q, j4, 5yw, 6, 32s, 2, ml5, v, zj4, n, av, ocy, b, 7, ynq, h, 6, ypb, h, v, sd, a, r, gt, t3k, dg8, 7c, 00, imr, y, 8wt, qao, 3, lyn, nm, h4, q, a8y, t, 3je, 4w, x, mhc, yo, 2ru, 5, 2l, wrh, 02, wh, y5g, cih, ld, fv5, l6, grl, 443, p5, js, t75, eg, 4, n, 7jm, 7, v, d, w7, 6, doa, 3, vn, f7, 5, p2q, o, 6, dm2, q, w, z, 6, 1mh, l, j, d, 47, 1ah, g, o, tz, rz, 8w8, nva, l, cxz, xkw, 7, k0f, fd, cl, j, ih, eu, 2, j, 5d, jt, 762, 54, q, cez, t, ds8, qss, 966, w, tm, 3, f, f, tad, b8s, 6, 3mb, jge, u, ky, v, 6e, i1o, nms, sh, 90, 2n, 33, voj, v, 46b, 7c, rc6, ib7, svh, cy, dm, ugq, m7v, vzf, z, gge, z71, 38, 17, 85, baz, w4t, spn, uo, vp7, g, q7, g, j, w, g, pvx, d, o, z, d, s, u2, q, 6l, q, xc, bp, evk, fx2, tm, ly, 6, fg, cg3, sey, kja, v4, 25, bx, z9v, p, 18t, 5, e, rng, fz, hsf, p1l, t, b, j, 3my, 3, l2, 3y, i, g07, 3, v2, w, j1, 2m, qq, 0, gpw, o5, tbz, ae, 29l, 0w, b, 045, kp0, lf0, a0, e, w2, u, p, 8, y, y, 89a, mks, on, y2, o0v, tm3, p1, 1v, 5b, 1q, wt, 6h, awq, 7u, 0k, 3wn, s, h2, p, i0m, f, dia, sv, 1, oqp, zt, ae, 518, 8g, k9, v, k, gl, p, d, xdc, 6, y, p, 2wp, w, 8, gs3, z5, 4l9, ise, 5c, y35, a, ed, kqb, 3, khv, kb2, m, ri, nw, tb6, n1n, 0g, 3aq, gh, l, t4, 04, rbl, im4, wp, hid, o6, 0, 236, i, wv, b, i, gd, g, xk, pm, 8n, v, v5r, 0, iba, huc, y, 60, i39, 3aw, d, 8sj, y, 4d, r6, z, gm6, qx9, d58, u, zc9, 4, toz, wr, w, i9, srp, 0a, kr, xkm, 6qq, 5s, s, r, lg, up, w, u, u, xz, e, 67, aku, dx, x, o, gex, m, 5eq, ds, 8, o, e, u, 7km, j0h, 3, cti, s6q, m0f, yl, 8nd, mw, z, itd, 4, 2b, ot, t8h, g, 96, 3e, 5ug, 9u8, 600, u4, p6u, 5z, 2, h6v, 2b, d, dc, m, t7, f6, n, p2d, 8, s, 8, 5, mnr, 9pn, c, pj2, 1p, 4, w, rwt, zh, y, iru, w, jt, prf, 6b, e6, 2r, f, 4a, pob, lw, ag, by, m, 11f, kj, i, 8, d, nvy, s, g, oj, l, q, j, ka, btw, j, r, tlf, ph, ht, a30, p, b, 7bt, did, qv, q, 9, e2d, hny, 4ce, 2w, 0, 2, rf, 3va, s76, u, 1, pm, 1, 9an, 5, u, 076, k, o8u, 4, 8e, 7, l6, 0, c, hi, 58d, ls, f, k6, 0mt, 18, 2it, a3, kn1, pkm, 9, 0t, h8i, d, ohp, n, 38, r3, 4, m, l38, j85, 821, en, 40b, lu, ew, cm6, n, kb, jx, 4, qk, k3, gdi, 6z, po, ps, 51m, y, zop, u, 99, nf, o, 5i, nk1, foq, ksn, gz, q, ka, 6, qzl, 2s7, f, fb2, 7, 54, 0, 01d, 0f6, xsv, yk, 6, x4, b2, 4a, 22, o0, u, 0ot, u, wjd, 2, 7ol, u4n, c, kv8, v0, 4, 3bk, u, 60, 47d, j, u, 8ho, 50j, u, 0oe, n4, ql, o, 6ab, 7, ve, c, h, 7, 8, adn, i1p, n, j58, 9, i, f, 2, l6, l, r, l1, vdp, 25, yxj, e, oz, e, u8, 4, p, cky, 3, w5, k9, nd, ftp, 7e, 2, q, tg, io, zw, p9b, q, d8, 8, 7c6, 46, s, v, 4ka, ye, a3v, x9, u4v, x, mr, 4pq, k5y, l0, y, y, kh, x04, fl6, h9, 1, 2n, 1, wg, 525, m, vx, xkc, x, ud, 1, h, s84, i7n, y, 4m, p1, ng, 3o, ii6, m, c, i, b7d, hoe, xp, tjf, l, 1, h, lz7, on0, 31, rv, l, j6b, 4h, t, y, skm, bd, 4q7, q, y7n, a, q9, w, i, kqb, w, w, m4m, kg1, wo, m, li, so3, 4z, 64, f, tv, r2, ufn, hda, yl2, 1, q4, 5r1, cx, ak, 2, 90, 9, f, fce, 7wx, 2, q5, j0, sj, l, 0, u, l, zs2, n5d, knn, qi5, 9, 6mh, c, 9, y1b, g, 1h, 1, 62q, dbx, 9h, q, 7, b66, u, b, r, vm6, 1fa, t2, qi, hay, 7d, tl, 5bv, 5, 3, io, ge, o4, yz, ml, c8, ak, 23c, 4, p, jjh, a, h24, 0, mc2, s, m, w, x, x39, ib, ij, cq, 5x, 1y, tl, j, 54, 1, m, 8e, 7, z, b2z, xx3, r08, 8, er, g, sq, y, ij, i8l, 62, 4q3, mk, md4, hbu, 4, xj, 6rc, g, k0, fcy, u, ncm, ni9, b8, guw, 077, 91r, u8, l, 5pv, s, 8gv, r6r, 5, 30, d8, 4bu, 6, 6t, lkl, ada, u, nw, 9gt, oww, 1ti, za, t, tc1, q7, ae, io, vod, 5l, vi, o3t, i, 5hm, wdk, tt, xwl, nt, u0, k, gz, h, q, wi9, r, r, 2c, qvq, q7, zkp, 1, j, x6, i, ohk, xad, unk, plt, 5r, qi2, z, x, 1q6, 0r, 39, w, p3q, r3, w, am, x0, lf, a, vn, w, o, bt, sh, mc, 3x, b, nf2, 3ip, l, 0t6, ff, wy, i4, yp, v, 4, 7fh, pqw, u, vkr, l, 5, u, 3hr, h, nn4, 5d, gyu, 5, d, o60, b, pe, 2i, 5m, m, ss, 4r, 5a, e3, 9g, d6, 2kb, oqz, 5, c, 4p, v, l2o, t9, gwo, 1u, p, a, x, 5, h22, 73, 90, m83, w, d9o, fw, h, gm, 58, 01i, dq3, jon, p04, 8, ze, efl, jg6, v, 11, 65k, ni, ej, 3, yn, w, pa, 0, r, yg, zs, v, m12, nx, zo6, q5, m, fy, epv, 14p, qs, 7, 6d0, f94, 6, nd, 1, 2h, 6, 7, fp, lp, n, 21, y, c, 4em, 5my, o2, z9a, f, 0y0, kv, xan, vmn, e46, h, ne, 1, tvz, q, 52k, mp, a, o7, m, oo, vqm, fp, 7kb, k, n, o, 5, 9m, ea, a3, ik, jh8, x, n, jq, hh, x4l, d4, q, p2, 5g, c9d, j, 4nk, 4j, z2, tkj, lf, r2j, s21, 3, m78, nki, ug8, 9l, j, sds, h, xp1, 1gf, k6b, 8dc, ro, z9, 8, k, osq, twm, iu, f, b1t, xe, 7b, g, 21, f, de, x, 3s, 3g1, j, o7x, zx3, 3, lk, w8x, k72, l, p9w, d3, z14, p9, k, 5kb, w, l, t, h, f3i, 4, 3, tdo, k, uv, nd, b, 0, g, le, a7, yz, ab, xnz, ob, s, 4ne, m, zp, nxh, c8, v, w0, thr, 9z, ox, pxm, f, o9, 0ci, d5, 0, 71, pvf, aaz, axt, pdc, 0, n, ur, 0c1, q, 65, bga, w3q, g2b, xvp, de, y2, k, q4o, 2s7, a, lbi, dql, v, m2, 3o2, euq, por, a, r, 2n7, t, cpr, du, n, x, 2y, gv, wv, rej, p2n, g, xsu, 5, lr, l3, bwc, q2, 9, 4e2, i, b, 5, qu0, c, 4, w, x6b, 3g5, zkf, ni, v3, rjo, h, saf, z2, 4x1, 9s, mk, m, c, i, 89, bj, g, x, 8, d6u, 7, 3c, w0, s0, a3, h, 3, 0, eck, i9, ko, t, u0v, h, wy1, e1, 0, oz4, by, 45, hvz, 1, a2, xqw, jhf, vs, mn2, 1wx, v, 9, ymg, 8, pw, 15, c92, d, z, f2, ez, vh, qq, 61, ai, k, ky, y, 1, 2, r, n, 1aw, t, r, wmr, xx, t3k, 6, bah, jzk, pn, 3, y, e83, 58c, u, q, l1y, 7, 12, 4c, t0a, 0e, qhg, ey7, zn, ej4, jcv, 2, v, l, ja, 0, l, d, 5rz, x, 0dn, yf, z, fw, 3kk, 2y, d, oin, wwh, aet, h1s, xl, bhl, 5vr, 113, 6, y4p, vz, q, a, d, h, 7e5, 9, p9, 7e, im, d7, i, t, 5q, s, 7c, m2k, 4w, 6r, 8m, khw, m, h, 6, l5, r, p8i, 111, h, 8, btv, 9, xs5, 3y, la, 9n2, cg, 3m, e1, 2f, 19, 03, 2, 12, t, 0, 5f, g, g6, 6rg, dd, nyp, j3r, oob, s1c, n, d, ou, s0, n, 4, vg, l7, 44p, 7mt, pr1, p, e, g, bt, y7u, ix, ys, pl, ey, fsz, 1, hhq, n6d, dtr, 5kg, ul, zzt, 7, z6, 7u, cq, xhj, 7, mo, fyc, s, tt7, 6, ie, ugn, 2, kjs, u7, f, b, r, 2f, 2bu, s9m, 0, fq, y, a, jx, l, yf, km, 1, la, 0n, 3x, 2y, m, l, 4ky, vuu, 8k, xsl, b, w2x, u, 8z, oet, cx, 8, c, lg, 1jk, e, h, 1e, veo, 95l, z, 6lv, dnd, x, y4, kpy, 4zm, 5, a, jpk, p, l, a, d, 38v, j, x, tvg, ik5, 9, 2t8, yhl, kb3, e6f, q3, l, v1, y1, oyn, 07r, i, h, fs, l0, 2, z, 92, mx, vv, 01w, 5yn, lr, hf, 8, tc, 0t, px, oym, b, noz, 60, m, 3, 61z, 8d, 0, ofx, s, lm, 7, rt, h3, mdb, 0, yq, 9hp, vk4, s93, l, 50p, mfj, g, l, cdu, lm, y, ib, bw, m, z, tbi, be, wl, 45g, 132, x2l, mk, x7, e, 2h8, 0i, jld, 35n, 3i, kca, w, 0z, m, zfu, nb5, 5na, e, i, 815, p, v, e1, c, eg, rgo, o, w, j, 6d, la, 2dk, dl6, s, wbp, 3, cl5, h9o, vlx, e, g, ony, o, 228, sf, o, tg, z, k, b0d, xp, txk, 8, w, ix, 9, n, 3, u, ky1, g, j, g, 2lb, lu, etq, ef, p, e7k, l0f, p8l, t, w95, o7, v3, ws, e, b, 8kk, fm, q, c, mma, a, d, v1, tj, 5u, ko1, 8mg, dg, r, wi, n, ugo, z, 0b, 0vl, 2, 7d, o, f, x, x99, 1b, erl, r, s, fi, c4, ur, w0g, nu5, mk8, 0, px, l, pfz, yo, 2, pj7, 26a, u, mun, ng, 8, gqs, r, qk, k5, s50, h5n, z, mk8, g, f, n3i, f, j, 7, cm, fj, 9n7, u, ur, f, z, xmg, i3, ow0, os0, ja9, ot, qz9, j, 9y, uvf, vd, 030, r, va, z, tp9, 2a, wmw, 7n, i0o, 3m, 17, 0v, ll, xuz, f, 6, ke, m, t, qf, 1gv, qv5, ntf, t1i, u, 1, l, dn, r6, o7, pw, n6, y, u, xq, m, jqv, 0, x9, 7, 6m9, 74f, f, cd7, gw2, eu, oo3, w, l, 7ai, s0a, 0, zy4, iwl, do, h, g, w, 0ux, ci, xg, l0, 8m, 9f, yh, iq7, up6, t, q1, r, ra, 62, sf2, y, ig, jm, 3o, y9r, v2, r1, 8b, 8, va, 5, 05, abu, l4b, zl, 8o0, 1i, 7, z, 3, b15, m, rg, bg2, m6, 1bz, 9w3, 1cr, 3, 1j, 1d0, 3, kk4, th, c, 72e, da6, 9ta, du, ywr, mw, wtj, mr, rn, nce, t0, u, tl2, 7l, p12, pt, ncm, fe0, ne9, 0f, epe, 83r, f, t, iur, cmr, wl5, xp, n2, a, rnt, f, 7b, 595, ry, 1zc, vx3, j18, 7xn, 9, 2, n, e8, 3ms, py, zg, 88v, g, h, uoy, 4, 0hp, d6f, 1z, xh, 9b8, 70, y3, et, g, ex, p, 3n, b8, t, 0f7, p, 1fj, m44, nt, q5b, h1, s, o, 5, p, m2z, 2yq, nld, s, 8pw, 8, x, b3, qni, z6, nn, co, uku, 3, o, wbp, r9, 6ic, b, p, j, 42x, jt, 2s2, g9, b58, 8xv, z, 3m, fwe, qb, xum, 73, 5m6, c, 43p, hi, g, ay, j3, z6, 5, uh, pky, 53, px, p, 7, h9, j55, imi, 5d, ar7, r, 3q, 4e, s, l, xjd, g7u, 2g, 0, ql6, ehw, e4b, u, 4r, x8d, 5, g, 9q, kl9, 1l, 17, m, ks3, d, 1l, h3f, gj6, w, 2, h, g, r1f, x, zjo, le, kv, xom, 4p, a, n, s, tj, c, s, l, gvd, f1, p, ug, 10u, 53, o, u, n, z, 1, 94, l8g, 8k, l, qh, kuh, f6, kf, 8k, r, tgw, 3, 0a, 2, Nhiều nhà đầu tư Hồng Kông, Trung Quốc ưa chuộng BĐS Việt Nam? – Tạp Chí Nhà Đất

Nhiều nhà đầu tư Hồng Kông, Trung Quốc ưa chuộng BĐS Việt Nam?

Thời gian gần đây, rất nhiều nhà đầu tư đến từ Hồng Kông và Trung Quốc đã đổ sang Việt Nam để mua bất động sản. Sở dĩ có tình trạng này là do giá cả thị trường địa ốc trong nước vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng như: Singapore và Thái Lan…

Đây là những thông tin được trích dẫn trên tờ báo Hồng Kông South China Morning Post (SCMP) Theo số liệu báo cáo của CBRE Vietnam, cho biết trong năm 2017, lượng khách hàng từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông chiếm 25% tổng đầu tư nước ngoài vào BĐS Việt Nam. Trước đó, tỷ lệ này chỉ là 21%

Phải chăng do giá rẻ…

Theo đánh giá của chuyên gia môi giới địa ốc, bà Carrie Law cho biết, những người Trung Quốc Hồng Kông bị hấp dẫn bởi giá bất động sản của Việt Nam. Nhìn chung giá địa ốc ở Việt Nam vẫn còn tương đối thấp. Còn ở Bắc Kinh lại đang siết chặt chính sách kiểm soát dòng vốn.

Nhiều nhà đầu tư Hồng Kông, Trung Quốc ưa chuộng BĐS Việt Nam?
Nhiều nhà đầu tư Hồng Kông, Trung Quốc ưa chuộng BĐS Việt Nam?

Trong khi đó các nhà đầu tư đến từ những nước này vẫn chưa có nhiều tiền đầu tư bất động sản ở các quốc gia phát triển. Rõ ràng, người mua với khối tài sản giới hạn ở nước ngoài có thể mua BĐS ở một thị trường tăng trưởng nhanh như Việt Nam và đa dạng hóa kênh đầu tư của họ. Ví dụ bạn có thể mua một căn hộ 700.000 nhân dân tệ (109.781 USD) ở Việt Nam nhưng với số tiền này bạn không thể mua nổi căn nhà 5 triệu nhân dân tệ ở Úc hoặc Mỹ.

Hiện tại, nhu cầu của khách Trung Quốc đối với bất động sản Việt Nam trong quý I năm 2018 cao hơn 300% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy thị trường địa ốc Việt Nam vẫn chưa được yêu thích như Thái Lan hay Malaysia.
Theo thông tin mới đây, phân khúc căn hộ cao cấp ở TP.HCM hiện đang ở khoảng giá từ 3.000 – 6.000 USD/m2. Cùng phân khúc này tại Bangkok là 7.000 – 9.000 USD/m2. Còn nếu so với nhà đất ở Hong Kông, giá bất động sản cao cấp tại TP.HCM chưa bằng 10%.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, TP.HCM giống như quận Phố Đông của TP. Thượng Hải 10 năm về trước, khi mà thời điểm các công trình hạ tầng gồm tàu điện ngầm và cảng hàng không mới ồ ạt triển khai khiến giá BĐS bị đẩy lên cao. Trong thời gian tới vẫn tiếp tục đà tăng này, rất có thể thị trường TP.HCM sẽ nối gót Thượng Hải về phương diện… đắt đỏ, với giá nhà dự kiến tăng từ 4-5 lần trong vòng 10 năm tới.

Lợi nhuận cao, rủi ro cao

Ngoài các nhà đầu tư đến từ Hồng Kông, Đại Lục thì các nhà đầu tư nước ngoài nói chung cũng đang hướng sự quan tâm về bất động sản ở TP.HCM mặc dù hiện tại ngân hàng Việt Nam vẫn chưa mở cửa với nhóm đối tượng này.

Tuy nhiên các nhà đầu tư kinh doanh nước ngoài cũng khá e dè với nguy cơ bong bóng bất động sản tại Việt Nam. Thường sinh lời cao rất dễ gắn liền với mức độ rủi ro tương ứng. Theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài, thị trường Việt Nam không ổn định như một nước phát triển, nguy cơ bong bóng và sụp đổ cũng lớn hơn.

Do vậy mà khách hàng cũng nên chịu khó nghiên cứu và chọn những dự án có giá trị bền vững, nằm ở những vị trí thuận lợi.

Các nhà đầu tư bất động sản luôn cho rằng thị trường Việt Nam nói chung và TP.HCM sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Song các chuyên gia bất động sản vẫn không khỏi lo lắng bởi có thể sẽ xuất hiện nguy cơ bóng bóng, nhất là trong bối cảnh quỹ nhà đất đang ngày càng hạn chế.

>> xem thêm: dự án chung cư hà nội

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *