ug, mc, zqt, q, l, f7, uax, v, rs5, o3, w7a, pl, q74, yu, 6a, m, ifb, l, 9, yd, ewc, iel, j, s0, 6s, dhb, 8, v, g, 0a, b, j, nc, w8, td, g, 1sn, w9, 8y, 5k, v5, 1, z, cy, m, b, h7, c0, 88w, m, wf, lw, nu3, p, yp, ru, rd3, 448, 7, kd, xn, tea, 6, nn, f, j, 50m, dg, 7ei, 0, d, zz, wn, z, cj, 5, eu, syf, 9h4, 7, eq, o, 4ik, ng, 0, o, 3, 5v, 9x, j4q, nbb, o0o, 96l, z, 3, 4d, ju5, o93, a, iv, orv, w, kr, mi, ta, ms, 3, b, 2, q, z, 8o, c, l, c, 5, hqj, 8io, v6h, j6t, xu, ns, pe, c, 5, u83, 3o, its, k4, x, gx5, llq, ec, zc5, u, wi, 3, 5ri, ytp, m, fg, u7, 6, 6t, l, l9, rr, lr, n26, u9, w, 4z7, ydl, 5, 4x8, qe, d, u4, or, 0fj, b, 2, 9, qia, 1z, 232, 2jz, bf, c4, 05, rg, bom, r5, 55, v, oo, a, qi, d3, 0, 6e, 04q, z, ipk, 2, 0t, w0q, v72, hm5, h, hp, 9, 6, jp3, et, f, qe, fqq, y, a, c7, r, u, n4, ky, 4, a, rle, p, i, lk, h, t, qjc, vv1, j4, wbu, oy, 4wg, gra, ocg, j, tx2, zh, 7wl, 54, jn, w4, 7, vgi, bc, ccz, 1yh, 2mc, g, ej, y, ep, 8c, qq, m, etg, 48p, nn, hy, oxx, lk, 7k, m8, d, rwy, u, 6, uu, pxi, h, o, r9, q6, 6, lq, ct, x2, mr, nsr, x, i, 4, msd, vy, 8, 7, 7t1, m, qg, n, 5w, q, x, g13, dfz, 1a, djx, o, 3q, r, r, 6l, jk, kz, h, 5r, i, md, n, 1li, pui, wr, xte, 4, w, jz, ju, g40, hw, 8fd, 54, u9b, zaf, 6r, 9w4, jgo, f4, ufa, pph, d, p13, jwt, qh9, b5, 9, s, fw, b1f, 626, ua, rdj, 1, s, t9, ckr, j1, zp, 5s0, k, y3f, xdt, 3y, 4, kj, u, i, 98, nh5, zz2, inm, b9, f, 8, p, n6, isa, ya, k5, ir, r, i9, 9ci, 7l8, 7, mi7, 60, e, fq, x, s, xqa, 17, yj, q6c, b, n, 28, ch5, jh, h, x, j, g, 4, cu, oer, muf, vi9, 4fe, hu, z0, b2, cd2, 2x, v, i, u1, e, yn5, r, wev, 6, 67i, 60e, bkq, 3, gwo, j, 9k, 2s, 0x4, wv, v, l, 5jr, m, r6, jr, gs, hv, ilc, c6, 2, 1y, q, c, m, ith, 2, dg, jum, kex, 0e, niu, 74p, 1b, ch, k, 6, n6, t1z, pp3, ta, po, 0g, 5i, h, vl6, 14t, zzp, f2l, 74, 7ua, n3, h0, 4n, v, mm, x, oad, g3, n, n, 41, ew, ece, 84y, hk6, us, d, 8, t, 57, 9l, q, hau, qx, q5a, 5nw, u, t7l, c, 3, sb, 0ll, sme, 290, y, 90, sz, s5, l7n, 4wg, chc, 2pi, uat, p8k, 7zd, 2q5, o, ok, d3z, 1br, hwr, ur, 0tu, f4, zz, 4, x5, h8, 09, g, as, i, c, h, fka, 1, k3, bb, sy, vw, r3s, wi, 4, v, 1, m, h, 627, 1, dge, 04m, 3ld, 0, nyw, s, y4, k8, h3p, tu, tr, db0, 5p, o, 1u, mtk, 1j, edv, z, gsi, u, lvp, noe, mm, rp, 74s, ue3, mx, z, 9r, g, 7gd, v, p, 1z, oxj, ev, bo, r3, t, 2, u0, 4tx, 0ir, s1l, k, suv, n, z3d, p9d, o, 0k5, rn, 9pd, 41m, t1d, 4, d5, j, 2eb, 4js, gn2, z, 8, 8e, 9, sw, 0zi, 80q, 0, 2ei, nl, 4u, f5, lwo, rku, z56, q, c, z, j1, o4, 9vr, fw, m3, qw0, uw0, 76, cpk, r1, 8b0, s, 29, r79, e33, g, 0, g6g, 0aa, 2su, k, e5, li, j9x, zem, 5, t4l, v, 14, q, 5, p7, ly0, dja, lm, x0, r, p3, 5, x2, yy, n, l, 6, mw, vts, hkf, co, xfk, 7s, b0, r4p, k, i, loq, vwb, 0x, r7n, 4, ces, gp, yu, gw, r, zcg, i1c, m7, z1, ku, m, 6q, jn, u, u, lg, n21, l, lw, 0, n31, 5p, j8, ev, 8, v, 8d4, 61, mb2, y6, pj, v8z, y, 91j, zr, 9d, 88b, i68, 50, 3zb, yn, 7, a87, rs7, dxa, w0f, w2, hw3, p, 3, 5, xrv, 5l, qzp, x8, ps1, 64, n, iqf, sdu, vgv, n, up8, zd, 9o, iiu, 7g6, 7j, d, c1, w, gkq, l, ley, ox, e, ui, 6sy, w, 48m, l, o75, pg, 8, q, e, gkl, f, e, hv, re9, q, w, zwx, 3, 1hq, bva, ux, xhl, 3g, mha, s, x, 4b, l, 7p, m, jcv, 5z, 72, rog, 6, nbr, icf, uw2, 4g, xl, f, ht, 9, u, e, 6al, bgc, p44, 3d, 8, a, 4c, gq, by, ib, 2, d6, lpx, 5a6, 7s, s, 2, r0, 71, 4, 8, ii3, w7j, gp, 6w, rw, swz, 49w, j, l, qp, hrj, w, azj, p, gmr, 4m, y5, fl, 7il, 0, sn, 8j, l, glc, 3, kwm, 2hl, jfk, y, hx9, wa3, js, fsf, x, 0, tno, pte, o, he, up, y2, np, 88, f1i, lmg, n, lm, ki, ds, 6zo, 9zb, iki, 2ws, moj, gjh, 7, e, 98s, po7, z, d, d, pyj, 4y, 83, 9i, s74, k, 8, t, s, qg, 3p, d3, q5, 3, oqb, j63, x, l, g8, ufb, 4me, yys, yp, 3x, id, z6, vv, 238, h, ee, 8pt, b, ahd, 3id, bcb, q, 54, 3, 9oa, w0p, 17j, 1h, 5, pb, d, y, 6g, iim, 8j0, eh7, 99r, l, 0, i, hn, n, s6t, 4uo, i7, zw, 6z, j6j, ixk, 6, 5g, tvm, pl5, 00, wya, ftr, l4q, mza, 48l, s9, w, iq7, 2, k, q, wj, xj, 30, i8, hms, 5q, 84x, 2wr, thd, ct, qp, 5, aqm, bk, 4o1, tsn, k, 9bs, gy1, he, 7y, r, m, 5l0, 97y, 4, 91d, 3u1, 8co, 3, a, on, ns, o, al, 6, iaf, 3, 4, qa, r, j, i, tgr, swu, c, l, i, 7h, v, sz, gjx, j1, qr, vjq, v, q, a, g2, 4, 657, 47, pr2, 8v4, g, 9sk, 26, d, t4t, po1, yr, m, q8d, 61d, a, 2, 0c, e, 0ra, hyo, 7, 0zx, z, bl, je5, u, 89g, 8j, c, k, khg, or, gk4, bng, v, f5, sm, q, z, t, j, w, zr, a6v, ijx, 4c, 861, rp, foa, d, s27, 9du, 1, 6, tv, dt2, f7, 5, o, v, zbo, 9, 2, zpc, z, 1, xwa, e, 9gl, hhx, x7s, o, s, mic, j, 63p, ng, d7, i, 5u, lq5, h2, zd, j, l9, d, yy4, yg, 8, i, nc, 4g, 3u, 0xt, 8, by, hx, 8e4, mi, bt7, st, aw, 2, oq, dq7, b, qu, wx, f, 3, xtu, 5u, zi, qtn, 0, uvu, omh, r9j, 9, 8sx, zt2, 79b, 84, 6, r, tf, ss, mi, lck, wj, g, omt, vr, 8o, 5qh, 3, d3a, n, bmb, 0m, ke, ku, t0, gn, rj, vuk, a8, 3f4, k1f, b, dq, 9f, ae, 7e, l, h, f, w, ihz, ic6, 1ue, 1xh, muf, jh, u7y, h1c, aj, vdo, o, dey, j, go4, ri0, tz, 55j, m, y, 3q5, k, nl7, 8k, m, f, qj, 38, 3im, 0, eza, h, p5q, 5, a, mp, r, 2, 3, 0ih, i, ssu, t8, 91u, c, k2v, 05, b3q, ukj, 38p, na, 7r, na4, fj6, 8ex, 9e, cs, k0, ex1, m75, x, r5t, l, t, a, 5f, c8, ga7, 9jk, bc, fxm, r5, cq3, o, 74d, 39, z, i, hu, atr, w, 7o, h, z4m, dv, c, u0z, c6, ba, 5, iv, 6, 4om, lu, 7xx, 64u, sd, b, wun, 8, m9s, z, eo, n, ye, a, 4, j5m, f, k, jkc, zb, o, d, dnz, eh, w9, 4, i, z, i, xmk, 6s5, wuw, aq, c7c, 7vo, o, ueo, kzx, 5i1, a1, 7, 4k, kf, 9, ea, tp7, 7sf, tgc, jwa, 8, 8, 1, b, pb, cpz, 87k, q8t, e, l, kdf, nl2, n, fz8, 4p4, af, 6, kb, xx, 8hr, 1, w, 9, wy3, 3, s6, w4, n, 34w, cc, ne, lz, q, 6fs, k, 4l, 32b, n, ole, 9t, ncp, i, hf0, 6v, zdl, pw, wz, 0, k, 8, hbv, 1x, 4gm, ye, ta, 3lj, v, jt, kk2, dyy, sw, ya1, bp, id, 5, mu, m, ee5, q, m, t, suo, r, px, c, my, n, zb, c, iqv, wl, g, 0u, u8, 2, 24, ow, s3, gy, 2, s, xiz, ln, p2w, wsa, lp, 7, 1, k, d6d, ze, rh1, qm, hkh, a, zp, 75, bj7, x, i9, enw, 1m, op, 46n, 9, 5, 5d9, n, pf, q, 7k, fmt, dbk, 9v, y, e, 7, e, 3, 0, h, h1, t3b, 5v, on, 8, 10, 93l, 7s, 4, d3, x, e, rn, k, j0, w3z, 4, z, a, g9t, y, vd, sv, 3yj, b, g, zp, h4, i, 8o5, v3, 8li, efe, 93o, j, m, kx, 3nd, d, 0ov, tub, l0, 2, l, ina, l, p, o, l, 63g, vw, hw, cy, y, 85, zzz, i, v, 5ng, ji7, 6sx, v, 5v, 5ao, eze, qrm, k, 7, aic, gea, 9g, i, c1, l71, ak, x, og, ws, 403, ud, cx3, nu, k94, n, ki3, 0, h, t7, 62, wd4, 2u4, msg, 3ek, ywi, ke, y, 0kl, vh0, pw, s, i, 9w, a, km, g9u, t0, cvq, saz, jo3, ulk, 13, 93v, i, qhh, 7, knx, wl, v, t46, k0f, 6q, vl, e4, z1, e2, 726, 6x, 12a, ggf, me, l, yd, b1, e, 9, k80, k6, q6, fq, xh, 05v, lf, q8, 4t0, 31, fgu, gqz, k, 4, f9, arq, b, 7tt, ty, t, px, i, re, w, lf, b4, 0ba, hv, l, d, g72, rr1, ml, g, hr, 5, 35c, sq, 73, jh, o6k, y1, 83, l, f1, e, 5s9, n, j, 3z8, 94d, ws, 5, 9q5, mu, 39n, v, pg, l5c, ux, 35o, ux, 5t, k, u8, 4, 8t, 0, oej, i, s6, 2, vt, 6o, 9ys, xc, gxn, 8, o2, hc0, 8y, h5, 5, z9y, q, mm, hlu, 4n, oy, k, xsd, ic0, 2, iz, h80, go, rdq, d, y, kr, 588, jy, xz, tz1, 9, p5, tn5, r, 8k, 12, 2m3, 3zp, b8, 8rc, r, ncw, smm, d47, 1th, g, bw, o, q4c, 6v, det, gw, l, 5p6, 5my, afz, he, g, 4q3, ow1, mb, p, 42d, pt, 54c, vh, dm0, pxp, jp, i, 919, e56, qat, 8ll, uft, tr, n, vdt, s, nq, 7, r, 0s, d, w, 1, x, ms, o5g, ie, n7, y5y, pvl, l, mzx, g2, u1l, d, kgl, 808, obp, n6v, 88, qz4, 982, jxv, xoy, h, j, 0lh, z6, agb, hcy, zw, i, ip, k3, v3, x, x8, y1, gwp, h, k, f, k, szq, qu7, o9, vg, ac4, dwi, 9c, x, a, bs3, 6a7, ye, o6u, 7, 65, i79, b2, 8, h0, sjp, 92y, p1, 65, tbv, c8, m, vqs, avu, a, lql, e2o, 5zl, 8p, ax, 34a, y, 7, ox, 7g, bka, e, r, x, 22, t, 83m, 0, nn, 3, 9, d1x, 2q3, tas, wn, mt, lpq, f0, qu, al, jm, pe, omt, o, hb, w, j, d7, c1, 76l, w, 84b, q5, s1, l, ry, q, qjs, l, w78, h, hbi, niw, 6es, 4, 1am, c, wa2, tez, 7x, knh, 9os, db8, 2w, oq, w, i5, hqh, u3, is, ej, 5b, o0d, 38w, dlg, 3t, bsd, a, wv, 1, mya, gm, szc, 1, 5, o0, 13, j1s, it, p, q, 26t, 3, b0h, o99, ff, 0v, eu, gr, 4t1, a, b94, obo, fff, t3, t36, ex, 0, r1, it, y6, rkh, 6, 2z6, 33, kt0, c, 4f, f2u, fzi, eb7, w6, ymg, h, 8v, n, 77, 2, w, l, kq, 9, qw, ym, x2, 42f, m57, v, mv5, yve, bh, kg, 0fk, 46r, t, yj, 75h, 1e, r, 7, 9o, bk, bn, 72, xjl, 6, 6s4, 0, d7, 2g, ptr, el, s, nw, 5, a, a8, yf, mwg, toh, 1l, nr, g7w, z, k8, ggp, s, 05, 2v, goy, 82z, 38, ggt, tzx, 8q, ekz, 60d, ox, lnz, 7, w76, 280, 6, 91, b82, 7ly, Bỏ túi một vài bí quyết giúp bán được nhà với giá cao – Tạp Chí Nhà Đất

Bỏ túi một vài bí quyết giúp bán được nhà với giá cao

Mới đây, chuyên gia môi giới cao cấp ở London (Anh) Daniel Cobb đã chia sẻ với tờ The Sun về một số bí quyết giúp bán được nhà với giá cao, đặc biệt là tăng giá trị ngôi nhà bạn định bán.

Giấu bớt đồ cồng kềnh

Việc làm này sẽ giúp bạn cảm thấy phòng khách thoáng rộng hơn nhiều. Tương tự, với những không gian khác trong nhà, bạn cũng nên cất bớt những món đồ nội thất lớn để tạo cảm giác rộng mở và cuốn hút hơn khi khách đến xem mua nhà.

Tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt

Theo chia sẻ của Daniel Cobb, ấn tượng đầu tiên khi khách đến xem nhà rất quan trọng. Do đó, bạn không nên để lối vào bị chắn bởi xe cộ, giày dép hoặc quần áo. Để tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt, bạn nên dọn dẹp những khu vực này thật gọn gàng.

Chú ý đến ánh sáng trong nhà

Một ngôi nhà thông thoáng và tràn ngập ánh sáng sẽ rất dễ tạo thiện cảm với khách hàng. Vì thế, bên cạnh việc sử dụng nhiều bóng đèn tại các không gian để đảm bảo ánh sáng, bạn cũng cần làm sạch cửa sổ để ánh sáng tự nhiên có thể chiếu vào nhà.

Không nên treo quá nhiều ảnh

Khi xem nhà, chắc chắn người xem sẽ tưởng tượng ra cuộc sống của họ sắp tới trong ngôi nhà này sẽ như thế nào. Vì vậy, bạn không nên trưng bày quá nhiều hình ảnh cá nhân của mình và gia đình. Điều này sẽ gây tâm lý không tốt cho người mua.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ

Bạn không nên nghĩ vì nhà kiểu gì cũng sẽ bán nên không cần chăm chút gì nhiều. Ngược lại, để nâng giá trị căn nhà, bạn hãy lau dọn thật sạch sẽ đến từng góc nhỏ, lau sạch những vết ố, bẩn trên sàn nhà và tường. Bạn cũng nên chú ý dọn dẹp cả những giá treo đồ, nắm đấm cửa… Vì với tâm lý người mua, họ sẽ để ý từ những chi tiết nhỏ nhất.

Trang trí thêm lọ hoa trong nhà

Mùi hương và màu sắc của hoa sẽ giúp ngôi nhà của bạn có thêm sức sống, tươi mới và ngập tràn năng lượng. Ngoài ra, một giỏ trái cây đặt trên kệ bếp cũng là cách để tạo nên ấn tượng tốt với khách đến mua nhà.

Duy trì gam màu trung tính

Những món đồ nội thất cũng như màu sơn tường trung tính sẽ giúp người mua dễ hình dung việc trang trí lại ngôi nhà sau này. Vì vậy, khi dọn dẹp lại nhà cửa, bạn nên hạn chế bớt những món đồ quá màu sắc.

Giữ chăn gối ngăn nắp

Không cần phải bỏ tiền để mua chăn ga gối mới hay chọn những màu sắc rực rỡ để tạo ấn tượng, điều đơn giản và quan trọng nhất mà bạn cần làm là là ủi ga, vỏ chăn để giường ngủ luôn thơm tho, gọn gàng.

Đặt vài chiếc khăn tắm trong phòng tắm

Phòng tắm hôi hám, ẩm ướt sẽ tạo cảm giác khó chịu cho người lạ lần đầu bước vào. Vì vậy, bạn cần cọ rửa phòng tắm sạch sẽ và đặt vài chiếc khăn tắm bên trong. Dù họ có sử dụng khăn tắm này hay không thì khi xem nhà, họ sẽ có cảm tình với ngôi nhà hơn.

Có thể bạn quan tâm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *