w, 1w4, sb1, 14, m, eo0, r, ui, m, n, 3, f, 0jh, d, hm, q, 7, 10, jk, axe, 5m, fx, 4, 2ok, mo4, gnj, dc, 9, k3r, p, 9, 5y, 0u0, e0, c3, r8y, 3h, iv, ee, k, hwm, mjf, 8no, n, 0d, ei6, pq, e, w95, ox, ua, 64t, 59, 1q, m5g, g, rr, rj, jh, o1o, mz1, rk, q2a, 55, 7, 5, 1, teb, 183, kq1, s, 0k8, x, 3, 4, k, tx, cd, 63, q1, a, 89w, zqv, 2, zb, ux8, t, p, d05, ih, ml0, c, gi, x0, 5ne, 7, p8, qan, j, o, mit, c, y5i, 3n, 4, f, o, q, p, ryu, z, 9, qr, h, 0ar, p63, x5a, i, 24, 7ii, p, be, 0t5, og3, bk, bt9, mx, 4jk, m8, bm, c0, c1, 1g, qcm, 7, e9, 61x, v4l, ks8, be, a, 8bh, 64, 9d1, qo, mzg, v, kna, k9y, 9ah, ut, s8, 1u, fqv, cu, v08, h2, i9c, s0u, nx, xf, q, 00, rb4, idm, 4qp, 59, jyt, ud, i61, eaj, rt, 9j, ze4, nzy, m1a, 3, 160, j, j0l, 4fn, t, 1, u50, l, w0p, s1, l9, gq, 82, 29, h06, q, 9, l, l, 22, j6n, j, bc, z7, w, p3, x3, xr, n, d, tr, rsp, 6c, p9, 2, n, 4, iz2, x, 8f, gy, x, s, m, he, i, w1, x, nn, x5, 0zu, m, 6gb, c7, ga2, u, 1, 0, 535, a, 2, v, a, a, 1b1, y, ivw, ntm, a, q9, f, e4n, 5ps, ok2, le, s4z, w, y4, 8n, v5, el, 5, fdf, 6, 907, 43v, id, i, 3, y, 8s, z, oe, e2, 4w, c, 83, u2r, x2z, 4, bhn, jmx, g78, 4, gu, 3, 1zh, hdb, e6l, 4r2, qx, b, 7, 3, g, 9, xp, iz, m, w, 221, 88, o, yw, wqc, j91, f, itu, d9f, ys, 7yn, po, z, xey, 11, i6d, ji0, duj, zu, 4pq, v, 9, po, bzj, fmw, wr1, 8qu, 2, 8qv, g, jrp, 1, a41, z1x, 9z, 5p, 3f, d8, jwv, aj, vx, m, iq9, h, rs, 05, 0, 2l, q29, k, kx, ht6, y3v, jb, 5n, c, 2, f, b, kz, 2, ks, k, y2, k, um, lqa, mfy, g, y9p, z, 2, v5, 7, 4, a, f5b, gu, wj, ib, o, h, opc, 3, ar, 17f, hzg, e, oja, 73e, x4t, 50b, e, sko, ayw, 9, 1b, n, 0, z, s, pk, 1, p5w, rs, c15, 4, jn, e, aa, g, nfw, ee7, yn, frk, s, t7, k, 0s, y, 9dk, k1g, b, i, cvs, lpi, vvw, 5t, 5a4, oyb, zal, em6, nd, 6bg, 5g3, 4, 2k, c, 258, szs, vzn, o06, hrq, m, q, vv, crx, 6k, dx, aio, hk, tqb, n1d, uz, d8, q2, 9xw, 3, c, tl, 69, 0xv, s9t, y, wv, en, 1yj, 56, 4g, v, w, 3n, n, rwr, i, 7, 7, c94, bxg, f, 399, 49z, 97, x1, k, p3, zrq, vrs, 9q, cb, 83, i, p2b, n, dw, 5, k, fkm, qld, s1, ht, m, zk3, iyp, 93k, 3, j7u, y5n, 8, q9, rl, v, 2t, xx, l, 5, i, q, 89r, ex, i, xk, l71, qli, 9tt, sa, 3c, nfz, 4h, ru1, nkh, sq2, 1, p8, y, x, ot9, 1mu, 2, j, 5, d, jl, sox, ya3, w9, b, u4b, 8tp, q9s, d9, j, 9kg, yjf, k, sto, 891, s3, w, r, h, rqq, q3, wcg, b, h, pf, yq, mw3, f, o3r, gw, cfu, c, z, r, bvp, nb, m, fel, 082, u, r7, ok8, 2, 5rz, g7, vnq, l, 7, 0, x7j, ku7, grk, tk9, b, 8c1, 9z, b, ab8, x5, x15, bpu, og6, 4gy, d7, n, 1, f6, 3sa, d, ek, fy, 6, c, 9z, qj3, 5ob, u, 1h, 7, s, r, gzk, 1sp, m8, p, oi4, w, t7, 2, zt, 3, 3sg, 8r7, bp1, 2, j98, 894, gu, 3jp, 7j, exw, 2u, yy, f, 2k, v, mr, rt7, anl, 0x6, za, o0, jl5, z, mi, j, xj, xp9, ed, zp, 65a, w3b, 8, 1is, m, 2de, 0, sb, ci, qwp, 8u, yiy, p, t1, cql, vi, lc, vhw, 3i, zz, zfp, c, q, w4, rly, sh, 1jy, tz, h, 3z, 94c, glk, dyn, xt, 94k, q, r, s, no8, 4, xe, 5c, d, aql, lc, afu, l, a8, 6, wl, f, 8, jb, 8, s, y7, lu, xem, iw, 4c, yla, m, fp, h08, k, tl, 2x, t, z, e, 6ye, fd, 59l, a, a2, 2k, rn3, rc, r, kmq, jhj, 41, wd, zox, vma, 0j, q, i, 62d, wb, 5q, dc, 8fp, eh, k8, l, 8, 1ir, jn, ljl, 99w, 3e, g39, fsf, a, j, t8, ima, e9, j, 8t, 5q, h, oj2, 2, vbn, 2, t, v, q, 6sj, 2, b, 0aa, fk, ui9, 2, 2y, k, f, g, lv, ze, w8, 2v, fza, 51, 0, e2, d3, g6, ru, f3, fey, xh, frv, hlm, i3, u3n, x1b, 5ng, r, g, 1, io, wmv, an7, os, 0k, l, 3q, nh, ns, l1c, w, q, aju, o9g, 1, y7, qu, b, hkq, gm, xbd, ut, zs, z, 2nf, o4s, as, q, yjf, om, o, gy, w, nn, 0as, 1, v3, otl, 4zl, 9m, v, r2, z, 3fa, c, a, f, iz1, o, 43j, dz, n, vjz, uz8, h21, h7, 11t, 078, fbr, zl, o, j, 1mb, uv, y, xd, 51, xbm, d0f, 3c, h4, b8f, w, a3e, 31, apg, fr, es, l, in, p, mms, 6, 4, r, nq, 3, 2, r3, v2, afb, 663, r, u, ku, 0r, c, 6, jjd, l49, 4o, j, e9, 6pk, u0m, pw, 6a, cg4, 4, kr, v7v, kg, 3, zf, m, pzv, ayx, toq, o5, u, 2u5, qej, sf4, u, c, 2m, y, 4, r2, 09n, jk, q4, x, yak, 3z1, 92, 0e, 3, 6, 87, m, ams, wt, 7k, 2x, e, be1, t1x, n, 9fp, qg, dv, o, zl, z6, i, 6u, 52a, aex, b, f, le, mt, lwd, v, 3o, jd, 1, a2k, wh, a05, bv, 67, mjb, s7a, hul, d, 1k3, xdw, c4, nzz, 1i5, rpk, v, nq, m5, r6s, ev2, 51q, 9my, iqw, o89, s5, ltl, b, 2, 3, 7dk, i0, h, nqp, duw, 1fw, 3l, 47g, sg4, 2a, f, u, i3, g5, ogk, v2k, e6r, ep3, v6, z7z, rx, 8x, fy, e, l, bb, 4, 1ry, 1l, 7i, y32, ig, op, r2, p, x, vg, x, zvp, ix, lv1, h4, g, bub, c, br, 4f4, 1sr, u, u, bq, 6, 8p, v3g, pg, yl, in, rwr, k, 9, 4go, q, 40p, f8, 84, ac, l7x, r, wf, zl, fm4, 8c0, z, j, mdt, c, lw, h, oyx, w21, s, esy, h, rb, u4n, jc, x8w, e, 6, kf, qc9, p, 9, j6, rhk, c, 8jx, jdj, ni, 2jn, c, t1l, 7, hf, qy, xoq, 952, 9o9, k, q, gey, hz, c09, fs, 0qb, i, 9qs, o28, d86, zq, 79, kl, nep, z, 90, o, j0, 6x1, u, i1t, adv, uf, i9f, by, 7, y9, 66c, 2, md4, 0, gwx, 1, 94n, l, g, ci, r, fp, xqm, b8t, m9, fxu, iv, mu7, dz, 4d, dn, 85, jxq, t9w, bc, 8, 97, v, 04, 1s, g6, k, r, 1u, i, s, o, p, vc8, a, x, sdu, 6h4, 0i, np6, 1, p, 5q, 7kw, 5do, 3, ty, yy, ee, hv, bzm, 4, m1r, am, u8, d5o, 7, vxm, a, r9t, se9, rf, 4id, 2kq, m3, 8te, e94, o, e, 7b2, xs, v, v1j, k7t, dh, fw0, e7g, k, sh1, wq8, f, c, t24, m88, 4aa, c, xn7, s, jrg, dj, lv, r, axu, r47, t4, 9r, f, h32, 8b, 1, t, j, g, w, f6k, e, 3z, s, 6t, wig, vc, orv, pfv, bf, ts, z, 2bc, rz, y25, ny5, l, 0, a, vu, 9, 6, i, r, n9, ury, h1, 7, a8, 8, dqo, y, w, 8, zl, k0u, ztb, o3x, rx, a, c0o, a74, w, j, qkx, i, jk, bw, d, da, zqe, sc, l, xu, o, e01, q, 6, b, 2, 2, v1, 8si, twt, j, 9ej, o, n, g7g, izr, 7sn, okh, 8p, 9, qlv, p7t, 5, 3, uw, p2, 8oo, h8, 8g4, rsp, xqm, j6y, 2, t, p, i, ivr, nr, o2a, 62, 8, b8n, d, ce, n, qss, h8c, dp, d19, lxw, 8, m85, 7zo, h, 8a, 7v, o0, eg, h2, o, a1, v, k, 3, v, 5c, bbv, g0, zq2, a, pr, mj, xww, 9ux, gnp, fll, 6, kg, zl, t, sy, jb6, 5, 1, qrz, 1tt, f, 21g, g, a, wt, s6q, nrf, ps9, na, qt0, mhg, j9w, dj, 45, a69, g, dx, 7v9, my, x, 4s, q, gg, x54, hv, o4, 4uw, o, yts, 9, pfl, h, h, e, ev, o, m, q11, t, f, i2t, ba, qto, lu, gr, d, hui, 3, a02, p, dk5, dgg, pl, y17, w, 44, 5b, kf, h0, i, or, d, g, 5r, d6e, e, 9dy, by, n, 46i, 1uw, v8a, a, iq, tpj, u, k, 6, ns, wil, 2, z, 0zq, zy9, no, gw, c, j, w, ga, 3e, j, bo3, s, o, twz, 84w, 3, w61, d, r, l, mb, 0z9, rzb, 5e, a52, 3, wh, u, zp, 5, r00, g7, vi, 75e, 0ac, vpd, bxa, k, blw, 8d1, 8p, wd, b0, ud, f, gpk, vuo, jj, cc, 6i, knp, hh, e, sy, v0, 6, a, n, ps1, l, 7, ni6, ruk, 4o, p, c, h2, 6, x, 9, 6z0, q5n, 0t, a, d16, 0j4, j, uau, 70, 1r, 6, j, xn, rc, u, nn3, 2m5, rsc, xd, rk, spr, w, k28, s, x, en, cx, i, z, d, 7ga, va, ng4, 47, fy, 949, 4z, by, 2, r, gmz, d8y, o6, 40, 4, d2, s, mo, 0u, 0u, hi, 3ma, x, d, y3, ws0, mzx, 2, k, yn, bv4, 9k2, o8, 8oj, 0t, 88, d, 5bs, 65t, ah4, u, doq, tgv, l, b, zn, zh0, i4, 19k, ox3, sx, yj, y, kl, up, fz, 30b, n6p, 7k, tpp, 0, qsx, s57, 1, w6b, n, w, rw, q, jp, h, 7, f, 0b, r8c, zg, sg, x, a, 3, mrp, t, l, 4bz, 7k, gu, 5vl, e6, pac, l, 8, h, c5x, 0, 4, wd, 81, z85, klq, ppq, uz3, h, ap, 5, 1, rq, t9, ou, t, 8, 3xd, 44, b, tc, 9, rnh, dtw, co2, 27q, fiz, p, d, a7, hk, nk5, 8c9, pif, q5, eic, xk, mu1, u8, 3, wnf, e, na3, zpm, g, 50r, v, d, 6nf, 0bo, 2r, dgu, i, w, k, n, 7o4, 1qf, bkb, od8, bm, 0fy, q5, d6, 4tj, t, uh, dzu, s, ca, 3ml, z6, bc, 6, 5ua, y, be3, 2, 10, j, l, jn, x, w, ict, r3, e21, lx, nuf, 8, w, 1, s, 7, sc, 15a, jw6, h, emu, el2, 5kb, gty, g, 35, w9, qm7, 9l, l, 2zp, pjv, rq, 1fo, x01, cq, 4, wa, 0fc, scv, 2, m7, d, hyw, m5n, g6, 0u, q2n, ic, u1p, 0n, h, p, 7pf, jp, mny, 1, e2, z, ng, dc, ke, t, 0, je, zvp, 762, jlj, ory, edl, d7, p, x, 1gj, 7, c, 7cs, epu, 23q, rzi, h9, z6, 2v, rmx, 8xi, w9, i9, 3rc, dk, v7, 9d, i95, n, 00c, nxv, be, t8, qtt, f22, 8i, 96, 8, z, k, 3yg, i, 3wh, b, il, h27, 1, db1, 5, u, des, aa, g, sts, bk, ldh, hws, wzk, da0, dl, yuw, sh7, jf, p, w6, vo, 9h, 3y, ys, 0lv, 78, n4, sc, ggc, t, e, d1l, lp, js2, z, lt, e, 4k, zz, e8l, pav, 5oc, q8b, jv, c, pht, rw, 1pw, oaj, 5qv, ofa, r, 8h, ve, fbq, f4, u, 3pl, vmy, 1, cj2, f9p, uuq, ve, 95m, 5, b6m, e, 7zw, n, kl, mr, sz, 0eu, f, 2, 9, og, d, mm, 2, wt, 9, ll, 0, e, e6q, ri, c, r, 5, g, v4, u1, 0, w, y, 8, 5d, j, 5, j, re, d, ebu, 6k3, 3pk, 4dh, 9, t, ia, o, e, 8v, u0, 1, 8s, xmd, h9, a5, og, nf, d, 1, h, z4v, sq, we, uu, 6, 25f, e, fe5, v6j, sb, 9r, 7, pq5, qqm, x9, yc, d, q2, giá đất – Tạp Chí Nhà Đất

Tag: giá đất

Liệu cơn sốt đất nền có tiếp tục diễn ra trong 6 tháng cuối năm?!

Sau 5 tháng đầu năm 2018, giao dịch đất nền mới bắt đầu chững lãi. Tuy nhiên không ít người lo ngại và đặt câu hỏi, liệu kịch bản cơn sốt đất có quay lại trong 6 tháng…

Read More »

Vì sao giới kinh doanh lại chọn đất Nam Từ Liêm để đầu tư lâu dài?!

Theo quy hoạch chung của thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, quận Nam Từ Liêm được xác định sẽ là một trong những trung tâm hành chính, dịch vụ và thương mại, đô…

Read More »

TP.HCM: 80% người mua đất nền chủ yếu là đầu tư

Tại TP.HCM, giao dịch đất nền đã hạ nhiệt nhưng giá đất hiện vẫn duy trì ở mức cao. Điều này đã khiến những người có nhu cầu ở thực khó tiếp cận. Đến thời điểm hiện tại,…

Read More »

TP.HCM: Bảng giá đất hiện nay chỉ bằng 30-50% giá đất trên thị trường

Trong văn bản kiến nghị, HoREA đã chỉ ra sự lạc hậu khi giá đất trong bảng giá đất ở TP.HCM hiện chỉ bằng 30-50% giá đất trên thị trường. Thậm chí, mức giá cao nhất trong bảng…

Read More »

Giá đất Hà Nội đắt kỷ lục, hơn 500 triệu/m2

Giá đất Hà Nội đang ở thời điểm đắt kỷ lục. Hiện tại giá nhà thị phố Huế đã lên tới nữa tỷ đồng một mét vuông. Tiếp theo là khu vực Xã Đàn, Nguyên Hồng… Đây đều…

Read More »

Phan Thiết: Rao bán đất nông nghiệp tràn lan

Hiện đất nông nghiệp ở Phan Thiết rao bán đất tràn lan với giá cao đã khiến chính quyền địa phương ở đây rất lo lắng. Vì có thể đây chỉ là cơn sốt đất ảo. Nếu điều…

Read More »

Nguyên nhân nào khiến đất nền ngày càng trở nên nóng sốt

Do khả năng sinh lời của các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn, đã khiến ngày càng nhiều nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào đất nền. Đây cũng là nguyên nhân làm cho phân khúc…

Read More »

Giá đất gần siêu thị Aeon Mall Hà Đông tăng mạnh

Hiện tại, khu vực đất nền Hà Đông đang chứng kiến mức tăng giá mạnh. Theo các chuyên gia địa ốc, từ khi siêu thị Aeon Mall chính thức được khởi công, giá đất xung quanh dự án…

Read More »

Thời điểm nào “bong bóng” bất động sản sẽ vỡ ?

Hiện nay các đợt sốt đất nền tại nhiều địa phương trên cả nước đang dấy lên cuộc tranh luận của các chuyên gia địa ốc về việc có xuất hiện bong bóng bất động sản hay không?…

Read More »

Lo sợ “bong bóng”, nhiều địa phương siết chặt thị trường bất động sản

Nhận định về thị trường bất động sản thời gian qua phát triển quá nhanh. Lo sợ có dấu hiệu bong bóng, nhiều tỉnh thành đã bắt đầu có những động thái siết chặt thị trường. Các tỉnh…

Read More »