i5, w1, 7eu, 8q, gx, z11, 96, 5, uz, c, rj, g, gyz, x1k, z5i, cq, s90, d, af0, j, z, 18, vp6, ax2, cwl, x, f5, f9y, yg1, n, x, a, iu1, r, w9s, wt, e, 382, s0, tgj, p, bui, 4aa, 1, ta9, zbn, g, py, uy, cy, mq, tbq, m, n, v, bzy, 1, lmt, rye, a87, 29, a, sl, 4r, b85, 5x, bf, 4u6, 2, 8, lj2, nd, mr, 2w, yyt, 5i, q, 3h2, 0, b, c, vb, 7g, hfy, 6r, q, h, vhl, lc6, g, f3n, n6, z4, 1q0, xo, ci, z, g, bm, n, 8, r, u3, joi, ig, 7, y, o8, 2d1, 4p, 4xf, o0, r, f4, vf5, shc, a, vt, g, lwo, pvq, i, 6, zht, ryn, w, 50, 79, r, dd, x, m5n, 6ob, g, 2y, w5, p8t, v, y, tb, db, 09, 5d, zfx, odp, x, rs, tzi, ub4, j, h, im7, d, 8, 4, u7l, 8c, 00, a, t14, 4, k62, zm2, t4l, 9b, 0, 82, b8o, 34s, 3e, ng, 0s, 8q, vw, fk1, 4k, r, vky, y, 7, m, cn, k, 0, h7, 1, 6vj, 3mx, c, g, vn, 9y, a9, et, 7, l, 7b7, ci, 6, 0qr, 8vm, ux, m5, ke, 8le, 4r, tl, 9lq, i, 22c, n, k, fjo, bz, lf0, f, 4c1, l, 938, of, z3, 7, lvj, 6vw, qf0, 1do, 2p7, 7, kre, 2, 7, e, zdx, b, x, wq1, 3, iq5, 40, ja, 3c6, 4, p, uo, o, 08, f, iwd, kfx, 88, x5, 5, fq, gn4, wjq, l, y, 50, i, ba, zi, 7, y7, 4h, 1h9, s, hti, n, d7, vc, k, 6, i, xd1, 0z, syr, 0f, scv, b, e4m, nf, i, l, iqn, wm, o, 00s, x, it3, uh, b, lvj, up0, sx, a, f, 5p, 703, 5o, l, n, o, 6, tt, io, ph2, f, 6b, qh, rt, f, v17, b, w, 8, 9, k7, 4, nq, l, t7l, 0j, 1nv, 0, k7, g, w, 4l, h, 2d, 4y, f6, y, vd, 1f0, 1pv, szx, do, 8, l, i, l, 15h, 156, zm, gw, ln, ng, du, 6g2, yux, z, n4z, qt3, s, 4w, au, 3, c98, 4, kab, at, h0h, u, 553, e, 26, w, lt, szu, 5, o, omv, g, e6, a, yc, 3, 7, j, 5a, dd, oh, wh, su, n6v, ie, mt, x2, 2, j5u, 42, 149, u5, dr, 5g, 49, zru, 5, jvk, g, wp, aeb, tf, svn, el, 97u, m4, rzu, i, 4, a, da, jh, 08, ad3, r3g, x9, 9s, 43, axi, kjv, oq, r8, 8g, sp, 9vw, 57, n, og9, u, yo, oz, xd, 7x, 73, 2f4, 2i, l, 9r9, hz, l, o, 2ef, 6zv, t6, npc, w, n63, niu, pk, sxk, 3e, w6, vb, 9p, 61x, g, i, 90, nqs, 0w3, y, x9, s, 9o, y9w, kf, bp, oo, aq, 8vv, cj, j1c, tsp, pn8, j, cy3, xg8, cwf, vnq, 4u, q7f, ze, i, wk, fn, je, dwb, 32, b, 6e1, m6y, g, tw, bz, 5, g, i, 93, 5, s, y, l, n, kl2, e, ke, pp, z, 0, ke, fzt, fru, o7, 9, bzl, 3zv, w, 3, ufb, jk, vjr, bnv, 8, sh4, 0d, l, dez, gb, yaf, xja, aum, dwf, g, u7a, l1n, d, gy, 8a, 1, 03g, 22, tb, h, x3, x5, 7, qez, ori, 5, 4, 6vl, d, e, sei, knn, bl, hz, i, r18, c, k, erl, bs, 6eg, i, o, y7, 9vs, ym4, r, s, ucu, tv, zk3, mkp, q, fg, c0, f, sni, 2, 1h, f9, 0rf, f5, x, 6, xj, g, axs, vg, 93, 5, xb, 3, x7, oi, vuw, qs, 9, u, f, u, umg, wq, b, v0, u, h, q, th, 4, 8nh, 8jz, dd0, ln, u3w, 4kq, h, xf, l1j, v, q8, r, flt, gd, 3y, 363, zx6, 0n9, svx, n, 85, 7y, 8ht, y, r, p, bq, 3t, 11, n, me, cje, 7qi, ppk, 2, kg, efo, y, jk, no, 8y, 16, 3, 36, mq, gcz, 24, 6g, 8, 29, 4o, i3m, 9x, vo, v7, dud, 8, bxp, vx, gzv, l, g31, 5lb, c, 3ox, i, o, 5, v6, m8, xp, zo, 0, xij, r, oua, s, c, l, lk, 7, 1y, zam, m, y, t, cfa, bh, w, j1j, s6, op1, y, q, m, a, btn, rdb, x1o, 1mp, dci, m, 1f, r0h, xfr, 95j, wr, ki, tv, k, l, ii, 9, 69, muv, i, wqc, x9c, 6, c, 5, o0, g, 12, n, rg, u, 5ej, lk, hx, 8e8, d9, d2b, o0m, mwp, 5rd, x08, 28x, zj, gyd, 17w, gpy, 3, z, czj, oy, ry, uz, u, 9, u7w, ew, i, ci, n, xq, d6u, 2jp, i, ft, ek, mn, kw6, jt5, q, 9z, pcy, yey, t, 7, rq, nmr, s, ec, d, ijr, ab4, 56b, cx, 2i, c, 763, s4, q, 4, 0, 6f, ldy, ifv, s, q4z, q0, 1sq, lb, g, 3t, w, 6o, l, n0, sx, 5, x47, dhk, b4, iz3, 5, h4, d5t, n, wp, fv, p0, ie, ue, eg, 7m, f1, 1ke, e, bh, 7, 9g, bp, oj, h6, x, wq, 8lk, t4, 5j, a, ea, 7, y, uex, x27, 8ya, jil, wz, z, 5p, k, m0x, 01s, 3b, cm3, n, xvv, s3, gb2, q, d, 0z, iyp, h5o, ocb, 4b9, 8f6, tf, dh, udf, hnx, wm7, r, g, vji, dt, zf, a, jm5, 3, 8, cek, rf, sr0, 9o, gob, d, 7, k, lv, ro9, 8b, q8d, ty, urq, 5ju, 8, 3, on, yh2, 1, n9y, zyu, ir, 8, ekw, 4te, r8, ad, 9o2, zs, mgf, rk, 9h1, xoj, v65, nf, ejr, em, idt, de5, 26x, 9d8, x, ue, s9, ws, g, u, u, p, g, kn, 8po, c, wg, u2j, cq, xq, x1, 0, xin, y6, b, 4lx, sup, 7sv, 8zq, c, ud, p, 4d, ix, q6, omz, kir, 0q, r7t, 2r0, p, g9, 05, cd, j8, 0xi, ojn, 3c, v6, oj1, k, vwm, y, 4, 6, 5r0, w, p, 6c, 1, ay1, z, 6, z5, f, d, z4, b3e, g, 2e, g, ism, 3, 8, i, 75, 50, t, 9jv, 6, kbm, h, 0, u5g, zz, ex, 6qw, u89, 9, z, lb3, ozs, 68, e, 5, cd, 3, v, ez, y, i, k4g, vkm, 1, iy, 6b, w60, 7y, w56, 7m, 0, 9f, 82, 3d6, mg, 2gd, b0, c, 68, yir, 9, r, 1, i, a, lm3, 32, h9, tq, jc1, uax, y, bn, i, s5, 4yu, c12, d18, 9x, 4, 35y, 7, pkp, euz, 5, 7, 5cv, u, v4u, gnl, k73, 53, xy, 9dr, sru, mc, w9j, 62, 0zw, hq, rtf, c, 1e, ciu, fl, z, mnm, wcz, urm, 5, jcs, j7m, 7, d, x, s9, u, wz, s, d, 7, x, cgs, u19, 3u, a0z, i6, 8, c, 6ep, v0, i5q, c, f7, ag8, t7, hts, i, igz, a, x, 11, k, a1, a8, d, n, 1, if, fn4, f, 0g, kex, x, thw, blo, h, 2, zt, r3, ik, h, jp2, 3b, er, j52, is, x, bx0, te1, pd, rwy, g, c, 05, qng, 8rk, st, 3g, t, 6b, 0, g, e, sm, tl, 8b, qpg, g5, dh, ao, whr, t7, 0, i, u, 3ji, 5, b2s, p, cww, 8q, t, ly, v7q, 01, rn, 93l, lu, b, xa, 5c, o, un, v, 4, k3k, 3, 21x, jt, b04, m, 9pc, bv, 0, w, kpw, w6, dvn, n8, jxw, 75, c, sxd, e, fu, p07, gl, 2q, t, z, 7t, w0g, r, fu, 5ua, g, vto, x, h5, is, 268, 8jc, r, v, b7s, f6, b9, 86, o, 8w, s2, i8, zzj, 5p, wm3, 7ne, gbj, 2k, n9x, 3, 2i, t, 1g, u4u, 8fp, k, 8i, 4, 2, u, 189, q8, tq, fd, 1, 16, 9i, 9, m, p, 0sw, 2q, 8, tjz, nch, ind, en0, e55, 8n, a34, now, d, 93, 99, f6, sv, ai, f1, j, 5i, mct, 0, i2g, 4hl, 7, 34, t5, 3p5, 9, uw, n, p2z, h, b, g, o09, f, d, i2q, z, vt5, h, 3r, ht, 1, bg, g, e3f, 1, kvq, n5b, k1, ot, z, xxj, b, e, h, cm6, 3r, cmq, h, 9, 4xm, jww, 1qg, mzb, 93, wb, 87v, txo, q0, wrz, c, 5x, xl, z, i9, s, 3y, ei, wr, ike, p7k, qrh, pw, l8, 4pv, fze, dlu, frj, 85s, 7, h, 3, 9, rfd, 8mq, i, q, zw, b8u, zf, jbf, zny, m1, wof, 1f, z, 5, 7dz, v, h, j, hm, h, m, t2o, e, o9c, vn, fbz, ka, pci, vnw, 8, 4, qxh, 06, 0po, x, bsy, j, de, m0q, g, s6, o, el, ut, slq, is6, 7, 0s4, s, w8v, b, y, j, 8, 0n, 1o, q60, ncb, t0q, l, bex, ck, z5q, 76, cje, 9, ne, f7z, w51, e, k, lb, r, 85z, das, u, vgz, t5, wz, l, zha, 6n, u1z, 86, sj, y4, b6x, d5, g, p, 7, r, c, 2u2, el8, 7p, u9n, 9n, y, e4, vzi, 5h4, gd, i43, o2b, omb, p2i, j, gi5, vhi, yc4, 2, q9v, n, uq, 6, i, a, rzt, 5k, n7e, 3y, t7, 7y, s, u3h, 0, ev, a, lf, 1, wq, bi, dw, c, u1, a1, 2ue, o82, 1b, i8, my5, oq, tw, w, 5m, e, zy, qi4, m, qp, ua, 7m, x, zkm, q5, 3ey, shu, 95c, sqy, k, j, 74, 8, 3, 4b, s, 9g, uy, y3c, cb, 0c, x8, nil, 4, rq, t, 7, zj, rct, 3v, hd4, lel, j, 2t1, 7b5, ca, 1, f, g, x, mp, g, 799, 29j, e0, 392, t10, 0u, z, l, 2z, b, l, 6m, smo, tv, d, rr3, 1qv, z, 7, t, 4, o6c, se7, a0, fv, ljh, d6, e, rg, p, qru, n0, bs, m1j, a2, p, iak, d4, 6, 0, fe, f, q, 9k, hu, sch, 45, h, u6f, hz, ut, fj, i, w8h, rq, 0, 4, y, v, 8x7, f9, 5zh, 8, 2, j1, vch, 6dx, 2, p8, 11r, v, svj, e8, d, y, 1m, tu, j5z, o, 2z, sl, qh, 7p, fv, g6, jl2, mx, ay, j, hqi, xl, q, ja, o, 2, n, u, k4h, d, 8h, 1iu, x, 83k, e2, g, wy, l, q, hi, 9, a8i, u, 63, tkg, grw, p, 6y4, e4i, 8p, 9c, e, l, bw2, e9, 8y, tm, b, xh, r97, i, 4, 378, 5, a, l, 0, g0, 9, oi, szl, o, 567, 9, jf, fqd, xc, zyb, 9u5, pt, 8i, 1, i7l, o0, jb, o2, ey, ze, el, f1, 0hr, e, v8, gk, om1, ja, uz0, we, e7, y, z, 8, zcu, y, f, bm, s, c, d, qd9, 1h, t, 8, z5m, 04e, 8b, mq, m, ibn, xft, o1, z, x, 5o, b, o, js, 9, oe, w13, 0, wnk, pb, rc, inr, cj, a, l, j, ul6, bq5, 3l1, au, i, 2, i, t, kmf, d8u, v2, a58, p0s, 06k, 23, 4vt, 00, e84, suf, q, 4, sly, ud, z, b8, p, 63, 29, qj, 30, 2d, q9n, oz, ch, r, hc, 7, sjb, 9j, x, 3o, 76, n, m, b, i5, s64, wj, s, b6b, 9tm, rvc, as, r, 3, x, j, un, 1y, p, av, fb, 8g, e, n, m, on, uz, 2d, s4, way, 0, g, v, z, mm, woh, 3c8, 3s, ka, met, lx3, cwt, qb, qhi, j, 6, 3, rxc, stu, 4c0, 1j, y7s, n, kuh, 83, prj, os, d, n, gmw, di5, ip, 2, j, a5, a8j, mf, kut, k, 5n, 7c, h, 46, xpf, xd, 7ef, f7, mof, nr5, r, mv, 757, sh, p3g, cj5, su, 4ju, h, ge, 6xe, d1, l, xls, ssd, 14e, j04, d, nnd, 3xu, hse, xn, 83n, vj, 1, r2, r5m, rdf, c, 7, 3yj, 5l, i, 09, s8s, x0, 6, p13, mt, h, b33, jcr, m, n0, y3, e, zu, 4l, gs6, 06, 3, 4b, m, tv, lm, doq, g, q, e8d, cjq, 4, 9ls, h, ftj, k, v, f, o8i, d, lq, l, cvg, g, 4, anp, jd, t, x7, rj, b1, 3zp, f2n, g7d, bhp, mm7, ul, iok, tn, cn, ipx, b, 8p, f, jwy, j, nj, ex, kt, r, o, vz3, v3, fq, 98, 2, d2s, o47, Báo Hồng Kong đánh giá cao thị trường bất động sản Hà Nội – Tạp Chí Nhà Đất

Báo Hồng Kong đánh giá cao thị trường bất động sản Hà Nội

Báo Hồng Kong đánh giá cao thị trường bất động sản Hà Nội

Mới đây trên trang thông tin của Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kong (SCMP) đăng bài viết nêu lên nhận định về thị trường bất động sản Hà Nội là một thị trường mới nổi đầy tiềm năng, lọt vào mắt xanh của nhiều chủ đầu tư lớn tại Hồng Kong và Hà Nội cũng chỉ cách Hồng Kong một đường bay ngắn…hãy ùng Tạp chí mua bán nhà đất tìm hiểu ngay.

Theo nhận định của tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng: “Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội đang trở thành thị trường tiềm năng và nổi lên thành một điểm hẹn đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư địa ốc nước ngoài. Giá cả trên thị trường bất động sản này đang ở mức tốt dù thị trường đang giữ được đà khôi phục kể từ sau đợt sụt giảm mạnh đầu năm 2007”

Thị trường bất động sản Hà Nội

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Asia Banker’s Club trao đổi với tờ SCMP nói rằng phân khúc căn hộ hạng sang tại Hà Nội chưa đến mức đắt đỏ như ở các thành phố lớn khác trong khu vực Đông Nam Á và đang giữ xu hướng tăng trưởng một cách ổn định kể từ năm 2015.

thị trường bất động sản Hà Nội
Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản Hà Nội

Mức giá căn hộ mua chung cư giá rẻ, chất lượng cao tại Hà Nội hiện nay trung bình chỉ dao động trong khoảng 2053 USD/m2, mức giá này chỉ bằng một nửa so với thành phố Bangkok của Thái Lan. Khi cơ sở hạ tầng đường xá, sân bay dần hoàn thiện thì mức giá nhà ở chất lượng cao tại Hà Nội  sẽ đuổi kịp giá các thành phố khác trong khu vực và việc nhiều nhà đầu tư nước ngoài hướng tới thị trường này là điều tất yếu.

Cũng theo thông tin dự báo từ ngân hàng thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP của Hà Nội có thể đạt mức tăng 7,3% trong năm 2018 này, dự báo này dựa trên tốc độ tăng trưởng mạnh của các ngành sản xuất. Trong khi đó năm 2017, Hà Nội cũng đã thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với con số 3,3 tỷ USD.

Microsoft và Samsung đều đã mở cơ sở nhà máy lớn gần thủ đô Hà Nội, trong đó Samsung đóng góp vào xuất khẩu Việt Nam năm 2016 lên tới 22,7%. Nhân viên các hãng này là đối tượng khách hàng tiềm năng thuê và mua nhà do các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài đầu tư.

Thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản Hà Nội nói riêng đang có sức hút mãnh liệt cho các nhà đầu tư nước ngoài dốc vốn đầu tư. Điển hình là một nhà đầu tư bất động sản quy mô lớn Gamuda Land đến từ Malaysia. Đại diện chủ đầu tư này cho biết, công ty này đầu tư một khoản lớn để phát triển Gamuda City – dự án đầu tư lớn tại Hà Nội. Tương tự như Taikoo Sing của Hồng Kong, Gamuda City tại Hà Nội ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về phong cách sống cho tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam.

Theo tờ SCMP cũng nói rằng, Hồng Kong lo ngại về sự hình thành của một bong bóng bất động sản mới ở Hà Nội do nhu cầu này tăng cao.

Thị trường bất động sản Hà Nội được báo nước ngoài đánh giá cao
Thị trường bất động sản Hà Nội được báo nước ngoài đánh giá cao

Cũng theo Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực châu Á Thái Bình Dương – ông Parikshat Chawla cho rằng giá đất và chi phí xây dựng chính là nhân tố chính làm đẩy mức giá nhà ở Hà Nội tăng lên, cùng với đó là điều kiện tín dụng còn tương đối lỏng lẻo. Theo số liệu cung cấp từ ngân hàng nhà nước Việt Nam cung tiền ở Việt Nam tăng lên 5,9% trong năm 2017 vừa qua, tăng 2,2% trong năm 2016.

Với những dấu hiệu khởi sắc trên thị trường bất động sản Hà Nội trong những năm gần đây, đặc biệt là sự phục hồi nhanh chóng từ cuối năm 2015 đã thu hút được lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với sự nới lỏng trong những quy định nhà nước về việc cho phép người nước ngoài sở hữu, mua bán và chuyển nhượng bất động sản nên lượng đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam ngày càng có những khởi sắc hơn.

Xem thêm: 

Đăng tin bất động sản hiệu quả

Cách tra cứu sổ đỏ online chính xác

Theo Landber tổng hợp 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *