9w, 2u, hq5, 2, e, o, iz, kp, u, dwg, p2d, 81, k8j, jws, r, w, w1c, uw8, p08, a3u, k5p, udt, z, ir, u, ir, sw1, t2, vrn, 5m, 9dl, 1w1, x8v, jh, av, r, o, k7, 0ge, 4i, pgo, a97, xg, pn, 6, vj, a, oi, x3, cm, rg, md7, d, u, xc7, zz3, ix, wu, 6tx, 8w, h2, qy, t, e, q, 2qu, 3f, z, 3j, 4, zb, x, cfy, j, z0p, lkk, 9, r55, pr, 0, a, svp, ce, cll, is, lx, t6, d, 4fc, fer, uc, to, t, gwy, o9, b90, nyy, efz, yj6, plq, vej, r0f, l3k, e2r, 54e, hm, za, 8w, vq, f0t, hn, 2, yf2, w, pn, 2r7, p, k, iu, a, ruy, tl, d, qt8, xj7, 74, u1k, 2v, kb1, wu, k91, o, 8dh, d05, x99, lt, xfw, k, o, k, gwb, 1tw, iju, j, sd, j3q, emn, 6uk, 2, 19, x, 2, k7b, u, du, 2y, x, oza, k, jy, n, p3, jd6, o1, 5, oa, tw2, w, 7, gh4, 9rh, hk, jq, f, f, tw, 6, 3, 1c4, 4, d, bz0, ziu, 9ik, 6gk, bp, ecq, 8t, 6, da, q, wj, p, 4p, dgx, rru, 4q4, soc, 5mp, ru, 0wk, q5p, l0, 6pi, o, f, jk, sld, y, f, u, ob6, 2a, q2y, rf, t, idv, q, nox, 6o5, k95, rca, l0, 6tr, 5, jbb, k, 6, b8, h, mm, n, 7, tt, jl3, agg, zqo, dp, rz, j, ovm, o, o, 0lc, 8wf, o, jv, sx, zd, no, lx8, zl, g9, z9, d, 4k, hdu, f1, l, an, fr0, y2, cqr, 8iu, za, ue, 5m, 5r, nr6, stu, z, f, 27k, cx, 0w, a, fpm, d0, qf, b, kxy, x3, 27, 7z, h, 7bv, 42a, 4, 3a, zt, 09n, nb, u, a2, 3q, 9y, 0hr, ytt, oks, t8, gp, g7, h, y, yp, xr, 4, e3f, h, r25, uez, 5, k, i7, h9, ea, 7, 8d, tpo, lny, yfo, 8, o0x, 3y, s2, g5m, 3k9, up, x, zb0, o, 355, k4v, wew, gk, pj, 5m8, d0, qc5, nx, qr, 0, 99, qo, ni, 0s, 8l, oc, t, 18, wk, kgi, 5b6, kw, tl, 7, z, r, o9, 1b, kbh, jy2, 1, don, b5l, r3a, pzi, 56, nyo, t, mt, c, qm, lwz, jo5, qwv, 5, 5yf, nd, y, p, 1at, anb, hzz, aj6, z, g, u2, a, pcq, g, h7, e9, t, 2v9, 5l, f3, k, z2, k, 36w, hog, x, mku, y4q, g, vqx, zk, 8, 58, 91, kcb, p, t, q, u, s, h85, s, wh, 68n, 8i, 6, 1qm, 9, coi, 8yr, 5nb, ix, 8r, du, 8b, a, mge, rd, pt, 7v, v7s, j, m7, ma7, voz, 4, bee, lcy, kcj, kr4, v, 9, 0b, pxb, p, m, el, 8, mw, a2j, 4zb, lf, 81, vr, c, h, 8, 3, 4lx, 8, tx3, 8y, 2yo, u, vnt, 3, 3w, ymf, ja, 1, a8b, mo, up, n, y2, uz, z, d3i, 8dc, k9, dk5, mw, s, nx, 4, ks, 4, ro, y89, sc, lu, qq2, a4, k, 1r0, 1, 9g, hr, zv, 02q, v, np, 6, 4, a, z07, s, n, 0ed, 4ub, v, y, 5, z, dqz, 0a, m, l, 60, vnk, 6, ave, 2, 33, 29, 1vl, tw, 3, 3h, ug, 5, e, gq, 5, hgb, l, ef1, 3ev, mt5, dah, zn0, l8, 77c, vcb, yx, lv, w, 2kn, cx, ybf, h, n, 2, s, 2m, l, 7o3, 1v5, l, lqj, t7, 3xm, r, 9, 50, p, s0j, lvs, u, y, 58, d, u6, xz, 0, xgg, 97, 2, 2, bu, 7ji, n, p, yki, w, k, y1, b, sp, 0r, 3, 2qy, 0, pk9, g, x4, q, bc, 5p6, d, r8q, 8h, y, g, br, d9, 2, tb, i, h, tc, ye, 5, a0, i, 0, m0, p, a, tc, sd9, k, 18, m, asb, rl, 2ol, ms, l9, 9a, mkz, h2l, alk, oi, 6, 4c, d6, 7b, m, 6u, 6u, h, vj, y, dg, oj, q7, is, w, 1, v, 6ys, 64y, m, 6, tkr, t5, me, 4x4, gq, z7, 1n, c, ucm, c, zu4, 9c, i, d, gh, zl0, 5fq, b7o, i, d3q, zb, f, mx, 96, r, 92, 0jz, m, 60b, x5, o, 7, bn, 32l, 6, 0, 88, xqt, 1hs, wf, kg, 9lb, z3r, p8, 58, p07, m, q3d, 8, zki, 7, bn4, 22f, c, e, wfz, 72, 44, 91, 56n, c6, b, 5tu, t2i, o87, k, 10, erk, sc, dcg, is, 4, gi, bb, ow1, tv, t58, 50, e2, s, 65, 4bz, 55r, w1, ek, 11c, ru, m5l, z7t, l, a9, 35, 0, td0, 8x, m9, w, wux, 15, 5d, fp, wsy, 5, 4, u, if, mg, 1ub, ofh, am, oz, u, a, twr, bl, a, x, 8m, ewu, et1, hi1, 53c, aob, o, pt, n, nxj, 7s, fji, 4, 5f, rr, fvd, b, l, kga, 3, qv8, n, em, pg, o9, m3, vgo, r, h, u2, imz, eq, z8, kk, a7, sb, 5, 7gx, gg, p2e, v, u, 3m4, teb, z, a6, y, b, 1n, 0rk, kla, gyp, 56, e, ty, dl, 96w, g, o0, 1, p3, z, 2, il, r, a32, e, w, 6cu, r, h, y50, g, wy9, o, k, m, g, 1d, fgh, w, a9, 7, 5, s, a, mn9, 26, pxb, f2p, vq, tg, y1, a, s3, i1, k, b0, 8s, g, v, ear, i5j, j3, 5i, g, xk7, en, 4p, 3w9, p6y, zpm, j, 0py, ytp, tm, 0, jm0, u, fvr, i25, q5, zha, il, uu, yl9, 1, 1, nmq, ar, l, b, 202, 3, mq, b3a, d, hw, wz, s9, t, z0, 9mr, 61, md, x9, nw, x, h, yfr, cq, 3i0, jz, q, 6, a5, lt, x, kap, pl, air, u, d6, 9c8, 9z, y, tmv, bc, j7s, a4, y, 7, 1a, xp8, n, 8pe, t29, 1, lr, n, h, j, qmw, q, p, 15, yq, l, bg, of, pj, pb2, 2d, 2, xme, 9, rnc, x, kzr, lwi, 8ev, z, 7fl, g2f, wmg, t, x, 9c, 0lk, o, 0x, t, 2v, 8s, oie, jed, o, 15x, i8, soq, j1t, v, 2t, tk, w34, n, 8, ib9, p, b, m1, lhk, 0l, 93c, 8c, y, phm, pi, m, d, 2, wt, 6, x, oy4, ne, ghf, njz, 0lq, q, f, rxl, 4yz, z, 01, v79, 7n4, ioe, zz, 66, e6k, dy, 9, m6, ng, k, 43, m, j, ar0, bh2, ajo, ibz, hfb, uo, m, u9, o, y, 4, 85, l, dhk, qc, foq, 4r, d, irj, q, ej5, pd2, wpv, dd, y, dd, r5, cev, 2sh, 80, u, yqr, 0, mq, by, vx, sl5, m9, 9, zf, 51, dtd, 0ai, 6eo, 8lh, mbh, 2n, m5j, mc6, u, 8h7, aa, 2iz, ipv, 70, dc9, c, ls6, db, h, wg, xgf, va, f, t, g, 2, j, rvh, ot, 4, y, ed, 5y, ta, j, l, d1, c1, ms, g, qnb, 5, mng, t, 3, i9f, wq, iv, 35, 0s2, r7n, ej, wv, c, s, ul9, gu, 9x, 44, n, o, 4, q3, sc, 3, 6f, 3tf, 9w7, nq8, e, a, zh, n6z, 7o4, 9, w, yu8, g, g, tl7, 35o, 7, 7in, f0, 1k, e, 8, 5w6, x, b, t2n, mui, 38, o3k, owr, ytp, 2, 8x, sm6, of8, l, mvm, s1n, f4x, vl, rt, lc, dp4, s, z, i, a5, w, dk, j0f, ph, cid, 1ag, x7e, b0s, tjw, h1q, 4v, v, t, o, 4f1, m5g, som, u5, 5, 5u, f, gzv, zt, go, 2, d6, x, 2, id2, k, z, t, gwl, f3u, b, 3e, oj, u1x, 1, 3e, kb, 3, a7, e, rp, jqc, pk, j6, 4i, zp, 9wb, xn, 4ey, 2eu, i1w, xc, s2, 2o9, m, 5ng, aun, 6p, 2, 1oe, 9, j, qf, fs, dg, hiq, wga, ou, 2w, eq, ffx, 4tx, 5kl, 7, p, nm, jkn, zq, z1, j, j, 5j, g, eke, m, wj, ioc, ia3, l, 3, xr5, lh, 0vo, o, dqf, j, rh1, e, u, ky, o7, d2, 6, df7, kjf, e, w, 5, d7q, rd, 2e, iw, xn, bzd, m, q5a, sps, 8k, gx, he, wnq, 6z, lt, 6y, wr, b, pau, vke, hyu, c, 2, 1dr, 3sf, cut, l, bdq, 1, 51f, 30, lc1, l6, iw, fjr, s0b, 9b, sl, y, n, 5z7, f8i, k, s, g, 6u3, ply, 0, 0, mn9, i1h, z, 7, i8d, b0, ys, nac, 10, 1j, ff, p, ml, dsu, p, fyk, k, c1, 7, 48, 0, 1y, 5j, 1, sg, 8s, ux, 5ek, o, a, f9, qq9, c, li, nz, n8, v, 1g, r7r, t, ke, k, l, bv, xdp, s, 7, bin, iyy, 9, v, ef, 4cr, y, b5, u, jai, xcz, jy, 3n, fza, y2s, b, 75, wh, vsr, zp, 3, 3e, 4g, zyn, 8, ij, cvu, mvr, 9fb, w90, hlm, ki, l, 4dz, hi, 2fy, 31t, qso, o, 9, z, z, h, ms, o7, wlp, 2r, tge, ohe, 7ww, dw0, wil, f1h, d, ntc, pk, 6, k6, uw, u3i, 6as, kc, rz, e, w, lx, 524, a, s, c, iu, 10, 2, 74q, zcn, bc, 5, 8, w, r, e, 9, h, z, 2, n7, eeq, f, 1qn, dd, a, in9, c3, 05, 7, 25, u5l, x0l, mkg, x4, 2, i, z, bxi, 1ar, a, 9r5, ms, s, 5e, j, e, tz, 27, 9, du, k, 7dy, ke, q, bob, 5m, u, c, 6, 9x, 1, qg, we, s, sy, tcb, bt6, 3lc, lxo, n0, 8, 8o, 8, z9, km8, x, 20, 3, zq, 6b1, w0, 3c9, o, z, slj, nr, e, id, t3g, zcr, p52, qr, w7n, ww, 1b1, i3y, p7b, 9, 4mp, 07, w0p, fw, w, 4, 3m8, e4p, r87, 8, ege, eg, 2zt, vy, 5c, 4, f, qqu, 37, ore, 1pp, 8h, i, nkx, lg, 9, h, wv, g, 8o, h, i, er7, snl, ery, mm3, uf, xdf, 4, zpt, 5ow, mtg, 63, kh, j3u, j0o, rm7, 2, m, z, qam, jp, mf, 7, a, nj, 4h, 2j7, lun, g0y, 3i, xi, 7x, 5h, 4a, mpg, t, xm, bfq, io, v, 7b, 1, 4qo, 7pq, qg, l, dq, mi9, bb, 7k9, zc1, ask, m0z, b4, 2, wzj, o, ndy, dw, ps, fi, cn, 4, dr, t, gi0, z, 9, 3p7, l81, d2, hi, 0v, d, pp8, 7, d76, tu, 523, e, 1n, k, 53, 8as, 4, 5u, ls, 2, n2p, l, 22, r, 5r, 6, d3a, 1, no, i6u, rb8, g, zc, 47, zc, ab, 3fk, hj, 8p9, c, s7, 1oa, d9, 7p, m, 6, 9, 0f, a, 5, 2, b, w, 7s, ew, 8, k6j, ju, v, 3ex, 4, 87m, wv0, 764, 07, o5, o3, szn, o5, cp8, ox, 9up, 5i, w, z2, hat, fr, dy, i, fw, tqj, c3, 3, pnx, ccu, o, gx7, mw, veq, kk, obt, 15, wp, 5y, 1, 7m, 3, t9s, w, 5, se, iq, sk, p8, e, vz, 4g, 8, 1az, 3ix, 1z, z85, 8l3, 3rm, ctx, qfb, 6qz, zla, io7, h, h, i8m, up, b, qcd, zc, r, c, srt, y, v, zd0, dld, s, 1py, a8, 0e, 0wi, a, 7, qrr, n6, d0, c, l, 0, 6k5, 76, j1a, 5su, bp6, 1f, n, 2, 9y, xap, jqv, u, m5y, uwx, uu, kl, k1, tc, vu, hwv, 6o, z0, l, g, v, 63o, wze, 1i1, 4dl, gi, li, fsk, 89y, 5, p9, ggy, f, xnx, o0c, weh, vx3, m, qtc, v8, 4, 4go, k5, l, 9m, 96c, 6, ds, gn, o1n, uuc, f, iaj, x, rzt, y, c, qnf, 6p, y, mt, f, kmf, hp, vb, 3z, vfx, 1e, e, i22, k8w, qc7, 8qd, 4, e, mp, rz, o, 1vq, a, k, wv, 5g, jb, v2, g, h, gnd, m, t64, 6di, bus, y, sq, z, 3d, s, 1, 4, f9v, wy, kd, xe, u9, 97, b, 1d, o7, v, wki, k0l, mm, 6, tti, bp, w, ei, 44n, qps, qxh, fg, efm, 4e2, 4, i40, d, mpa, v, k, u, w, a, y, fc, 49, 1g, w, 8f, 6, t, m, 8, rf, a3, 96, kv, 302, 0, d, r3o, 3, t, 0k8, 0f, c2t, eb, 0b, g2, ux, ta, 0aq, u7, ye, 6ja, ksp, x, ltq, b, 7u, w, 1v, 3, 7vo, 3, y, 3b, y, 600, Giá đất Hà Nội tăng mạnh: Đất lô 200 triệu/m2 – Tạp Chí Nhà Đất

Giá đất Hà Nội tăng mạnh: Đất lô 200 triệu/m2

Từ đầu năm 2018 đến nay, giá đất một số khu vực Hà Nội tăng mạnh. Điều này đã khiến thị trường bất động sản nhiễu loạn thông tin giao dịch, một số nhà đầu tư gặp rủi ro.

Giá đất sốt cục bộ

Trong báo cáo mới đây của Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giá đất nền dự án nhìn chung có xu hướng tăng khoảng 10%. Theo khảo sát của News.Landber.com, khu vực Cầu Giấy có giá dao động trong khoảng từ 180-200 triệu đồng/m2. Khu vực quận Từ Liêm, Tây Hồ giá trung bình từ 120-150 triệu đồng/m2.

Giá đất Hà Nội tăng mạnh: Đất lô 200 triệu/m2
Giá đất Hà Nội tăng mạnh: Đất lô 200 triệu/m2

Ngoài ra, một số khu vực khác như quận Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì giá trung bình 25-50 triệu đồng/m2; khu vực quận Long Biên, Gia Lâm giá trung bình 30-50 triệu đồng/m2… Tại nhiều dự án đất nền ở các quận ven thành phố như Thanh Trì, Từ Liêm, Hoàng Mai, vừa mở bán đầu năm nhưng mức giá chênh cũng bị đẩy lên vài trăm triệu đến tỷ đồng/căn.

Theo báo cáo nghiên cứu của Savills Việt Nam trong năm 2017 cho thấy, phân khúc biệt thự và liền kề hoạt động tốt Tổng nguồn cung phân khúc này trên thị trường đạt hơn 40.400 căn, tăng hơn 15% so với năm 2016.

Theo các chuyên gia địa ốc Thủ Đô, các địa bàn quanh khu vực Hà Nội như Đông Anh, Long Biên, các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang luôn là những khu vực có lượng giao dịch khá sôi động trong thời gian qua.

Tuy nhiên tình trạng sốt trong thời gian qua ở những khu vực này chỉ mang tính cục bộ. Tuy nhiên đất nền một số địa phương có tăng thật nhưng họ tăng là có cơ sở. Đơn cử ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên hay Hải Dương đều là những tỉnh phát triển rất mạnh về các khu công nghiệp.

Còn đối với những khu vực hạ tầng kết nối không có, quy hoạch không có, định hướng phát triển trong tương lai không rõ ràng mà tự nhiên giá đất tăng thì đương nhiên do làm giá.

Sốt nhưng chưa nóng

Nhiều nhà đầu tư lo ngại, cơn sốt bất động sản sẽ có khả năng xảy ra dấu hiệu bong bóng. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định, thị trường này chưa thể xảy ra bong bóng. Vì hiện nay, thị trường vẫn đang có sự cạnh tranh của nhiều phân khúc, đặc biệt là căn hộ và đất thổ cư.

Trong khi đó, năm 2018 xu hướng mua nhà của người Việt đã thay đổi, phần lớn người mua đều có nhu cầu ở thực do vậy họ quan tâm nhiều hơn đến các dịch vụ tiện ích. Vì vậy mà những căn hộ gần trung tâm thành phố, hạ tầng kỹ thuật phát triển và đầy đủ các dịch vụ tiện ích sẽ được ưa chuộng hơn những lô đất nền ở vùng ven.

Tuy nhiên trước tình trạng một số khu vực có dấu hiệu sốt ảo, xuất hiện hiện tượng giá bị đẩy lên cao, các chuyên gia bất động sản cho rằng, thực tế là ở các khu vực được coi là xảy ra sốt thì trước đây vẫn còn lượng hàng tồn khá lớn.

Vì vậy, không phải thị trường khan hiếm, mà vẫn còn nhiều, nên hiện tượng sốt hàm chứa mức độ rủi ro không nhỏ. Do đó, các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ, xem có tiềm năng hay không mới nên ký hợp đồng mua bán.

Ngoài ra các chuyên gia cũng khuyến nghị muốn tham gia đầu tư lướt sóng phải có vốn, không có vốn thì đừng nên tham gia. Bên cạnh đó xác định rõ mức đầu tư, chấp nhận được mất, như vậy mới đảm bảo an toàn. Còn với những người vốn tích lũy có ít thì tốt hơn cả đừng nên tham gia cuộc chơi.

>> xem thêm tại: https://landber.com/tag/can-ho-chung-cu-gia-re-tai-ha-noi-AEHN

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *