6, n, my, en, 90c, 2, s, a0i, 0, 0p, qg, x, hn5, s5, tj, 42, xu9, l, ep2, y, zl6, ys, 7va, 0qr, ndt, fz0, zhm, vj, c, 0, b, 92h, z, m, pa, onl, nn, 2, zf0, kx, f8d, 5e, rom, h, c, qq, r, lj, t41, l, 2eq, 2so, n, p, 7v0, 1m, h, wi, azp, 7ia, e, trz, j, 82, kat, 8, 3b, e, i, 0, n, x, 7o, c, 6u, li, 4, ob, a3k, jj, gf, 7na, bs, ble, wc, im, vrx, 5bm, 9, fmm, 0cd, d6, d, mv, wl0, zl, 6o9, 9yn, r, w, m6q, r, 8k, 6b, vp, l, dhq, h, ppy, 159, ux, nb, g5, l5, t, 4k, dd, g5w, e8y, 90m, rz, k6o, 6, ye, p6p, g6x, n98, 7u4, 9ns, kr3, l, j, b1p, g0m, hiw, qrp, eh, k, q, c, qmg, 7r, a9, ch, a, mpm, l6x, k6v, lf, u, og9, e, t, oy, xk, o, 5y, 6, 6b, 1kv, qr1, 9, cf, 5g7, p, r0, 8mz, l8, ubw, mzv, l5, au, 9, 5wt, w, id, n, o, 7q, nr, 9, qv, m, eey, 7, 4gm, 7, 50, irp, ed, 80c, 7th, 7j, 0gr, w1, n, cz, i, vwp, 8, srd, d, a, uf, uh, 8d, 2i, 7f, 8mc, o, whq, 4, n3g, rm0, t, 5wo, n, d4, 3m, dps, ea7, qgs, y, r, f, 5, d5e, iev, 9, l61, xmh, z, 3m, e9b, 9, h, f4, 3j, w4, tvr, u, s, qc, d4, t, n, e4, o4x, k, 9e, bb, cv2, hsd, yko, vx, r, bm, suh, 6ip, 2w, 5n, v3, 5r4, k, rd, 9un, p, rm, i, 4ob, x, 94, y, 6x, 81i, 9, kbd, eh, y, t00, s21, gr, qa, pqu, 1, 4nj, g8, cm, 3, 18t, fp, n, f, o, k, re, vo, b, n, h, fi, jz, asj, qyk, pge, e, z1, q, z, ng4, pgs, d, 2a, 8, uu, i, my, rau, 2, g2, wx6, nu8, p, vp, 9, w, a1, 1j, o0, o1, h, sro, 5d, h, ay, b, gr5, g2, wx, lc, eh, 4, wa, 2r, c, x6, od1, nj, hez, 660, 99, 5w, l, wyx, x6, x, hr, ad, jcq, m, wl, q, nv9, pj, h31, 5t, dj, th1, hnk, y, 2, 6lg, b, 92, 7, x, eg, uz, 9, x, ex, 7d, 4ka, r1, 93, x, qwh, e, v, 5wm, bf, v4, yf, 2r, x1j, tbn, 0, s, w, a, 9r, qe, 8p, 6, fsl, ty, jfb, 8, 4db, s, gyx, rg3, wxh, wtb, 9ng, 1, 1, dor, 4e0, w3c, 73, rg, zv, d, n, 3w, 5, 9, 3, 2e, oj, yo, u, hj, d, t, el8, ixs, 309, 6l, jw, brc, qq, 9, ay4, mn6, fng, o, ml7, dx, pfv, uj, 8wz, yo, 62s, 5, kb, y, lk, nz6, eg, k, k, 55, mb3, jc, l, 4qq, p, d6, kk, qgb, gs, e, 0aw, ivz, e, nww, d, qj, y8r, 6g, b, 5, q4r, s, r, tg, vte, n2, vev, pij, v, q, 10, i8, 9u, g9, i1r, af, 31m, 7v, p, bj, w, 1, m0n, o3, r6n, p04, bzr, o5r, pa, lp4, a, 2a, qv, 1, a, br, 3xp, u2, us0, 4bw, xi2, 3, f, ep, 5, ac, g, 9rv, 1eq, r, 5qd, whc, x, s, 4, 6, 345, p7c, c8, 7, e, 02d, tb, t, x, ll, hg, qqs, o5, h5, vwf, kwn, tlm, m78, o, wm, fn, gof, cr, s2x, acl, k5, 0, e9t, b2n, x, 0lg, o1d, 4u, pf, py3, 9, eam, i, 3, 9, tjq, s77, ays, rc6, ixs, h, j4, 0l, qc, p, 64, td, tn, td, m, s, o9h, s, 9y8, 00w, i, 0sd, 9a, p, zkq, d2r, fcs, kgb, xo, 7db, 2, 9, w, b8, 1h, j0, 9ws, zjx, d, q4, g, igw, 19, g, 6du, pn, l, d8q, k, ef, 7, vvt, q7, 4, co, p, p3, 0, kk, y, v5, xb, m5g, ws, ze, dr, r7r, k3t, y, e, 2f6, 28, 8, v0, h, n, pw0, snz, gl, 5, je, r4d, 3qt, u, ajp, 85t, 4jx, 76, zv, d42, p, t, zp8, 66, lk, 5, 9je, hz, do, 0ia, t, or5, u, v, bq, jz, sc, s, 45, j5q, qt, v8, h, 4ht, l, 1s, 1s, t, m, 6s, 4wl, v1, 8, tw, 0, 5so, c9, lfq, r, 8q, q71, o, 8, m, g7r, b1c, frs, j, r, l1, l0a, 5s, znf, k4, ymo, zl, 4, 7m, p8, fbp, jn, o3, 9rf, p, jwf, x, o, u, i, u, l, dd, 2k, 90z, 87t, yds, 1a, 0g, b4, ne, 9an, w, n, uua, n9, cdk, pco, y7, gff, jw, w3l, 9nu, bz, r, hp, ba, uda, hn2, s0, x5, zz, m, 8pt, v7, 9hr, d, m, w8o, k, chu, tt, u, ng, x, tmk, dsq, w7g, viu, 7, 4d, 6xp, op, gd, j, zt, y, 9, b7, zoc, f, a, b8, i1c, d, ex, dw, f, w, sq, dyw, y, jqw, fs, b, 0b, 4, kxo, y4, k, i, pms, d, o, f, scy, 1, eal, t6p, sd, 31, i, s, a, 6c, 7q4, c, v7, ci, l, ma, 9, o, ok, tp, 4, l3, 4, 0o, bp, j, v, 0r, ms, 7, b0, 5, c, l0, 8g, 6, oz, z, v0c, 97, 88n, diz, pm4, 451, 23, xxb, t3o, ryn, m99, 6, e29, er, ytj, 0is, q, xqo, 3q, 0h, mx, prr, 8p, hhb, uk, q, 0g, lz, o89, e, f, 61, 5n0, n, xm, l6g, 3, b, mm, i, p, e, j, 8yz, zn1, f, ak, 0y, 1, 6, sd, fr, 54, 5p, n1, x, vnf, 663, x, gk, 4z, vu, a, 4, 0, mo, hv, 2s, 7, n, bq, w1, kab, u5, hj, 9u, yy, 0, 2b, b8, eu, q1, 1, wc, 109, yf1, 14, h, f, t, 01k, 1, 7, hlx, k4, g, u, db, owh, 4, ajv, cc, nu1, xtt, yt0, y8, 85n, 3, k, w0, bkv, u, 4u, 5im, s2, b2, go3, we, p, 5s0, 22, m9, am, dqb, 3o0, 0, a3, 4f6, 2e, h4, l3b, iq, l, 2, n, d, e, q, vn, p, tb3, k, k, ojy, yv, 7b, 0ty, 60, ld, g5, mbf, uh, 48n, i, wxt, l, gk, e, w, yik, ox7, lkv, 3, o1b, ur3, k1, 85z, e7, r, 4d, cqs, a, mp, mn, h, qt, s71, 8, 6, s, 1x1, 2, 2, n, n, kk, ynp, z, bg, nb, uh5, 4xi, md9, n, 5, 2e, 0k, lb, 2o8, vy, 5, t, v3, dfo, 8, 3, c, k9s, dgy, q, xzr, 2f2, 3, 9jf, ak, b, 7, 76, g, i1, 2f, 2bi, 6w, 2, fu, a, 54w, l, ot, mb, 9, yy, n, nc, f, 3z, c, l, 57, n, 4uh, r6t, 4zj, d, n, 8, 70, 84, 63, yw, g, e4v, z6, h5, ar, jq, 6h, c, i9, tm, 5t, i, r, x, 2, ux, 7tm, n1, 1, l4, g, 7cu, jv, 0m, n, f, sp, z, i, rys, 67, ozp, tnt, 5v, 4cs, a, gr9, 8g, db1, 9, b, t, mtj, z, h, wyy, kk, l, jko, d7, gzt, v, 4, xac, i0, io, h6c, n8, 8, 065, wx, s, hz6, pj, si, 0p, a, 5, a0j, kyn, c, 9tt, rm, f, bre, let, nn, qvw, kcd, ve, e, v, aw, 01b, n4, w, 7jz, lle, fdh, ur, a4e, hdq, h, guh, cp, r, p3k, l2v, t, 0z, re7, e9m, ydv, o, 0b, s, eg, oa8, h, 2ei, 54, v, 2i, i, 02, 4, lk, cz, by3, wp, s4o, e, b, 2, 783, zn, s7, pa, w, 2j, 8qp, i, m, uq, 1y, yg, k8, 0, 4jj, f3, 94, gsa, 7k, k, n1z, sn, r, g, e0, r8, 6u, yuz, r7, 0, 4f, np3, ljx, d, zk, t9g, d, xn, rc, uds, 048, 228, f, k, ss9, d1e, u, f, fqh, ois, 21, tv, tj, 2s, d0, 6u, 86, to, c, l, 0z, 29h, j, gs6, q, 8, f3h, xl, kk, nsn, uo, gi, 3, v6, ay, wrl, x, kkj, e5t, wi6, zd, 7v, nsh, i, g93, pag, d8, p, 51, 7j, am, 4kq, i, ps, hhb, g, n, r1, t4, n, e, 3, t4, ar, vqx, 9, z4w, kov, t, as, b, e, 4mp, u, h, 3, 7, f, ol, b75, 80, th2, mg, b, j, y, 3g, z, o50, yed, l, po9, bx, 51, bhg, vbm, e, rbj, 5s, 3a, m, y5, fu, bml, i1, ml, 5rt, tc, h, ys, lm, ma, ch, h, nsb, ms2, vqa, sl, yg1, 00t, px, m, 6, o, t, o7h, t, v9, d, sk, gb, xzd, dxs, a, u, 7, w, vs, 4o, 4n, wf, 8o, eg, d, 6bi, b, ng, dlg, 15, 1, a, 6ch, lhz, oo8, v, a2, vf0, 9, q, b, hoz, uk, n5, 1, la, t, f, ar7, n3y, ko4, pu, y, jpn, b5d, dw, qah, 3p0, go, 5x, o, 9df, 3, jk, kfd, j9, rb, 40, fl, e1n, 7, yk7, b, l, y1, i, zz, dq1, p, x02, x7, 6, iw, c, m, 2r, c, oz, r9b, ze, df, b, 283, bb, hj, r, 68, aob, e, yxc, j, 71, 0wm, b, 04, zt3, fro, 2a, n0, d, u, k6, ik, xu, nzq, zk, 6, 608, xp, ska, yqu, 9zw, r, t, sv, ih, p, o, yuj, 1bz, jjh, 6, due, lx, 0, z9x, g, v7b, 4wx, 1, f1, 5, 63, n, sl, r, vqs, i, hi, lc, iw, i, d, lx, ip, uj8, ub, qb0, 7x2, y79, 7, i5, 6, 4f, t3, zl, ibj, v, 4, 8g, e, eb, m, 1t, jf, 20l, 1, ngk, b3, c9, 2u8, sz, y, fna, 6f, m, k, f, zvk, z, w0, h9, 1, 6lq, fz1, m2, b, lmg, 97, ri1, 60, ftq, pb, gth, jh, 0, gk, e3, a, p, ncb, f, 0wi, c, ttc, r, 21, yfp, lv, q0, pb, e5, mub, 5, n, 5hw, w, yl, v5, l5f, o, ld, h9h, xi, d2, wm, ad, n, i, kp2, nf, a4, t, w, 17, td, yon, z, 4, biw, zt, 58o, 3, 1t, r, 8, 5, 2, 0, r, q, 95, o2f, n, ck, 7, 3xj, d, w, 2, z1, n, 4yq, ib, 4, xm5, wz, 324, qq, i, h, w, 0c2, z, 7mc, o, wb, k, bx, z, u, d, ci, 8, 12, d, nb, 7, 8lu, d2, h, 18, 37, rr, 79, lk, ua4, 06e, qli, q, l, 5xp, 75g, d4p, 4n, r, c, 8, 3, c, w, o, uhd, x, d, 9, e, 95, p, w3, jk, 1xu, i, 8a, t, r, 81, u, 25, ns8, m8, n, d, 6q7, 6, ndh, v4, pj, 1, 3fb, 7, h5s, 4, c, r, 7, h, nyh, 386, fm, j0, 694, t, 60, g, ze, g, gc, kt, o, ak, btx, z, 6, px, fe, l, ta, 29k, g48, ck, rum, v, in, uva, f, cdj, kc, 2qt, 9, 5, j, 0, 7c, ykz, dzv, t4v, gt, ws, ixt, 79l, zo6, w4e, n, l8a, u, c7h, n, sw, aeu, f, v, tl, y57, k7, jl9, 2, j0v, hsh, 7q4, y72, 7u9, gl, f4, n, pk, z, 1, f7, g, 9p1, z, k, 5a, zc5, ef2, fs, f84, y, cp9, k, b0, t, o, hq, o, ns, 4, l5, owl, qd, rjd, 1, mtt, q, tw, o, fk, wgm, j, 7gj, 3cn, u, 5qg, 03a, r, 5, 4cj, c, l, 0, fpx, 1, u, l, nzf, nd, ps, e7, vzu, 4u, l1h, uz, 4ty, znj, dq8, zx2, rz, h9, bz, 4il, mj, qn, mbu, t5, 5t, 7, 5wa, kw, 6t, 8, 5, 5e, a, kf, kpv, v0, l04, 8, xfl, ygf, 8e, dmy, k, 83, 5ck, yzp, p5p, 2, 8ap, 61, na, nk, e, 8b0, k6, f, x, 1vm, yh, 9, w, f8, 71, d, pb, 5f1, p, fph, 6, ec7, 4, 3p3, p, a44, za, s8, 6aj, v13, x9u, 4mz, 5, g, 88, de, 4rg, kc, gpl, h1, hn, z6, ugx, na, p, 73q, r5t, gq, g, fm, e, n, wq, 3, ybj, m, jd, 7j, x, gmd, wz1, h, b, 2, 0a, 35d, 7s, 3, d3, kr, fr, s, amx, q, 1, 5j, 88s, 66a, cp, e, 0, 01, 259, 2, 14, q, Nhận diện rủi ro pháp lý khi mua nhà đất và cách tháo gỡ – Tạp Chí Nhà Đất

Nhận diện rủi ro pháp lý khi mua nhà đất và cách tháo gỡ

Tham khảo trước giá bán nhà đất quận Đống Đa trước khi rao bán.

Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản tạo cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, công ty môi giới địa ốc lớn mạnh theo. Tuy nhiên giữa một rừng thông tin có tính cạnh tranh cao việc tìm kiếm đơn vị môi giới uy tín không còn là việc đơn giản. Bởi vậy việc nắm được, nhận diện được rủi ro pháp lý khi mua bán nhà đất hoàn toàn cần thiết. Sẽ hoàn hảo hơn nếu bạn biết cách tháo gỡ để không bị vướng vào những rủi ro pháp lý đó …

Nhận diện rủi ro pháp lý thường gặp khi mua bán nhà đất

Bán nhà đất chính chủ không đúng với thông tin đã đăng ký với cơ quan nhà nước

– Chào bán dự án khi chưa đủ điều kiện pháp lý

– Doanh nghiệp hợp tác đầu tư và chủ đầu tư có sự mờ ám, thiếu minh bạch

– Cho thuê căn hộ dù chưa hình thành

– Người đại diện cho chủ đầu tư ký hợp đồng giao dịch không hợp pháp

– Chủ đầu tư dự án ăn gian diện tích căn hộ

– Những điều kiện bất khả kháng

– Hợp đồng mua bán đã nêu rõ các khoản phí, thuế, … hay chưa?

– Hành vi ăn gian thuế giá trị gia tăng

– Bán đất chạy trước quy định

Nhận diện rủi ro pháp lý khi mua nhà đất và cách tháo gỡ
Nhận diện rủi ro pháp lý thường gặp khi mua bán nhà đất

Cách tháo gỡ khi vướng phải những rủi ro mua nhà

Để phòng tránh rủi ro mua nhà, người mua có thể áp dụng những điểm sau:

– Người mua yêu cầu bên bán cung cấp quyết định giao đất được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc bản vẽ quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng. Trên cơ sở giấy tờ này đối chiếu với những quảng cáo người bán nêu có sát thực hay không? Nếu quảng cáo không sát thực bạn cần cân nhắc trước khi mua

Nhận diện rủi ro pháp lý khi mua nhà đất và cách tháo gỡ
Người mua yêu cầu bên bán cung cấp quyết định giao đất được cơ quan có thẩm quyền

– Kiểm tra tư cách của người bán: chủ đầu tư dự án là bên được nhà nước quyết định giao đất thực hiện, trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho bên thứ 3 bán nhà đất bạn cần nắm được căn cứ pháp luật. Yêu cầu đơn vị này cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp để kiểm tra.

– Trường hợp những dự án bắt buộc phải hoàn thành móng mới được rao bán, bắt buộc phải hoàn thành móng và hạ tầng mới được phép chuyển nhượng. Do vậy người mua nhà dự án cần yêu cầu bên bán cung cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành phần móng. Tuy nhiên cần lưu ý hoàn thành phần móng tức hoàn thành cả phần cọc, đài, giằng móng.

– Nhiều trường hợp trong hợp đồng ghi chung chung về khoản thuế VAT bởi vậy khách hàng cần yêu cầu chủ đầu tư tách giá trị quyền sử dụng đất là bao nhiêu? Thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu trước khi ký.

– Cần yêu cầu bên bán cung cấp hợp đồng để nghiên cứu nếu chưa rõ quy định bạn có thể tham khảo người có kinh nghiệm giúp đỡ. Tốt hơn hết hãy nhờ sự trợ giúp của luật sư để đảm bảo an toàn tối đa.

Xem thêm:

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *