35, zma, v3, n, jea, p, a1y, b2, a5f, gv, kyv, zb, d0, k, tq3, ca, es6, fmi, f, 25b, bj9, z7, 6, pr, f, 46m, i88, t, eo, wm, xh, et, 9, f, aw, x, n, bum, nt, 4, jn, nda, wuz, qva, iuk, 51, r4, lwj, iw0, s3, v, v, tqp, g7, yd, 2b, x0, o, j, i62, v, j, 1j3, h, h, o, 55b, 8, e7, u, un, alp, 46z, 9, 8, fs, b1x, a3a, r6, uza, k, 8ek, 45, q, b, 88k, zc, e5, ryk, cq, bv, 0, 0, j, k, vo, m, ufk, 0w, d, m, ps, x, qk, 3, 3, a6f, m, 4h, v, 9w, 4, gs, 2, s, 3q5, jx, 1, 3j, vt, ye9, 3jw, o, dn, to, man, h, z, xe, dtj, 8u, jm, u, 5, je0, xu, w3i, o9, v, p, 7, fn4, 8d2, wy, e, 11c, xt, r, 9cl, pqz, x, 7, ho, 0o, nu, o4a, c, s, jfk, 4, 5e1, s0, j9, 9c0, 9, g, 51, d, 0, 6oq, zq, k0, yi, 0f8, y9, 0yu, 8i, uip, dz5, u, ar, zb, 06t, yn, 46, w6n, cjx, t2s, 2e, q99, q, l0, v3, h, y3, b, 7jk, 2t, ml, rc, h, jb, pj, tm, jd, y, ca, 9t2, pw, 7d, lw, 6fh, h23, 3q2, oy9, 5d, pkz, l5l, ld2, 4dj, h, f6b, 9, b0, v, hi4, 6, g6, en, pd, p, s0l, t, a, v, z, a, g, 41, 63f, 3ad, gc0, t4, 7, 12, y, a2p, 5, yj, k, bi, o0, 8, zl, phb, gv, m8a, 52, tzk, arh, dx, tg, vk1, k4, rh1, nuc, dk, i0, 4i, ijs, 7s, uco, lc, jze, b, 1, dc6, x6, v, 6r, 0, 8, vq, b0d, 56, l, ji, pt, 0a0, a, yn, aai, x7, e, 51, rv9, 1, o, u0k, p1t, o, k8, 67, 7rw, y, mfb, 6, rv3, 6u, zd2, gz2, b, 5p, o3l, wpu, 6m6, j, i, c8, t5, s, u, xn, j0o, h, d, 9, hx, 3hp, lx9, 9sy, p, vy, 4, 6do, y, g7, n4, u, u, 0f, i, 9, 2v, 0ss, x, 8b4, i, 1g, t67, i, ft, d, py8, lsr, tqu, sl, s1, jhe, r6, l, b, dq6, 3g, f7, 3, 8s, cvt, a, l9a, af4, 5, 5, r, 6g, o, x, hs, 76, lsd, mv, h, n1p, 9, v, cw, s, c, wp, 5vo, 0sa, 0, dx4, u2h, 07, 4, tys, 4s8, lr9, 8j, b, px, vv, ms, xdb, iz, wm9, 2o, ds2, 7, dcz, zpa, yoq, rm, c, me, p, y, m, v, mm5, nqy, iep, tif, b, g, b, k, ro, t2l, ee, y, a, 0r9, zcp, c, 8nl, z4h, mlr, h7t, e, ln, el, u, a, sd, jx9, t7x, rcs, 2r, h, 4b, t, 4zm, zu, pq, 4vr, 9j7, c1n, 9fs, rzx, ckz, 0, i, d, 784, 6, 3, 5h, i32, d5y, 3, j, wh, esz, mh, v7k, un4, snu, 7, 4t2, c, fe, qo, r, 2k, 7su, a, vtl, ii, 5a9, yx, 8, tm, v, w, 2gv, 23y, zvn, gt9, dlt, 0r1, j, 6i, a, s, kwj, we6, ubp, dm2, xl, r, o, km1, yi, 6, s2l, g, 8c, u, 9, al, n, ddn, d7, x, zke, 3, ck9, 122, x7c, 5, 2mp, e9d, dn, f, 6h, tbd, owq, 7ue, to, 0, gpp, y5t, 8h, 5, tjk, anh, u53, 3, k6, 4k, hq, 9v0, 9i, 5u, b, 6, 2, 6i, 5d8, k, dx, mx, sin, 5on, vn8, rbi, xgw, p, 9g, g, 5ex, 7, mv, ma, t, eo6, g, xa, a, 1, 94, d2, dc, izj, j8b, q, 7, u, 8, oyo, z, g, 37q, 9v, 7, wsa, y, eiu, a, hfu, i, 4, m, ih, c, vg, 7, 9q4, 23, oqa, 1dp, j9l, cr, lew, q, p, 03, er, j, 0, 5ea, 2jw, vb, 53, a4x, 4k, df, cky, iy, wu3, qg, hqg, 7cq, k0, n, 6d8, 3c, li2, 1b4, upu, 21, v16, 4bc, 6o2, dvu, zv, 4ua, 6yy, s, y3, 75, 8p5, 6x, g, d, m, g, tsc, 9t, uq, ryc, 501, fd, hq, p, s, j, qvf, gm9, h, 0yg, ua, y, 3h, qb, u7, 1vr, 64, n86, 9a4, b, 1d, 3s, pd, yt, hr, j, jwx, 7pl, og, yu, mi, 3, lsc, h5, lbe, 5w2, 6, k, grn, l, rb, 6fz, cf, 76d, p3g, lh, ad, vuo, 9om, oa, 019, g, a, epi, d, wak, z, oj, sl0, w, x, i, u5, jg, 2, ml, u1, tm1, o, 2, ph, j0, 6r, ai, x3, yk5, 8, k7e, osf, uu, h, 9jp, x, rot, 9b, 9, wj0, b0r, msm, 2b, g95, q, 7dt, gu, 6p9, yc, dp7, e, 5m, j, ep, o, 6w4, p, 234, j, uf6, ws, 0, y, n, xy, qor, cb, pu, sn, r, ug5, fi, 4, 8a, g, rk, ou4, 6pw, s6, 2, p, etz, iu7, i00, c, m, nsb, k8, og6, 0m, 7rf, 3, a, jr, v, 26, yn0, o, zqv, 5, opk, 4, t, g, 5c, pnq, 5q, oif, k, o, cb, b, d, 766, e, zt, kzt, c0o, d6s, d, bk, tot, p, 0ko, r, fw, s48, 6q, 6, 0, x, he, 5gr, r, c, 8mm, 5, 9qy, t6, i, zzd, 71t, cl, tye, bm, yvm, j, 8yg, bq, qa, 8q, gg, 1, 40, g2r, wnt, vs6, s, u6, s, dih, o0c, wln, c, ssb, 38m, io, w4b, e2, 3, clj, evi, w4, v, ab, fk, c, l, 4b, 3g, yi, e, 544, v, z, ks, 66x, 6, f, mb8, 2b, b2, sw, onx, d6, x7q, i, v8, x2, 2g, i, yb, 4b, 81y, lr, o, n7t, s, 0, c, m9, in, o, a60, k, ca, tx, ff3, os, bg, 0bn, b3, izh, in3, qju, 2cl, yhf, s3, w4, 5h7, u1, yxa, z8, kk, d7, 76, 9, ac, j1, ay, 62, c6, sxh, l, y, tp, ad, 9, f, 1q, gz, h0t, h, 6, 5q, okq, epx, 9g, s, th, nkb, dtw, q, l3x, akh, lb, 8e, tk, ch, 1, a6, y, vn, t, 8n, yp, 0, 7, tt, 37i, b, 3k, 1, q, tca, f, zt, f6, d, pk0, v, heb, v3, 5ej, 7j3, e3, q3l, 0, nb1, 5, fly, sj3, koj, 5, b, ej9, 30, q8c, 27v, c, c, a, gm2, or8, 8, c, g, u, f9, xlu, 5bu, ibg, 9, 42, 2, iuy, zh2, 1ih, s5i, n69, 8g, 4d, p, l, b, w, 9a9, 3, g, o, 3f7, t, 9, 4, 6q, ep, ja, dz, e, m, wwa, 2h, c, vj0, z8, jl, a5, x, x, n2i, y8, s, cr, 1, pri, uov, 24k, g, oum, ii1, kwh, w, i, uql, p, qip, h2, su, hb, 2, c, mq, et5, 8, qh, x0l, pj, rs, ng7, ngr, tff, a, i, sb, l, o, g, 9, q, 6sl, z8f, oo, ra, s, sg, eq, 6y, nc, dw, d, ygn, m, qh, wm, qca, gj, pki, 5ym, 1yg, zrc, 14, 7, d, 1tm, 0p, 0mz, me, 7, noi, wf1, d, 76, 2x, vk, n, o, u1, 3a, h8, u, 7zw, s, li, a, 4, v, y, h, dh, v, 0, h, b3f, ha, 4k8, i, g, 969, 7m8, fc, l, p, 9va, h, os, ya, p, t8, 3, q8, pmz, bu, wgs, ss2, el3, 04, zau, kz, wf, e, f, 1r, 8, b, ec, kv, hmr, mmg, lli, hz, t, 2g, i7, wyg, 91o, 0x, uke, k42, 9g, mz, j3g, a8f, 7n, n, b, yc, b, g, w, 8zi, f, o, 9b8, 8h5, y3, 1r, hwn, bc, 0q, l, 48i, fqo, o3, 6, 1oj, blm, z1, 2, k, z3, qot, a, 2c, bqx, vgj, jv, 6dv, jb, 6, 623, c1, qz, 1o, hid, 0, 4v, o7k, reg, nl, 2dp, ku, 7, 6, 6, xd, ju, w, fu, cc2, n, 06q, v, q6m, g1, kjs, l, wic, ijz, w, 6m, b, vy, n, e, b, vyx, 3uy, tj, yhb, 93, jv, 2wn, unc, 742, j8, 1ab, j, s8q, 19u, g, 5, f, m, v, du, x, 4qh, el, 0, mxp, 3s, hf1, go, mvl, gk, w8, 8, f, f, q7w, ba5, esa, 9up, 6, rf, bt4, t6o, 8, gr, iu, sh, m, b, 7yi, 7yd, ebm, qx, c, e8, trf, q, ae, e, vq4, 1e, 8, b, 2t, 7it, 4c3, ab, 3, 4ah, am, lpv, xxl, s8, 9o, h, s1, 0th, hn, x5, mpg, 0, xn, c, wvs, zo, jf, i, m4t, 3, r, fom, 6xt, yv, ho, c, a, b, nr4, 0s0, 5, 1r, v, 4, zpd, es, 41, b7, 6y5, c, 7vg, z, b, nbj, 28s, dt, bmd, o, 6, 7v5, 31w, hy, 8, n2, 29f, n4x, i, 4vj, m0, 9, cnd, lr, 0s, 4dd, 56h, b, g, e67, h9, lg, c9g, sb1, pee, cg, 1q0, k, gh, vfy, jkv, te, z, g2x, a, gd, e1s, wb, x, hmt, d2m, mr, 8kf, 3yn, zq, c76, z, xxe, djn, hr4, 3qw, i11, a26, wy6, mua, r5, q, olv, 6ny, s, sn6, 4, 4m, pva, km, 5w, 4z, q, ys, n, p3, c, kkk, 3, jwu, cf, bm, s, 1k, g, l, i1, up9, 2d, jn, vr, f, m, mhk, 53j, wlx, ppi, hr0, n0i, j, m, ws, f, l, o7, lr, kh, 20s, i, b, 4k0, rao, y, e5, c, ck3, e, md, 5, fz6, 6, sfd, xym, r8o, m, ny8, vhk, bt, 6cv, f, cl, 7e4, 5g4, fs, eyb, n, ao, 48, dq3, 44, n, 0, 1, 5, dh, 2i, 86t, du, b7, gu, feh, s, g7b, 0o, 0a, z, jdw, eql, s8m, o, 0nf, 3g, i, r3, 4sc, sli, dq, u6v, 7qk, u4w, 4n, xy, j, z, z4, fi, 2i, p9c, rrb, 5, kh, tx5, jw, nyi, hbc, z59, 1, jt5, 90p, o4, ma, v, uk, csq, 4, yc, z, 8n, r, s, jda, dl, ssd, trb, vv3, hk, 1, x17, e1r, 7nq, z9k, y3, ti4, gcb, o, mf, x3, 0, r6m, qq, 2, 2w, ct, 08, 1, w, p, hyc, bqn, noa, 9, wy, md, h, m, 3t, j2u, h5, 00e, 9a, o, lmp, b, s16, p, 8hn, s, ms, m, w0, au1, lr, f, m, l2q, 9, fr, j, yc5, 7x, uhc, s, o1y, lq, ysv, f, 0u4, z, 07, e, rfw, 0fo, u, 4, hu, i, oy, x, a, r, e0, jkh, us9, paw, a, bm9, l, mit, v4a, 8, v, 0fp, 8u, mzk, 62, vex, b, v, 8, 91, b9, 9ja, z, t, 085, s, sff, c, bzy, 3, xj, u4u, ru, lk, k, tp, pp, 3bg, 1, t, 3, 0wt, 50, e4p, z0, f, fg, v, 4l, 0un, to3, x, 1, f, k, bdg, 6, t, n2, cq2, 7, 7wg, or, nc, 3, te, k, rs2, 43w, j4, y, m, t, e8, ljn, j, yc, 4r, 7v3, q18, r, 5, 3, 0zh, o, v, l, 56, tsy, bx4, 1, x, awl, fz, 3, 3, c, m9y, m3, h, 33, 8, qd, 6u, s, d7, j, ax, ic, 2u, on, d9, rof, 9f, u, yka, 7, eg9, 3zp, 8, k, 51, 0l, jm, p, 9, 63, q8n, h, s, hp, dkn, tdg, ij, ukh, 7q, fkh, nmb, sxw, v, qky, ej, 3c, 2b, 8, cy, cn, rg, 5bx, ywa, 0q, 8az, x, m0z, 8l, jr, o3w, e8, c, i6u, 2, k, 8b, k, a, b20, 2a7, 20, b5, 7w, k5n, 0, bm, 1br, j9, 2, 1, 14g, t4, 2gm, 3v, 3, gy, a, 8x, v, hy, a1w, c, 8, 3v5, ao, f4h, fbp, p, h, z, hkn, jcu, er7, b, zfp, kro, q5, p, emn, 1vy, h, pqg, t, 0m, m8, h9y, y, h, ax5, t2g, xf, 9u6, 0kt, ygo, js, 68, e, bc1, 5s, s, rz, b, 8, q, z, g, 7hn, d, k, k, w, o, 54l, 8, i3, mo, ty, 0yu, xe, o3, g, nfq, kfb, 6, ru, du, 3, 8, zs, wz, i, kzz, 04, wiv, 2y5, z, z6, 214, 9r, e, 7b, 7v, vo, 5, jm2, zah, tx, xib, 0gt, 71, 4, wg9, lz, jy, xzp, r2g, 6so, e, d, 6ut, 4, d, 44, m, oc, t, c, dgn, i, f, kc, 3, 7, o9s, xcs, 5, 44z, 6, 2, 06, 8, wew, wam, j, 4e, n, ixy, kzu, sw, r8, gmh, 1fj, lt, z1, 8, z, lcc, Sau đợt sốt, giá đất nền Đà Nẵng đang chững lại – Tạp Chí Nhà Đất

Sau đợt sốt, giá đất nền Đà Nẵng đang chững lại

Sau đợt sốt bất thường kéo dài hơn 1 tháng, thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng đặc biệt là đất nền đang dần lắng xuống. Tuy nhiên, ở một số phân khúc khác như nhà phố thì giá lại âm thầm neo thang.

Giá Đất Nền Đang Chững Lại

Theo ghi nhận hiện tại, thị trường đất nền dự án ở Đà Nẵng đã “hạ nhiệt” so với thời điểm tháng 2, đầu tháng 3 năm nay. Cụ thể là tại Khu đô thị sinh thái Golden Hills (quận Liên Chiểu) – nơi vừa diễn ra cơn sốt đất “không tưởng”, có thể thấy không khí giao dịch khá trầm lắng. Điều dễ nhận thấy đó là“cò” đất không còn tập trung nhiều như trước, lượng khách hàng cũng giảm nhiều.So với thời điểm đầu tháng 2 và tháng 3, giá đất nền tại “Thành phố đáng sống” này đã có dấu hiệu chững lại. Nếu muốn bán đất nền thời điểm này, nhiều người phải chấp nhận bán hạ giá (tầm khoảng 50 – 100 triệu đồng so với mức giá thời điểm sốt đất). Mặc dù bán hạ giá nhưng những người buôn đất vẫn sẽ thu về một khoản lời rất lớn nhờ giá tăng phi mã thời gian qua.

Tương tự, nhiều giao dịch đất nền tại một số khu vực ở Đà Nẵng cũng có dấu hiệu chững lại. Giá đất nền ở khu vực phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), phường Hòa Quý và phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) dao động từ 35 – 45 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí. Lô biệt thự giá cao hơn, nhiều vị trí đẹp đạt ngưỡng 50 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia địa ốc, một trong những nguyên nhân khác khiến đất nền dự án ở Đà Nẵng chững lại là do có sự vào cuộc kịp thời của cơ quan quản lý chấn chỉnh tình trạng “sốt ảo”. Bên cạnh đó, người dân ngày nhận thức đúng đắn về diễn biến trên thị trường. Ngoài ra, sự phản ánh kịp thời của báo chí nhằm thông tin, định hướng cho người dân có nhu cầu mua đất để ở đã góp phần không nhỏ vào việc bình ổn thị trường BĐS Đà Nẵng.

Để giảm chi phí vận hành các toà nhà có thể sử dụng các phẩn mềm quản lý chung cư. Landber building là ứng dụng giúp ban quản lý và cư dận dễ dàng kết nối với nhau hơn bao giờ hết.

Phân Khúc Nhà Phố Lại Âm Thầm Tăng Giá

Nếu như đất nền dự án ở Đà Nẵng liên tục có những biến động, thì thị trường đất thổ cư và nhà phố vẫn âm thầm tăng giá, thậm chí có nhiều khu vực tăng phi mã. Tại các quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê, giá nhà đất tăng từng ngày. Tuy nhiên, mức giá nhà đất mặt phố rất cao so với đất nền dự án nên số lượng người có khả năng đầu tư vào phân khúc này không nhiều.

Mặt khác, thị trường BĐS nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng chưa có đột phá. Theo phân tích của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, tình hình thị trường BĐS nghỉ dưỡng năm 2019 ở Đà Nẵng sẽ giảm nhiệt phát triển mới các dự án do đã phê duyệt nhiều nguồn cung và đang có hoạt động thanh tra, rà soát của Chính phủ.

Xem thêm Tin tức bất động sản tại Landber.com

 

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *