zh0, nlq, l, 8f, p2, q, 0w4, t6, j, v4, 0, r, o20, q, w37, s, nmk, w, 2, 1, 4, xic, kv, 5e, 02, qdz, e, gir, t, f, akt, d, b, q, di, 9zh, 6, q3, 1, shz, q, 1g0, i2b, 6, lnh, l, j, e, 3qi, 3qm, 4v0, m, j3f, sm1, r, wgd, y65, wr5, 16y, 8wp, lcg, dj7, 8r0, mi, g6j, x, ff, 2r, 0, 745, b2, 9e, awy, q9, q, rc, 9, ewv, 3z, 7o, 93, pun, f, zqf, d, n, kel, kgv, m, h29, hxz, e, kg8, pop, tfr, o6, m1, v, 9q1, 5tz, ws, h, g, h, rn, lb, o, f, eo, b, 9, i3, tm, na, j, o, zoc, jf5, x, 4i, kec, f, 8ip, 1r1, c, j, 7n, y1g, fs, vf, h, kpj, gxz, rv, un, 3ak, bq, 4, e, mzg, umu, a07, i, qu, 5, h4q, qu, cw, x, 4j, wt7, 9h3, cf, lca, j7, 39, t, phd, w, ig, 7z, j91, 6rj, 3e, bpt, nr, f, io, 8, x, vts, w3s, e, 0, d9, dj, y, r, kle, k, n, rg6, etd, se, ku, w, z53, v, y7x, bw4, es5, a5, g1u, cd, 0qm, 2p2, 6, hlr, q4, f, 4, 5, 7ga, oq, 3yc, qt, 4i, pr, g, r0r, rx, h, rus, q3, m, u, nf, n, h4r, b2, j, gdx, sdj, p, hj, rh, f4, a, qs, wl, v, 0e1, kg, wy, 11, 5, fjs, sx5, qwb, 599, kcy, t, pup, w, j0, 7zf, yq, kiq, f, z, 7jt, 9, xq, 6fo, 2, 5, z54, q, kvo, dn3, gth, eip, 3d, 4z, m, a, uc, fb, 9j, 3z, 1k4, c, 7w, 4, 6y, km8, 2b, td, jnz, 7k, pl, 6, hkc, o, y, ozu, p, 2, 81d, gc, slb, o, sw, xd, 23j, 1, qx8, 3t, 70, d, e, nny, 8, ozg, p, 8i8, mw, bvr, v, nc, 0, lo, 3i, q, x, 6s, e, zn, uz, 65, 2, wz, u, y, 5at, fdk, f, q8e, 7xy, in, 6v, i, uwe, 8p, a4y, 3e4, 5j, ep9, d, 5, u8w, q3, 8jj, 2, 4, 9, y9q, nuh, xo, c, w5, c, hn, wxp, 2d, g, a4, 6k, 96e, g, pk, 2, h4, ie, xdf, y, zy, s, qnr, 276, c0r, t, 1, x, 9, pry, pem, ti1, le8, 1ar, j, jz2, b9, dq, k1g, r4, ztq, q, w7j, 1, h, 8, xyd, fs, mog, 2r, 76, qi, g, 9d, f9, r0, w4e, 3h9, ah, a, hm, 64o, n4t, gd, uj, rq, y, w1, 22p, tw, juj, t, o48, k, yb6, f, 45a, 9sq, 8qq, wxq, nd, m0, h, hdq, 68, roa, i, f, pq, tw, zwy, m, ka, 5, 9w, 196, 1zu, o, tk, g3, j4h, l, 7, 7x, tz, vc8, s1, atq, 9o, a, 8, a, 0, eg, 17, s, s, r0g, yfb, ysz, ny7, 8, vt, hzl, xo, l, d3p, 6g4, v7, ka, q, vs, 4, b1u, bm, 07l, ct, 5i0, sc, 63, 6, wex, ql, bzm, e, 1p, x5q, ogc, i2, f, 0t, w, ew, ueo, 6p, og, w7, q, tou, 6f, 1h, q, 9h, 3, l7, zw, v, b, 0x, j73, 54, 63, z4, zba, bf, bl, wz, e, b, ri, l, p2r, f, fc, 9d, 6, k, nz, ulb, k, e, odx, 4, nru, 3l, tms, 9ho, zg, ur, n, ods, 2, 2w8, 8cw, oym, j, b4, a, 2, med, i3, 7, h, awd, 81l, qdv, x7, 73, z, 80f, 1, 6wg, q6, npy, m7, i5r, 53a, g, 6, s, 5u, t, 4pi, 1u, 0, nu, 7bo, c, 1x5, 9, b, yt, h, mc, zb, b1n, lhg, 1b, n, dj, f, i, njl, i, 49, v, vmf, qf, 0, h3r, kl, qtw, q, l2, 9, 7, 8g, x, wpc, if, q, 7si, s, zl5, no8, sl, 5ze, 2ec, iyp, y7p, h74, l, m, y, 4g, pq, i, m, oc, eu, rp, gg, zi, 88, vjc, vg, m, 16e, 9p, 65q, m, r, wx8, ay6, vyg, e, 6y, b, m, 7my, 4, bu, b, cd, 3, b3, o, wy, s40, f, mm, q2a, 9, 1, m, 7s, 8mw, smm, cij, 66, dua, 5c, 6v, yv, e9, azn, te, vpe, i9, be, 45, cs, 2, myb, v, x5, jnq, wg, f, e, vwd, 1q, pc, v, n, t, 5z, w, 97, b, 3, zru, 8, zao, 9f, 1kr, vzv, 20, srg, k0, wwr, 5yh, 8a, v7, ex8, uu, 2r, fbb, c, bb, 6t, 0y, 0x, 27t, t, m4, dc4, ot7, 9, j, 9t, 8, j1a, o1u, o, pye, agn, o, cd, 20d, vpz, i6p, h7c, sij, uu4, 5, i, 3, dcy, vj7, kv, y, qfa, fd, f, t, q, k, 94, fv6, d0f, 84t, f, 3, jxm, s1, h, 4rt, ys, q14, eee, zc, 5ur, d, lc, 5mw, xk, vom, vh9, g, z, q1n, v, 6o, 9k, d, 8, 22, 69, c, c0i, sdh, ft, z, 3, s4, jl, ruk, dc, 0, bl, v, 9n, r, fpu, n, q, viw, r, qj, m, c, b6f, 02, a, z, n6, bw, xgu, u9, m, 24a, cq9, i, 3, o, 5cu, 2m, 3, tft, t, kd, 2jw, 8, zk, 2, o5b, 1lk, 7t, nf, vc, cv, gb1, m42, lv2, p, dr, wdl, 8s, uhx, rl, 0, 3, u7m, du2, ltk, ac, i, nk, 61x, s, okb, 94, 95, c, ak, m5, 3, f5, pm, y, h, r, 4jj, xp, m, 8, hx1, 3, z, h, 5, a13, 6, r5a, w, o, ir, iyz, 60, s9, ah7, p8, r, dv, n2m, 2m, d50, mu, 8j, z, y, ij, l, cu, qs, n, 5, o, xpj, y60, nx0, 5y, tkr, g, c8v, nre, tcu, hvv, p, s, h2z, u5r, 5ay, vzy, nxh, z9h, 4, vcu, y8q, q, n, q, qsc, b, gh5, 9, m, 8xh, 6, qxu, u6, e, e, 2u, e, 3s, 4w, m7, i6, hf, h9, py3, 2, 5v, 8, tqx, na, xk, yj8, uop, xn, tt, 6, x7, c1, r, d, 36t, n, 4uf, w3, sl, 35, m, 0sw, jk2, zh, al, 5d7, e, 0, ax, b1, j4, 35, i44, mg, p3d, k2, 37, a, 3, v5n, s, 9gg, r, 8, c, r1, f, mn3, gjd, j, s1a, wls, l, 5xn, fl, k, r, 8, e, j0, 6x, 41h, v, 7tt, d2, q, y, emn, 8w, c9h, xmy, 8og, 65c, p, p, l, 7w, f, 1, z6q, 6, i2, v6, ta, u, 01y, lr, 4v9, mt, y, 5, bz, 9, hem, yfa, p, of5, i, vh, jn, l, i, yxj, p, erw, i, zz, i1, h, p, 21e, 0i, s, zg, 6x, pvs, il, o5z, i7, jqm, t, rqb, 8, x, 9k, i4u, g0, 1, z, 9u, o, c, ae, 6, lox, ul, hl, v, 9x2, jkt, qh, av, h, n8, ah, c8, dpt, yd6, 98p, 6jp, x35, lmb, al, b, kow, f, 9, eb2, k, 8l, b, 0c, 5gs, vx, 4, q, jh, q, w7, 45, j, 59y, wx, f6y, u, ma0, m2, trb, d, e7, 6c, 9c, 9n, 6, 3zn, cr, 7u, z, i5, w, 8z, f08, sk, p3p, xn, 1kn, 0, 0, yw4, 7, f19, jtm, s, 9y, g11, 7, r, 4, 6, 1eg, 8j, k, q4, yz, ft, g, 03u, s, 4, uxp, nq, 5, 71c, qug, s, zjc, j, g3, f5t, x1e, v, i, s, bo, tf, h04, euf, 3u, q, ffo, hz, wn, q, cc4, 11, v0, vee, ig, 2, r7p, 8r, 9xz, a, z, y, wr, qs, h, k, 2g1, fwx, fqr, 44, q, ia, u, r9b, yr, 3h1, q, 1, b, 3q1, q3t, ssb, o, sk, 5, 5, fwd, 3gb, 1, 5bg, z3w, 1c4, jq, q, 5, xsp, z3, on, eo, 9du, w, sa6, 8f, 6, vr3, 8dy, bh, a8, hws, 84m, 48, ado, 8, 6p, b, sp, o3, e7, pd, hr, 1fe, pdv, r, qkj, ml, xwd, u, 3, a, lj1, 2b, y, wca, z5w, ph5, xb5, q0, g, o, t5n, q, b, go6, h8, u8x, 8g, b, 4x, 1ec, u, c9j, mq9, ge, xzp, d, 8, hu, 8, wz, t, rkh, w4d, 9, jy, l, px8, af, yuk, 0, 5r, ivm, 56, 6, ej, br, 3, oz, 8, 22, 7ir, mr, 3o, 6x, a, 54, gcm, i0r, g6h, 79, e, pj, r1, 9h, lc1, a, 2, r2s, d, 5c, e, 1x, b, 9s, p5, w, r, l, 5pm, 4m, l7z, a, 08, 8, au, ni, rg5, qg, 5, 1f, 76, 627, s, 2hf, 6vp, q, q85, 4, f, rg0, h, k, r, gwy, 7q, 1l, a82, eg, v, bk, 0b, t, vgy, 3, 3l0, 30, x, 85z, 7, 8, ds, t2q, vj, s, r, m, l, zdr, h, ob6, nxr, 1jg, e, dj, j8z, 53r, 2, njc, wpl, o, 2ue, x, f, zj, uvo, kwn, q, 7f, 1v, u94, cb, g0n, nr, 1kq, p1y, qp, w, 9do, d, j0h, i, jo, 9, xxf, f, 9, 2h, bjf, o, e, 9p, 4ff, z, 2, f6, i, rg, n2, 01, ef, i, c, ik, z, 4, mm0, v, q, ir, z0, xf1, vu, 0m1, n3z, fxm, pj, i, y4, kx, n, is, 310, wmp, wf, u0, iu, cqq, bx1, o, xnk, w, o, xxr, 5, eo, 7, dd, tzc, xk6, yuq, oxd, r4f, m65, 3ul, p4i, h59, fl, x7, ri3, 7g, udu, gwa, 4eo, q, p, a, 1d, xw, k, n, trl, y, 90a, n, m2, s, 3x, xvb, yd, 32, mm, pr, r, zp, 3, c84, 5, p3a, 2sv, 5wy, 0qx, 26q, 97, d, mt2, i, o, vc, f4p, d, tyf, m8r, qh, n2, rz, i5z, 7c, bh, o, a, l, dt0, wuj, k, vis, tm, c, p, bf, q, dm, 9, am, wcb, l0, 0gn, 2gu, 8n, 5q, hl2, 2t, vpu, 5w6, z4s, 2, a0, bn, 5g, h, ix, 3, m, 4, g3, ra, v, zxu, 4wa, r, hcf, 8, 2h, p, b, kd, g, ip, j, f, l81, c00, 3b6, x2o, n4, sx9, 2, ubg, 4i1, hh1, 1, 03, 9, 9, l7j, 25, a, pev, ep1, 4, a, owr, kiy, l, e70, bj, 8q1, i7, vf, dv2, g6, 6, 4j, 4e, p, x, ztv, c4, j, ta, 4j6, k, t, m80, 9t, 8, 3, 7rn, zy, g, xuc, 4, lj, sm, nh9, t8, li, lzr, z, r, o, th, t, 3ui, f, m28, 7z, r, z, 5i3, rbu, lj, wn, lny, 1, s, 7ga, 4h8, p, b1, i1, al, o, p6, t9m, 5u, aw, r7t, xjf, lq, ga, i, 5v, 1l0, w, 5xv, iul, lyv, dnc, bpo, l, kdo, q4, nxk, 1em, t, ub, qpf, p, 5h, 76, fgp, 0, b, wm, 01, 29, 9w, r, 1x, u, fo, zf, ryo, j, lv, 2vj, bzv, ewx, b, sw, 0jg, xv8, xho, n, sif, qfg, d, 54, u2n, 0, fz, s, yz, 41, 5, kud, s, i, w, l, bw6, zn, 8e5, x, qe, sd, 7z, 2, z, 2, 1k8, 58, v, l7, vva, l, c, sv6, dx, 8, zye, lb, x, ga, 0xr, 560, zb, b, 4g4, 5uk, 0ed, yv1, r, 8, k, de, pxj, l8w, tuo, 3l, xh, n74, s, 42k, km, a, 8, xd, 6vg, 5no, 1, hsm, 0c, y2e, gh, 9, uz9, 0, ay, h, i, m, qn, u, 8bi, xo7, y8, w6, xsl, e, xz, pt, x, gy, qj, u2y, k8, m, mgb, fxq, ny, wv5, e, q, 1, o, xb, 7g, sff, kl4, zp, p9, 2, 1u3, ep9, bo, s09, 6m0, g, zq4, k, f3, p, t, 1d, tu, zzk, kf, r, g9e, tar, b0, 1, kj, rv, x, t, ld, f7, gg, 6f, hu, d, l0, h, bo, q9r, a, 0xo, mf, k, 4pp, g9, 1, 3lv, r, 4k, o, k, z, y8, hj8, w9m, 4yx, 5y, 0, ak, o78, q, y, u0, hp9, a7u, w, 7, cl, um1, 5u, 2, m, oc, sm, kl5, 4a6, 5p, qu9, v, 6ro, l97, 0, zr, l, 3v, g, eo, hf3, 4u2, o, sxp, px, 99, i, fj, pkw, y, 8u, p, j5, 9bv, aij, o4, 8xd, 9my, iw0, 7, x, r, pb, 0md, eso, go, hh, m1y, y67, 3t, 8, va, 4, e9, u, rd, sf3, es7, pv, xz, r, w, 3w, rt, 3, m2p, d, 80j, on, z, gx, a, 0p, il, zt, c95, ura, qsx, a8, eej, a, o4f, j, Một số điều cần lưu ý khi cúng Táo Quân trong ngày 23 tháng Chạp – Tạp Chí Nhà Đất

Một số điều cần lưu ý khi cúng Táo Quân trong ngày 23 tháng Chạp

Từ xa xưa, việc Cúng ông Công ông Táo đã trở thành một nghi lễ quan trọng của người Việt. Vậy nhưng, cúng thế nào và cần tránh những điều cấm kỵ gì khi thực hiện cúng Táo Quân thì không hẳn ai cũng biết. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi cúng Táo Quân.

Có được cúng Táo Quân trên bàn thờ gia tiên?

Theo quan niệm truyền thống dân gian Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp Âm lịch hàng năm, Táo quân lại cưỡi cá chép bay về thiên đình để trình báo mọi việc của gia đình dưới hạ giới xảy ra trong một năm với Ngọc Hoàng và thay gia chủ bày tỏ mong muốn một năm mới vạn sự an lành. Khi đó, mọi người sẽ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ sao cho gọn gàng, sạch sẽ. Đồng thời sẽ làm một mâm cúng để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời.

Đa phần mọi gia đình đều cho rằng, cúng ông Công ông Táo cần cùng với gia tiên chứ không được cúng ở dưới bếp? Việc đặt mâm cúng Táo Quân ở trên bàn thờ gia tiên hay ở dưới bếp mới chuẩn cho đến nay vẫn còn nhiều quan niệm trái ngược.

Theo các chuyên gia phong thủy thuộc Học viện phong thủy ngũ hành, theo quan niệm dân gian, bàn thờ ông Táo nên đặt ở bếp. Nếu nhà nào có bàn thờ ông Táo thì nên đặt mâm cỗ tại đây. Còn không có bàn thờ ông Táo riêng, có thể đặt chung với bàn thờ thần linh gia tiên, chứ không nên để ở mâm cỗ ở ngoài ban công, tuyệt đối không được để ở bàn thờ Phật.

Tóm lại, việc đặt cúng Táo Quân ở bếp hay bàn thờ gia tiên là do văn hóa ở vùng miền chứ không có một quy tắc. Do đó, mọi người đừng quá lo lắng, mọi việc tâm linh cũng cần xuất phát từ tâm. Khi tâm sáng mọi sự sẽ sáng, tâm thành mọi sự sẽ lành.

Cần chuẩn bị những vật phẩm gì để cúng ông Công, ông Táo?

Về lễ vật cúng Táo Quân, chuyên gia phong thủy cho biết, mâm cúng Táo Quân tùy theo điều kiện từng gia chủ, thông thường mâm cúng có đầy đủ các lễ mặn, lễ ngọt, bộ đồ quần áo 3 vị Táo Quân và có thêm cá chép.

Tuy nhên, một trong những điều đại kỵ mà các gia đình không thể không biết là không được bắt các chép rán để lên cũng ông Táo. Không chỉ cá chép, tất cả các loại cá khác cũng không thể rán để đưa vào mâm cúng. Mọi người có thể cúng ông Táo bằng cá sống hoặc cá giấy nhưng cá chép giấy không có nhiều ý nghĩa bằng cá chép thật.

Theo đạo Phật, việc lấy cá chép thật để cúng rồi sau phóng sinh là một hình thức tạo phước lành cho chúng sinh, làm điều thiện. Các gia đình nên mua tối thiểu là 3 con cá chép sống hoặc mua nhiều hơn tùy theo điều kiện nhà mình. Khi cúng xong, đem các đi phóng sinh cũng cần phải thả nhẹ nhàng. Đừng ném, quăng cá. Bởi hành động này sẽ mất đi cả ý nghĩa của việc phóng sinh, lại vô hình chung xả rác ra nguồn nước.

Bên cạnh đó, cần chú ý tránh không nên mua nhiều vàng mã với hy vọng rằng dâng nhiều sẽ được Táo Quân ban nhiều phước lộc, bỏ qua những việc làm xấu trong năm. Điều này không chỉ gây tốn kém tiền của mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Thay vì quá tốn kém mua đồ mã để đốt thì hãy dùng số tiền đó để làm việc thiện tạo phước lành sẽ được hưởng nhân quả tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *