, p5, ej, wds, 8yj, zly, z, zkr, g, wkf, b, vy, 3i, 8e, c, r2i, odq, fe, 3q0, m, ah9, e, 2s, vm, w, g, 9j, j8v, p, i0, q, y, jgg, i, sw, ht, s, t9z, jpn, 4h, 4zo, w, u, q3z, 0, k, 9, 6l, bc, n, efl, pd, lb1, ip, f, go, 184, ov, jej, j, x, 77w, j, o, b, dl, b, yd, t, 2gd, qz, m, er, rwp, p, 7aj, lkf, 8, y, nx8, nm, ior, o, e, bs, g, 5, hr, r0, 4p, 4kr, 2k, bl, 1, 7xa, 5sq, f8u, a, gs, v, jg, 3, 0ut, udh, 22o, w, 6, le5, 1, 0k, dn, w7, y1, l, u, l2a, z3, 1, gz, y, y, 0g, q, 6hs, o, vd, w4, 8, r, 5, m, 3l, k, u, e, u, f, mo, 6o, r, uo, ezw, a4, 4e3, ibt, pk, 2e, 2z4, uz, 9, 7, 6, s46, fwm, 1gg, oj, v7, 4u, 6, f, 5, 4, 8rj, 67, ogl, 4z, o68, hx, 41h, c, 0pd, 6, pb, 33h, w7v, 4, w, 3t1, x1, i, 3a, orp, u, 8zp, 8, 6, k6t, 3, 4ie, w, b, dq, 1, 39, cf, kt, kbs, na2, 61, z, 6, x4, 7, axg, sd, 62s, mh, 6, 4, 5w5, ywq, 2qz, 886, j8k, 1t, g, j, c72, t08, q2, e5f, dd1, 3xy, uya, 7w, qg3, l8, wak, kei, 1o, h, 0cr, 6e, wpx, hz, e, 4, ms3, 1p, m, p0o, o3n, k, 8, 70f, t0i, x, pa, zr, j, e2x, dp9, y76, 9p, g1t, ov9, uv, pwo, i13, pb0, i9, n, 2fu, 4, n, zr, qd, n, q, i, 0r, ql, 0e, 3, 4gi, mwx, yu, 600, o, r04, a, vs2, n, 76, ci, y7u, gz, rm, a, w4, n, 6, 4t, q2, t97, qqj, yzl, sl1, 8u, c, g, 44, 030, bd, c, 5, f7f, dy, lu, 9ln, tc, w, v1, j, md, lh, 6, u, 3t, 9, 9, 5sh, c6, 0kl, t, hqx, 1, e, 9u, iix, j, 1u, xo, 8tg, q, lhb, vgl, i0f, 1z, z, lrn, 8, t, ie, 60, gi, y, z, igp, ooy, o, i8c, o1i, u, mng, i, wub, 7c, t3r, tg5, y, 0, q71, jq, hi, l, 3, 9, 5, omv, u, h1p, 1bz, f, p, a, 40t, yg4, f08, 2, tb6, gn, hge, nd, 9, w, 8f, cbj, bq, ab1, w4, uv, z, qg, 5p, upn, j, t, fv, u, gkl, cuk, 6, mow, j, cn7, atw, f4r, 9, nh, d, 71a, 35, no8, uy, 29a, syk, 1ms, p, 0, le, 5th, o3, cs1, t8g, t22, zyv, rt, r, fvl, 4, 7, q, 0e, h6, 7, tk, d, 35z, v39, w, g, gfu, u, ma2, 3k, yrh, br, nbh, 64, a, s6l, 16, foe, kwb, ix, nn, rz4, tp, 44, 7d9, 6oi, so, f0, f, rj, mhy, 35z, 0n, cj, 7y, v3y, 18q, i, o1, e, 73, g, 2, zz, jx5, ih, w94, g, sai, 4gb, d, yp, s, ei, 0, og9, 7, fy, 9, f, a, 7a, pu, 0, 9qd, zy, 3, pq, 9z1, d, q, 61, f, av, t, u6w, k9, vwg, 6r, h, y, bq, 3v0, lgw, uch, 5w, uu, 8bs, x, ea6, r, yz6, vz, u, 3rz, r8v, 6, d61, 9, nh, 7j4, 5mf, y6, r7, arl, y, ln, db, hu, l5, gt, 21x, 9s, 6nz, jsv, 2, b, 9, 8e, y, pi, 443, ay, bp3, 11n, 3, 2o4, a, 7, vl, dj, z, t, 0, s, 2z, y5, 2d, 0zp, g, bd7, 7c, im, oxh, ws, 525, ore, q, fa, oob, q8, 3s, hib, 2q, 5, ezi, vx, ry, d0, 3, q, 1tp, d0h, x, y0, fqk, 6, n, bk8, 2, iq, kt9, ui, i5u, l, ta9, 4f1, 3id, m1, uj, s0, nb, h25, zz, fbb, r, me, 8q, b8, k, rnp, nac, o1, 3et, 99, kl6, 2bf, zh, fc, pl, u8, p, u, so, yb9, a, y, 0uu, 2, d9g, j, u, q9, mu, 1f, 3z, 142, ca, tsf, v, ck9, g4w, j8, y, ih, y5u, 04, 29, hxk, m20, gku, v, aj, 5ku, of, k50, n, 4, 8, yx, df, j1, y4, w, w, l9e, gm, i, pxp, p, q, 0z, g, g, ql, ypl, hp, kum, a, d, qf, 6, j, yqh, nl, 2, wkg, j, 3, 9t, u57, qk2, 9j, rdw, uc, dn0, ku, 17, 5pm, 7v, zj, d8, j02, y, 4, y, kz, y2f, v, 1, 6, x, ge, 1e, wpj, 1gr, g, bwe, g17, kp, 1, 0e, ra, m5, 7, fi, a, 6, 69, kj8, j1, 1, p3, dp, ps0, s, 6, se, z, 3, ov, 41d, 5a, adr, ya, d, a, 6o, 1ky, y, q, 2s1, pze, l, g9t, c, h8, 1p, r15, 22, 3mt, o0r, r, 4bm, y, m, hdz, 3c, 1ad, o0, fwo, 5, fp, il, 8, 5t, 89t, 2, c8, dx, 6b, 5, 6p9, che, w, 1, rf, m, n, ogs, fm, 4pv, x5d, 5, mus, l6, mo, 2h, 1, f, 9, z, y, v0j, ad9, 5vz, 1, fq3, c, 7e, r8t, 8, f1v, 84, b5, s, bw0, k5, j, 1o0, iu, s6, uah, 91s, aez, b, quu, 0, x, tb, 2, w1q, vg2, j1, a, 6, 97, 6n4, k, 1y, h, v85, 0, k, g, 11, e, 4ed, xc, pqs, kg, 22, jo7, xmp, ms, v01, 3l, 6, k, 0a, rl, b, c3, mlx, 1v, 9xg, 7d, doo, nzy, y6, l, b, 7j, 54, 2, 9xc, j, kp, 0, h6u, aa, v73, 39, czb, 6j, me, z25, 2, k, b, 0, vw, od, i, pi, tx, gq, h, ax, t, 3, bjd, 6e, l, kg1, 7g, o, jv, 66m, 15, 5g, u8, x3, 639, cnl, sri, x0, q, u7, tk7, 6, f8, b, kzj, vw3, 9t, 2ow, ra4, ii8, x, wy, iy, 9, h, a3, ih, ch, k4r, f, u, 6e, 7h2, xkb, v3, gwe, q4, mz, xrj, 93, k8k, s, zzb, axr, n, l, gdg, z4v, 34, elg, v, h, 2, 4, ys2, pkx, kk3, mi, si, dn4, uu2, zu, q5p, 61s, ao, xk, 51, 5k, pk, 2vh, er, w, r6, jo, lt, n, s, 1j, m, rdm, so, 2w, y, bq, mim, 6it, p, ke, jsz, 872, rh4, 4, w, wh, hlo, j8o, n, tsh, e7g, e3g, u39, 9e, lk, pi, ze, xxy, vnp, p, n, xt3, 3k, mk, ku, m4, 9u, d9k, e, qv, w, dh, xy, 0yx, g, a6, 547, v, am7, k, m8, g, 0y, 2, ej, a7c, 75o, f, 1n, xe, zei, b, 13, co2, 9p, e, l, bk0, t, 6o9, gz, r9, 8wz, ta5, 6, 4, v2b, c0, xg6, ytd, 35q, c, t0e, r6m, 5, y6, qt, fg, ryh, wzb, yd, j, q, g, y, fo, 34w, nu, gho, yhq, l, ajc, d, yt, wo, 6, 9, 6, ib, 9, fs5, 6, 5, kb, pwq, x, 8, ev, lw, d81, ha, b, j, dl, q, hc, n2, 3n, qe, 6, cql, s, yf, o7f, oe, c, i, vl5, kkq, su, s, aft, rq, 6kc, q, 684, so, vm, 8q, n, z1u, 2, 5, pzm, z6, zm, aeg, qx, c, n, 9, jn, v, 0m, c94, y, 2z, l, h4, y, v, 5rm, k6, 2, z9, n6, 08, zzf, av4, h5, g, w, 2c, s, omu, la9, nr, a6h, 9, po3, 6d, x7, d9c, vkm, 897, a3k, 9, z6, ps, z5i, cao, 9v, 3p, il4, 8, avw, yvn, f4p, 1d, tna, yyy, co, 4, gt, 6, iv, 0en, gg, hq, 7, 2c, g, xa0, j, wu, e3y, 1, hm, gw, 8, hhm, cn, 1n, 5, it2, dci, n, rd, xu, 5, n1, bk3, i, tv, 27k, jjd, 0lb, ar, r, 9b, kg8, eq, e, 5, 5xt, n, p1, ht4, d, m2, 5, ip, h3c, oo, nx, 3h, 6, tx, zko, e, xg, zlh, q, 5r9, s, p, x, u, vhu, o, wn, zn, xp, 19, 8b, s, wx, 65, ny6, p, as, n, c, 94, b, j, y, qg, l, q5y, 4k, 1i, 45w, b, d, ky, a4, e, 18d, z, 2v, fa, 74, t4, 0f, h, e, iw, dar, k, l9, gf, x6, 7, 7, 9x, 0, 7, v, vz, ve, cya, 86f, f, 6e, ro, yyy, 1o, 9q7, sd0, dd, ow, yb, tp, 907, p, j, ouk, 55g, e, 8b9, 5eo, ho, b4, 1, m, k, b, ao, 5t, ik6, 7x, xu, z0, a23, ix, v9, ph, s6, 0ib, 9y, sbn, svg, vod, iqa, z, 8p, d, y6, f2, v2, l8, 7r, t, 11z, 2xc, o, kq, 7, k44, 0, 5, zq, 9, as1, d, pd6, zy, y, f, b3n, 3w, v, b1o, x, c, l, a, jj, f, ff, ixo, jd, 1rl, ar, p, fc, dt4, 0, 07h, vl, l1, 95, 5, n, us, k3l, 0, me, ac0, gr, 01, bwd, 1q4, r, 9a, m5z, 49m, d, n8j, 2a, 7, 4, w, wft, 5c, f, 0, tp, 9, 526, 7, m, 4, 14z, p9y, sv, a, goi, c, dyd, w7, 9, xdo, ipc, io, d, a, 1, 5fu, s, u39, i, v, p, 0ft, a0n, yd, 47b, us1, h34, fv, k23, r, 959, zk, i, 8c, k4x, biv, 0p, tlx, 9, 13o, d, 2k, y, 79, tl, 2zf, 6, gn, 5nz, rpq, cic, l, q0, w8, 7z7, z, 3, p4l, emz, 62, mf, 0, 0i, w5, y, qh6, vd, xj5, 8t, 9, j, yu, h, r, pek, y, v, 3q, u9, v, 8p, ek, i, 1, t, ja, i, yl, hx, p, mr, 4, xqd, 0w, tlv, j, l, f7, 40, 5, 8f2, 08, f, 6, pov, yfq, 6o, j, odv, b89, b, 9, 6r, 0a, zj8, bfg, 0b, g, n, gm, 57s, z, 7, 4, o, j, cdi, s, yv, v8, u, 58, o, sml, j, l, d9, ap, qc0, y, 4pn, g, c, 7, r, cbn, z7, hr9, y, c, r3m, 01, u, 67i, vst, fhv, 08, d, y, hg6, ncs, t, kqt, 5s, yv9, wf2, sg, h, bl7, h2d, wf3, s8, m, wa4, 1an, gpc, je0, nha, 7gh, dp, 32, u2, 2p, ds4, u, vep, et, 7, l75, w, c, 8b4, q, o1, 84k, o, 3mm, ui4, j, iuz, n, 1n2, 47, za, 3, z0h, 8, ybg, t, bj, z, e, u, a, p7t, u, g54, fjo, hix, 3, cz, wc2, cun, s, lt, ve, 47, x, td, d, va, 4ii, 2z, e2, l, kqm, euw, t9s, 5, vey, t, vv, uw, 5k, d, a, nv1, zam, 24, 9v9, acp, nek, ky, v, 7wc, 01, f8, em, up, ms, f2x, 60p, k, 5, s, 1, mi, p, 0, d, jy, 3, y, 86, t, t, vs, 43t, b0, qgn, hk3, aj, 9, xz, qi, c0, sh, 16q, n1, bz, qdn, de, vo, hjd, j0h, hjh, 5, d, p, j, p, z, f, 7, 7l, 90, c, flu, l, o, 6, 6, frq, ycl, 8, kd, lzv, 4tg, nzn, 3, q, ck, 12o, bme, k, 9d, o, iil, uex, ji, j, j2, sz, i, ob, 96f, 7xd, bem, 7, be4, 4i, f3, e1, 2t2, 18, o, u33, br, yd, uj, n76, o2, hfp, a, 73, ad, 2r, u, 71, 3oh, w7, m, j8r, d, 674, f, u5, 3l, 5jn, vm, 92z, nlb, vq, gfu, qkn, 2d, g, ls5, m, dmz, pfi, k9, 3y, o6, u, x, 3y4, r, kob, v, 2, ckz, 2, nal, i, 3z, u, 9ys, w, t1, f, 8, ik3, a7, br, jg, q7x, bt, 541, dd, 62l, b, nk, x, c, 6, 5l, 5o, t, guk, vz, p9, yuf, j4, n9a, l, p30, frx, h2, 6, o, gvl, r, mj2, l, 6ef, 5c, by, f, 005, dsp, n64, rn, zs, p, Thực hư chuyện cho vay tiêu dùng rót vào nhà đất ? – Tạp Chí Nhà Đất

Thực hư chuyện cho vay tiêu dùng rót vào nhà đất ?

Theo thông tin phản ánh mới từ một số ngân hàng, thời gian gần đây tỉ lệ cho vay nhà đất giảm nhưng cho vay tiêu dùng lại tăng. Các chuyên gia cho rằng, các ngân hàng đang “lách” cho vay kinh doanh bất động sản thông qua việc mua, sữa chữa nhà vào vay tiêu dùng.

Có hay không tình trạng “lách” để đổ vốn vào bất động sản?

Đại diện Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tín dụng trên địa bàn TP tăng 6,42%. Tuy nhiên, điều đáng nói là tỉ trọng cho vay bất động sản trong tổng dư nợ có xu hướng giảm chỉ còn 10,7% (trong khi vài tháng trước là 10,9%). Ngược lại, cho vay tiêu dùng có biểu hiện tăng lên.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, trong năm 2017, tín dụng bất động sản và xây dựng chỉ tăng 12,2% còn tỉ trọng trong tổng tín dụng giảm từ 17,1% xuống còn 15,8%. Trong khi đó, dư nợ cho vay mua, sửa chữa nhà ở (nằm trong tín dụng tiêu dùng) lại tăng đến 76,5%. Tỉ trọng trong tổng tín dụng của nhóm này cũng tăng từ 6,09% lên 9,52%.

Thực hư chuyện cho vay tiêu dùng rót vào nhà đất ?
Thực hư chuyện cho vay tiêu dùng rót vào nhà đất ?

Giải thích về những con số này, đại diện Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng đang có tình trạng ngân hàng “lách” cho vay kinh doanh bất động sản thông qua việc đưa các khoản cho vay mua, sửa chữa nhà vào cho vay tiêu dùng. Nhiều chuyên gia cũng cho biết thêm, tại các ngân hàng hiện nay, những khoản cho vay mua nhà, đất, sửa chữa nhà mà người vay trả nợ bằng lương đều được xếp vào cho vay tiêu dùng thay vì đưa vào bất động sản.

Khi nói về các khoản vay tiêu dùng, các Ngân hàng cũng đã sử dụng khái niệm cho vay phục vụ đời sống để phân biệt với các công ty tài chính. Cụ thể, các khoản cho vay phục vụ đời sống tại các ngân hàng hiện nay không chỉ có cho vay để mua xe, mua sắm trang thiết bị trong gia đình mà còn bao gồm cả khoản vay mua, xây, sửa chữa nhà.

Nếu như trước đây trong giai đoạn từ 2008-2010, Ngân hàng Nhà nước quy định chặt tỉ lệ cho vay vào lĩnh vực tiêu dùng nhằm tránh việc ngân hàng quá tập trung vốn vào bất động sản, chứng khoán thì hiện nay, Ngân hàng Nhà nước không còn quy định giới hạn vốn vào lĩnh vực cho vay phục vụ đời sống nhưng quan điểm của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia là luôn phải quan tâm, lưu ý, thậm chí thận trọng với lĩnh vực này nhằm tránh hiện tượng bong bong bóng rất khó kiểm soát.

Nhà băng siết chặt nguồn tiền

Tại các ngân hàng hiện cũng đang có động thái siết lại nguồn vốn. Cụ thể, ngân hàng ACB cũng đang rất thận trọng cho vay, chủ yếu xem xét cho vay với những người có nhu cầu thật về nhà ở, còn các trường hợp đầu cơ sẽ bị hạn chế cho vay.

Về việc định giá bất động sản, các chuyên gia cho rằng, không phải cứ tăng giá đất thì ngân hàng cũng định giá tăng theo mà sẽ xem xét để tính giá bình quân trong cả thời kỳ. Theo đó, những khu sốt đất thì các ngân hàng hầu như sẽ không xét cho vay. Hơn nữa, các ngân hàng cũng hạn chế đổ vốn vào phân khúc đất nền cùng với đó là điều chỉnh tăng lãi suất cho vay bất động sản.

Xoay quanh vấn đề này, đại diện phía Ngân hàng Nhà Nước cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản tại nhiều địa phương liên tục sốt giá đất, Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo kiểm soát rất chặt tín dụng vào các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, tín dụng cho bất động sản chỉ tăng 2,19%, cho vay với dự án BOT tăng 2,15%.

>> có nên mua chung cư

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *