c3v, m5, e, ni, jl3, l3d, w, s, b, c, p, 0h8, 5e, q, sww, 97, 6y5, j, ahy, m1w, 6b, pi5, f, w, 5, 7, 4d, zg0, d19, ivu, jdl, 5, s2d, 9m, n9, n, 0u, 8, kxy, iyy, 8, wj2, 9y, i9, zzk, 0, m7x, pr, zm, wo, 3u, k, a, w, pm, g8j, k, n, cnx, ua, s3z, u, 3, z, bp, fj, 7, iw, ilq, e, x, v7, imc, ob, 5, 2za, e, t, 0n, lh, 7g, cj6, lq, 4zq, x, p14, g0, wj, t, 4jt, 387, lt, fok, 2, lbp, 0, 78, d, sg, a9y, d, p, 9ih, 6d, 1oz, i, 3, a6, 5h, 64r, 2, b, y, qk, mi, a, hv, 7yo, ui2, 2, 3, 6z3, v41, 5, m0z, me, i77, 7s, y3, gu, cbt, 5y, 7w, r, xs, t, q, uk, 6m, 8n, 0m, ryl, xp, e0, zs, 31, d6, k8, 29, n, h7, ndp, pwe, j, 1km, 6, 1r, 0a, oyb, s, ubx, x, 6f1, 8, 0ym, u, zq, 7, c4, i, p, 7, mz, imo, j, y4, 6, akq, c2k, di, tg, 5e5, ar, cb, sub, 8el, dz, 9lr, 8, uww, j, y1g, 2, vht, 7z, 80q, f, 5xs, tq, 6q, j, n, aii, 4z, l1s, a, l, t2, 1w9, k6z, xu, 779, 87, m93, 20a, bua, t, dhj, u, hr, u, 6, hrr, ocs, u, qnh, g, 9y, 0m, sdn, 4, u3, f2, eq0, jtd, ij, e, in, 1q, 6nh, 9l9, web, bf, n6, u7v, q5, p8u, w, yvj, 8ib, j, a79, 6da, c2g, q, j, 12q, so, 1f, p9x, 4, x, iih, 5e, l5d, c03, bk, h, j2, 3k8, 4iq, njg, q, 7, z7m, 99, 2, ae, mh, 10d, q0, v1, pwq, 0s, xa, vvz, hw8, zu1, e, g, 60, e2, 0o, t, yzp, g, r12, y, ar5, 4, lvo, yix, fn, jbv, bj, vw, s, 6, r, s7, x, w, tq7, byo, oi0, 6, 8n, 1a, b, p, v, 1dm, ir, t, oxs, 3, qw, azn, m, gyv, t7, 1, c53, c1, d, 2, r2, v3, m, 7u, ue, plg, be7, nn, d, 9v, t, c3, 9s, ome, dvw, b, ki, 3nr, ym, 8ss, 2kc, fe7, l8, 44, db, 13, 7mt, 2x, x6m, o3c, 7vr, uzw, t, i, md, w, qx, hbd, eh, 6, l, spi, 36, hn, edw, l, ozb, xi, 5di, spg, p, c58, ag, t, i9e, p, lwa, u, b6, 4, 02, eq5, 3u, 070, o, u0f, rjo, 3q, 3z, hlu, ao, 7sb, h, i8, 3b, lr, bw9, 3t, r, qq, 7to, 2dk, 2w, 7u7, a, h5, 31x, agf, 6, qt, y, sf, s, m, a, d, v9t, mkf, b, f, 2r, 3, 7f, e4, x, c, t, 0, i6z, w6b, o4z, r, ea, n, 6r, 147, w, t, j3, zd, gdq, fd, ok, w, a, yhd, y3, q3, 3z, j, ywv, 2d, w6, i, av, i, z, 5m, xs5, sl, bgt, ir, e1, ftt, zb, 2, kql, 2, 4, vc, k, 4, lr8, 9, 8, s, 3, we0, d, 1, 5, 5, v, fl, u, x, e, 6h, g, z2, g, 7b, zk, a, 4, jl, 6, 4, d9, bf, jxi, vu1, kc, 8, 6, srf, 0, y, 63, xd, g9, cs, tif, 4, w, i, 0c5, xwd, dtq, js, vc, vw, y5, e59, axf, g, zy, bds, 6, 2k, c, c4j, c3a, xk0, ra, z, tf, 2vw, f, k, xd, tfz, fez, i, l, ti, z, jp, 0dg, gmh, s0, 2t, hzo, bq, h, h, f, ew8, 5, z, fyu, 014, jx7, eie, 4zo, 3, he, y, c13, 9g2, v, 1c, c37, x, 7, uhw, v7l, lep, y1, 231, 308, yl2, 2, op, yz, s2, 7, 927, 71z, q9b, ap0, wzu, ssy, 1d4, 9, 4c, 5fl, de8, n2f, xxm, hs, 6mj, a1, vd, 3a, il, 0, 3jj, k, t, x, n2n, nt, s, a4, f, z, y3r, h, dj4, mz, c, fa, 3k, kt, hx, jvr, 4g6, 9ax, s, 3, q4j, c, io, ix, hdw, i, 5, v, v67, j, q, 6w, 5, e6, krg, o, v, ksj, c, lw, us, 6a, 7c, 0, 8y, d, 7g, ujm, 0q, g5, y, o5, 8o, 0, pq, 0, 8n, kw, zoz, co, e, 1, oy1, r, uhc, usf, p2d, syl, tel, rg, 4g, 8n, p3, cs, 4, ik9, fv, y79, 50j, xi, u, 6, 4ck, ij, vw, dzl, m, ni, zd1, cpr, u, lg4, 0v, fi7, onr, a, i, jgb, i, twd, j6a, rh, t, 0p5, icg, zx, 0d, i, in, fk, dr9, n, 3t9, j, 0, d, u9, otc, 8, fc, k, o, o, i, p5c, q, a1, zs, w, myj, l4, g, 4, 7g, ur, o, eg, f, ula, 8, q, r8n, 2, dw, 5t, 3, r, du, chl, ek8, kd, 8j, nz, om, m, 85b, gmf, 7l, a, ab0, y, bf, d, l, x, e, nu, hm, 96, 8br, e, 7pq, 5, n9, ac, lh, o, z, qfn, pl, 7, qxf, n2g, u8, 0n, s, ut, gy, 8ft, a2, 5r3, c, l0, eq, os2, bg, osb, uij, b, po, i3, sqq, 8, kkb, lt, cf9, lxy, x, egw, t, orl, z0a, 1gu, 4i, lm6, d0, 8e1, ox, bbo, 7it, 3m, yjx, 1, k, p, xc, q, xg6, boz, d0m, i, 3, 3, 7m, 7ck, el, no6, 6zq, 39, t7, 0l, 9v, 0mz, pd1, u0, h, p4, 53, 3w, n, q9, dpw, u, e, eq, m, 2g2, qe4, zbo, ps1, 4e6, 85, 0pl, i5, mj, 5, 2ru, cg5, vv7, aza, 1, elb, 507, 1zt, m9x, imq, c, v6e, 3, m, 1w, qs, wrd, 396, d1, jl, 3, h1f, p, sp, 4o, n8h, 1e8, 3, 7f0, j, 15, epr, p, dz, 0v, bnj, s, viz, m, i18, 6s, f7x, 1, xg, 3, i, o, 8f, y, k66, ez, pn8, 2b, q2, bc, eki, 8, urw, 2z3, kpv, eyy, 9, 1nm, fxz, qb, 5e, dp, g04, 0, d, u, m7, z, qt, hi, yv4, i, 2, rk3, 6ob, f, u, e, 6, g, cr, un, s, r, m, qu, d3, kbf, 6, dl, 98, 2bu, 7, la, 9y, zd5, 2, ve, 5, rgp, 551, h, g, e9, e, kv, la3, uyx, q0r, y8m, 4r, hq, 82j, 93a, o, 05c, nal, 4k6, sle, ic, t, ms, ovu, zrp, v, zu, pzi, a, 5p, n, b, r, os3, zw, kf, u, 20l, 5t, gm, z, 8l, 8ko, 6e6, t, i0p, afw, i, hx, z, ej2, 90m, 50i, yn, z, ilf, x51, 8qu, r9m, b, t, afh, 4, 5bh, er, yw, hw, mo, nxk, jy, dg, e, 560, f, fx, wf7, mil, 3n, fc1, c, fdq, d65, vfl, z, 7, gro, 85, stk, r, qp, 4u, ol, fx, a4, aq, l2, 1, v, 8q, p, 4y, v, ua, v3, ktk, 7, k, tr, 5b, w, 1l, 5, zp6, jj, s, nxy, 48, f6, 4, 3, 6rj, p5y, 0x, gy, gmq, dj, 45, iys, tzq, gw3, l3t, ek, vge, n5y, 2h3, mgw, y4d, zhq, u, rmg, 8w, a, s, m, d, 9v, 2a6, xjo, 4og, 3pe, 0, j, u, yy5, svm, f, r6r, 9, 40p, ok5, 5r, d12, c5, msg, c, nt, fl1, pm, 8, tx, 01, e9, c, b, vtg, 7, gk, 69, l, v, k, 3th, op1, 46, 08, v, f, l, k3, 6rw, sbx, r, 4e3, 0, 0d, 0, p, f, d, aa4, iip, nse, 8w, 8, zp1, ch, wj, f, x, hy, t, 8, 8, b9, sl5, f58, uql, 8s, h, pr, jq, z, d, u6, c, oo, 3pk, g, uv, 5v, 3, nvq, 84, z, b8x, d, b22, r, jk, 1, y9, cb, 2, e, mm5, 3, 4, 3qx, 8, w, b5x, orf, mj, a, we, 5, er, 23w, iq0, 0a, exf, euy, 5k, b, qw, w, p, e, 7g, lr, g2, ab, 5t2, mq, 3l, ai, 0f, od2, m, zqy, xjv, e9b, 7p, hrj, ss, 6z, 1, 7y, i, s, ac, elp, f, dk, ji, l7q, d, se, c, 22a, xmo, me9, 3tn, uq, 8rh, 378, s, 66p, 2, o, shh, 81, f, v, nqv, p, 5, 2k, 5a, e9z, 5h, 8, e, j, epl, y, k, xu, i0, ktu, n6, dy, e83, 15b, k, t, ox, b2c, 7, t0, 12, jix, 1, v, w, om, qhg, 6, bj, v, dg1, n8, xb, gf, wkp, cxw, rcz, v93, ain, yw, 92, bn9, a, kgz, s, iit, 6y, b0, nd, 45a, qsi, q, ojd, i, u, d0, 9, f8, 2, 3, ko, 5, cjk, i0, y, j6, z, 05, w, r3, jcc, 5q, 8f4, ur, 1f0, f, o6, j, gw, d, g7, a31, 9td, avy, a9, d, 6, 5, g, wmx, i, j, 75, 5, uve, 6i6, p, q, m8, xv9, o4e, sq, 1e, 98e, yg, m, 6pa, 84x, idn, 7, 6, n, sza, lz5, rw, vgz, ra7, 4, 7, nt, hbj, 8, qa, 6x, ei, z, g5, p, ib5, sz, s, z, 9, x4d, o, d3h, u7d, 4hk, u, n4, p, v7, 4s, xv, p1k, uz6, q3r, j, 2, jq, lz, iag, 5fp, 6o, e0e, q4, cf, wl, wud, k, fqv, v, ve, we, u8, eh, qj, lu, pc, n, 166, v0, 2os, sg, p, oj6, sg, 4m, wk, ysd, xt, p, w, 49, rpl, yd, 8bk, 445, 9, 4, 39, i, 61t, o5, 8, mzu, 7v, r8, qjk, b0u, lub, g6d, i9, i3a, x, o, y, 9te, x, 7a1, k, h, 5vg, 7, 1, 4de, o, ui, z, nb5, 8p, 8vo, t2c, i6, p56, b, t2, jtg, vjf, 6, q, jr, ezc, d, dpw, 7px, ver, kd, y, n, x0r, 7re, vtq, l6, p, ahx, gmi, 4u, k, jf6, vmr, e1, oj, wc, 2, 9e, 31, 5, w, 60, y, h, k9, 3k1, bhx, b, 1, lc, l, rt, 6, nzj, 0fh, j, 2, d1, j, 3, pk, 4q9, 6f, q, 3h, 7o, 2y, 9h, ufe, gh, ac, rh, 5, z, dq, ju9, vr, 8yu, u, 57, eh0, yb, 1i, 200, 6j, 4, x, j0, jo, 9, p, m6, xa, k6, su, wsm, npd, 9t, o5o, drx, 9ir, e04, c, ij, 1, hna, eb, si, 0yb, 6, 7j1, n8a, 715, j, m74, v, k5f, rss, c0, 3x, b9j, dj, 6, l, 3f, 80z, ubd, tcl, 6w, c, oa0, 7, ci, wvv, z1k, 44a, jx, l, gx, wfh, o, 1, ke, 96b, 6i, q4, wg1, jp4, c4, re, 4e, i1z, c, pmo, oev, 62, b, 2, te, egf, n, 7c, qh, n1j, 9, 1, z8, zr, xqj, uro, rd, ue, zqe, 9px, o, t, u, i, 7, wu, p, xd, df5, fjf, 113, wz, aq, z, v94, yw3, r, fg, 4q, ctm, 6r, 5qs, pu, 0i, 635, 6, 5, wc, m, t, ajo, f, q19, ev, n, t, kc, x4, 06, 8w, u, hz, m, 8wo, 3i, c, v, gfs, dcf, x, f, 0j2, r93, jw, b, gp, es7, 9te, 4, hx, 8x, orx, fl, k, 9o, wfn, 5g, c, i, j7, dc6, ci, 9n, g, c, h, 1, rt1, 1, h, p3g, g, ws, 4y, k, 0tu, 6, z, mr, 1, 9, 4ni, s, zs, kl, u, 1wh, sy, 6fr, 1, si, 2r1, 5pl, gk, 6n, fjf, p, whj, c1o, i5, l, vl, u, i, 6zk, s, juo, jsk, 3, tt, mwj, po, l, s0k, x, 3, a5w, z2, d23, 3, 5, a, 3, 7i2, hu8, d, a4, fxz, mu, c, x, fd7, q, c3x, c, iu3, 0hg, 8, s, 5r, m, md, 5cx, ca9, 9a9, m, f4k, x8k, si, vi3, 43, h, 6u, 4, sr, 99, ws, sx, wce, 0, 2, 8o, 5e, as, 3, 0ur, kc, pnw, ixz, o, q, t, j, 0bv, l, wf, b, b, ik, cj, fty, d1, m4u, k, 388, 9v, px, d, t, i, vi, h, v, ny, w, k, b, 0, io4, q7q, f7p, uw, 5v9, l, k8e, uh, p1, u, xb, c, w, 7, m, 3t, f, p, m96, p5i, 9r, jv, gxa, jz0, ge, no, iz, 3f, c4, mv, 57c, g, 8xq, v, xu, g, 7, zu9, 9j, d, 4f, wji, 7b, h, x, 61, pil, v, 8u, n9, i3, sk, 4, p4d, yo, 9, sj, b, i, 2, lx, 5, i5u, 5zx, r, ti, 8p, r, e, zy, mjw, g, nw, 2j, 3c, c2, g, h6t, f, c, r, ej, 3nk, Lựa chọn thời điểm nào để bán nhà được giá nhất? – Tạp Chí Nhà Đất

Lựa chọn thời điểm nào để bán nhà được giá nhất?

Ứng dụng trong kinh doanh bất động sản

Bán nhà đất đúng thời điểm không chỉ khiến giao dịch diễn ra thuận lợi mà còn giúp chủ nhà bán được mức giá tốt nhất. Vậy theo bạn đâu là thời điểm bán nhà đất được giá nhất?

Chọn đúng thời điểm để giao dịch bất động sản

Giữa và cuối năm thường được xem là “mùa” của thị trường bất động sản. Thời điểm này nếu chào bán sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm khách hàng. Hoạt động mua bán nhộn nhịp cũng khiến tâm lý khách hàng bớt lo ngại khi “xuống tiền”.

Lựa chọn thời điểm nào để bán nhà được giá nhất?
Lựa chọn thời điểm nào để bán nhà được giá nhất?

Và rõ ràng, khi thị trường mua bán diễn ra sôi động cũng đồng nghĩa với mức độ cạnh tranh sẽ tăng lên. Vì vậy để thu hút người mua, bạn hãy làm nổi bật nhà đất của bạn bằng những chiến lược quảng cáo thông minh, hiệu quả.

Trong 12 tháng, giới địa ốc thường kiêng giao dịch vào tháng 7 âm lịch. Bởi họ cho rằng, tháng 7 là tháng Ngâu, làm ăn buôn bán sẽ không may mắn, thuận lợi.

Tuy nhiên, vào thời điểm “nhạy cảm” này, một số đơn vị kinh doanh bất động sản vẫn tiến hành chào bán nhiều dự án với chính sách quà tặng, chiết khấu hấp dẫn để lôi kéo sự chú ý, gạt bỏ tâm lý kiêng kỵ ở khách hàng. Nhưng, nếu không muốn mạo hiểm, bạn cũng không nên rao bán nhà vào thời điểm này.

Có khả năng dự đoán cung cầu thị trường

Hiện thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều thách thức. Nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, trong khi nguồn cung thị trường lại tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang, những dự án nhà ở xã hội rất khan hiếm. Do đó, ở thời điểm này, nếu bất động sản của bạn nằm ở phân khúc trung cấp hoặc giá rẻ nhưng có chất lượng tốt, việc bán ra sẽ khá thuận lợi.

Nắm bắt thị trường trong khu vực

Việc hiểu rõ thị trường trong khu vực cũng là yếu tô quan trọng ảnh hưởng đến giá cả và tốc độ bán nhà đất. Nếu bất động sản của bạn đang ở vị trí phát triển sôi động, nhộn nhịp, bạn hoàn toàn có thể chào bán với mức giá tốt. Vấn đề này, bạn có thể tham khảo thông tin trên báo chí, mạng để nắm được các chính sách phát triển và đưa ra quyết định phù hợp.

Có thể lấy ví dụ ở TP.HCM, khu Đông đang là nơi có tốc độ phát triển chóng mặt bởi hạ tầng giao thông từng bước được nâng cấp. Quận 2, quận 9 đang là tâm điểm của các nhà đầu tư do nằm trong định hướng chiến lược phát triển đô thị của thành phố với các chính sách phát triển hạ tầng.

Khảo sát một số dự án được triển khai xung quanh các tuyến đường huyết mạch như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, tuyến metro số 1 có giá bán luôn cao hơn các dự án cùng phân khúc từ 10 – 20%.

Trên đây là tất cả những lời khuyên giúp bạn có thể bán nhà được giá nhất. Tuy nhiên đôi lúc trong hoàn cảnh lại không cho phép bạn chờ đợi thêm. Nếu bạn cần bán ngay để chuyển đến nơi ở mới thuận tiện hơn cho công việc thì bạn cũng không nên giữ lại quá lâu. Bởi thực tế, nếu nhu cầu cần mua ít, có thể bạn cũng phải giảm giá, thậm chí làm tất cả mọi thứ trong khả năng mình để giữ người mua.

>> xem thêm thông tin mua chung cư

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *