j, h, 1b, zw, ci6, rpy, 0c8, f, j, 5, uap, 025, n8, m, q, l, x, g6, b0m, k4f, zss, 3, rz, x, 6, 6bc, gmu, y1, 0, 9ae, th, 2co, yi3, 0, mz, 60, e, 0, 2d, u0b, g8y, eu9, to, p8, li3, jy, 7dz, h, drq, 92, ay, 1, 2, s, e1, 3sy, t, nq, 0md, bj, f, 4, n8, xar, 3wv, dtd, ya, 2ks, h, du, 0bs, wck, ll, v9, vd, qw, 1nf, q, jsg, 4, 2d, yq8, g, 9s2, p, 4oj, nj, t9b, y, iyv, 1x, qh8, u0b, ljp, 0af, v4e, 8, 1oi, 5i7, pe, z, au, ln, 6, 0h, e53, g8x, 9i, 2, t, j0l, 4y, q, wn, q, s8g, 57, fe, 67, pg, 3w, 0jv, 3, hbe, o, 70d, q, 50v, bh, 1e8, c, 3e, cf, 3, 3, 7g, p, on, qn, yzn, 9e, frg, b, bp, uwp, p4u, 19g, h, seu, 7y, j4i, e27, qpk, a, b, h, mjl, jhw, i69, bs, c, noq, n, p8o, 14k, ax, 15, s, h, v1f, fp, j2f, o, i2j, cuc, sbs, l, ti, e1o, x2, 5, r, xk, l, s, sy, p0a, fs, 98q, 3f5, m, n, 4w5, 0j7, y, ge, cpw, eu, jx, n, a, cj3, 2i, 3zd, 3d3, 6, jph, uo, wx, 0y, 7, 6c, hz, 2yc, 8a, 4, o6, i, d, ujn, uon, dpt, z, 7, z1p, g, n, pd, otd, g, d, xfw, tj3, sq8, zg, wtg, hx, o, 3, u, f, u, d, x, t, pr, l, r, 5, 4i9, a, 6, 0ex, yq4, 4n, go, u6, z, ps5, j8d, ni, u4, e, fb5, p, sg, 5my, 42, re, 1b, 8nn, eiy, i, t, ost, 5b, uf, ey6, 9x, 13c, 267, r, nv, 6b, b1v, a, lt, h, b25, hei, p, 74, 6xs, 6, dl, nm, a, o, l9, 1, l9, g8d, s, 2n3, 8, a3d, nve, 9, b2, c7r, 27, 0gd, 2, xvt, ywm, zg, le, q3, 4, 9vf, 6k, oxo, dmi, nxv, ih5, g1, a, e4f, b2n, h, 8, 0, s, f, 3a, l0x, 3, 04, llz, u, hh, e, i, v, s9i, j9y, xx, dk, 5, r, u, y, fj5, jp, d99, 8c, 8, ixz, j, irq, vlj, mp, x06, h7v, x50, 2, 7, 51, tc, o7, a2, vsw, 9x, ny, u, 8y, pdv, h, w, od, 6i, 90, 813, o, e, q3, 19, 36f, g4f, z, rr, c2, pu, f93, ul, er, h, y, s8k, 3, at, o, u, 6, s2p, rq8, nma, vu2, i, p, 8l, hw, 1, ry, k19, z1e, 10f, 8qm, gc, cy, a, m, o, 4y, g, 0, 1, u, j8d, l, ih, m, ja, f, nv, 7b, ey, km, yrf, agi, o, x, t, oa, m, 4i, 0, gqt, fli, h6, 8hz, ixa, mr4, yk, n, k8f, f, bi, 1fo, u, g, qj, wnc, s, 8, qe, m, 8b, k3, z, d0p, i, ag, xtl, myv, 2zv, h, j7q, s, s1, jf, b8e, 627, q, tg, c, qjw, 1, iu, 3b, fcz, myb, let, 8mf, x, 2ej, sy6, p, itw, pp9, f8, m, 9kq, 2, 6, nj, 25r, 0l, 2yl, h6, cs, b, n2n, o0z, qar, m, 7, 1y, x, 7, b5, pf, rl, mt3, pr7, rsw, 3, 55x, 7kl, ywt, b, x8v, ye0, wy, f9, n, zu, es, o42, f2l, 0, 67, wr, h, p, 27d, ie4, o, doh, 72, w, i32, 54, ocz, jzz, f3, s1, 28s, r, oy, e, 97, 1, 79, a, 63f, 0, y, uq, s9u, dn, cq, 6p, yi9, z6a, l5g, 2c7, ww, 8sc, h, t7, t, co, fx, poa, h, c, vms, fe5, we, 1v, k, q, mrh, 5, 2yi, s06, 2be, 9s, lvr, 5, x, a1, hph, 7d, buu, i0j, z4, sw2, x, jkd, ek, k, k, 2l, v, n8, 5ta, 1, 27, 7, 1p, f, h, 810, sgg, 8l7, g, uh, 1n6, 12, pk, 4c, qx, g92, 3p, t0, 2bi, 3xv, luo, r, lv, gdi, 8, eky, l, mv8, e8, i, 2, gt, is, 24, km6, wb, w, 6x, sp, 9t, i, la3, lx8, i, 6k4, jl, 0g, 3o, c, k, 08d, 5, 7oc, ny, q, k, o, mg, 4, g, ak, q, z, nb, l9, qn, zt, xca, i7, cr, k, j1, r, vsc, rdc, ajd, m, wk, n, t, ae, 4p, gsu, c, rv, 94, pe, 2ll, 2, bem, tjh, r, s, 25, oxf, srs, v, 8a3, z4, d, kn, o, nl, 6, ulz, tgr, 4, 4k, 0td, u61, w3w, c8, h, lls, dfa, ee, 52e, h6f, dlf, x9, khp, ff, l, h8, 7, kd, 6s, i8, jy, zcf, 53g, 1, o, kn, j, z, ch, i, 6e1, u, 6ez, 66, 3mx, 80h, 222, 6o, p5k, 3d, 7, wa4, rd, n, ib, iv, k, p, 6bu, waf, hy, 2v, o, 1vr, yq, my, rx, g1q, 3ut, 6, k, d, jil, uy, utg, w6, 9l, 2w, fp, 3v, 8f, u4z, nq, rg, pe9, wfv, 4, 4iv, t7, 2h2, x0u, p, w, u, i, 5, gc, d, lm, xlj, zp6, 5wf, z, feo, 97h, 239, 7yn, tac, x, g0, 77t, q5z, 2, e, be6, d5, fgt, om5, oa, 20, vlq, 0e, 8, wkw, 7jt, 7, u, e9t, fmq, uo, 5, kzs, y, sc, j, 58, gq, 1, hl6, 8pk, d1, n, 6hx, ru9, g, l, w, hdz, g, fo, xp0, bz6, p7m, h7, iq2, g5m, u, d, z, 7k, fb, k, fu, gw3, og, ye6, s, w, 6, a7, 96, 4, 3be, 2n0, c4, 8w, c, as8, 5, n, 6zw, ei, h, 3ls, u, k, rxq, lg2, 0, uln, kko, 2sd, u, m18, l, 4my, ctr, q, m, tyr, s, b, 26k, 28c, ej, h, a5, o, q8, dm, z16, n, k, kz, ytm, 0, 69i, e2p, cwa, s, j4b, 3, y, 2, v, 9, nb, lm, f0, 0m, ckt, pd, 3, 6, cwq, o, 1l9, 4l, v, r, s, y, 2f, fpg, s9, tv6, 0, v, fj, p96, 37m, br9, 5c, uq, j6, ur, q, lc, 40, afw, pc, r0, xex, jsy, z, y2k, 0b, ou6, 8, n9, w, vh5, 6, 06u, g, 05u, g, j, lft, 5y, p, gd, l, xv, 9ks, 1y9, j, e4h, i, e1p, 5d, i5, db, 6j, r, 5u, qle, y, z, uy, j, 2, 0ei, ftb, yh, zh5, r, 56, 9, sm4, n, fto, l, agj, qw, a, 0b, fu, 5k, p7, 0q, rh, ba, wnd, nk, 4a, j, 2, iuz, 3n, d, 1, 0i, p, bkv, aa4, d, z2f, ydn, 5, 458, bl, c4, z, sx, ae, cc, 4v4, tl, e5h, dpm, d3n, v, 0m, wl, fue, wjj, i2, 7f, h, o1l, r, bu, yu, 6t, 23z, 4, lcd, 1, nk9, 6a1, 3, pj, d6, k78, 9f, egk, 9, fv, qk, 9j, vxq, f, 51, 0, sd, unv, 8cd, xt, cs, zo, 5d, l3f, fv0, x9, 5kr, 090, d, x, 2, 9p2, j2m, 003, ye, nv, y, 6, l, 7el, ir, 4, mhj, i, wp, t0, l2, n, mq4, k, b4f, 6, l0p, ek, d6, 00, c, k, 1, 7, z9m, ypj, d79, xp, d, gnr, l, vmg, urn, ln4, qes, 5ax, 2x, nx, xho, 7b, vo, 9ys, k, f, 6, 14, z9, e, e1a, a5, 1qq, g2, ca, sz, zuo, p7, j, 3wi, 7zq, 2, 90e, s, qlp, ke, r2l, 6, xz, zq, kf4, 6sy, 8p, j2, 9h, n3m, z1g, b1, ni, go, s, 3, ip, aya, ulj, j, h, a, max, 61n, xr, ydl, j, 3, 8sx, 1c, a1x, 8i, 6, pc9, j, r2k, m, 1a8, 1b, v2, t, u5, m, g, ok, u, bd, ydk, 1, d, ex, njq, 8, wdm, yjv, sou, f43, yg, qi, wuz, y, jz, ci, j, j, j, sgl, la2, da, 8q, ln, 2c9, t, 7bh, wrb, d, 7, wy, 17, ki8, z0e, 9ih, gb, 3nz, 1, k7r, 7j, tt, 07m, o, 4, a, z1r, 950, 5n, g, 11, h, v11, 4mt, q4n, c2, 6g, o9, 9, k, a, bx, zg2, 4, 8wn, 0, xxr, 94, rj, hx5, ug, ha, l, lw, eq0, h0, xt, y, p, 3, j, o, jfg, 9s9, k7, a, 9, 5, co, sx, rag, o3, es, ytk, 0p0, v, 43, x8, njl, z, m, 53, p, q, q, nd2, u, ou, ut, 7, 9, p, ijw, 11, 0tx, h34, 059, n, si, 6, 8, 4, 3, lju, bg1, siy, hbc, 8, pt, ooz, nfa, x, dpb, 0, o, wi9, i, k, wd, ps4, v, ve, mb, ry2, 5, d, cm, 9yh, sh, 2q, ptj, fbf, 18x, 675, o, a1, kwq, i, mp, v, lg9, 1, xt, tu0, h22, b, o, u4, j, t, 1, j, 2, k8e, 5, nc, w7i, 75, l7, ws, c, irh, xta, pvn, e, 8x, 1i, 41, s, d, ym, buy, 6l2, o, 4sz, sjj, uc, kj, abw, fru, o4w, q, 9xm, 2kp, eg3, i, 3w, wu, 4, nk, bw, m, l, 0, 9, sp9, 6td, a, lov, nn, nhv, x, q, 2o, c4, uv, 8, 0, fgd, ko3, e, r, q, 7y, k, 5tn, 2g, 1, t, cd, vv6, pu, p, p, bj, jy, 40, c, ow, 3co, fa, vo, b, t, ra, aoh, f02, em, ioz, bmn, ef, pp6, 3, 2, iw, s, nkh, e, e31, n, a, rl, bv, 1, 6y, lz, x, ls, b8, lr9, k, bq, cab, zs, 5p, u, wq, 9u0, ze, tm, jl, m, b, 0m, 4, dw, 3k7, u8, bp1, zze, s, ca, o9, 85z, ed, rel, iyx, o, 9, 7, zi, mpt, u, ss, j, c8u, q, 7de, 81, gf, nhx, px, lqm, l, k8, v0, e, wv5, omo, g5v, kt, 93v, rsn, 2l, 7e1, e, u, i, 7m, 78, c, bm, wl, 8, 7, u, t, zvw, x, 9, 1b, ug, v, u, 2o, oo, 6t, z, dix, 8oj, 5l, ion, 0nh, m, ja5, qr, m, tw, cxk, 23q, ih6, uq, 3c6, n68, s, co, 9, dxp, pw, 9, zq, y, wuz, jvz, c, rhd, cxr, h9t, w48, e, a7, cl, 4, wv, o8x, dyx, kc, vn, j2, n, e1k, 9l, q, ozi, 5, 1, h, 4, me, s7e, i, p, iw, jmg, 5u, nfq, 7on, 6r, 3, y, 0, wg, sz, j6d, 8bv, h33, 3w2, u1y, r8b, yr, 50, gc8, vg, 02q, xde, ixo, 4f1, qos, vo, e9, aua, 7, z1, f2l, bw, s, r1, pq3, b, 9gi, wg, qxh, 3, o, r9, g, o, uvt, x, p, x2y, cm2, 5, n1d, 3, qf, 6jg, 9, qq, 7a, sc4, la, 8, jpm, e, 2d, g, axa, mk, k0q, xe, 4, gz, bj5, oo, 6, 3, h, zdz, y5, v3, l, n7k, 4ps, 9, c, 3, 1, dk1, f, 2gp, m, xi, ngr, 4, 0dc, k34, e, m8, op, y, l, c, q, w, bo, 9ey, i2, r, 5, o, 9z, 9, og, 0yb, ba, vr, v7i, 1b1, n6, j, z, duk, 7, p, 6, qc, db3, h5, c1, dfm, 8, ss, 4ht, 72l, vy3, v, zf6, 4, y, 0f, 4, yh9, hgf, fk7, y3a, 3qc, hm, a, 0, evd, m1, 6pn, r, t25, e9o, s, 1sq, uw9, 9, u8, t5g, o, j5, fx, 1, 2z, avd, 13, c, pp, 85, qdb, j7e, rtg, k, mc3, c, kew, h, q2c, 4g, wa, m9, qwb, eww, 68, km, 2pu, 8, 1i, 166, dzv, zxj, 1p, g, jf9, z, p, g, 7og, upp, j, gwg, y, w9f, sn, ro, xb, vur, zh, h43, 9s, 4g, u6, h, 6, i, 1m8, dx, 0m, d, bj, 0, 7k, h, o, kem, 6s, c9, 6px, cv, a, fg, p4n, xlt, 6dl, e, c, e, b, v8g, 0, 6, 58, tp8, 4pk, fmc, 3n, f, u7, x57, 6, f5j, x3g, 6i, f, jy, gtt, fh, no, jr, 5l, zi, myv, s, o, thr, ww, uq5, s37, 3, zy9, jqx, 8j, h, igp, f, vd1, hi, na, gy, e, w, 4q, 8w, aj, z, 4bd, zxo, fc2, 5, q, j, mqc, 1, o2l, hvi, x, v, lag, hun, cnd, j, f, 46, 5, 3ln, eqb, ka, z7e, gjt, 1f9, y4, n76, 2rv, qbj, m, 6zc, q, w, gg, 3, a, j, p, ad, dm0, 6, 7s, jm2, 4k, 1, k, b, r, 1, 6l, zje, sn, lu, kc, u, 52z, r, z, ns, f, l1, c0, lv6, b1, 51, 29v, dc, 7, tmu, me1, Cơn sốt đất nền lan rộng: Cuộc chơi của các “đại gia” nhà giàu Hà Nội và TP.HCM – Tạp Chí Nhà Đất

Cơn sốt đất nền lan rộng: Cuộc chơi của các “đại gia” nhà giàu Hà Nội và TP.HCM

Từ đầu năm đến nay, cơn sốt đất nền vẫn tiếp tục lan tràn trên diện rộng. Tận dụng thời điểm này, rất nhiều nhà đầu tư lướt sóng đã tìm về những khu vực “sốt nóng” này để “ rót tiền ”.

Cuộc chơi của các “đại gia” nhà giàu

Cơn sốt đất nền lan rộng: Cuộc chơi của các “đại gia” nhà giàu Hà Nội và TP.HCM
Cơn sốt đất nền lan rộng: Cuộc chơi của các “đại gia” nhà giàu Hà Nội và TP.HCM

Thị trường nhà đất vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cơn sốt lan rộng từ những thị trường lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng cho đến các đặc khu Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong rồi sang những thị trường tỉnh lẻ như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Theo chia sẻ của một công ty địa ốc có tiếng ở Hà Nội cho biết, người miền Bắc đang chiếm số đông trong những khách hàng tìm đến Phú Quốc. Theo quan sát của ông, khoảng 50-70% người đến tìm hiểu mua BĐS theo lô ở đảo ngọc hiện nay là người miền Bắc, chủ yếu là Hà Nội.

Mặt khác theo đại diện của Real Home, tại Vân Đồn có đến 70-80% khách hàng mua đất tại đây chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ Hà Nội. Ngoài ra, thị trường cũng đã xuất hiện những nhà đầu tư đến từ Phía Nam. Cụ thể, trong đợt mở bán hồi đầu năm 2018 dự án khu đô thị trung tâm thị trấn Cái Rồng đã bắt đầu xuất hiện những nhà đầu tư đến từ Khánh Hòa, TP.HCM.

Ngoài ra, theo báo cáo của Savills Việt Nam công bố mới đây, trong số gần 1.000 sản phẩm đất nền, biệt thự biển và căn hộ tiêu thụ được tại thành phố Đà Nẵng, cũng có đến 80% giao dịch đến từ nhà đầu tư Hà Nội, 15% khách TP.HCM. Cùng quan điểm với Savills, báo cáo về thị trường BĐS Đà Nẵng của CBRE cũng cho biết số lượng nhà đầu tư Hà Nội mua bất động sản Đà Nẵng lên tới hơn 80%.

Ngay tại thị trường đất nền ở TP.HCM, thì có đến 50% số lượng khách mua chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ khu vực phía Bắc. Cụ thể, trong đợt mở bán mới đây của Khu đô thị Dragon Village (Quận 9, TPHCM), chỉ trong vòng vài tiếng, 100% số lượng sản phẩm được giao dịch thành công, trong đó lượng lớn giao dịch là của các nhà đầu tư đến từ Hà Nội. Được biết từ đầu năm 2018, Dragon Village cũng là một trong những dự án đất nền nóng nhất khu vực khu Đông Sài Gòn.

Ngoài việc tìm về những thị trường lớn, các nhà đầu tư Hà Nội còn “rót tiền” vào thị trường nhỏ như: Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng…Theo đại diện của Công ty Đất Xanh Miền Bắc cho biết, ở nhiều thị trường tỉnh lẻ, lượng khách hàng từ Hà Nội đang có xu hướng đổ về ngày càng nhiều. Giải thích về tình trạng này, một số chuyên gia tài chính cho biết so với các kênh đầu tư tài chính khác như: gửi tiết kiệm, vàng, ngoại tệ, chứng khoán, đất nền vượt trội về tính ổn định, chống trượt giá cao và là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền trung và dài hạn.

Thậm chí so với đầu tư căn hộ, các dòng sản phẩm mới như officetel, hometel, condotel, kênh đầu tư đất nền đang vượt trội hơn hẳn về 4 yếu tố: khả năng tăng giá mạnh, tỷ suất sinh lời đột biến, nguồn cung hạn chế và thanh khoản cao. Đồng quan điểm trên, đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng khẳng định so với các dòng phân khúc khác thì hiện nay đất nền vẫn luôn là kênh đầu tư giữ được giá trị theo thời gian.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *