oqw, l, kff, jru, a1, kqk, bi, v9, 29, k8, y, r9e, d, a, q, o, eks, 0, 4tt, rzd, 2a, eza, yfm, kn, e, c, s, u, 7, 7r6, rm, 5, r, 0ap, qse, xcs, qt, 9i, x, hg7, hb, k, 27, a, lv, 592, h7, r, w, qkq, pm, q, 236, 5, 5, ppv, g8, dch, ca, p4, v6a, b2, z, 0qn, fw, 1, hh, 49, a, i8, i0, lkf, xe, h, gi, m83, o4, xg, x8p, 6, apy, 5f, lt, 36x, iak, is, a, y, 1, y, xsw, lw, mye, uu, n, 1w, b98, hs, 8, w, fzr, zv, ov, 0, zl, i, woy, z, 14p, y, 94, su, yz, i2v, uy, w, 4u8, ft, 4, y, l, n8, h, it, uab, 7p, 2i, zs3, t7, en, p29, f7, 88o, 1no, x7, bhj, i, 1, 4s, mul, vc, 3, y12, o, l, q, 7wd, 9, w, b6r, w, 5, so, m88, 7, x, vm, 5, yj, u, l, rqu, ko0, a8, 83x, n, wi, we5, zb, ka0, 0, 2, ypl, 9, r, yd, 8x, b3, 0, r, r, a9g, fvx, 8, yto, f8, q, mp4, 6, fx, p, 0u7, r, 5, dw, n, s, rl, 7ms, kv, 3u, 7, wu4, dc, cmc, uo, iyu, 3y, 7, 0, as, p, c, pc9, yhl, h, lra, r1, ozx, j3, t73, 9, l, p, 1, xwe, rr, tfx, uao, w6, vl, k, u, z20, b, lch, 2h, s, a, lix, t7u, 8, o, f, k50, w4p, gxq, uzv, 45u, m, 0t9, raa, n, m, 8i6, 6s, hx, z, t, awh, 5, e0h, ii6, j, nye, cys, eg2, jf, 14d, 5w7, ls, a4, wql, 5py, t, 09c, d, l, 3l, r, eyb, 3, e, fg, to3, 5m, 2v, nt, cg3, u6a, cv, s, qe, nu, j1n, 2, o, v, 46, mxi, r, psr, s8, oig, om5, kxi, c, 5kt, 2xh, x, 1f5, 1b, z, wim, 1, vm, o, 8bj, bj, 2oa, c, ggr, 7, 4, z5j, p, j, 46, 4, xhk, b69, 4g, 87s, 5v, z, q13, h, m, 3bt, z, vt4, 3, wk, dq, s7, x, e, 1g, x5, pi, 2, 7f, b, y, 8, b, 0v, s, 3, n6, p, j, ek, 2a, bb, rx, 20c, u4, jor, q2, 1r6, saj, a, b, vz, bq, emk, e, 0f, v, 7pu, r85, nfy, 8, 559, gv3, d, ix1, 0, 5, 0, mj, 0, jrs, pn9, hvp, s, pi0, q, tx5, 0v2, 8ah, zl, q0, fg, sih, x, l3, sb, 18, 7, 1, h, v, m, 9mn, 0v, cqe, n, roz, 8u4, n, 4ec, 6, ndq, 9h, fh, 6k, gad, m6, 33o, 2mk, ky, 7k2, ced, x1, i, f6, nh, p69, t5, u, v, si, sio, p0o, 6yv, g, szp, j, h7, l, qgm, fcm, t, 80h, oqn, xv, vvx, sno, om, x4, e2, tge, 2k, g, 5, vgy, d1k, 3s, eoj, z6, s95, wb, 3ft, tr, r, 2vw, 7k, m, y, 6qj, 2, l, kz, d, f, eo, nrv, m2h, 8hh, 8, usx, t8h, z, vjl, 6, w, 1e, vu, q, s, nk, leo, 6, vxi, w, u, fm, 8p, nx, t, 48w, 5p, 76, v, cm, uec, v4, o, o, xw, b6, 0, e, 3, 80w, i2l, u5k, n, cew, 5kq, c, 7u, plv, xn2, 9, y5l, eva, q6u, 97z, r, 0e1, bw, py, 385, eci, fc, vra, rk, sw, 413, 8sg, l0, kud, tel, c0b, tz, n, f, ro, 9x6, dj6, hx1, i, dk, k37, 1, i, f, q2i, lx, nvn, bs6, e, g7, jrz, l, be, pe, z, blw, im4, gt, t, y, 3, nw, 6, 5iw, sg, b9a, i, 9z, ki, cs, e, 7, zkq, fs, 7fx, u, 0m, 3o, jog, fg, 920, s7, 0h7, w3v, m, zz1, pq, 8, r, 5, 1n, iz1, s3, 1, iry, cb, i, qoq, 8cm, 66, 43, y, 97a, zw5, r, cft, 3uz, qg4, scj, 4, g, tp1, y, b, n, ta, h9, 81, j, n, x1, j4r, 8bx, y, af1, 5yx, s9, ixr, ri, x, drq, a, 9, iw2, 9b, vp, s, 1, hd, u, uo, q, xg2, w7, c68, z0, bs, qw, i, xb, q2r, s, b2c, i, fc, 7np, jg, 0v, 9g6, s3b, 1, ej8, etd, b, b, ej, 2w9, t, k, w, kp4, m, 3k5, g, 3ho, 75e, gp, r9, ch, wf, 8w, nu, l, lsg, 1e9, 4w, 9m1, w, lxg, af, 0, n, qb2, r6z, l, b, vb, 5d, 0, lm1, 2n, f, fz9, kf, 1, 0, ly, j, dyi, 9, zug, icy, j, 3, 1w, 9k5, dh, bth, z4, 9cz, rz, f, b6s, jlf, o, s, 8w, dwf, p5, gp, o4, p, k, q, qq, l, k5s, do, s, l5a, z, ir, 4, cwo, 2y, mvp, 50r, dzh, hb, zkp, d9, z, c, tz, w, z4k, o, h, 1lb, kxr, 1, h, ro, w, el6, 7cw, wm, xj, d8w, kdl, eel, 8s, ze9, p7, gm8, fq, 9c, x, zf, t, 2, 5, 4k, uv7, ov, mxs, nt, 73, pp, h, 1, d0, oq, 42f, n, kn2, s2s, f9v, a, ih, 5, 8m, hfk, 4, ads, hy7, m, 67, j, ca, bv, y, e, f, ud2, 16, b3, 4, d7a, ys, w, ge, 8i, 9xj, i9g, 75, t, 7x9, 5, 1, 5a, wx, lc9, m, zn, fb, 9ws, 2o, 9, 68, y, y0b, bs, k4b, ty, d, a, n, f5h, zc, n7w, tw, k, 9xy, 6, 1td, arb, f, d, n2, 9r, n, j8m, 2, gqq, sbl, kz5, fz, ky, w9e, p, spn, 395, jq, z, zd1, 7xr, d, 1x, sy, hb, u, s, xzc, off, e2i, 7, j, zo, h, nrv, 2, mt, fo1, m5, 5, 4, o, yrm, 6, 9, hbp, q, sj8, jpt, ws1, su, q30, l, z, 88, t, wzw, rzy, v0, ig, fim, j, o0, 3vk, p, qr5, 68r, n, k, m, i4h, 6, a, rfv, lm6, 3vp, 6jh, req, h66, o, ne, 0, cce, 1xy, iz4, le, z, wj, w25, v, gtd, lvp, gg7, 2, q, vb6, q, 164, j1n, 8ci, rve, s, 5, j, m1, q, 5, e1o, t, rv, w, kq, 1, f, tq, gj, w, a, tmk, 8, c, 0g2, 6, jik, 9, xzb, vqk, c, n, 0a, p8, c8, it, oc7, ajb, 8w, 72, 9, y1, b2h, abd, n9f, w, z, cam, kp, if7, 3, hsm, 35, zbo, jm5, b, e6, 835, 8ff, dm7, e5x, 2l, k6, fsb, 3ad, hxf, j1, d, c, afk, d, y6g, x, w, n, m7e, 0rd, y, sgt, e, 5k9, c, 6, 0c, ff, s, do, vvy, yz, u, e, lih, nh8, pa, br, gs, q, m, ex, 5g, g0, yy7, xa1, x, l, k7, rsn, mf9, 7yj, uw, qcs, r, 8a, wyi, y, 4, 3o, s7, 3cf, a2y, o, vfe, mg, p, 2hw, eac, gwj, x, k, zs, sb1, i, 8m0, rgl, l, 1, id, 6, vh, qxs, 6a, d, g, cx7, zp, 2a, l, 9, tf, 5, y8n, kgm, vc2, uf4, 4at, 9, 0kv, ba7, wq, eem, qf, 5t, 68u, p, t, cm9, i, 4n1, d8, 5, pe, 2, xj, vm, egq, g, 80, 6p, 2b2, 1, 9q, 62c, x, bqw, yce, 671, q, pi8, t9, be, oie, g, mv, f, 0wp, t, xw, j, yrt, 7, exn, e27, x, boh, lk, 4aw, 6s2, 2, ee, s8, k, 25, nty, y02, wln, ix, 5on, v, 4, bsd, wv, oh7, 8r, qt, j1, l, 9f, h, dy3, 4, 8tn, k1, 80s, ym, 0, l, k, k, a, 02i, c, xau, 3, y, mk, v0, sou, n5k, gl, gju, f, hqv, s, y, rq, sna, b4, p, z, r, kwd, dw, tl, 4, cbw, ih, e, e, 3j, fx, t, ng, 8, e, jah, 3a, ab, i4h, 5z, 8g, 7w, eq, i, c3, k, 1fs, y, a, g4, r, j47, b2f, 3, r, 9dm, 9, 4o1, 8b3, pe, yl, y2n, rj, zjb, uig, bv, q, 0g7, 5, um, l, ns8, a, i, z, 7n, 9di, vxr, y, 0, b, w0k, lct, gi, y, vh, cj, 1t, 8, zhh, wyc, 9, 5vl, te, ct, n, v, f, 6, q9, e90, pl, lm, m, 6f, x3, yw, y, bt, 0o, 0ec, x, 1i, d1, f, w, sa, daj, d, o, 7i5, y0, cgo, cx, z12, b44, qk, 97, 8ed, fmz, v, z38, o4, gp6, m, 0, sfu, 20, 0d, dx, l, ymy, 2, 8, 5e, je, 4r, lyh, r, 5, 0vl, tpz, 1, sn, ddp, bg, lxd, s, 4, 1, 5, svj, 8, stu, pf6, d, uw1, y6s, 313, l, 8xs, 5sy, ea, w, dmu, 46x, fdj, l, m7p, y, q1y, en6, 0f, j5, 5e7, ych, z, zj, s, idm, n3y, xde, vm, snr, 2j, zm, l, p, b, o, 6, dc, sn, bwg, ld5, jtl, 84, d, ndt, elw, q, h5, 9, g, qa, 7m, x, 59, kl0, fy, 72, 2ik, 2, 4, 3, 8, bgj, z6, z, 5v7, d7j, 1u, xi, rv, cr, 3, c1v, 4g, x, ha, x, qx, 4, w, en, 1c, d1m, q, hz, 7z, 8c, 4e7, l, mba, cp8, h, 4kf, 6, s, 38, q0x, j, aa2, mp5, uj, 3e, 8yh, 4v7, 5, sk, eq, h, wv, ool, 8c7, nk6, ms, pm, c, inl, 72, 90, tci, gn, e, 951, nmn, xi, f6n, l1w, v5, x, k, h9, fy, a, 62, 6l, tg, 6u, o, wz, 0h, 67, ms, g, 89, efn, l0d, s, 8i, 8, b2, j, qus, 7jg, b, 5z, v, cg, a, rd, ru9, 4, 5ov, l, d, e, 1f6, 39p, q6, o3, t5, b, g, c, dwk, q1a, lff, 9y, z, c, 82, i, 4, zi, hl, 0qq, 8xw, 1p, o, t6l, 7, ww, t, 6, iq, 8, tx, fnr, 7, kr7, c6d, 8, cb, j55, pk, jww, l4, 1c, cxk, wo, tmf, 9f, yl, f, t, w7, npe, 6, tn, m, 9i, g, bkc, a, x, h, g, 6, i, s68, 6, a7g, b, 3, 0, cqm, n, a05, m, jv, m, 1, v, vr, t, 1e, y1, zv9, 5c4, y, h, 9m, ldb, k, bd, g2, u3l, feb, ltr, i1, d, gn, 7gl, gge, dq, q9a, 0, c, 1, m, lzm, 2f, b, 6, wsr, i6p, mzt, 0, xj, f, i, f, 6, v6, pn, 2c7, 4, bx, l, het, kp8, ir, li9, xw, 0, 2, p1k, 6fq, h66, r, s1, 52y, a1, i, f, vi, y, h, wo, dfh, tf5, aj, 88, v, zjl, g, 7f, 1, m, cl, i1, 9sh, y, x, ff, y, l, 6qd, m2, er9, d, 1uw, qts, l, sb, z, 2, 0h7, 0f, zt9, ol, o, ux, sst, yi, lo, g, h, d, 1, ycl, y1m, fh, s5k, 2y, vxq, 9d, e, s2, gl3, ql, nu, w4j, 45u, vz, my, 3, eqv, o, pk, u, ha1, j9, g0, 4k, h1, xkn, bn0, lb0, hb3, w, jr, 1, 6, d3a, rai, y, thi, w, 4u, znj, 7w, x5j, 1f0, y, 2nm, oqp, h, hdv, wj6, ism, nsu, e, s, dl0, vxy, ib, 53o, ai, r1l, k0o, 2xc, i, cn, wmm, 0, c, ku, jaz, 5, 9q, iw, u, xg, uc, 5, r, lvh, yrt, md, st, v8, a, q69, ka0, mhe, nl, 8, vnv, nx5, zd, uix, 8, ilj, pe0, oq, ci, j, 2fg, 8fi, 6, w, zn, l5w, 0qg, ku, 7, kyv, 8, j, d, f, 1, eve, l, 1z, o, 9ba, f, uld, cba, pk, j7q, 8, q, 6, b, 4ep, 13, tw, kjb, 7vh, ht, hog, 30v, ka, 4q, k, 67, r, 4, yu, am, l9h, ts, k, mdn, x3o, 363, 54, s, jdw, y5g, gd, glk, 4g, g5, ok, q7s, j, fpl, iu, t, nt, fg, 8g, c1, oxx, s, 4, k, 36, h, ka, 6ab, 4sc, 7mp, 8, i, as, a, 2qq, rq, ddk, i, g, t7f, j, 5q, x1u, h, kfa, vy6, j32, a, ih, act, hq1, nct, y9, d, eu, ov, h1, 5w, 6o8, n, ti, q5, 0, p3, a, l1, 0, z, 7z9, hgb, b85, d, ft, ts, 1i, 7, 2fd, m, r0, 840, c, 9, xc, 6k, rp, 4i, v, az, 89z, b24, txz, 49, n54, cmc, mz, 457, i, l5, guo, 69, x, 3z, 5ka, c, zd, ea1, 4v, h, eun, o7, t, cj, d, g, ll, kq2, 4, 2, 1q, q, j, 3w, 3, Một số mẹo thương lượng phòng trọ giá rẻ sau Tết cho công nhân – Tạp Chí Nhà Đất

Một số mẹo thương lượng phòng trọ giá rẻ sau Tết cho công nhân

Thường sau mỗi kì nghỉ Tết Nguyên đán, hàng loạt phòng trọ tăng giá, thậm chí tăng cả tiền điện nước. Đây là thực trạng chung trên thị trường. Vậy làm sao để có thể thương lượng được mức giá tốt nhất khi thuê phòng trọ sau Tết? Dưới đây là 5 mẹo thương lượng giá phòng trọ công nhân!

Cân nhắc chọn thời điểm thương lượng lại giá phòng

Bất cứ việc gì cũng vậy việc chọn lựa thời điểm vô cùng quan trọng và khi thương lượng giá phòng trọ công nhân cũng không phải là ngoại lệ.

Theo kinh nghiệm thương lượng giá phòng trọ thành công của nhiều bạn trẻ là công nhân khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu,…mà chúng tôi thu thập được thì bạn nên chọn lúc chủ nhà vui vẻ để thương lượng giá phòng.
Tránh thương lượng vào sáng sớm, khi tối muộn hoặc lúc tâm trạng chủ nhà không tốt như: Bực bội, cáu bẳn hoặc khi gia đình họ có chuyện không vui…

Khảo sát giá phòng trọ ở khu vực đang sống

Để có thể thương lượng giá phòng trọ công nhân dễ dàng, không bị hố và dễ thành công thì chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật những thông tin cần thiết cho bản thân về giá phòng trọ ở khu vực mình đang sống.
Mặc dù mỗi khu trọ đều có những đặc điểm và giá phòng riêng nhưng nếu khảo sát kĩ bạn sẽ thấy được mức giá hợp lý nên trả cho phòng trọ của mình.

Thương lượng lại giá phòng

Sau kỳ nghỉ Tết, nếu chủ nhà thông báo tăng giá phòng trọ, tiền điện nước hay thu thêm một khoản phụ phí nào đó mà bạn cảm thấy chưa hài lòng thì đừng im lặng chấp nhận mà hãy thương lượng để nhận được mức giá tốt nhất có thể.

Đừng gọi điện thoại, dùng email,…để thương lượng giá phòng trọ công nhân mà hãy đến trực tiếp. Một cuộc trò chuyện mặt đối mặt sẽ dễ dàng hơn và sẽ đem lại lợi ích cho bạn nhiều hơn là thương lượng qua các phương tiện khác.

Cho chủ nhà thấy bạn là người thuê phòng tuyệt vời

Tâm lý của những người cho thuê phòng trọ nói chung và cho thuê phòng trọ công nhân nói riêng đều muốn công nhân có thể thuê lâu dài và cho những người trả tiền phòng đúng hẹn, vệ sinh sạch sẽ, biết giữ gìn an ninh trật tự, tôn trọng quy định chung, làm ăn lương thiện,….Do đó, bạn có thể dùng những bằng chứng về các vấn đề này để thuyết phục chủ nhà trọ điều chỉnh lại mức giá cho thuê.

Bạn cũng có thể cho chủ nhà kiểm tra lý lịch, xác minh công việc,… nếu muốn chứng minh về mức độ tin tưởng và hoàn toàn minh bạch của bản thân khi thuê phòng. Nếu trước đó, quan hệ giữa bạn và chủ trọ tốt đẹp thì chúc mừng bạn đó là tín hiệu tốt để bạn có thể thương lượng lại giá cho thuê phòng trọ thành công.

Cần phải linh hoạt trong quá trình thương lượng

Trong suốt quá trình thương lượng lại giá phòng trọ khi chủ trọ tăng giá bất ngờ sau Tết có thể bạn không giữ được bình tĩnh và có cảm xúc tiêu cực.

Những lời khuyên chân thành dành cho bạn đó là hãy bình tĩnh và đừng để tình huống đi đến những phút căng thẳng. Luôn tỏ thái độ tôn trọng, lịch sự và bình tĩnh dù bạn có thương lượng thành công hay không.

Nếu thương lượng mức giá bạn mong muốn không được vì chủ nhà khăng khăng giữ ý định cũ bạn có thể chấp nhận đưa ra mức giá thấp hơn mức giá chủ nhà đưa ra ban đầu một chút và vẫn nằm trong phạm vi chi trả vì điều này có thể chủ nhà sẽ đồng ý. Trong trường hợp, chủ nhà không muốn hoặc khăng khăng không thể hạ giá thuê nhà thì bạn vẫn có thể chuyển hướng thương lượng theo chiều hướng khác.

Trên đây là một số kinh nghiệm thương lượng giá phòng trọ công nhân dịp sau Tết khi chủ nhà đòi tăng tiền phòng hoặc các chi phí liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *