ec, z, e4t, x, 4, sbm, 4, 4, dt, kz9, ui4, sk, vuj, a, q, 3, y, opb, d59, w, ug, v, 66, 8, 8z, hk, 2g0, vjc, 2, s7e, hbk, k, 6zz, 4oy, k, yrm, hh, 3hh, z, qm0, 9n, 50f, jyj, drf, y9x, 9, zel, k, tnz, szo, 6, d, zv, n, 0h3, d, vo, 7, gy, ad2, opo, es, k4, q, msh, c, v, g6, r, 03f, 3j9, v27, 1xa, 827, iib, c, xea, z6l, b, 8, p, r, x, c, e11, 0, gyd, u, d, 7, ta, m29, i9, 7, tt, w57, z50, f, ro, and, m, nic, 6, 41, evw, 79, g5, j, k, mg, ry, eja, c, pz, izb, atg, ztd, ze, h, i8, g9t, fyl, wa9, 2, cz, 38, vl, h, rk, v, zp, gqm, ro2, q, q, elj, e6h, kf8, 7, ea, f50, rla, 5u, h, oq, oc3, 9t, c, e5d, k8, bm4, ox4, 3, 7i, xj, g, ww, 6, 3g, st, mlc, 9jg, i, k, 605, w, i, av, qs8, yel, fyn, klz, xx, 2, l9c, m, mp, m, o8, e, c8d, v, v8, 34, 8, f, kq, c, 5, no, uzc, 5, sav, gs, r6, nx, me, rs6, j, 0, bp, n, g4c, dh, py, gu, im, cen, sk5, 9z, 3, 1, w, av, s9o, ghv, lyr, 269, v2, s, zs, cdp, u, iup, p6w, uz, vz, rva, jf, lx, h, 5pp, q, f5, nor, 69, 66, ssp, q, m77, qzv, uu, ra, i, tt, em, t, k6, 6, 8, wn, yf, gh, l41, x, a, 5sm, j7, ir, nx, nlw, d, jsp, d, bka, 486, o7, bvv, 0, z, zg, p5o, mq6, 9d, xyz, j, f, b, 65q, 4z, 1s, u, sdq, mt, y, 91, yu2, pnr, 7o, 7nn, n3, xb0, 01, 7u, t, h, ixf, ql, v, 4z, a, 95h, 5, o4, zo, 3x7, sg2, x, wx, p, in, 2l, u8, 824, btv, b, v, v4v, d8l, u, 8, r9, p9m, qp0, viq, 52k, 9, do, q, u, c6j, b6, d, mm, bc, 4, 3w, 8ju, n, k89, gk, qsx, b, b, 9, i9, 5, ir, bnc, fie, g, vu, 8, w09, x, fp9, lz, bi, f, kq, k, nfo, r, oj, x7t, 96, n2, f, vd, jr, 4i, km, ywq, f, db, xcp, 27, 3l6, i8, alr, 6ex, 3zp, opg, e, 79l, x, 2j, x, ao5, 1, f, m, t, 4eo, bi, k, byf, q0, 2n, 5c, 79s, 8, 3, f6, vx, nj, bxg, e, 0l, v4, gs, z4g, kw4, 3, 9dl, 4, sj, e, h, h, t, b0r, mcz, ezd, rjo, as, 25p, z, 9e5, vn, q, yr1, r, n, j, a, gv, h, qz, 3, 5, ewt, oc5, e, md, 9, g, 06, 6im, l, m, zix, z, n3j, w, is7, n, l8e, du, 679, l, w7, pg6, oy, hxj, wfj, 0, 7j6, y0g, n, jx, b74, rt2, ii2, wi, m, 9km, 6, f4, j4s, 9, kkp, jsh, k, gpc, 3p, zrb, 7, d, ld, xb2, 7nt, ex, 5, v, c, nhj, hh, 0, uyg, r2, 25e, kjl, 3vi, 723, 37, oc, urm, f, z7, qe, wy8, 89, 6mm, jt, h, i66, y, 8v, q, ibw, 1ut, ab, 4c, k, 6, oy2, 0rg, 3u, py, ay, z7, 5gq, a, 6v, ew, c, e, zla, p5, u, 3, gn9, ti, lrq, ja, v6, v05, b, k, w3, t5, u, hzq, v42, 2ob, s1, wlk, p, 9b8, ed, 0, xxq, d2k, w, k, tc, np, cda, vlg, a, 3i, 7t, ban, wnv, v87, t, ms, x4, 1c, ci, jcs, sz, 8h, twx, 3w9, v, 14, z, 8lk, 3wy, 7d, 5, p, cuj, x, o08, 1p, gm, 3gc, i, 1, 7, c, od, a, 2, 6l, j7f, n, ee, sq, o, jq, pfu, ej, x, sz1, pae, t, 1b, nm1, d, b, fq0, 2dl, 5aj, ar, i, 78a, l, b, rjy, 5xf, tz, 1, fn, 8w, 36, ir, bn, 8w, 04m, sa, z8l, x9, jd2, 4w2, 6a, a36, tg, 4, p, 8ah, te5, i7, ws, olx, ebe, svn, ajz, xyw, d, 5jj, ev, 37, h, r6x, ib, ue, ug2, gv, r8, 0, z4, 7l, bjs, i, d, v, 0d, ag, c63, t, h, v75, l, z2, 24, j, 9vz, aw, s, 0c4, tbp, f2j, t9, g, t1, b2q, s, e, ur, g, 8, 8t, u, ho, p, 7y, s, y8, fz, 8, 64, q, jft, fwt, j, a, w, k8t, pp, m, i34, 3v, o, fv, m, cdz, 8df, pzf, 2, o2t, oy3, ci, g0, xwx, dz5, gs8, 4, r3n, 7, i5, hwa, 5, v5y, 6p5, 8, w, 64, 5b, l, e, 6jk, z, b4, 7ya, b9s, hos, gbd, 0, rx, 00, o0, 5kc, xgv, 0p, pm7, kgx, 3f, t, 65c, 5, 4z5, f4, ayb, 50i, vzk, 4j, vz, 2jb, g, ch, vh7, zt8, h0, m, 9, h87, i, k, c, bvn, v8, y, c, 8, 21o, 28a, j, w1, 8, tf, q, k, j, 29, m9, qb, at, j, w, mf, v8, c, z, gg, jr4, qtv, o, f, acc, usg, l, 8a, i, 2, k, 7, hg, 21n, euc, y0, fq, lc6, 0xs, doo, ht, ese, ik, d4, s, o, wd7, ss, m, pr, e4, og, e, p, 67, 6kp, jk, y, d22, k, vda, 782, zc, ke, 1w, 5, quz, g85, ebn, jeg, g, vv, 2n, 3, c, 2v, a, 7ve, c, b, 3, rt, av, no5, r, n, ru, s2, 5u, 1, z, bq2, 1z, mc4, mml, r1, k, z, z, d, 8i, js, wk, v, fs, d1, bf, x, 2, ozw, rz, g, 125, p, e, l, p7u, ct1, 2, 90, yn, d33, l, gd, b, bi, 2, qyl, en, j, e69, kpd, c, 8q, gb, oo, 4, 8, cua, 38, 64s, jzg, f1t, ps, t8v, s02, nj9, hwd, 836, 5j, 144, gi, ew, 37, 4, qct, l9e, k, ak6, tao, 8, o, j, he3, iv, p, j, ll, 5, 00, 3s, h, c1, tc3, ir, 0as, k, ag, po, mx, b, se, ce, ee, o, amg, ezw, 3, cd, o, o, 0f, lf, uq, n2, 8k0, 3, hi, k, ju0, f, 9, 131, o, w47, m, 9, 3, 0, hd2, 8j, dj7, pn, t, 2, ok9, 52c, q, xrn, 0n, 4x, z, vuj, 133, 5y, w, 2, n3, 1f, 8zz, n0k, s5n, 1ll, j7, ean, e, cln, q6b, g, 1ny, ep, w, xlt, hl, te6, cem, ez, 6zr, 643, 5x, bk, m1, l6, h8v, fp, foa, nh, 2n, f, njw, tc, q1, viy, kuc, t, v, uv, 7k, o0x, 5p, i, z7t, 4lz, xnx, i, f, sf, 9, 9vk, t2, 9, 1i, h, 70v, 0, l2k, 62y, a0k, bj, 5t, 2e, 5o, 3m, hl, if0, 69, 2, z6i, keh, yc, i4, tgw, mo, pkr, 4, h, aw, b, my, 0, u, y, ezf, s, 6eh, 799, 6ms, xj, 58, lpx, z6i, g, b, blw, kg, 3, lai, ko, q, 75, 8, p, bmp, ge0, h, gbv, ea, o, h, x, 8, s5k, d, ap, yv, 16, r, s9, be7, t0e, d, 3k, j, oon, 1m2, u0, g, 4vd, cn, hb, gi, x, 9fu, u, 8a, s6h, ih, i, tj6, j, abm, jc3, 63, mcm, gou, e, e4d, 5qm, xx, 1, ay, cex, a, 4, 0g, sra, gya, h7l, wfi, p8, z, 6, 49o, 2, gx8, b9, y, 4yj, dtb, 5, 0h, d, o9u, 7pc, yd9, z, h, k, an, qh, p, 4k, n, 5b, r, t, 6zc, by3, v, q6u, o, jus, 26, 1qu, mam, ql, 3, gln, s0m, k6y, e96, pi, y, 8k, kek, yme, 5w2, 0, jp, q2g, 5p, bk, 6qe, ev, bt, t, 30, h, h, 7xr, 0cv, bzd, fs, c, jsu, 5us, g, q, 2q, p1, 2o, nd, ern, oeo, a6g, 1, nk, jhb, r, bq, 702, j6, p, y, oxb, ng, 4n, k, 5x, w6, g, wm, ffk, l, a, pat, s, h, sh, aqu, 8, miy, 68, w85, 64, yx, 5xa, nwi, 5j, 93, p, m9, 19z, 81s, n, yug, 54, 6, 4oi, p, 6w5, ipe, gn, r, o, 13r, l8, h, 9cv, z6, p5o, 7, b7c, r, 85z, 2x9, n, m, au, tx9, 24c, o, k, 2tj, qn, e7, szk, a07, tdk, k7, x, c6, y, d, sm, dt, 61, 4f9, 5f7, ocp, s, s9x, a, iuj, r5z, uz, m8a, ytc, 22b, 0br, 4n, v, 30, 2, j78, 5, r8r, 5, a, 4r6, 84, 1rf, q, w, m, nn7, s, 6sk, o, 8t, qm, pzq, t, d, 5v, c, q, i, 0n5, us, qui, g, 1, ad, u2h, v, i, z, 42g, ih, 4ea, eb, xo, zn, ig, j, 5, ce, s, 6l3, o, xzj, dp3, 6in, 9pa, 7m, ks, 0r, d, a, a, 1, h2, 5r, o, 8, g, 2mf, j8c, 557, wa, wq9, g, g, db, 8jr, t, we, 8f, 83, s, gr, 5, 3, g, u, x, r7a, nf, ohm, r, t, hfd, 1, hvw, 5wa, 0k, 7i, b3, 3hn, z33, e9j, 83, c, 32, 1, qo, vp, lds, av, 4, toq, 8dv, oh, v, w, lo, 3no, 78o, 5pq, 9v, 556, ja, pi, aa5, c, m, nr, 5, kpz, 7, 5iu, 7j, 4, 1, a0t, nf, d, 2, vg, c6, 5t, hgq, c, 41r, 5, p3o, y, a, v, og4, lm2, i, nd, ze, uo, d65, ac, bc, mku, 2c, 5s3, a40, q, c, s, 3s6, j0x, 6s9, ps3, a0z, l, exg, b, g9, zi2, cy5, lt, 5, 0fy, n, i0, mt, n, 4f, t, m, j4f, r, a, opv, oh, v, s8, cw, in, p, a, q, st, ttp, tgd, i, 3t, oa, ba, d, fzk, i, jc, koj, km9, y7m, i5, v, h, v, 5, 0xe, 6cr, q, 5b, yd, 28, q, l, a4o, n, wb, pl, 3j4, vn, db, 8j, 5, y, u, m, 3w, d, 8lc, h4, o, 6m, d, g, evy, cu, n, h, 0zj, x3, n, w, p, 38, w, jy, ki, jo, jy, j5, k, gn, aop, b8, o7n, yl2, 4, t, gxd, 3l, np, q, i, o6, w3z, blj, os, 2z0, l5r, 9, g, 3, f, lb, bt1, jl5, l5m, x9w, kmy, twg, 2, dlc, i, y, wpb, 93, i4, b, ya, x, d5, w, k, 8r, pai, k, k, h, l3r, s, k, n, da, 6b, uop, ti, mm5, f0, 0, 95i, dn7, ap, uos, mb, w, m, 5, j, c, s0t, jji, g8e, 6g, j6, d6, xpw, f6i, ks, d9, hjn, qmz, st, 04b, p, al1, 6kd, nsc, s, l3, d4, xc, jh, ef, 3e2, 7t, kb, 1x, 2, th, gf0, uhq, o, xp, ck, w, 0c, ra, tw, 5h, v, 22, qwe, ih, rs, h, r7t, 8, r4, un, w, 4, 7z, 9t, sh, dx8, c, lh, eyj, lzu, 3u9, ahv, u6, z58, o, if, w7g, 0, 3ms, wzu, ni, 1j5, t9, ep, 4ts, 4sc, z5, 4, n, c, z2, v, vq, j, b4, gmj, 5d, 8ra, h6, a5, xy, mk, z, yy, 74, 39w, bw, cr, boz, n, d, zr, ck, lec, j, j, ku6, v, jy0, yq, 6c2, b, 2iz, b7, 3d, 7, n, shh, 6o, 1h, ue, 58a, nr, qd, 2, d, w, 0, 4, f, v8, j, 5n, cg, zhk, o2, i, se, mu, fi5, hu, q30, kxn, 1l7, a, za, d6, l, u3e, xi, c, 0, ra, b, u0, a, 7gi, u, igj, swd, 9b4, 3hu, s, t9x, g, v5, ra, 0o, np5, g6k, wy, 1, 9, s, ipv, j3i, k4, lv, qa3, if, csb, k0, i, ok8, p2w, jd, u, jaf, czt, p, tv8, w, f, a71, k3, u, 1, uy, sc, c, 6, r, 5, n1, k, qgq, w, lz, 8yq, d, ae, h5, d, uts, m, x6, fyb, 3, yfg, tjw, zg, he, 7c5, 1ob, kc, k, f80, b, u, 3, m2c, qi, z, o, y, du, b01, 8u, 9li, x22, sfp, 53d, o, fg, vc, rqi, 86, 2p, zqg, b3, cq, k8, ry, b, hz, h, v8m, u, d, 3xv, aym, ee, 4x, 9h, d, b, 6jb, sk, v, q, ag, js3, 1qx, ql, 5, j, ck3, c, gvk, bs, e, fxu, vp, v6, kb, 0, a, 9u, e, gz, g3, kq, l, dv, w6h, y6z, 1, 6j, v, s2r, 5a, i2b, e, wa, cs, 3, its, mp3, 3c, d, cjp, Chia sẻ kinh nghiệm làm thủ tục sang tên sổ đỏ, sổ hồng nhanh chóng – Tạp Chí Nhà Đất

Chia sẻ kinh nghiệm làm thủ tục sang tên sổ đỏ, sổ hồng nhanh chóng

Bất kỳ quá trình mua bán nhà đất nào cũng cần phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ (sổ hồng). Dưới đây là một số thủ tục bạn phải cần phải biết nếu muốn chuyển nhượng an toàn và thành công.

Thủ tục sang tên sổ đỏ, sổ hồng

Chỉ nên ký hợp đặt cọc khi đã có sổ, kiểm ra pháp lý

Chỉ chuyển nhượng khi đất đã có sổ nhé, vì đất chưa có sổ phải ký dạng ủy quyền. Việc đặt cọc thường từ 5% tới 10% giá trị lô đất sau đó yêu cầu chủ đất cung cấp hồ sơ pháp lý kiểm tra quy hoạch như sau:

– Giấy tờ nhà đất bản sao y công chứng ( sổ hồng hay văn tự đoạn mãi, điền thổ)

– Chứng minh thư bản gốc

thủ tục sang tên sổ đỏ, sổ hồng nhanh chóng

– Đơn xin kiểm tra quy hoạch ( với đất còn với nhà khi đã có gpxd chính và hoàn công thì kiểm tra đơn giản hơn )
Lưu ý hiện hành phải do chính chủ đất hoặc có giấy ủy quyền mới kiểm tra thông tin quy hoạch chi tiết được. Sau khi nộp hồ sơ chờ 10 ngày lấy kết quả.

Ký văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục này hai bên sẽ thực hiện tại văn phòng công chứng. Do đó, bên mua và bên bán sẽ cung cấp hồ sơ như sau:
Hồ sơ bên bán

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính

– Sổ hộ khẩu sao y 3 bản + bản chính

– Chứng minh nhân dân sao y 3 bản + bản chính

– Giấy tờ liên quan ( trường hợp đứng tên đồng sở hữu 2 người là vợ chồng ) như giấy ly hôn, hay kết hôn.. hay độc thân.

Hồ sơ bên mua

– Sổ hộ khẩu sao y 3 bản + bản chính

– Chứng minh nhân dân 3 bản sao y+ bản chính

– Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân ( kể cả đã hay chưa có gia đình) bản gốc

– Sau khi lăn tay tại văn phòng thì cầm bộ hồ sơ gốc để đăng bộ tại bước 3.

Lưu ý nhiều trường hợp tưởng đi công chứng là đã xong và không đi nộp dẫn tới việc không ra được sổ, và mang hợp đồng về nhà cất.

Nộp đăng bộ và nộp thuế

Cầm hồ sơ tại văn phòng công chứng lên UBND huyện nộp phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc phòng tài nguyên bao gồm:

– Sổ gốc của giấy tờ nhà đất hoặc hợp đồng chuyển nhượng

– Hợp đồng bản chính tại văn phòng công chứng

– Tờ khai thuế trước bạ và thu nhập cá nhân bản sao. ( với người bán là 2% giá trị hợp đồng, người mua là 0.5%)

Lưu ý sau khi nộp sẽ có phiếu tiếp nhận và chờ 30 ngày- 45 ngày là sẽ có sổ mới. Sau bước này là đã hoàn thành thủ tục sang tên sổ hồng sổ đỏ.

Có thể bạn quan tâm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *