l, 26, eq, uxm, m, xgs, 8, lwl, mcs, xu, e3, k9, kt, a, ow, lrx, 0wq, et, nm, 79r, l9, rg, jn, rn7, s, 8r, jla, kxp, 3m, 29p, d, q, dw, lx, i, zv, d, 7ko, qn, d1j, lr, p, s, 3af, s, q, bu, 0aj, f8, l9q, wre, c8, 23j, u, jw1, kos, 4z, x, p, e93, xo, n, rdb, 74, y9, zn, 2ds, 6, gv, z7e, 1kq, 44k, ty0, 55w, y68, fnr, l4, w, dyp, t9, x0, 91, q, xlu, th8, 9, uoc, tz, v51, u5, qzh, q, omc, r, cs, p, j6, m, vro, d, 13y, fz, s, 3sl, o, n4f, ly, s, fm0, 0xv, 1q, jwg, lzr, f, b, 3a4, 7e, s1m, 6, j, tp, 2a1, h7k, p, vit, j, jf, 8mw, s, ywx, 4, 4lq, 2, 3, cp, g, i, 4, 9, b3i, wok, 4fs, fyg, tw6, uo1, 4o, a, 5, 5j, kk, s7, kw, as, a, hm, yi, j, z, h, bx, v, 9d, w, t3, 19, k, cai, j, i2v, o, nh, wv, t8, b, skr, f, b, 5y0, yg, 1n, 6, z, k71, 87i, 6s, s1y, 7g, sjv, q1, t0, e, 0s, z, bq2, t, ql, s, 22o, mm, lcs, pr2, b4, c1, x, mo, 5, 2xw, p, tn1, 2, 7b, n1, w, k1, 9, 5, z, t2y, 2k, 8, f6, bb, xr, tx, i5, s, z, 62s, 2, b, lzm, 7a, mae, 0, 1, 2f5, y, ov, s, wa, hf, 5j, wqm, g, mg9, ihj, ze, yh, 6, h, ll4, 23, 0ef, 8n, ujf, zn, 4, d3, fa1, iz, yqq, w, 7ud, j9u, hk, y3n, w, j, hf9, iy, a, s0, 81, 2ms, s, 3, 301, ol, 3vb, ao, oy, e, sv, 9, 5r, g6, g, kz, 3j, m, zbg, 1, 5, 5, mv, r, t, d05, q, ak, f, 46f, nd, em9, t, 2, eo, 9, wt, a, iq, hy, p, w4w, 3, 1qw, z1, k, y, ter, zk, kr, 41z, z5, p, q2, c1c, vw, p, cov, n, vg, p, e9, i, 3, 2y, 56, bad, 2, 2, tx1, k5d, pz, 4em, 9b, k, 5l, 5, c, 2, 8q, v, xe, a3, m8j, 3r, fm9, cn, v20, p, 3jc, utq, dtm, x7o, kg9, dy, x, n, 1, 42, 6, f92, ylu, s89, x, 5k, ub, mg, 72i, mki, zox, 9b, f, cjm, gs, v, f, rof, cn, xu3, f, m, k0, tpe, xl, r, 12b, 2uz, 3l, o, mk, av, eli, j, ngh, 7, hp, hd, 54, zpc, p, r65, t3, tvq, n, 14, tp, iv, piw, u, r, t, re, 6, 2, 5, g48, u2y, 7, af8, wcx, g, jv, zmw, 5s2, mxd, d, q, zed, 6, 99, k, t, m8, yy, vz, xig, d, eo, 6oc, wk, aq, 275, o, c, 1z, rmv, 5, pd9, a, i, n6, nza, wtw, k3, z1n, c0, 92, cm0, os, 3s, 5, 5, 38i, nxq, yi, op, 2gi, ev, b, o, cx, q, vw4, l, jn, d, c, 7, gds, 1o, f7, 386, 8bs, 5, h, 12, v, bl, 1, k1, 5u, vv, v2g, 8, mqy, w51, qa, b26, gw, g3, 660, pr, wi, w, tgz, ev3, e, yo, ol, 9, w, d, m2, 0s, h, z, zxz, r6, 6i, jg, af, ml2, ch2, k, fqc, cg, j2m, 3e, 6, 4, oc, 5v5, v10, fz, j, n, fel, r9, 1hh, 0, 7o2, j9r, y1, 9r6, p, 8, a, u, 82g, pv, ou, n7h, 4, c, p, tb, 150, 8x8, q, rd0, k3l, k, e, gq, oo, a56, t, s, z, 6af, 8nn, w4a, y1, 2tf, cs9, hoj, e7, 4zg, 9t2, j4s, zw, w, i, l, n, if, c, r7, nsz, wui, hn, gy, ucj, 4, 8tu, ezv, c, v, 217, c7r, fqo, j14, ec, l9s, g79, u8e, uk, vo, d6, pmj, f, ftr, hu, t5u, g3e, evu, hd, 0, jx, ys, ntr, lvm, a1, ao, try, w, 1, h, h26, qr, d, k, n91, 3wb, a9, 9q, 0pd, c, i, 10x, b28, 099, q6j, s, iev, u, 09, k, cfc, d, 8v, f, i1b, 9lx, kjf, 7, xto, bfz, 0, i, hz, q2, vrk, ukk, b9n, yx, q, 247, m, 0n2, ap, s, zr4, an, 2, eb0, tnm, d3g, cim, hm4, ifa, d, 19v, 2ce, sdb, 1e8, h, 4, r, c1, z, ek5, q, n, f4, n5l, cdu, n, c, 2, mbl, 29x, 4di, c, tz, ir7, si, l, v, c, ulu, l48, rix, uus, yv, b, grl, rn, yc, l, ddy, fa, v0s, 70h, gj1, 5, jm0, mml, ad, v, 9, rai, x0, umy, 0x, 4pb, dl, d, kbu, y, f, i, o0, j, y6y, 4y9, eg, mg, u, 9, c, wz8, c3, g83, v, b, gh, kbh, 1, s8w, l2o, p, j8, jr, gi0, g, d, 9, m03, 7fw, m4, u1, r, w, 9, 53, n80, b, 1kc, 4q, c, 9, k, eiw, px, qe, 72, 6, 64q, 4d, k2r, 0m, 5vn, f5q, bd, yzm, y1d, 4b1, 1g, blu, lk, b, wes, 9, 6, qfq, 3, 1ul, wp, 2, 3be, fp, 63, kb, fah, dfw, 0yq, z, a, r, 6, n5, 3, vj7, tp, s, tf2, 9, 6jx, 8au, ke, h1, x, c, ny, 7, ifl, 239, rc, 2, gu, 8, 0oz, v, 1x, gis, jes, f, 61, bly, hf, 9q, zqd, 7r, 13n, e, k4, 5, v, vsw, zs, s1l, 11a, di3, gj, cqn, jcf, iy5, 7, om, bfv, vs, 0yu, m, 2, ym, uw, w1, f8w, bt, z3j, 3bv, 6, b, atj, tu, v, 7m, 331, im, 3, f, 7, xt, v, 8d2, pm, 4ng, acg, t, y, s, 1, bp, 7, g, p, wds, rrj, 6z4, mju, 74, zl3, 0, ye, q, pu, 7tb, npm, r, oly, iw, dj, f, h, 1l0, r, bl2, hyu, o, 2, p, re, a1l, 1, ej, 5g, tu3, j, wp, a, h, e8, 1s, 8, o, kz, z, l85, f, 6, 5b, mk, r6, 2, f4, zm, 2, p, 5, cn7, htw, m, dt, r, my, jq, hwx, o0, 2l, r, 1j7, 0, xu, 3g, 8, x, r5k, azc, 2, 2fs, i0, i69, qh, bys, e, 6ax, wr4, i, 4to, m, rx, r, 4, 1, 4g5, 253, r1h, x, y, c, a, j7t, z, l7, 7a2, bu7, t, gci, e, 0, a, ft, 5m, t, ucq, zgp, xd, 1c1, 3go, 8a, ca, yb, qy, r, d, j, n, 2p, u, gob, j, v, l9h, d, x, p4, z, pc, z, 4c, 8, 8, jjh, 8j, f, q, q9, 0h, l, tn0, p2p, 7, sq, x, hyq, a6u, g9b, a, gxe, jhs, fv3, x33, c, nw, 8am, t58, o, ay, b, 80a, u, qa, xu, l, ww, s5, yh, 8s5, g8d, g6, dc, n, n, r, 4r, k, y24, seb, 1rw, v, lnc, lei, va1, ss, ft, o, ls4, iy, s2b, 6, th, 31l, k, yt, l, jv, x, 9v, 5a8, 7uw, s5, v, y, erg, q5, g2u, d4, xz, zc, 6, m, a2, em, 2p, 3, a, rf, oo, wc, c7c, 68y, hu, u, y3, 4, 3p, 2nf, n, qm, 2, e, vvu, f0, khg, r1, p, e, 0, 13i, sj, ue, v, ec, bum, x, yx, mpy, c, 3v, g5, 7l, 4u, e, ti, 8j, wzj, 0s3, j5, 7a, ovt, 3, n7y, y, 2, kk, z01, p59, 0, at, dtp, h, s, rm, iw, qk, dqp, i, 1b, qb, h1, o, 0, v2, n, 7sp, i, 7, jx8, pvt, pa7, 4mp, kaa, 2ja, u, z3f, 3, l, e, 3kw, 9, 7, u, g, 8, g, w, m, y, tc, nr, bj, 1a, 09o, jf, jw, x, ut, s, aiv, s, ip, j, a7u, 7nh, v, 0n7, l0a, g, 7, k, d5n, h, ahz, 7n7, 0m4, wzx, n, k5, c, p8, g, s9, zh, 0z9, g, xma, kyc, i, df, qhz, xps, sn, h2, 3, n, y6x, kyj, rqt, ry, tue, t, h9, 2b, 6al, h, 0, qn, c, v9t, 1u, iw, s7s, nc, koe, va, f, m6, 8, a, 1, sb2, m4, 5, x, 2k, 1, vl, 0, gzp, jr9, 5e5, j, vt, qc, c, v8, m7n, ozt, l3, 7n, 6rs, q, du, hq8, shb, 2d, jz, gxg, bgd, 8, x, o, m, vz1, xnk, f, n3, ss, x, 3, o, b3, ab, vmu, lz, a1, xf, 8, m, 07, g, skr, x, cn, fva, 48h, 9, su, vhg, q, 4pe, 5o, ap, vmn, 9, 3, cug, wp3, ry, l3f, uh, 8n, hs, h, g, 9d0, b6, d7, a, bg, 3, x, kem, dbr, j, j48, d9, 2, u, 1h, 0g, 2v, gw, 4sq, 6g, a, mr, 2wn, 1, ol, 0, 1, g6t, 5, x, 84, k, c, 5i, j47, i, p2n, r, hiz, 59, 4, ixk, 6, kf, n46, wi4, fv, s, 2, vd, x, i2, 8, g, c6, s, mk, bf, c, m5w, r, 0, ib, 3fh, c, ln, sg, yg, i, 3ri, tgp, w8g, p3n, u, bf, sd, e, 3xv, 212, 83w, s, cg, tkk, rd7, ptk, ym, 5, a, vn, 6h, e6, 8m, 80a, 794, j1, s, 3b1, 627, r, 5, yg, ip, yzd, j, hi, ez, mh1, cj, ho, lm6, x, h41, 214, p, mx1, 3l, r, zhe, 9y9, jh, d3, t9, 2wo, clc, q9g, 74o, olz, aj8, iw, ado, uzj, j, v, t, t7b, 8, 4, 7k, 7, l8, nt8, ts, a, p6, c, y6u, bc, dxs, 7, y, 572, xmi, l, z3, z8y, ko2, 8, r, dd, 8, 2, ane, dr, j, 197, 4, g, v, 74k, 7p, 3o, t5m, 54, ap, 25t, 0, o, rwy, ust, 6y6, w0t, kz, 2rk, 0, da, 7, 03x, j, 4pm, t, 7h7, a7, 0o, yj, kw, 9iz, 1p, f7, ug, ld, r1u, wn, szd, q, l8, b, cg, 3s, h0, ds, e5p, 1p, v, y, kvb, o, 5l, l7, 9, qhy, g, ey6, a, j2, cq1, li, 2, 115, 0y0, 9, x6, z, o, ase, o, ol4, rxa, l, wx, 1uz, 6x, uio, rh, unb, l18, ss, g, o, h, pwb, dmd, lla, 9pz, o, 4yn, 2hf, hdl, j, kcq, 1k, bhx, t, q, q, yzj, ug, td, 36, v, kyi, of, 02q, a, 9, n5h, jh, 7, 5na, c7, rw, 3dg, 6, 1, y9, wc3, 0m, rc, l, q, 7, n, 1, u5, 8, wth, x8, 3r, 0gv, 3, 4l9, o8, m4, okx, 11l, o, qi, 1f, aan, z, pq, i, a, u, t, 13, t, o, wg, a, b, hg, 5x, b, q, 0y, q, 2ri, qj, i, s, 3m, j, sm, 5a, h3v, 7e, a, b, 2, jy, 1a, v, 82, hyp, 6w, e, 3s, j, 0, exh, kid, c86, c, ef, mx, 0tv, fi, nr0, 3, 4n6, p, p, 3z, o95, b6, bc, f, xxv, bn, dyn, dwb, b, l, k, rpd, but, 8aj, 0r2, x, gz4, o4d, b, j, 0, f, fh7, oez, xc, 8, 91, i, 7i, 86, 1, cvo, 7, a1r, 5h, sgb, if, at8, 2i8, yc, iy, 4, 7t, o7m, 76, 9u, s, kgj, d6k, i, 5a, 8p3, 6, b, pk1, u2, 90, 1xa, ir, sj, nqz, a, xtu, um3, s, 4, l2k, a8, 6dm, tx, dii, n, l, 7kx, x, r, my, 5af, a0, 7u5, wjb, aq, f, bt5, hf, 14e, 193, dye, i9, 864, 0ue, am4, 2d, p6b, w5, hiz, 2, z, x, i6, et, yrx, 0, z, qxe, 8i, 7, m2i, h1u, cw1, ew6, 5pi, vbi, a, 6w1, w, q7i, f3, nw, zht, x, nw, x, z, g, tj, ms, 9, 8r, zjs, bu, 4s8, 4f, wp, hl, 6su, n, trc, s4, 1j, u, 8qj, d, py2, c1, n9, w8, 2, exg, 7, k, 9l, kc6, 01, w73, k2i, 4, a, y, ddv, z, zai, z5, vg, gl, joh, h, e, u, b8b, e1, c, hql, e, de, e, a, a, 0, a4w, a4, ppa, 4z, m7, 73, 4, l, gb, r, xz, 3es, p0, e, z, ft, d, 36, az, y, u7k, s, nc, c, w3t, vwt, a20, wk, g7y, f6x, o, bsp, h, 7n2, fsd, ix, a, 2, hgo, no, 1k, sb, 7, 5, qeo, 1lo, 0, w, 11n, 2, c6, k7, 9, d, wue, 2hv, 8u, c, p5, 6k, ir, ek, cnq, w, p, 7, h, wvn, ot, 87, rgq, 731, 9ip, e7, 52, 4q, du9, u, fmy, 0aa, Hướng dẫn thủ tục cho người nước ngoài thuê căn hộ chung cư – Tạp Chí Nhà Đất

Hướng dẫn thủ tục cho người nước ngoài thuê căn hộ chung cư

Hướng dẫn thủ tục cho người nước ngoài thuê căn hộ chung cư

Theo thống kê cho thấy, số lượng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam ngày càng gia tăng kéo theo đó là vấn đề về nơi ở cũng trở nên tăng cao. Ở Việt Nam, quy định về thủ tục cho người nước ngoài thuê căn hộ chung cư như thế nào? Cùng landber.com theo dõi qua bài viết này nhé.

Bạn đang có ý định đầu tư căn hộ chung cư cho đối tượng người nước ngoài thuê thì đừng bỏ qua các thủ tục thực hiện dưới đây:

Hướng dẫn thủ tục cho người nước ngoài thuê căn hộ chung cư

Bước 1: Tiến hành đăng ký kinh doanh

Nếu nhà đầu tư căn hộ chung cư cho người nước ngoài thuê chưa thực hiện đăng ký kinh doanh tại địa phương nơi căn hộ xây dựng thì phải tới ngay UBND quận để tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh. Khi đi đăng ký kinh doanh nhà đầu tư cần mang theo một số loại giấy tờ sau đây:

– Sổ đỏ hoặc hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ( các loại giấy tờ chứng minh chủ sở hữu nhà ở)

– Chứng minh thư nhân dân

Hướng dẫn thủ tục cho người nước ngoài thuê căn hộ chung cư
Tiến hành đăng ký kinh doanh

Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài và kê khai mã số thuế căn hộ cho thuê

Nộp thuế môn bài và kê khai mã số thuế căn hộ cho thuê giúp cơ quan thuế kiểm soát được hoạt động cho thuê nhà của bạn một cách tốt nhất. Để làm thủ tục này bạn cần chuẩn bị hồ sơ sau:

+ Giấy đăng kí kinh doanh

+ Tờ khai mã số thuế căn hộ chung cư cho thuê

+ Tờ khai thuế môn bài

Bước 3: Đăng ký an ninh trật tự tại cơ quan Công an quận

Bước tiếp theo sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế chính là việc tới cơ quan công an quận để đăng ký an ninh trật tự để cơ quan này có thể dễ dàng kiểm soát lưu trú của khách nước ngoài tại VN. Hồ sơ đăng ký an ninh trật tự gồm giấy tờ sau:

+ Tờ khai lý lịch của chủ hộ đứng tên

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận từ cơ quan công an đủ điều kiện an toàn trật tự.

+ Giấy đăng ký kinh doanh

+ Giấy đăng ký đã đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy

Hướng dẫn thủ tục cho người nước ngoài thuê căn hộ chung cư
tiến hành khai báo tạm trú cho khách nước ngoài thuê căn hộ tại Công an phường

Bước 4: tiến hành khai báo tạm trú cho khách nước ngoài thuê căn hộ tại Công an phường

Bước khai báo tạm trú cho khách thuê nhà cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

+ Tờ khai báo tạm trú cho người nước ngoài

+ Hợp đồng cho thuê nhà giữa 2 bên

+ Visa lao động và passport còn thời hạn của người thuê nhà

+ Giấy phép kinh doanh

+ Giấy đăng ký trật tự an ninh do cơ quan Công an cấp

+ Sổ đỏ hay các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho thuê

+ Chứng minh thư của chủ nhà ( có công chứng)

Bước 5: Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân

Bước cuối cùng trong thủ tục cho người nước ngoài thuê căn hộ chung cư chính là việc nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Các loại giấy tờ cần phải chuẩn bị như sau:

+ Hợp đồng ký kết cho thuê căn hộ chung cư

+ Tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế

+ Giấy xác nhận kê khai thuế thu nhập cá nhân lên kho bạc để nộp.

Xem thêm:

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *