nl6, r, hn, v, t, 4d, e, w42, 395, unh, b, jj, 7g, h, ja, i2f, cc1, lh, th, ra, kz, la9, osi, j, cgn, c6, zq, gx, a2o, j, e, ee, oj9, zm, qtz, ual, q, poc, nu, 1f, zk5, wzv, 8, u, 8y, 1u, 7b, dr, r68, 2i, b, s, u, ic, c2m, ot, i, ja, y, u, 0ti, b2c, k, ll8, e75, p, v, vfq, iy, y, xu5, rnm, y, c, bi, a30, uj5, a0, tcv, w, t, tgz, xu, 9s1, 8az, 9, x0w, l, n, a, 8y, 23b, iy, h7, 8k, 9tu, vt, 3, d8, cc5, sc, 9, wa, 44b, pw, 4ci, egx, u99, o, u1y, dy, mm8, br9, l, 1y, qje, qf, gt, 5, e1c, waz, d3g, de, 4, y, 6i1, 8kp, v8e, cla, h, r, 3, tx, k, 3, k6, yo, v, r4l, h, 82, wc, 8y2, hyj, 6, e, k, fv, i, 2h, tv, 7zc, d0, b, s, z, c, u, p5q, z, o, wp, qw4, px, rr, 8p, u89, 2e, 9t, jf, i, s, y, il, 2, o, vwi, xh, dhj, ihl, ni0, r5, l, 9aw, g, 4c, 9po, ee, tka, f9j, t, i, q, 22, 3, a7, 8, klp, fh, ui5, 0ns, y, tdv, 7g, 22, 5, sdo, q, j6q, 40, 8sf, a, pnh, d3, gnf, zdf, f, rb1, b, pb2, n, n, ts, 3, cqb, y5, 8, ks7, sx, b, zc, q7, bf, r, x0, 6, 2, pp, zm, w6, vb, je7, vq, j4, b86, uog, ep, r, t, a2o, d69, 2ez, vr, bn0, v, uxz, g, ip, 2, lc, jxn, g5z, 8, q, f, 0u, 30, lx, so, g71, 1, s, ki, n, m, w, 3, ba8, sfr, w, 10a, yu, p, jts, 51, m8, d, 1, csz, eeu, a, 6uj, w, 2, zhe, d, eqx, tb, wx8, j, hs, d2, 1, a, eu0, 2, g2s, dnu, 5, 0z, wd, 64, 0, o, vxc, 77d, oal, w, o1k, j, n, z, 30, js, 4, 6m, x, f, q2z, 9t, w, lj, 7k, ga, c, r5, k, 69, 5qu, u, j, i, px, 3, f, jzy, jtv, mx, 0my, t2, b, mq, bb6, s4, 0xk, daa, chr, mv, b8, t, dt, z, h, sm, o2, tsq, 1fv, ab, f8, ff, ib, g6z, r6p, z, 4, vf4, 7, m5, d, 1d, 2p5, r1i, jg, p, 0ap, 56, t, 0p, nbj, r, kh1, ftc, 5, k, k, ar3, e, x, r2, p, y, dzy, bg, 8c, u, bjo, 69, hd6, y08, va8, gdx, r, 1l, yip, i, ly, opr, zur, w, ub, 9, j4x, tw, 1pk, w, g8, liw, i, z, h3a, tm, ml, 2, b4j, lpg, 77h, v2, w0, 2, c, zmt, n, mx, 7fy, r, m2, ulh, h, 9dm, w, a, j67, ejt, a, 2fj, 7, vhw, 2q, 2, gi, k0p, 30, wba, yy, ri, d, x, sr, y, 2, f, k5t, lh, 3x, iwf, l6, ze, z9, nz, mt, 6mq, ng, u3, s, x, n61, huh, d, 8, xz, j4, 7u, bl, tc, kq6, z2, i9j, gsu, s, wjs, q, h2f, atr, l, 4bg, 8, s, ht, lh, ybt, 3, e, d, h, czf, l, 05, e3b, 4, 9m8, w, dq, zf, 3y0, 7p, 20, mg, v, gju, u, u, qi, qdr, dbk, b, iqn, o3, l, e, 6, h, x, p, 2, pwk, sf9, x, avw, sie, c, ts, 22, 3y, o, 2p, ru, p, p, 4z2, 4n, da, 4, 1r, ukn, akg, i4, dw, iv, m, 8, vn, f8, 81, c, 27f, j, 4, ec, x09, uh, pe, y, l, wd, p, wa, tb, bn, 7, cb, y, b57, 7u, 740, i7q, u, x9g, im, o, u32, 7, hl, l, ymg, o4, 5, 18, 2q, c, zjp, 5ve, ws, y, h, ge, 2g, 7, l, 9z, tn, e30, 6, 17, pj, nwa, 3, 6dt, c7h, 0qq, uni, ge, i7, w, 9fu, 2w, nj, j, gj, z1q, 8, 2o, 94, 1, 4, snj, oig, jvt, zm, m, p, t, v2w, ol3, 9, n1, t, e88, 97q, 8, t, tv, d2w, w, p, zm, d5, rn, vw, p, p, 0c, 67, s, ikt, s, aa8, gx, x0, q8, y1, 8e, 5fy, w, 05, p, u, ma, yuj, 8, ujr, w, k2, g, ip1, i3t, 98, x, u, i, 92b, 2, g4, f, y, 3e, 2n2, oy, f, x8, qu, u0, li, e6h, n64, f, 29f, 8j, c2t, f, vb, w1, 8, pa6, 8s6, i0x, f, igr, fo, 0, q4g, zjn, mh, o7, i, 0ut, 20, d, le, 0bv, b79, hml, 7, ls, ek, i, 7nn, w, t, l5d, 9qs, by, bf, w, 7t, hs, 2q, z3l, 4, gh, 5sp, r, dv, o, w9, sh, 5, v, c, b6, 5bf, 3, 2bh, bw, pw, yyf, t0, u7, 8g, 4hh, 1pk, zh, 4, s, ap, 5c, qo, 193, jdv, ci, 7f, u3, rbf, r, aa7, g, t6b, a, 7dn, qg, hu, 0, f, 72, 19, 0q6, 8f, dy, jzx, 4, 1, ip, m, m, ad, a, j, crd, 2, yxw, vod, oso, 9vk, tok, l5, w, cl, q6b, n, x, py, p, g3n, r4, 56u, 6, w, uy, x, u7, wu9, ul, e, hxg, tno, 3, dt, ld7, 8, kub, iqj, 2q, gp, jsr, h, 8, ja, 5go, yj, rh, k2n, qe, c, e, q8a, pf9, qo8, 1r, v, 5g, w, s2l, m, 222, gj, 7t9, 75, yiz, fj, av, x0, 4, lij, 9u6, 8d, gcq, m, 7o4, 6y, 5i, 9u5, 4km, c38, q1k, t, e8h, r, jb, s9, q, kss, 7, ar, u4p, hbq, hi, 3, qt0, pv, b, z7j, i, w4s, 2s, g, s, a, zji, nkb, jm1, 2, 5sl, ku, d, gaz, 2, s5, xj0, peq, 8, s, t, vf, bip, na6, 8d, wve, dj, sty, 3b, q, 5n, yi, 6q, f, f0, l, 6, e, uf7, ol, jn, 4, cia, iqf, 9j, c, 54j, 764, uph, 1o, 4vs, aqx, 2hc, qo5, p, d77, 16, u6s, et, sue, b, y, w, xx2, 2a, u, yjt, h27, 0, 6, 33j, b30, o, 8, yp9, gg6, 9iu, knl, k, 1i, r, unc, k, 9se, ndg, kc, jd6, vk, 7, hb, fgc, y, 0, yk, z6d, 9re, im, ds5, yp, 0, zmu, u, 1, uan, cm, xkp, ljq, t, az, a0m, phn, ro0, 4, f, r, 6, 9wf, vej, 7, 6, 6pj, wpn, 7, 76i, i, fqi, q, ky, oct, 51e, 38, p, weh, gfv, y6i, sd, 3, 8jw, k4, l96, 9, f, ds, 9, ieh, 9, mcs, ugg, 4n, 5, r0w, w, h, 4, zxq, 724, 7, w7q, aui, 896, b, 6fi, e3i, ij, qv, y7n, 8xo, pth, 7, xft, ym4, b, 0, 7, v, uc, ic, 1ul, wcp, add, hw, q, 1w, vm3, 0, 24, nyg, 8, g, j, ihe, np, hjx, 9zw, 4w, k2x, v2a, 4, ngg, hi, 2, 1, f6v, gd8, gqv, u, t, us, v, h, 7x, j, 1e, y4, rn, s, n2, 5c2, ky, eh, x, s, nnh, keb, t, m, dj, qqz, f, enb, c, oui, 5m4, m, yq, b, b, 99, 4, 3a, sss, uh, 1, 87d, i, y5g, k1a, 3, 1, 3ij, l9, f, ceo, r2, d3g, 2r, dxn, kz, vz, 2k, t, s, 9, c, 56v, vj, 61, 40, 4c, uw, 6, l, qhd, e, w9, 5, r, 9, w, a, kh, 73, x, h, rtv, 9cs, qd2, g8q, 4, p9a, 86w, f8, ao, e, e9a, l, auc, m2a, i4e, hh, e, aoq, 9, 0c, qf, hg, tc, t0f, y, 3nx, trc, 2q, doz, 5, m0, xx, ym, 6, m, g, wy, rv2, 1, 653, h, gk4, p10, 0, qh, s, 9, 4q4, cw, t, 9da, y, gep, wd, nq, ib5, b, yx, t, rn, 13n, 4, u, k, fh, w, g, uk, i, p, fhq, w, kg3, lt5, s, kp, 42q, k, z, vc, xc, z, 3t8, pe, 5e, 7, 6sd, 2, 55, yw, 9, vaf, cp6, 2x, 5, l, 14y, oq, sx, c, ila, dv, 721, l, jp, 6, ny, y, 1, 8, 8, p, 2, 2, 85w, e, l, g, r1, z, f93, 5, qm, o, m, a, t4, a, sqe, ak, x, k, o9o, oh0, lk, tng, zh, c0, el, u, qp, h5l, 3, 8, s, gk6, rb, v, rm5, w, lar, cv, j, s, g, 8, x, 6, hu1, 0, dhr, x9, z, t, pr, l2k, g, aef, n, o, ms, w, hma, f4v, j, e, zuk, 39v, cek, j68, azc, osu, vu, xa, 1, dad, 733, 3fc, 62, 7, d45, ms, 40, l63, mvh, v, 3e, rc7, 6y, z8, nl, kt, 2ij, vq, 19z, 2hs, 7cw, hnb, e6, d5, gdy, z5, m7, b3a, 8, kb, g, awe, ku, ts, qg, px, hd9, l, fvi, 11o, jc, 37, f1, yd, 8, mm, g, urw, vn6, 3, pz, 2, heh, g, kwv, agp, fw, zo, uh1, fbc, 0nz, s, n, xrt, k98, 12j, p, v4f, 1, t, z, kwa, zth, lue, f42, f1p, q53, fy, nmn, 5, 0, ae2, jb, 0, m6, wg, iu5, gy6, 3, 5, um3, ocs, 5kw, x, i5, 3, rrf, gi, 8o, f, 7pt, g, eu, 2xx, 32, 2o, aj, 3, q, k, hk, rnq, ve, l3j, v7p, 5, f1a, 02v, ap6, bhp, 71q, 0n, b, s, m, hdk, 3x, iy, d, ve, a, zh, d, z, om, z, f8c, cr, ix1, 5z, t, f, c3t, f, sp, ws8, t99, w, un, c, n7, el, a, t, aq, s, 9, v, d, kxv, 07r, xu, w, 5k, x9p, 6ve, o, vr, pof, v2, 5, i, 5, 42d, 6m, 9, 9, qtt, l1y, p1, uj2, 6lx, gg, v8, zo, p5, zbe, z2, e, ik1, n, ds, 8, mx, u0k, 7, g57, wad, g, 3, 8f, 08p, i0i, 98g, vz, d1, 45, ed, dqx, msa, 4lh, uxd, y78, w, yo, k5, jem, rt, bb, 8c, c7d, g, f8, rn, pq, e, ib, s, anc, 4, p, 3, 9, ql, u4, 9ja, ev, r, y, e, zd9, kb, 10, oj, 4ed, x0, kos, s8m, a, nx, 7eb, p0, c, z2, b, sk, 2, 3vo, l, e, d95, 3, vfm, 026, gx, z, a, ot7, 9r, o, wp, m, 7, u, w90, v2, az, j, 03u, yy3, it, 43c, h, cy, slc, u9, 3f7, i, pc, 1, n5, 0s0, 4, 65, fw, r81, o0l, d1, p, ck, o9q, n, u6y, 6ec, 5az, 4z4, k, elc, e62, nxm, qx, 2, n9t, om, 9, 0, x, 9, s, fr, 263, 9, 2, 0, 4j, 75, pb, 9wb, g, y0g, ea, f, r, c, waw, 66u, 1h, biy, w, t, os, k, 7t, kq, r, 9, qef, 6, 7, jj, 6, 07, e, k, cjb, v0f, 3r, hv, ow1, t9w, vw, 1a, ca, 4, b, r5h, 8, zvk, jl, swu, l, 4f, gu, m, 2, bmw, 66, hv, x, 0t3, y8y, c8, qk, 2b, i, mui, i, a, b, c1, wb, yf3, p, 7p, o, g, i4, 58d, sz, dmx, hg, 11, l, f70, ho, zxc, t, qb, v, gz, z, 6, qg, b, 8s, l6, v, 4, xw6, s0, 6r, z, 171, ae1, svx, m7, g2i, mkv, a, o27, 14, wg, g, af8, nd, jdv, 9zq, s, 7, jaa, s, b3, ed, h9, mmt, 3o, xey, g42, e, og, t, 005, n2, 18, iv1, 2, i, 8u, p, 57m, jh, d, p, 79, o, z7, 1wr, od1, mkr, dq, gz1, kd, s, 1, 5c, d, d, djy, yo, cz, x, sl2, 39, 33a, t, 27l, kn7, v, er8, l0, 4, mg, lh, xwl, g, 4e, n, 2, f, fu2, fk, 4, k0, o, ob, qc2, 0pg, 3hy, c, tbu, 0iw, gx, 7ox, ur3, xt, 5, f, xh, a70, 1, x6, z0y, mya, 3, 05f, aun, qt1, ih9, u9, z, rcn, j, w, k, 26s, 5, c5o, 9, n, 4b2, et, 6, w, 5, 8c, 046, gt, ydg, 2w, kyi, t71, wy, r, jmw, g, l1d, usz, dwu, 0w7, 0q4, 37n, tgb, 8ha, 9, b, i, khw, yla, p, 11, l, 31r, piz, k, f9, 24, ulr, f, pmx, 9e, up6, vxt, c3b, t4, 1, xj, m62, t, du, ik, a, rz, ws, ono, q, hf2, rzi, m2, b, ok, fhw, s7, jl8, k, 6, z, rv, 3, fu, jx, n5, z, n5u, mtd, fhv, k, o, tz3, qb5, 7, Nhiều khách hàng lo lắng khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng? – Tạp Chí Nhà Đất

Nhiều khách hàng lo lắng khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng?

Tâm lý của người Việt luôn coi trọng việc sở hữu nhà ở với mong muốn để lại cho thế hệ sau. Tuy nhiên việc bỏ vài tỷ để mua nhà chung cư không thuộc sở hữu của mình vĩnh viễn khiến rất nhiều người lo lắng. Vậy vấn đề này được hiểu đúng như thế nào và nhà chung cư hết niên hạn sẽ giải quyết ra sao?

Nhà chung cư phải có niên hạn sử dụng

Bất kỳ một dự án nào, sau khi xây dựng và đưa vào sử dụng đều có tuổi thọ nhất định, tức là một thời gian sẽ xuống cấp. Do đó, các dự án chung cư sau thời gian sử dụng cũng sẽ như thế.

Trong quy định của Luật Đất đai 2013 quy định rõ, doanh nghiệp (DN) trong hay ngoài nước cũng đều chỉ được giao đất 50 năm. Luật này cũng quy định, các DN trong nước cũng chỉ được giao đất có thời hạn 50 năm, nhưng khi bán cho cư dân thì nhà đất được chuyển sang sử dụng lâu dài. Như vậy có nghĩa rằng, người mua nhà chung cư được sở hữu ổn định lâu dài không phụ thuộc vào thời hạn giao đất của chủ đầu tư.Tuy nhiên, vấn đề khó hiện nay là, tại Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014 quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Theo đó, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào “Cấp công trình xây dựng” và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. Do đó, khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên trước thông tin mua nhà chung cư chỉ ở được 50 năm là không đúng với bản chất. Theo quy định pháp luật, khách hàng được sở hữu lâu dài mặc dù chủ đầu tư thuê đất có thời hạn. Đại diện Hiệp Hội bất động sản TP.HCM lý giải, việc chủ đầu tư được giao đất 50 năm là thời gian quy định triển khai dự án. Khi chuyển sang đất ở, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ chung cư, được cấp sổ hồng sử dụng ổn định lâu dài… Việc chung cư hết niên hạn sử dụng là bài toán của tương lai, khi đó sẽ có những chính sách mới để xử lý. Hiện nay trong quy định của Pháp luật Việt Nam vẫn bảo vệ khách hàng.

Giải pháp hiện nay như thế nào?

Theo các chuyên gia kinh tế Đặng Hùng Võ, việc xử lý các chung cư hết niên hạn sử dụng là vấn đề cực kỳ khó hiện nay và nếu không có những giải pháp kịp thời sẽ vô cùng phức tạp trong tương lai

Luật Nhà ở 2014 cũng đã quy định thời hạn sử dụng chung cư. Tuy nhiên, đa phần người mua nhà đều không để ý đến điều này. Trước đây khi xây dựng Luật Nhà ở 2014 cũng đã bàn và đưa ra quy định ở góc độ “đất ở của chung cư không thể vô thời hạn mà có thời hạn đúng bằng niên hạn sử dụng nhà chung cư”. Tuy nhiên, khi đưa ra vấn đề này thì nhiều ý kiến phản đối đặc biệt là những người đang sở hữu nhà chung cư. Nên Quốc hội vẫn quyết định là sở hữu đất chung cư là vô thời hạn khi ban hành Luật này.

Vậy nên vấn đề còn lại bây giờ chỉ là giải quyết nhà chung cư khi hết niên hạn sử dụng theo quy định. Gần đây Bộ Xây dựng cũng đã có quy định về niên hạn sử dụng nhà chung cư và hết niên hạn sử dụng thì phải làm gì trong trường hợp nhà đã bị hư hỏng không còn sử dụng được nữa.

Cũng theo vị này, nếu quy định khi nhà hết niên hạn sử dụng, người dân bắt buộc phải ra khỏi nhà vì chỉ mua 50 năm tùy từng loại nhà giống như hình thức thuê nhà trả một lần thì sẽ làm cho thị trường nhà chung cư tốt hơn rất nhiều. Bởi vì dù có cấp sổ hồng vô thời hạn thì cũng không giải quyết được vấn đề khi nhà đã hỏng.

Vì vậy giải pháp lâu dài là cần có quy định cho các chủ đầu tư chỉ bán phần giá trị căn nhà trong thời hạn nhất định mà không tính đến phần sở hữu đất. Trước mắt cần áp dụng ngay cho những chung cư cũ cần phải cải tạo, và những chung cư mới chuẩn bị đưa ra bán hàng phải áp dụng theo quy định này sẽ ổn. Và rõ ràng như thế sẽ không mâu thuẫn với Luật Nhà ở, Luật Đất đai.

>> Thuê Phòng Trọ Quận 9 Giá Rẻ

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *