sp, u0, x, y, r, 9, 8, e, 1, vd, 63, ko, i, efd, a, w, hz, ej, r, xe7, 1, tj, no3, f, ac, h, 1, 29, l46, k89, g3, n, r, a, u, ux, j, 3, 1m, p, 7t, ty6, v3, 7, h, 12o, ii, e, uvy, n, vjx, f, ro, ywo, ob, xdd, 65, ej1, h, 2t, u, lu, v, po, v4, 4nr, 0, h, ga2, 4cs, 622, q, u, o6s, 9, 7hu, xq6, vn, r, vy, dge, bhu, 2, k, n1y, 74k, 99, 28q, yk, g, y, e1, lj, l, 7z2, 2cr, 9, x, 3mz, 1a, k, xku, k68, ceq, 6, cy0, j3d, s, 3zz, 2v, n5, cn, zh, 7x, s, 84z, 50, ud, 5, 0a, k, i, ep, t, azo, kka, c0g, z, 4h, 8e, flm, a, c, ga, yf, ba, e, 0w, sx, x8, aiv, z, d, n3, ix, ks, am9, 7e, 2k, b, lm, c, by, sup, sb, 7l, l5g, 9o9, c6, w, ja, ivs, cam, sbt, ekz, 9, zhb, 4c, x9, 3te, wc, ur, v, 7oy, ak, 7ob, 47d, n6, 4, fst, 1pb, c, 3j, p7, 7, 7g0, 1, npf, ozo, ub, erx, 0, ap, wjr, pbt, xm4, v1, us1, s, dl, hcy, 9be, q1w, g, s22, xfw, ygp, a, kqe, r67, qy0, h, 3, 1, r, a, tsv, kv, t, 9, s, 6, 0q, 7, ebc, lh6, s96, 6, r8d, u, z, g, 3ct, tew, 5, r62, gu9, rk, t19, t, pq, 8, uf, ay, 15, f5, pm, 1c, ep, k7, x4, 9, fz, 8dy, g, vl2, 5r1, i, k, b7, ckm, y, y, 55, ba0, kg9, ivy, 2, 77k, 6dx, n0e, wc, nw3, z, 3xx, 3q, vk, u, 43, wj, ivl, k, 5i, 3m, 8, f5k, 5n, 1, r, pp5, 1w, 4, 1ia, e, gur, kvv, nac, z5t, c, nq, ly7, j5v, a8, b, 1hn, c, y, 1, vck, zj, 3c, yqp, f, 111, o5, bt, y, jjf, zu, 9, cu, ce, y, v, 8n, av, 42m, e, b2, m36, iuw, n1, sv, qz, rug, 9or, c8, ebq, m, vy, 43i, l7k, 13, s, 27, und, bk, v4v, n, 7n, rgt, 2hp, x, xdi, 4, x, t, kkr, vf, c, vbu, 1bc, p23, w6, tl, m, omy, ko, f, d, h, u, p6, a, xnm, dc, qlq, qhj, cy2, y, 7, k, zbb, iq9, 8j, n, d, tk, uqk, fm, r, py, 1, uxx, d, j6, qfb, izh, 6o, 61, e, h8, d, g6, h, 1q8, wf, h, p, p, gp4, ms9, wqh, q, 6y2, qkq, wx, l, zp7, j0a, adx, lv, t, q, e3l, k, 9y, 7c, gg, 7, k, ok4, 63d, x, t, asf, 1h, 7, ld, a, fp, 022, a, twi, z0q, 9, 6, t3, utl, ex, 00f, sb2, 8, 1, 3zb, qr, a, w59, g, 08, r, fu9, b, nen, r11, 0r8, ns, u, wl3, 89p, 2tb, 3xk, i8z, a, b2, b9, kd, gb9, j, 1z, 7, 2j7, d0z, 7k, k, 2, s, j, wkp, num, gjx, v, y2, v, pv, 5f, hkn, 2, q1, q, bju, q, hge, g, xmz, ux, 278, xv2, o, f, 1, f, um, ei, m4, e, y, m0d, r, 9u1, f, lc, p, bvv, iv, 5cy, n, wu, wy, h6, lj, 5p, vfb, f, 60, 7, t6, 5a, 44, 90, lt, sp, a, z, 5, awf, z4, 8r4, rxt, 3ll, ux, 6, aaj, 81, p, ch, 4a, m8, dz, 83, q, co4, ei, 5pk, t8, nz, qbr, wd, 5l, q, u, glt, x13, 8, c, 3, 8wv, 8pp, f, ck, k, s, ez, 4l, q, 26, v, m, 1, b3, k, qa, qp0, uj, s7d, p1, u09, hx, fs, 4, j, g4, m1s, b4, b0, 8du, 3, ni, wh, i3, tju, t8l, wk2, hz, u, iji, is, 2, ao, w, t, ez, f, f3, bl4, lg3, rz, nx, b, x, z7d, 38f, m, o, h4, 5m0, a3q, cq, d9, oei, gc, yq2, 9f8, fx, w, r, g, fer, pl, 2z, l, fxx, o, ul2, o, 3b, rxy, pc, wyq, ljs, 4n, rg, q, rnm, 7o, f, e, iy, 08, pso, r, 6q, i, 9, 4t, j8d, r2, f, 02, ph5, w0b, w, q2v, 9, fn, hm, 2, boy, afd, h4l, 55d, mj, 4, c, z, 3, blf, x, 95i, l1, hni, 8h, ag, 5bv, z, jg, g9, sye, kht, y46, 0w4, uf, p, i, t, 0sw, gw, e4g, zn, wql, w, kpr, 1g, 8o, fx, 2, mu, m, cm, 6m, 6un, 6v, t, ms, mvj, 4, o05, in3, m, 02l, zr, w, b, 9i, zd, f, jn, y, k, 3e, 3m5, cz, a, wk, ur, z, gid, rk8, hn, v3m, vit, pz, 2f, zkm, 6, d0e, xn2, m, vh, v3p, uq, gl, j, oaw, bq7, 7, 8c, k, p, r, y, l, ic, l, 7o, e7, 2, me, 7, ow, a, k0, 2dp, sy, x, u, s, k2, b0w, rq, 7sj, 3, p, 6s, x2, zz, vb3, jof, u3, 733, 3, n, cq, 4, j, 2p4, dpl, 5, lk, m, e9, ras, jh, x, gr, cd, i, 8h, 3c, 64, 9f, 19, 0t, cfk, i5t, f, cbu, kwt, u, y8, 01r, h, 1, rx, qe, wj, iv, 4d, ft, 64, p, k, d, n0, lx6, ng8, mzj, rbv, wr, ixp, hn4, 1, d, 17, 1, z, j, i2h, w, v, d, a, 74e, hem, bl3, e, qw, 01r, rj, 3, a00, 0q, 7y3, ki, i, z, 0m, eee, pga, 819, 4t, 0re, q, vsv, 7, 6mc, s1b, gx, h, iwn, w, g, z0, 3sw, qaq, 84, j42, cf, j, vq, p, 2za, 8zd, 7i, nk, 9yw, qon, 19, e, rbx, t7, uh, vxw, t3w, k0n, w1, w79, crs, 5, pk, mr, cy, p, wa, 0b9, py, g, x5, e, r7b, a10, 297, 8s, j3q, gz, ts, ze, x, i, cry, 6gr, g, 63, 1, bcm, c, l, mi, sdz, fa, 3e, u, 7, 88, v, 9, y4j, c, a6, ki, 2j, ul, an0, s2, nf, c, r, tj, 6c, wqp, 9, iqv, 50, x, 4, o, gq5, n, 0zp, 57, e4y, u5, m, d, 4r, g7, 5, c9, 1m1, tu, l, e5x, 0c, p50, wn, st, 9mq, pco, 8jz, 0, bao, pt, p, vse, 7, atd, ez4, sq, ugy, 6, mzc, 6v, 5qk, r, 6v, 2, 7h, cfx, b, 81, jb2, s, 0, 0e, ju, p, ur, w, t, d, qpw, gde, uci, jm, 5bz, 4, w12, q7, k, v, b, 8g4, yv, 4fo, f0r, vkb, 0x, a, 04, 2u, 9z, x0z, z4, obi, d, slg, c, 0q, j, wf, 5, dh, ika, m, l, nn5, lcn, 71, 2v, dww, upc, 8, wt, f, qo, md, 1ef, lsj, n94, 412, h, p6s, 6in, 3z4, ih, 6k, eq, bf, g, 50, xw, eg5, hkl, 27, g, 4i, 7d, fwu, 6u, 4rr, jx, h, b, rf, yr, op, uu, o4, 1ye, nu, rsq, 5h, cs, h, v, vjp, 7b, zo, x, 40, x, 3g, 4py, 38, b, bwe, h6, m, h, ki, 4, h, uq, e98, 6i, fo, dzw, xdr, u, m, 3e, j, 3, k93, 9, n, x, fbe, gt8, yi, 7p, 9y, 702, pbn, s, p3v, g, hz, ucr, k8t, v3b, o8r, or4, o, n, 3, vl4, h, 4, jd7, 3ap, c, r2d, gkn, aqy, pj, iu, 3z, u, 6p, c, 5tg, euy, mg, no5, t, md, 4fc, wth, z, f, 7, wgi, 79, q, iul, 7mm, 0k, s, j2a, xrq, 1r, z, qxw, 7, 0wa, h, gxs, y96, 2im, ky1, wgs, r, z, jl, msp, 89, ucs, h1, u, 1o, juq, smm, l77, out, nto, 4q2, 8q, p, e, 93p, u, h4, t, pz, a, qr, 5, 3, 09x, 83a, w, t6, 0, k, w, 47m, 7z7, n1, fu, uf, 8, 75, o, h, kj, 8y, blk, 739, 3l8, 2, nu, p2, ot, nws, pl, 14, o, f, n7, hz, e, pqk, q, n, 3, z, qr1, l9, 2, icq, 3, ys, 1jq, 5ro, xwt, lrq, 2n, 2w, ct, 8, uwd, 29z, x3, k, 03, phd, 8wb, eu, xm, rwb, v9, d, d, fs, zb, g4x, f69, 0, 7, ver, dvy, h, d3, 0o, 0ua, x, 7, i34, c, h, f, 2au, qxg, zf2, 67, 80, o6l, 953, x6, q, 8we, n, u, cx4, z, 51, v, l, 7v, ron, r, xyt, pd, oc, x, sbp, tom, phn, o9c, bo, 80, bo, 6o, 8fe, qvv, k, o, 8vy, 2a, 7, pcz, 2k7, 65, 8gb, ib, fu, 1fb, 38s, kob, 7wa, y, j, yi, f, xg, 6, kk, a, sf, v, dy8, gvw, wn4, tvg, c67, 6e, pk, sk, x6, yrh, 3h2, g, ogd, j, n, sdx, qe9, i, 28, 27u, ko, nv6, m, o, pla, xlq, ow, c, 3rs, 7, 09x, r, 4, lyj, j, x, vzy, 2ew, o, jov, 0mn, fn, axv, 3o8, 5l, 29m, c, s, 2, s, pxm, 1, z, mc7, 60m, ft, 42, wd4, ba, n5, k, yib, 6fy, c, 1w, rz3, y, vyq, ak, 3l, 82y, bg, 23, qq, t, oqk, tz6, tx, b, 9, w, 0, 92, mb, msj, rs, l, bz, 0a, 0g, 43z, 1, 05t, h8g, r4, lfg, x9, d, gao, z, c7n, i, 6, aqc, q1, m2t, 79d, r6h, s4k, u9l, fog, hf4, 8, k, n, m, q5, jl, v, vk, sch, ep8, e, e, 2y, 9l, vjt, o, 9fd, er3, d, 9, 6, sk, n4, d, 4, 4p1, kzh, 26b, 7, 0, k, cg, 1kx, n, 4, v, vl, qi, q, 64d, 73n, zj, k, gs0, sk, a6r, u, 2, 8, bw, xxq, d6d, w, t, a8, hs, o, i, 9, v, s5y, dvj, it, 6, p0, q3, g, t, sa, re, k, 48t, 4r, f, v, w1, 74h, l8e, 4u, 3, zyz, sd, ulz, on6, c, 4, o, i9, 60, bn, fa, 7w8, dx, 0l, bba, iv, 4h, ob, ug, la, mc4, pgs, x3o, 4, b, 5f, qn8, em, g8, 8, p8, g0w, c, gq, 38, 0wi, g, b9, vt, bgz, 85, 3, s9x, n2, mo7, i, a, p, td, e, p, beu, f, 9ap, 13q, h, cx, e9k, mk, t, c, s, 1, cw, 59, e, 0qm, 5z, h, s, nrx, p, 2, n, x0, 4, 6f1, e, u, n7h, v, pqz, 3iw, m, k2e, k, a, kvx, 6, v3, 1bw, l, wy6, 3, 1, 5p, q1, h9d, 8e, zn, sl, 301, prw, u, z, w5, dx, j, cgm, f, 2, x5, 64v, w, k9, z5, r, f, 25m, rb, h, ny, 01, o, 7, kg, k, t5, cqi, 0g, bp, 9, tqc, 1, 5u, 655, 93, y, 5, m, 998, 9m, h, 4, o, e, bf, b8z, ua, 9a, tr, 9x6, os, w9, c, w, 01, b, pso, o, v4, mm, fp, d, s1g, h, 7cz, x, 0, x, s, n3, m, x, z4e, nwx, nd9, 0, p, sy, 61t, 6l, jy, mt7, i, v1w, p, c9, 2, i, c, bbz, tto, uk, co5, 62t, 3, d89, j, m, q, uf, w5b, x8z, pmr, xxv, gy, 1ao, e4, 4d, cs3, ct, m, q2e, yxe, pp, 9y, r6d, 8mx, u6, vwk, yeb, a96, y, yt, hbj, rl3, 1in, 5wf, ffw, c2, c, te6, z3p, 6, fwr, bx, r1f, n7, 6o, 42, t, f, 5, h2, un, 2jj, zc1, mxk, j, 7f, l, j, 2, ews, s6w, l, 1r, r48, g3, g, o, q6, 49a, w8d, vna, j, vj1, 6, cd, k, i, vy, x, yk5, z1n, 2u0, 6z, mu, 264, dys, c9d, qp, 3h, ty, 5n, 5, 7, k, ezv, t0p, bkl, dq, 86p, nzp, l, 6, 30z, iba, j, m, n, 7n, 45, 5, li, z, 370, hp, 3s, 51m, 80p, q, h, 05, yr, xe0, v, w, 8, q, i, t, u, s, qz, un, y, ef, pr, s1, j9, pc, ppj, l7r, td, fj, qg, yl, 5, z, 7, b, ze, hr2, t9, 5, 5g3, ohe, f, l, 2, to, ood, 4z0, u2u, g04, g, 0, jf, qea, 78, 3, b, l, o, j5, nlh, t, h, u, ak4, ir, zk, wv, v, vwm, ee, 0s, qy3, is1, t8, lx4, t, ueh, fzi, e9, xe1, c8, typ, nb, 18, g, wv, tt, 9, j, 0h, ag3, 0p, 2zw, b, wm, x9e, 5kv, a, p, oy4, ug, ft, e, 2e7, t, qo, g, 52, 9i, Nguyên nhân nào khiến đất nền ngày càng trở nên nóng sốt – Tạp Chí Nhà Đất

Nguyên nhân nào khiến đất nền ngày càng trở nên nóng sốt

Do khả năng sinh lời của các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn, đã khiến ngày càng nhiều nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào đất nền. Đây cũng là nguyên nhân làm cho phân khúc này càng trở nên nóng sốt.

Giá đất nền sốt nóng do đâu?

Theo phân tích của các chuyên gia địa ốc, do nhược điểm một số các kênh tài chính khác đã khiến cơn sốt đất nền ngày càng nóng và lan rộng. Có thể dễ dàng nhận thấy, vàng và ngoại tệ ngày càng ít có cơ hội chốt lời nên không còn hấp dẫn. Chứng khoán biến động quá mạnh và khó lường, đòi hỏi phải có kiến thức và am hiểu thị trường. Trong khi tiền gửi tiết kiệm còn thụ động thì phân khúc đất nền và nhà liền thổ lại chứng tỏ là kênh đầu tư hấp dẫn, tương đối an toàn.

Thực tế cho thấy, sự dịch chuyển dòng vốn về kênh đầu tư đất nền đang diễn ra mạnh mẽ nhất trong vòng một thập niên qua. Dòng vốn đầu tư còn chuyển từ chứng khoán sang bất động sản theo quy tắc chốt lời và hiện thực hóa tài sản. Điều này được chứng minh rõ trong giai đoạn 2006-2007. Theo đó, kịch bản này sẽ có khả năng lặp lại trong năm 2018.

Nguyên nhân nào khiến đất nền ngày càng trở nên nóng sốt
Nguyên nhân nào khiến đất nền ngày càng trở nên nóng sốt

Dòng tiền từ nhà đầu tư thắng chứng khoán đã chuyển sang địa ốc, mang đến nhiều dòng vốn mới cho thị trường này. Thực tế, nhiều người “hái” ra tiền từ chứng khoán đã hiện thực hóa các khoản lời (chốt lời) thông qua việc mua nhà đất.

Chưa kể tâm lý chán căn hộ kể từ sau vụ cháy chung cư Carina vào cuối tháng 3 vừa qua đã khiến giới đầu tư chuyển dòng vốn sang đất nền và nhà liền thổ. Xoay quanh vấn đề này, đại diện Savills Việt Nam nhận định sự cố cháy nổ một số chung cư cũng là yếu tố dịch chuyển đầu tư sang nhà gắn liền với đất. Và nhiều người có quan niệm tích lũy nhà đất càng nhiều, thì “của để dành” sau này càng lớn. Tuy nhiên việc tăng giá đất hiện nay sẽ khiến nhà đầu tư có vốn tài chính eo hẹp, ít lựa chọn hơn.

Theo dự báo, phân khúc bất động sản này sẽ được kích cầu trong thời gian tới nhờ cú hích từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn cũng sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư, đưa mặt bằng giá đi lên.
Khác với quan điểm của Savills, vẫn có không ít lo ngại về thị trường địa ốc khi cơn sốt đất liên tục diễn ra và lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bong bóng. Theo chu kỳ phát triển, giá đất sẽ không thể tăng mãi. Bước vào giai đoạn giảm, tỷ lệ giảm sẽ phụ thuộc vào từng khu vực và vị trí. Và khi xuất hiện đà giảm, tâm lý thị trường sẽ chuyển từ trạng thái tích cực sang tiêu cực.

Trong khi đó điều đáng lo ngại hiện nay là môi giới, giới đầu cơ đã tác động sâu vào thị trường, khiến tâm lý người mua, đầu tư, đầu cơ nhà đất thay đổi. Các chuyên gia địa ốc cho rằng nếu nhà đầu tư đất nền vay quá ngưỡng an toàn, khi chính sách thay đổi, rất nhiều khả năng đầu tư sẽ bị ảnh hưởng, Và khi một bộ phận nhà đầu tư thua lỗ, thị trường sẽ xuất hiện tình trạng giá đi ngang, sụt giảm và bán tháo. Đó là mắt xích đầu tiên cho cú đổ vỡ bong bóng bất động sản.

>> xem thêm: chung cư giá rẻ hà nội ở ngay

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *