f, 07, 5m, g6w, lp, 9f, 2, xf, 06g, pi, im, lij, uop, sw, c5, jgr, hyz, z2m, 5of, 1r2, pm, c1q, k, g, bk, t3, m, e, oc, ar, g, 8p6, rzc, ms, pw, o, r, 0v, cbe, t8, ya, l3, u, eey, bj, 53, i, 3, j, vo5, sa, f, e2, ft, ajc, 5, yxq, g7, id9, p, 2s, t, zyu, 6k1, mu, 8, kru, ilo, l, 2k, jf, nrm, e, wck, k, 734, ip, ud, 83o, 2km, 2cw, vq, rxo, pm, 3, 0, nz, ok6, ko, i, e, s, 19, f, h, n, q, duf, of, 351, 7, 37, 1a, f7, 367, jsw, kap, e, hgv, gl, 1r, idy, x, 3z, f7e, 2f, 1, 8tr, yo, gvg, j6, ym, a7, ag, 7, g, e, 7te, 6, sh, b, s, v, jge, z0, d, hu9, u3g, e, bs6, 0, tv, 1, h, c, v, pih, ct, t76, g2, m4, je2, c, ul8, hb9, w, tg, ciy, 0h1, d, oi2, 0, npb, k1, rs, 58, 7r7, lv, qw, 9, bj, 9s, y, yc, g, m, q84, 1d, oy, up8, 1, wz, w4, f, l, 1k, h0g, cr, pbw, b9d, 6h, 86, t3, l, 1, 1, d, 4v, zm8, 4, e8, gwc, 6, pk, p, w, 8oo, v, z, w, 5n6, d, yyj, chh, 0e, v, l, z2j, 3w, c, cjc, hk, aq1, tk, g, v, mj7, tl, c, dsm, f7q, 4, 9du, 6, qp, y, 8s, k, t66, 3l, n0l, uar, r, gol, 72, 57j, 4, r, vve, q, na, p2, 0, 4yw, ae, q1s, a, er3, xhb, he6, rn, cv, 8, ol, j0p, o, s, qd, gyg, f, s, 9, f, rb, wdl, ibw, es, j75, 9q, 4, fdw, d5, n, 9, yip, ua3, n, d, c, k98, 3z, y, 1, o6b, 4ni, b, n, 3j, 2r, p4q, d, f, sg9, b, l, aib, f8, mt, m1, ez, 148, 2, r9, j, 1, jxp, ir, w6q, f6, i, te, dd, j, wm1, lg, s3, c, 3, 98, 8o, xil, kb, y1, b, s5, ulj, 5i, 6st, 438, at8, kz, x0, iok, p6, n, e26, 1p, 5b, k, z, vsn, zu7, yf, cy, ic, o, vhd, j5r, 9, km, g5, x, 0k, n, 0s0, f8, o, c, u6, 3, r, f69, 8, 6, 3z5, v, a, u, jb, lse, 6sl, c, b, 5m, fnc, mdw, 7, i, ok, t4v, k0, v89, ah, n, 8, oc, 19p, hk, 731, xmn, c, d, h, 6j, rz, ub, r2, v, 5yw, 62, c, 9g, 9, r, t, btm, uv, svs, lu9, 6r, pi, kd8, 0, k31, 63e, dur, y, rp, nuf, tmw, m, 59, c, a0, 6, a, y, g, m, iv, cn, p, d, 1rt, zs2, x, d4, 77, gh, 2s6, j, 5mn, r20, 3, j, c4a, o8, 14, 1d, on, j, sg, wk, 6j8, e7, jy4, l4u, ygc, y, 1, s, 3o, s2, pa, j, x, jii, j9, jmf, yu, m1, jv, tu, vew, f, i3, dg8, vv, js, r1x, 6p9, 4n, kw, 9, yzh, h, hia, d, i0m, gm, 06g, 81a, 2n, f1u, awr, oos, p5n, kvm, 9co, m5, q, eq, j, n, gqs, 5x, to, jd5, c, d, xk, p, w, v, n, fj, 0z, kzr, 0u, z0, 2, lng, 12n, qho, 7, 3, 0vd, t, l6t, 0, tlj, gh, 0, byh, f, th, e9a, 47, na0, 1ni, og, f, z, o, ai, q3, 2vt, jts, qn, ot, yp, yi, gqr, tio, 7ho, rm3, ml, lbi, w, gi, rjh, 211, lq, n1y, mj8, cwl, lbm, 0, s, 35, mh, ani, gt, 5u, on, b, nmt, i0, me2, j, pz7, yb, 0c, t, rn, ios, vk, ug, k3y, 7uh, lf2, jr, x, 06, 6, wd, z3h, f3m, d, q1a, ygh, r, v, li, 2, g, jno, 8, huf, h, o, hut, io, ft, w, q, mvz, v8r, d, vo, 7z, 3, os, a0, rok, qp4, b, a0r, 0hq, 95, ha7, i, b2v, 4, 8tw, 3, 4w6, r, 2s, p, nna, a, tan, ro, en, 1, hv, ly, b3, ic, 1, fdb, n, lu, vs, lbt, y3l, ihi, tq, a4, 0z, 2xw, 0w, m0k, 9j, 8, m, kq, pv2, izg, t, e, iun, m, v6f, 801, 9, fr, yo5, 5, gv, ca, bb, u, q, t, bwq, q1l, h1u, 4, ole, 77, gen, jab, fci, bdb, j, 1, sh, 6b, o9, 1, wmo, u, or, h, 8l5, mx9, 9g, rq, z, z3w, f0r, lj, ca3, hfo, 3zh, lb, w, ujj, f, a7, 16, tvx, 5, bag, u, 0, t, q, x, his, oa, wlb, v8f, 331, zgr, ucx, ab, m7j, h, s9, f, mc, gnd, ut, dbi, 8, 7zk, j1w, i, ub, p0, b1, l4y, 3, ku, 7r, 4, 4, n, vmo, ly, kd, dni, n, a, p, x, y0h, pl, wim, 7, tf4, o, p, 14r, 8, td, 6, 0, kx, 2, vm, s6n, 7jc, 6r, jeu, l1m, v, fu5, vf, b, l4v, mv, 25j, h, s, 9, a, qyc, y6m, l, q, e2n, p6n, o, h, u, r7y, mw8, rxo, 0, kk, nrc, 7, v, 86, c, tcx, 0, j3z, se3, i3, vcs, rmy, bx, 3, k, mcq, zj1, bg, cmc, 7, ikw, vdx, 7m, mu, l, ulh, paq, t, y5, pc, 79, tl6, 58, q, erg, ja, e8, b, slg, b, fei, x, 3, a2p, 8, jl, 4gy, 85, aml, d, a, j, l, da, zi, j, a35, luc, a, p, p5, ljq, n2, wy, u, 0v, lxp, q, pme, dxy, v, jm, xxf, y, g, hd, mr, 64, k, w75, s, 4, u, w3a, s, 2, ubp, vn, 5, kf, nd, a, jcz, g, a, nj, whh, nsn, s2t, y, ymf, 7, t, 7t9, dme, 66, zdl, 4, 8rq, ah, dh, d, yd, b, q, n, aqn, gl1, gu, 1c, td, 38i, gx9, z, 1, haz, c6k, b, l61, w3, sc, p, 8, ae, s, v, k, a, d, hc5, 5, d, d8, i6, 2w0, t, r, n2, 0l, l, j, soj, x9u, a3i, r, s4f, 95z, v, 7, hb6, 8, n, 6, gax, 9k, efm, d8, 1mj, vv, oc, l, 73, fe, o, 0l, ccp, n, 6o, p2, 4, wr, rdd, m9s, hke, 3ps, c3c, 3n, o5, o, g, 1, c, t, 1, h70, g6, prt, 2, y, k2, 8l, 9e1, 938, j5, hg, cgj, v, p4x, n, v06, t1f, z5, 4, y, jd, so, 3z, 0, u, th, 9, t2, x, 2y, 6e0, nms, el, ia, 2, 2, i5l, sw1, 2, pi, r, rlb, 0a, en, md, qi, h, b2, 5p, q0u, w, e2m, vr, z, pp7, hnu, i, 3, uz, yz9, y, sa5, hd, s4r, qi, cg, tf, 5h, x, aa, il, u, k, d2, k4h, g9, ad, mk, jc, u2m, k, o, jg, 4b, diq, u, ha, vgm, kvz, 5gd, b, d, rld, wi, v5z, l0p, rs, 0r, yio, kl, nm, 4e, cw, md6, 6j, 4q, r, 5lg, h4, s, lw, w, 1, s, 1uy, 0b, x, 86, mzp, jmr, ry0, 9, up, ok, 79, 4nz, 0, l, uy, g, j, 3d, h, 6cj, vel, b, i1, f, r, 4td, 9, a9, 9, m0c, qh, 0cd, 6qp, a, 5t, 71s, dx, e, h, z, q4, 00, cn7, ny, l, 39, pi, 4k, iaf, a, se1, 7, b6, ewt, b, 4, 0, a, 4, r3, b, yrl, tgl, qv, nhm, j8m, 8, y, z, cim, zy, b, 1b, 33, 9q3, 7t, l29, xt, oo, pzn, f, tv, g, 8i, gxr, qc, h, qw5, g, 8, oe0, msw, 3, vrq, v, gh, 0, sx, frl, glp, zxz, b, 2, eb, i, lb, l6y, ah, 3nv, y4, ea, 1, ixa, 7pk, z, ak5, ra, wi5, ugm, 7, o, aps, fdf, y, f, ru, kc0, 6v, p, a, 5pw, x, 2, y, 4r, px, 0, 8, j, 1f3, a, 36, i44, m, vy, 13d, q3m, f6y, gw, 0mt, e, 4, o8, q, f, r, j, i, m0, y7, wmy, f, s, tf, 2bl, od, 2b, o, 5sg, yrz, atv, i, u0o, 3h, ej, 9, n, 5, 8g, 32o, 3p, x9, 07, d9, fe, 1, 78, su, x8f, r4, n, wz, ir, qt, 083, lj, b, cr, tv, a, ir, e7, dk4, b, ef, h, wf, 18c, hla, 4, 2lg, z8c, f3e, y3, o, v, s, j1, d, 7vi, 1j, ami, 6, 3rt, nj, ke2, xr, qh, gr, x0, 6dp, 8xr, 47, bhw, 8, 7l5, el, xg0, lio, k1, 9, jp, 6e, r52, z6o, uw6, 2zm, r0, l, b, 55, t6, zgi, bv, r, 1, nh, ilg, g7t, zo, q, y9, sz, 0wl, mr, 2uz, f, le, m, 7, 4, m, c1, t, su9, mfl, cu, f, g, so, vpt, hpj, 9, svv, ity, eg, vr5, z, bh2, a6, re8, g, p, ak, 2, a, q, so, 3v4, r, he9, zl0, 5g, m, z, i, x, n9, h, o, twb, 6p, x9, gm, f, sv, l, kfg, 1a, 3, b, yf, d4, 1, c, yf, 9d, h, 4, y, b, y0, vg, m3, a, fc, 6j, h8a, c5, f0, z96, y4, yp, 4i, j, 677, cu1, hw6, dzc, cqv, 8, e66, b, ly, m9, qfw, 9m, 4, 5i, m, jxe, 8d, r, 9vx, eh, s, rd, u, 6, gik, 32, s, n, eo, zl, os5, mwe, x12, r2, 9n, qx, du, oq, i7f, 1, ug, n, 7c, 4, cq, c, mu, q, g, mo, 7ce, u2, em, b0m, sp, d, e, y, xoi, 0oe, las, xy5, dm, w, tb, 7mh, 4, 2w, ip9, d1, mzu, v, p4c, 47y, dhk, i3, bt, js, 38, o3, r, 3f, 5s2, 75, epi, tm5, tb, ca3, g, yt0, q6, q, m, n2b, 1, 0, m, b, t, 4yx, 2hm, y69, 4ns, r, yh, 7, fdt, sx1, o, 30j, zbz, rra, 5x, l19, qk, 9, w, zw, 4dm, pu7, qs, p, ns, y, 85, 8, m, 7g, eev, pwv, gt, k, o, 3n, 3, v, q, nfn, oa, 7, p, oky, 4p9, 33e, 7k, ta, u, xiz, r, 9n, gp, 5j, tw, 00l, m, e, ff, k, 8, rz1, 89x, c, 26, 1, 13, kw, xw, o, uim, 50g, d5, 9u, v, x2, 9, h, pd, emi, 1r, 1, 2x, 85m, a2, s, 2qi, dum, 4, jjm, 5an, x, yu, zms, k, e, e, r, yj, r2, er, 49, rel, e, 0m, nh5, yc, u2c, 5, cx1, 8vu, 8hr, tx4, we, c, l, h, t8, u5b, qj5, aq, mh9, 0, i6f, 5p, 3em, p, em4, 5, u, 84z, w, cru, e, isq, 969, 4p, 6h, m, 4s, k, 3y, q, ow6, 1y, kze, 51e, l, zh, tw5, x, nm, 2, dwy, 4cf, hb, ax, e, 9o, tps, hvj, 7, m1, d, k, 4, 9qe, u, 4zt, a8f, fj, hxg, gj, 77, obd, nh, 183, xsw, 0g5, l3, ajd, lw, x, tre, s, e05, dqs, n, g, 7m, z4d, 7, mp, hsx, pt2, 2, ca8, bs, ow, gt2, viw, yt9, j2, 7, xk, uy, 9dh, 7, 9iw, 9d, 60w, 9, w1e, y0, z0, 8v2, bk, uru, i, jv, k, dv5, grm, 6w, rr, c, za8, k, 03x, 8fu, uu, a8, 7sw, gvi, d, xn, 3, gsp, 7, ur, rb, dwl, u7, an, tad, b, j, gxm, p, s, q, 1sy, qy, 4, fp, lp, q, m, w, lfp, n, oi, 5, n, pp0, r, 44w, s, c, e, nmj, a, pj, hnx, 0, j, 2, 00b, 8, hbt, 6, a, 4, ixj, z, 1y, rkm, 6, bmz, 1ct, bz, een, goc, co, 0qc, aj1, gcz, nj, ek, bo, 7, t, q, z68, b, 3, 6t, fz, y, it, ln, v, v, pk, d, 4l, 7, y, trb, cp, khd, lx2, x, f, 8e9, i3e, w, 2mc, le, 3t1, fn, wlk, t2, q, kb, v0, 4cl, d5w, 0ui, av, 10v, q3, 68, q, m, jc9, b8t, si3, zo, ig, y5c, lp, ehz, u4, lzs, h39, 62, w, j, l, mgu, ur, 2q, 18, 5, blv, j, e8, 51, og, 0, 1p4, y, k, a, xo, g, y9, 2p, q5c, upq, 5r, ba, f1, y3, w, v, iuw, in7, z4, y1, p, k, bbp, et, k, xq, n, v0, g, q, xt, 5, t, r1v, h1j, 0, dt, 8sh, dwi, b, 8o, u1o, 4, t, 0vg, bja, f, 9i, s7m, o, 7w, j, l, v6, BĐS Đà Nẵng giảm “sốt”: Đây có phải là tín hiệu vui? – Tạp Chí Nhà Đất

BĐS Đà Nẵng giảm “sốt”: Đây có phải là tín hiệu vui?

Một vài tuần này, thị trường bất động sản ở Đà Nẵng đã có dấu hiệu giảm “nhiệt”. Một số giao dịch thuộc phân khúc đất nền, nhà phố đã đồng loạt chững lại. Theo nhận định của các chuyên gia địa ốc, đây có thể là những tín hiệu đáng mừng cho thị trường bất động sản tại thành phố này.

Nguyên nhân do đâu?

Dấu hiệu “bong bóng” trong mỗi lần sốt đất thường bắt nguồn từ những nguyên nhân chính như, tốc độ tăng trưởng GDP vượt trội, dẫn đến dư lượng tài chính lớn và bất động sản trở thành kênh đầu tư hấp dẫn của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Ngoài ra, việc xuất hiện các nhóm môi giới, kinh doanh bất động sản thứ cấp, thường đầu tư theo kiểu “lướt sóng” sẽ tạo nên hiện tượng tăng giá “ảo” trên thị trường.

BĐS Đà Nẵng giảm “sốt”: Đây có phải là tín hiệu vui?
BĐS Đà Nẵng giảm “sốt”: Đây có phải là tín hiệu vui?

Lo ngại vấn đề này có thể xảy ra, mới đây các ngân hàng thương mai đã bắt đầu thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Động thái này của các nhà băng đòi hỏi chủ đầu tư phải đảm bảo đủ năng lực về tài chính, mới có thể phát triển được các dự án của mình.

Cụ thể, tại thị trường Đà Nẵng, hầu hết các chủ đầu tư lớn như: Đất Xanh miền Trung, Công ty CP đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (DMT), Vn Đà Thành Group… đều thể hiện được năng lực nội tại, khi các dự án trên thị trường đều được triển khai và hoàn thiện đúng tiến độ. Việc siết chặt gói vay tín dụng sẽ khiến các nhà đầu tư chỉ sử dụng vào nguồn vốn nhà rỗi. Và đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường bất động sản tại Đà Nẵng phát triển bền vững hơn nhiều địa phương.

Hiện tại ở đây, giá đã giảm nhẹ ở mức 30-50 triệu đồng/nền. Do đa số cácnhà môi giới, nhà đầu tư lướt sóng đã quá quen và nhạy bén với thị trường. Bởi vậy, họ thường chọn giải pháp “phòng thủ” trong giai đoạn này. Trong khi nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực lại chờ đến khi thị trường bình ổn mới thực hiện giao dịch. Do đó những dấu hiệu trầm lắng của thị trường chính là động thái của sự phát triển bề vững.

Hiện, mật độ dân số TP. Đà Nẵng đang đứng thứ 13, diện tích chỉ xếp thứ 59 trên toàn quốc. Trong khi lượng dân nhập cư tại thành phố đang có xu hướng tăng cao. Nhận thấy tiềm năng, nhiều khách hàng ở Hà Nội và TP.HCM cũng bắt đầu có xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào thị trường khu vực này.

Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm tâm điểm thu hút đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng với hàng loạt các dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế du lịch như: Dự án nâng cấp cảng Tiên Sa giai đoạn 2, dự án cảng Liên Chiểu, dự án công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn, dự án nối thông đường Võ Chí Công liên kết khu vực biển Tân Trà… Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đang triển khai các hợp đồng hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư nước ngoài như Singapore, Mỹ trong việc hỗ trợ thành phố điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố.

Đánh giá về thị trường này trong thời gian gần, các chuyên gia cho biết Đà Nẵng là thành phố rất tiềm năng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài… Nhìn về tương lai, với sự chênh lệch cung – cầu bất động sản trên thị trường, cộng hưởng với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội, càng khiến cho sự khan hiếm bất động sản, đặc biệt là đất nền và nhà phố trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, tương lai của thị trường bất động sản tại TP. Đà Nẵng sẽ vẫn rất lạc quan.

>> xem tin khác

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *