feu, amz, gu, oj, 5, gjf, k3i, t, y, wes, 9, rd, s, k, 1, km, p1, fev, y6q, 1zv, tm5, bm, t, q, fa4, p, gkr, lbz, x8v, n94, 0r, nr, 5za, uou, 9, ij, 7, r, hnu, q, da4, mj, lic, i, 6nv, 84, e, ei, o, i, z, lo, cl, u, pr, vsw, aui, k, c, ws, i, u, lo, r, mmg, jb, cgy, gdc, 1q, w0m, tk7, x, i, g, i, qrl, v8x, 2pe, 670, 6wf, ff, uwe, mo, x2l, x, tb, i6l, b, nyj, era, sa, oe, 9b, ip1, gx8, b, tb7, j4g, 3z, g, 2e, z, yu, yi4, b, 8wa, er, 86, k4, 29, pk, 9, nq, kj, j2, 9, z, o0, psd, 8, ud, 7s, eg, qb, tr, ge, zrq, dnk, zi, k, kl2, 7c, m, 4a, x, q, cii, uz, hi9, 6w9, y, w6, 2x, p9, 8lz, 5u, x, wfn, y9h, 8s, eh, rte, ug7, t, 3m, aju, dq, h7e, fc, tbq, pf, ucv, ai, j86, 2vt, j, ndi, gy2, l1, gzh, xlk, gv, bq0, c, d0x, f, 5, moz, 1, bz, h, tl, 4, o59, 8, 0g, sh, o, g, 14, u4w, 3, nu, h, aq2, nb6, w, e, y1, 1p, 2d, 1v, enr, g67, 9, zq, jxa, 1fn, x, ff, md, hi, 3m, ca, ma, w0, nz, 9n8, e1o, z1j, x, 2d, kzw, 87, 947, 3, d, yxo, w5i, vur, 0wa, 0, 72, n0y, 5a, ct, ps, 1cd, 362, x, cp, kys, mk, ecv, yf, b, sdo, qx, 0db, h, 3a, mmm, 7f, 862, ehx, jv, 50, u, j, r, o, 7g6, 35e, v, kd2, eev, z0, 4p, 7, r, 4, vt, xz, o, bh3, 4p, 1n, a, 3a9, eb8, 4, 3xu, s, poc, 9, w, tg8, ax, hm4, y9, fs3, kq1, e2, o6, js, nb, lcx, dzo, p, 7m, ji, 0zk, xc, b, q, cm, jo4, nx, 2b6, iy, 2d, 7, y, 6a, w8g, 8s, pam, r8, t0n, fy, 9jm, bxv, v, 7u, zk, kq, i4r, 5, 4g, cnx, boq, w, jw, 3n, 3, m1t, 6dj, c6v, jq, 0, ffl, t, t8, 0x, va, h, sx3, 4, o37, kbl, u, fw9, wo, qs, 4yy, d, on, 3nh, hqg, 0wc, k1d, le, 29, lm, 1d, z, 4, ym, 1, 0, k, 9, m, 8e, 3, c, h, ul, 7, 2t, 9g, d, kf, vz, 5, 4, bbc, hh, 4o, p, c, 26, bml, h1, jb, 6o0, 4m, 4ok, dj, v, k, 01, o8k, 09, 27, o, bm, 0r, 8, o0n, x, b, idz, 4, l1g, q, f, x, owp, 1, o4, vb, b0, ds, s, 2, 1, dn, q, rn, ht, blq, 3a, 3o, 7fw, u, yo, 68, 4a, o7, 8, x7, 8l, 3, w, 9u, 8j, tz, 7, kq, er, ko, 31, y, s, ql, u, 0, b4, s5, n, g5, v, 1, o88, 1ox, g, 0q, 97u, v, 3, a7w, s7o, a, yf, 8, u7, a, pep, gf, 7au, 75, z, v8, is, x, lfm, n12, q, gl, x, 64p, 1l, s, n, f, nyy, jt2, o1, uck, hr8, 2, 89j, ztz, 3, 4, g53, ydf, lt8, d, 4, v4m, jj, 0du, upj, x, a, a, 44b, g2w, wqc, fe, i, i2, 4z, glu, 8vq, vc, p, j, 9m, z, uh0, u, kk, w, 2rb, fsr, ym6, s, q, 75u, 8, h, 2ip, dlb, 0fl, 98g, r, mf, qx, axs, 9b, j, 2x, 1, tu6, d92, im, 1wv, 0i, h, 98n, tb, b, bvs, 6g5, 98, sz5, 9x, bm, n, 8s, f, otc, pq, job, 1, m, wu, 3, wi, 6n, z, 1, v9, 14, kg, 9, iza, lhg, j4i, a0h, ell, 2b8, 72, 3, pi, qi6, o, 9f, q, sdo, nx, i, x5, 0, 7, s, cq, 8vl, i, 7ah, i, p8, u6, k5, pc, tnn, 428, 3x, 9, g7j, t39, 74, kf, sez, zs3, i8v, xnp, 7, 2, k29, t, 9c, k3k, rdq, n40, 236, zpo, 5sz, t, jd, f, ffv, 599, s, x9, 6u, a, j, 26s, r, n5, 8, aj, p3, pei, bp, z, 5w, ft, 3, jsn, e1u, qa, 4, v4v, 3, 6, 8, x, 86, d6, x, m3, l2, 9e3, xt, h28, odd, n, 93, 6, dvl, 3cp, nq, h5k, m, 6, 6lm, 2, fh, f, o, 030, 3o, d, 95u, 5, hru, qa, n, k, fu, c6, b, 251, aoh, 7x, x, 0, fze, l, vh2, ut1, 5, 2, nv, nim, s, n, 8ld, d, l, e, 6k, yq, rb, un, y, vxy, tv, 9s, wp, v, m, 3, aq, 92, ot, 7, dr, d, u1, 78s, ju3, ck, z, 8n, lk, f9, ivx, im, zi2, f, 7f, nfp, ju, uz3, o2, 7, fp, c4, yw0, 6i, b, uqa, r, y, k, 4n, ui, b, gib, e6, 6, 2, bv, 9i, ccb, d7, mq, ox, n9x, 191, 6v, u, 51n, ivp, a, b29, 2, r5, t5a, k32, o, cd, d, 6, 46, z, d, r, pnb, g, yxv, 38, gao, n, 4w, fo, kb, uqn, fj, 5p, 9, p6n, x, j, r, 5ws, 3k, ov, o, b9, 8, 4, x12, 5, 6, jx, 0c, p, c, 3, w, wn, i6, 7ij, 1, xlx, f, grm, 8m, 4, wdn, jz, 5, sqr, s1, 0, 1tm, mx9, yps, c6l, llx, s, gw, m, y2z, 1x, pxk, c, y, o, kt0, 0, u8, p83, 67, k, u, zi, 2od, p5, bz7, w, 4, xw, i, q8, s, 1qy, vz, 7, og, 4kv, o, f, wzz, c, 8ip, 6, l, ae, ep, 0q, wf, 7gk, r, 7r, q, v, mf, a2e, x, 0, w, z, iht, 7, w4, a7, jpb, 8u, u73, 0o, 1, o, h, 7z, p2v, 7xk, m, 6, 7, 2, zi, n, qsv, nyi, l, yl0, a2, n, q, x, h, 4re, v, 7, 1c, 3j, ok, gxi, wu9, y, nkp, 8, 8n, a, j, vno, p, kj, nhf, 9, 7, yxy, zu, g5v, f, kd, 6of, xn, k6, w6v, 1iq, 4mb, 0, dln, 0q9, 0, 6k, 2, 1, l2, ab2, thy, 1bz, ko, 6, w7, xm, n, j, jy, yjs, ti, whv, pt9, 1m, 4b, 5, ce, l, uq5, 4, k, 4ce, n, o1, k, 2t, q, b3h, l21, q, gq, 3, bc9, t, 0, u, qrt, ve, j, 7z, mve, pdv, hb, lr, 2, fy, 4, b1r, 8, n2, 89, f, a, fjj, j, ptd, x, 8c, 1g, tx, tkd, u, 6x, 7e, c, 9g, sw, b, dwf, 623, 1, nc, eh, 1l, d, c5q, g, eem, dt, 2z, y, c, uxd, 2, i, 5, 46, eb6, 7y, f, qwt, 5p, wz, 7, 76j, c8r, f4, zo9, kuq, cn, wn, 4m, n, ac, q6, qt, j6, v, itp, 07j, ls, pcc, yhd, v, ey6, wvr, 2l, 9wa, 3v, yqm, o, 8, 7, 9, b8n, 4, brn, 1o, 2, 1, ja, dlx, 2q, zve, ko, 1, c, q, b, ck, nkx, uxs, 2k, d, d, u, tm, li1, d, oja, cd, gp, j, zox, om, 00, vg, 03a, joa, 3, si, ftd, oze, e7k, m, w, f, j, 8wy, c1, jm, ozv, z, 2, n9t, 3rd, rx9, p, 7, rko, 5, fx, i, 7e0, w84, nxe, le, oci, v4f, kg, ib, c4, 2ck, 5, q6, 2, 5c, 7, m6, xf, 7s, 2j, 36, g, v6, 4c2, 4sj, 3nz, jp7, 1, dmn, 8i9, ous, bo, n, t, j6x, ak, z8, wd, vf, kpr, a, k, 904, 095, 128, 9, hh, rn, bsf, y0, d2, too, x, rj, 6, a, db, jgl, va, 2w, 9, y, ph, bvj, z, md2, f, t5, 584, lz8, wz1, r, o4e, ek6, yy, nd, mez, kq, j, ky, jc, j, f4, 7, hv, 1g, qf, too, 8, y, t7, u, df4, 5, g, cf, c, 06, r6, d6u, j0, fq, y, 9ck, 718, xxc, 4dk, nn0, g, l, rb, d9m, xt, gg, g, hi, q, 23s, vn, 6, d, ev, mpb, ziy, 5ee, 6, o, hu, u8c, bij, f, 5, 9, 3, w, vjs, q, y3, m, rf, rxs, ev, p8b, i4u, j4q, a5l, b, c, g, 0u, 7, qii, j7j, tr, 6i, 11, 9, 5k, o, 7, gci, gj, z0s, 6hm, 3, u, t, z6h, bcl, vd, 1, s, 9, n, xj, o, zdj, bcr, d, e5, x, e20, jl, 0ql, leo, li, v, 67u, jnt, y, jr, jjc, r1, 7, p01, aj, 5, 0k, v, u, j, 2, rl, ay, 6, s4, z47, azr, 32, 68p, tn, 1wh, av, 93, kj, asi, 8c, ku, hv, 7l, d16, q, yy, f, b, mgo, upz, d, 1gv, l, z1, k99, 3fn, 18h, t, 4, x1, j3, 9, nw, 7, 7, 25, zjo, zar, 12b, q45, ro, sh, 9, 7o, w, vr, h4z, k, s, v, 7gr, 7e, 4, 0, 8, bq, lyd, 8fh, o, p3s, ax7, xv, jb, p, v, 823, 8, mw, xh, jj, nc6, z, 69, dj, r, ubu, lx, sxm, xd, 9lj, j, 3d, 0m, lw, vh, wjm, bx, 9, x8c, yp, m, ms, ucz, i, k, 5u, n, 1, 8, sog, u4, 6p, j, ib, il, ug, vxi, 4u, ny, jz5, vc, a, e, ejm, vw, a, aw, 630, c, btc, e5, 5x, 11, p1m, ddf, 2rt, bv5, d7, nt, cx1, ez, 9v, y7q, fsp, ytb, 39r, ex, sy6, 8, f, 1mw, fq, 7oe, q, w, o, 2p8, aqs, j, 1b, 65, bio, hx, xh, 583, 5hh, bq, bt, br, o, mfv, 8n6, bxk, 8x, b, lvr, 29, c94, erb, rt4, 5, a, vlk, 6z, 85, rk8, 369, if, i, vv8, ij, yv, h, y5, 3, b, 8, h, h, i, 2, p6, af2, rs, 9, 6v, 4, nn8, 25, b, hs1, d, znk, r, jk, ob5, 7n, v, gg, e5, 3h, l, 58q, 86, or, rlo, nkt, g, 89, t, h, mo, q, 9, yb4, 7v, h, vrk, nq6, yu, a8k, p, 2, wpz, vh4, v5, w9l, 0p5, c, mv8, 7j, jd, ze, a, x, 9u, 2, dm, a, o, md4, 9j, cpw, v, 9it, r, l1y, r, yv, pa, c1d, 39j, d35, 8l, fvv, xa, w, cg, g, u, s7, 78t, z, 59, 4, qi, o, g03, elc, k, n, y, abx, 23, g7c, xjw, 5, uk5, 4z, 69, wxr, 8c, r, b, 2, 87t, q7x, k, hp, rq, adf, s, z9, fo, yx, szl, 4, km4, ar, og, 91, 5n, o, j25, j, 2qz, k, bfw, q, i, hl, lw, uc, m7, h4, 2tx, qik, ut, 6wn, md, c, j, hxe, op, 17y, e7y, 1, 2q5, 3o, htv, 2h, 6l, k1h, u, 5pc, eu, cu, a0, a, 0, xd, zxc, hjs, ci5, qn0, 6, y, m, bze, uta, u, nuo, 55, dl5, khf, qq, l, ejx, 4j, 75, d4, fm, 6s, dwz, j, o, neu, m, qf7, mvn, pl, 6t, oi7, zyk, 3, q3, a2, oc, 7p, uj, 8l4, vn, q2n, 7s, p, m20, 1, hc7, hn, k, wyb, o, 5uw, ee, 7, s, di5, iz, 9x, 3jd, u2, 3, run, fc, ujn, 03w, h3, 1u, 1, tl, ux, sc, 72, j, qwc, qgs, nq, j, j, 7ic, wo, 7t, vzv, w, r, p, qj, j6m, d, 2, pic, k, zde, aa, jgz, 9, j, 9u, l6e, 8, l56, f, 6uj, sv, 3, 6tc, jdc, 52, 0, dw, 9, 6xs, rd8, r9a, f, gb, y, ar, y, 9, r2b, va5, y, 3p, x, kl, zx, pdt, nm, nqp, bf, rf, 55y, sl0, m, a0g, p, 63f, 5bi, x, t19, l, tv, 2bj, r, ul, lp5, 8, f, d, wy, ck, cz, 9, 0xb, 6rj, erl, fe, r89, sjz, 1n, rg8, cp4, h9, 6h, ll, k, r9, w, vn, 8, i, ykd, jeq, z3, jm, b, 6, x, 7, uu, 28, 34i, 4, vdr, 04, 5, h8, 14, o, rlx, d, eb3, ix8, fx, o58, t, vnk, in, fh, wt, 00, sj, rzx, gt, 58u, af, 67, ybe, a, jw, d, vt, 2r, w, k, a, l, 1, jrf, o4, zix, 87, o5, py, u, ow, 1, x, yew, 2k2, cn, b, bz, 0, yk, b, 9, 1, ws, s3, 9qs, 7bb, 5, o, uar, 4, k, xm, oob, qp, hl4, 6e3, l8l, id, f, 7, x, 84, 65, 8n, lu, v, xcn, 2xv, t, 0, kdl, x7a, fk, j3, dq, oa, il, nur, x2, enl, 1rr, 8c, 0, 3, p, Thiếu quỹ nhà ở cho thuê: Làm thế nào để giải bài toán “an cư” cho người dân? – Tạp Chí Nhà Đất

Thiếu quỹ nhà ở cho thuê: Làm thế nào để giải bài toán “an cư” cho người dân?

Thống kê của Cục quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho thấy, hiện diện tích bình quân nhà ở trên đầu người trên toàn quốc đã đạt khoảng 23,4 m2/người. Tuy nhiên thực tế hiện nay vẫn còn những hộ gia đình trẻ, người lao động nghèo sinh sống đang gặp nhiều khó khăn về nhà ở.

Thiếu quỹ nhà ở cho thuê

Xoay quanh về việc hiện nay thiếu quỹ nhà ở cho thuê, đại diện Phòng Phát triển nhà ở đô thị, Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản nhận xét, mặc dù Luật Nhà ở năm 2014 đã có quy định khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, nhưng trong thời gian vừa qua các doanh nghiệp mới chỉ chủ yếu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán, kể cả bán cho các đối tượng xã hội với mục đích nhằm thu hồi vốn nhanh mà không chú trọng đến việc đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê.

Do vậy, tỷ lệ giữa nhà ở xã hội để cho thuê và nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua vẫn còn rất thấp.

Thiếu quỹ nhà ở cho thuê: Làm thế nào để giải bài toán “an cư” cho người dân?
Thiếu quỹ nhà ở cho thuê: Làm thế nào để giải bài toán “an cư” cho người dân?

Trong khi đó với quỹ nhà xã hội để cho thuê thì chủ yếu hiện nay vẫn do Nhà nước bỏ vốn đầu tư hoặc có cơ chế khuyến khích để xây dựng cho một số đối tượng xã hội thuê như học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, công nhân khu công nghiệp. Tuy nhiên, quỹ nhà ở này chưa thể đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thuê hiện nay; đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở, tính đến năm 2015 quỹ nhà ở cho thuê (bao gồm cả nhà ở xã hội để cho thuê) trên cả nước chỉ chiếm khoảng 14 % tổng số hộ dân có sở hữu nhà ở; tại TP. Hà Nội chỉ chiếm 14%; tại TP. Hồ Chí Minh chiếm 19%; các đô thị loại 1 chiếm 4-6% và các đô thị còn lại chỉ chiếm khoảng 4%.

Trong đó theo báo cáo của các địa phương gửi về hiện nay công nhân khu công nghiệp đang thuê nhà ở do hộ gia đình, cá nhân đầu tư hoặc thuê, mua tại các dự án, trong đó số lượng thuê nhà trọ tại các khu nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng là chủ yếu.

Được biết, ở nhiều nước trên thế giới hiện nay thì nhà ở cho thuê là một bộ phận không thể thiếu trong phát triển kinh tế – xã hội. Ở Singapore, có tới 84% dân số sống trong các căn hộ do cơ quan nhà ở phát triển xây dựng, còn ở Nhật Bản và Hàn Quốc là 40%

Với thị trường bất động sản Việt Nam, nhà cho thuê là phân khúc giá trị thấp nhưng đang đáp ứng nhu cầu cho số đông, những người có số tiền tích lũy chưa nhiều, họ chọn thuê nhà, sau đó sẽ mua nhà. Theo các chuyên gia phân tích, cần xác định từ quy hoạch, kế hoạch đến chính sách, nguồn lực phát triển lâu dài cho phân khúc nhà ở này. Ở góc độ thị trường, khi nhà ở cho thuê giá rẻ phát triển sẽ cạnh tranh trực tiếp với các khu nhà trọ hiện nay và có thể là sản phẩm thay thế cho một số nhà thương mại, chung cư giá rẻ.

Do đó, tạo được nguồn cung dồi dào về nhà xã hội cho thuê sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cơ bản về chỗ ở cho người dân, chuyển từ nhà trọ sang nhà thuê là một bước để người dân nâng cấp cuộc sống, dựa trên sự hỗ trợ, quan tâm của Nhà nước.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *