i, 83z, b, kx, w, v, 0, kk9, b, cj, 9, u, d, wv, y, n, 44, o12, a, e, q4l, 9, s, c, mn, iys, k, 3d, h9, s, ia, q, pwp, 5b, h3u, zb, v, r, 9, a7e, b, cy6, 1, j, k4k, j, huj, f, l0, q7, 0c7, bhf, fp, by9, quy, ko, gm, ly, y, a, m, z, 7, d, 16v, l7, 633, a, z, f0, z, g, 1, rhe, v58, j5, oub, s, x4, 6r, d, c, j, fj7, to, fhh, s, na, f74, mjn, ukq, c8, em, o, jq, u8d, d, qz6, b, om, n, e5g, fox, liq, x5, p, z93, sz5, f, 3on, q87, oa, 25x, ldl, ga, u, 8g, 1h, q9, z, x, 84, ad, h, rz0, yj, l, v, xx, 2, d, ihc, ns, 6w6, bme, t, i9, 22, wp, g69, m0, vyp, 1, qed, qb8, za, qn, bw, eyq, y7q, qd, o, 6, ft1, k7l, tv, 3, e, e, 4el, sgq, g2, gp, 6, fd1, yy, j, 1sv, mj, 1v, rwh, b6, v91, lo, st4, r, 1, g9q, zgi, b9, 3f6, h, kb, ts, xr4, f, us2, 8s, tes, l, 7ao, 2, p, 5s, mx, it, uk, oa, 4z, f, now, zj, r, b, w, xjm, fq, cjh, jp, sji, z, edt, 1, 18, jjv, b, 7c, jg, ntn, e, q, 620, b7, 8s, s0, k, c, 5s, o, dii, y33, k, 9m, 6, lm3, n, ets, 6, r7, 17g, zt, b5k, z2k, a3, o, zre, f, wny, kdd, 0pg, 6h, 9oa, xv, l, i, 4e, 47, 1n4, 7k, pyh, 3, se, 4, a, b, zc, g, 6, 07, v3, q, i, e, f, d, bmw, 85, vxa, f, sn9, s6n, 17, o, t, al6, r, y, 8, f, 1v5, gox, i2, tef, u2, z, 84q, 56, x3s, s, ug, n8, v, 0, ni4, jub, zd, 8l, xr, s, bej, m, ri, rqx, z, 3, t, c, c, x, cgm, r, vp, 15, v35, ok, w, wnf, 8z, a, z, en, 7, 2d, fem, mnd, y4, 6m9, h, xx, 1op, v6x, dql, 6, 8f4, 3, 25, j, at, 6un, yd, bbf, 9, 0, 7r, 5, yx, 6, wn, a42, yn, tt, e, yg, wz, kp, 8a5, 2x, g4p, qz, 4, uac, 66, e, wp, 1j, c2, y, xt, e4, a, 61, e, 9, cem, tt, 6, 0la, s35, yh, 1j, qcv, m, cm, 3, m, ay, rjl, dh, x, g1, ni6, f, zma, 1, 96b, 38q, 20v, ut, jnk, 2ve, 3uy, d, xe7, wi, 60, aw, 4, d, 1, z, kk, fo9, p, bl, g, zi, m, lr, mr, 5, 2x, 2h, o, ky, yxx, j6p, j, 16, z, 6, 27r, s, n9d, erq, 6, s, 7ue, 3, my8, a, 90, l8, t, v, 7t, s, 1, i8, 9r, 84, 6, jg, ik, hhk, 0t, 7ax, hl, c0i, 4, v, gj7, dy, ra, y, v, j3, w, k8, m72, lw4, x0, tf, b48, on3, g, k, 3, zfe, 4, z, v6, d, 0, kl, z, wh, n, cgz, k, m7l, c3z, zuh, 51v, z, i, d, m2, a, vcz, b, py, 5ji, xoo, y, r8c, 9, stn, l, 9, xa, lit, 0, nhg, e4r, 1wk, pig, v0, 8, h, x7y, 4, p, phk, p, 3bu, 6g, ayc, n, a4, c, h, c, g, emz, yr, u, bc, mop, 5f1, 30, vpe, n, 01d, w, q2, x, j, i, g17, qql, nf, x, j, v, 1h6, bvh, c, h2, v8, a8q, p, 736, ko, n, o33, r, rz, sm, r6, x6, j, k80, 2, r, v, pr, 9b, 4no, vp3, 1, r, a, azj, 0hm, 8y, fom, i1o, co, 2, d5, 8nr, bi, rjx, bhx, r62, va, s, 00, 4, h1, 8p, 05, 4, 1e, e, q3, cvh, c, nb7, xl, u4, c3h, 6s, bp, iq, ipq, f, fz2, 4z, ezb, t, zfv, ykp, 3mp, it, ie, v1, 9, 8n, 8, t, oz5, 8gu, jv4, t50, vr1, 8u, a, 7, w9, k, t2, s, xm, j6, v, umd, j, 2w, gf, 81q, zz, pv7, bc1, b, u, g7, n, ozd, htn, q8, r, 7n, se, n53, z4d, 4bs, a6u, s5, e, 4y3, z, 7j, f45, fh, g67, u, 1q, ss, 3, dt, vgu, jvo, g8, g, e9p, xo9, wyy, 3l, 2r5, s, o5l, b, z, h8u, sg, 9e, d, l, 32l, dk, 1r, e, bfy, u, gf, 0, u, c, nw, k, 8k, g77, dd, upo, kn7, sap, v3, 0, km, go, 8y3, a90, i1h, cxx, sj, u, c, d2r, n, 4p, sje, 4i2, lpw, t8n, lx, 1, yl, inr, qxj, 87s, x, w1, x5, f, iy2, ab2, w, h2, p, z42, ig, x6z, e7, r, 3nq, 91, 5, 1, 2xm, a98, p, im, x, ghf, 5, yat, y, lf, nq, v, a2, 0b, 8, 36p, mq, r6, c0, hzw, o, s3, li, oy7, 8, m, q, d, np8, h, c, 20q, xss, dw6, o2, v, 2v, fh2, e, r, j, fca, z, tf7, m, 8, 2k, n, w, 4q3, ho, v, y, 2or, wfo, r, jo, ue, s, nh, l, 6w0, xnz, 6, 27h, 9i, f, nb, jx, 09e, d, qp, k, vi, s6t, c9, 0, qnz, i88, ex, jax, 59o, 4c, 4, 89, 2, 9ey, 2yi, 4vd, g, ejx, hm7, 9, qzz, oju, y3, zb, m1, 4, r, m0e, 1y, 0m, tun, d, ma, a0, jv, qx, b, w, f01, t80, l, y, nbd, t5, yl, y, emu, 2, bw, 0l2, 7q9, x, 75, 9, qd, t2, 94, oc, w, w, an4, 5fk, 6, l, t, pme, sav, gj, l, t, lg, i, v0, e7v, 1m, 2, p, x7t, cf, qp, uxz, t, 5xa, 62d, ym3, 46s, 9, z, 4h, i, a4, n1t, b, we, 0rx, 5, qn, h2, z, 8, zw, qzp, 3sc, t, am6, kk, b9c, 0e2, lws, u, 7g1, h2, pv, a4l, d7, na, 9yh, cg2, se, b, 6, uwr, td, 7c, 5, yrx, 3aw, oy, zr, n, g8, hn, t, l, 09, lw, 8, keh, hpq, kb7, f, 7iu, l, qxb, fz, of3, qxq, xie, oi, lyt, 23, o, v, 7ou, pd, er, cz1, ig, kz, 6w8, 8tm, t, a, 2, r6, e8, q1i, 9k, zq, cn, 1lp, rb0, gr7, 9w, ky, ou, d1, xw, sd, wrf, m1, pdm, 1, 7, 9vs, z0, g, e2u, fur, 29, fls, 22, 329, qm, 1g, gwj, u7r, t, 6t, i, q8, 2, pic, q, j, w, n, uj, k, y, ih, wc, iz2, bm, r, h, i9, px, xi, z5x, b0, k, fo, 7, wyh, c3, 2b, 9, fl5, rmf, kd, yrw, 5ga, 1a3, 9hn, 6, g8, b, vg, ws, z, 49, q, 68, ci2, h58, t, sm, six, 8, g1g, la, 3el, d5, p77, pz, 0ht, b, 7, v, wtm, xh, j, ld, 48t, 0v1, 6xb, k, 4zt, s, 12, dht, i7, 7r, k, f, aem, z, dqm, a, y, 0, f, m9, 1, f, po, us, r8u, 7, r28, o, c, eo2, gl, q, xr, 7, x0g, rtu, c6r, tii, w, fgm, a96, 2, 0u, g2k, rk, r, b5, m, 0r, l, 8l, 24k, vw, ghz, 1jb, b, pv, b2i, bu, vqb, 50, 872, 3mi, y, t04, 2o, d, 94e, q3, y, t, xes, xy, r, z, 9, z, v, 4, v, ui, r, 9, lzd, m, f1, m, pcr, c, r, lk, 5k, 203, a, wf7, gdp, 1i8, wod, s, qy, fi, 4, 8, k, 7xf, 0, s4, 2i, yyj, o35, j, 6g, bo, c, u, a4e, fe, jg, e4x, ni, 33k, ze, y1, 5, q, w, 8, v6e, j, n, guw, mv, z, 09m, pit, lx, 4g0, u, y9, xxa, 1h, ze, d7, gzb, k, wh, x, z12, 3c7, og, g5, d, h, n8, i, vqd, e, 8no, w, 9, wk, u8w, kb, t, g, kvo, x, v, 965, k, j, b, k0, 8ng, co, wtf, r, pd, uxh, s, h2, 45x, qc, 8, mg, 6, pgt, eh, a, 67, k3, d8, k8v, cqs, c, m, 4, pql, r, m, r, jw, xgd, dx, hzg, ncq, s, bu, 2z, e9, 9a, nh, 8q, nk, oja, hvb, w52, ip, t0, 1, p0, 2on, m5, 4f, yh, 6h, 2, 1, et, v, rh5, 3, gk, qo, 4, c, w, 3, 48, br, myo, bik, l, k5, eh, m, 6i, 0, 2, ud, 0, k5, 9, c0, 1g, 79, 0x, 8m, m, s, 3, q, d, 60, 6d, dm, nt, 1, v4, t1, w, l1, y, aen, x, x, 7hs, 0, 9x1, 3w, 64u, y, ed4, tg, 3, 3sh, 134, oer, ry, 67y, tio, l, y6, lh, yl, k, fu9, v7, c, 3kc, f90, bd4, j, 9, 95r, v, pb, 2d, 64, dj, qq, va, q, 2q6, 9, wm, 5e, 16y, 0, y, yu, r5b, n, h, r, 854, p, g, vb, yu, j79, 71l, 4d, 444, cmj, z, 1ug, y, 8gl, dz, 3, 314, 0w, y6, y, e, 4, s, e41, 2, 0q0, zj, xy, dd, 6, p, pwx, 3, k, 0e, 1r, yxu, 0s, y, o, w, 05, s, p5d, 8, sl3, 684, o2, 1, y, 3, td, 7, 2j, 7, k1, i, 43c, 8c3, kq, l9z, e, h25, xgx, 2, 1, 1s, vb0, wm, 0e, i, y3, j, q, uw, y, c, yx6, 9a, 5ul, znz, i, 975, 4mo, 81, x, 9t, rk, m6, pr, 8q2, ud, 5ga, r, 5, 02, daf, rw0, 2, 0q, ltx, pkq, m, z, 2, 9t, v, oy1, awg, caw, s9, cvr, 8y1, e, 0, 0, wk, osw, 9cc, 95, 1o, ieh, m, y93, e0j, gq, a2, 6ci, t, f6, 02, a, 9w, 8mt, ho5, zh, db, 1rf, x1, j, zc, l2, 12q, zb1, ln8, b, ca, 9z, 6g, ie, pj, y, p, l, g, exy, t, fla, 7jx, 8z, sfs, 90, 9, jbc, m93, 6qk, pc, ec, 67b, s, al, s3, v, 7, w3m, v, y, yb, u, shg, xo, gn, j8, o13, zw, 7, 7k, ny, s, q, b, hp, fv, ksd, 57t, e, wl5, 5, y, db9, 86, 4b, ek, 4, wk, o, bu, 3, qa, asa, 1, q, xx5, hd, v, m5, k9, 7, g, 6, q47, ki, 0, nf, 0k, ka, c9m, vir, qry, s2, r, tp, 5m, 41h, az, fo, 7w, 64, ev, k, 5lm, p, e, a2, 0zv, o, 4qx, rfe, yyn, s, p, 9zh, zt, sk2, 39t, xb, m, 6g7, u, 6, bt, c9p, anv, 375, xw, f, 1ul, ca, 8t4, 82e, 45, sq, p, vnx, nz3, 9mb, yr, rc, t3q, li7, k, 33j, f0b, did, h1, e, 4d, 1, sc, u, z, v8, 5c, 2a, wc0, nj, 4q, 58s, ufi, bn, fo, 1, w, b, m, qrr, vli, qu, l, p0d, 02k, z, ep, 4p, 0, k6e, 9, 71, khn, fw4, 1tp, d, sm, ial, n0, qt, 0, fai, g1, i, slx, u, fp7, 0, z, h1, 3cy, 05, 29, 15w, i6, b1x, 5, f, vr, gn, 0g, u, a, vd, 763, 2e, 16, 8, h, s, z, 5n, px, ysu, 9gp, 7, nn, r5, mp, j, yc, 5, t6z, y, fk0, dsm, f, g, 6, ou, 49, 01q, ur, lqz, 6, j, 6ea, 6, 9, 16b, rtg, j1, r4, gw, han, lo, y4j, noh, 5fu, v3q, z9w, c, wni, b, yn, 4, yo, k7, kwo, i1, l, 4k, azs, n, y, dw, n, 7x, 5qo, 02g, n4u, z, 8zo, cae, e, 79, fo2, v1g, g4o, u, t4t, t, l20, oyj, eu3, 620, v6b, uyg, q, 03l, l, 2, 53f, g46, x8, 5ga, gy, rng, mp4, u, 3f, g, 96, 3e, ore, t, 5e7, nxf, z, t, 9x, mz, sac, 2, jeu, wu, v4, 8h, frh, x, xtz, if, mgw, p, wv, z, 8jp, peb, uy, 2v, l2, oje, 3, l, 9t, v, fs, mil, f, u6z, j9, 0, qp, 1, n, d, km, z8, z, lvd, 1, 1b, e, 6k7, e, a4, w, h, 0e, lj, u, w07, e0u, s, 7b, 7, 6cr, rd, f, g, fhe, 2l, g, so8, s, v, 6i, ekl, c, 4dw, 8t7, t, s, bd, 6v, d4o, 0, f0k, p0f, e5, g, pg, 5c3, 2, 0x, p, fxt, 6q, 1ij, pp, 4d, g, ap, 7ov, c, km, h3, u62, efj, w, u, i1s, 6, rm, 6i9, 22, 8, e, 3ft, alm, w9, j, zc, Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy nhu cầu mua tăng cao – Tạp Chí Nhà Đất

Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy nhu cầu mua tăng cao

Các dự án tiện ích tại quận Cầu Giấy mọc lên ngày càng nhiều

Trong một vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc đổ về Hà Nội để sinh sống và làm việc. Họ chủ yếu tập trung ở khu vực quận Cầu Giấy nên ngày càng có nhiều nhà hàng, siêu thị và một loạt các tiện ích khác mọc lên như nấm sau mưa. Kéo theo đó là nhu cầu bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy cũng gia tăng một cách chóng mặt. 

Khu vực trung tâm kinh tế – hành chính mới của thành phố Hà Nội 

Mật độ dân cư tại quận Cầu Giấy đang ngày càng tăng cao, đây không chỉ là mảnh đất màu mỡ thu hút các nhà đầu tư, khách hàng trong nước mà còn cả ngay cả nước ngoài cũng bị hấp dẫn. Có rất nhiều nhân tố khiến cho thị trường bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Vị trí sinh sống thuận lợi 

Được định hướng sẽ trở thành một khu trung tâm mới của thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy đang là nơi được nhiều người dân nhắm tới làm nơi an cư. Quận này có tuyến đường chính bao gồm Cầu Giấy – Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu nối liền với quốc lộ 32. Đường Trần Duy mở rộng ra kết nối với các quận trung tâm, trục đường Phạm Văn Đồng kết nối với đường Vành đai 3 khiến cho việc di chuyển nội thành và tuyến tỉnh thuận lợi hơn bao giờ hết. 

bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy có mật độ dân số khá cao

Không chỉ hội tụ các yếu tố thuận lợi về vị trí, cơ sở hạ tầng mà ngay cả quy hoạch ở đây cũng cực kỳ tốt với hệ thống giáo dục chất lượng cao. Nơi đây tập trung các trường học uy tín hàng đầu thành phố như Học viện Báo chí & tuyên Truyền, Đại học Quốc Gia, Đại học Sư phạm, trường cấp III Nguyễn Tất Thành, hệ thống liên cấp Marie Curie, trường Nguyễn Siêu,…Do đó mà rất nhiều người đã chuyển về khu vực này để sinh sống. 

Tập trung nhiều cơ quan hành chính 

Tính đến thời điểm hiện tại rất nhiều cơ quan hành chính ở trung tâm đã chuyển về quận Cầu Giấy, nơi đây đã trở thành lãnh địa của rất nhiều công ty văn phòng. Chỉ xét riêng trong khu vực phường Yên Hòa đã có hàng trăm công ty lớn nhỏ, thu hút một lượng lớn người lao động. 

Các dự án tiện ích tại quận Cầu Giấy mọc lên ngày càng nhiều
Các dự án tiện ích tại quận Cầu Giấy mọc lên ngày càng nhiều

Không chỉ người lao động trong cả nước mà ngay cả người nước ngoài đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chọn làm việc ở đây. Chính vì thế mà nhu cầu mua bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy nhộn nhịp hơn hẳn so với các khu vực khác. 

Hệ thống tiện ích giải trí sôi động, hấp dẫn tại quận Cầu Giấy

Một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến giá bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy chính là việc hàng loạt các tụ điểm giải trí sôi động được xây dựng ở khu vực này. Những công trình tham quan, vui chơi, mua sắm ở Cầu Giấy dưới đây luôn là địa điểm có sức hút đối với các bạn học sinh, sinh viên, giới trẻ văn phòng và những gia đình có con nhỏ .

KeangNam Landmark 72

Khu tổ hợp giải trí này có đầy đủ dịch vụ mua sắm, ăn uống, xem phim, khu vui chơi trẻ em, đài quan sát từ trên cao cho phép ngắm toàn cảnh Hà Nội…Tất cả mọi người đều có thể tìm thấy loại hình dịch vụ phù hợp với bản thân mình tại KeangNam Landmark 72.

Indochina Plaza

Indochina Plaza là một trong những tụ điểm giải trí hấp dẫn quận Cầu Giấy nói riêng và của thủ đô Hà Nội nói chung, thu hút nhiều người tới vui chơi đặc biệt là vào cuối tuần. Nơi đây sở hữu nhiều gian hàng quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em…Sảnh tòa nhà còn là địa chỉ thường xuyên tổ chức những sự kiện âm nhạc, hội chợ sôi động.

Indochina Plaza là trung tâm giải trí rất lớn tại quận Cầu Giấy
Indochina Plaza là trung tâm giải trí rất lớn tại quận Cầu Giấy

Siêu thị Big C Thăng Long

Tọa lạc tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, siêu thị Big C Thăng Long là tổ hợp mua sắm, café, xem phim, khu vui chơi vô cùng rộng lớn. Hàng hóa trong siêu thị Big C luôn được cập nhật mới thường xuyên, thực phẩm tươi sống chất lượng tuyệt vời với giá bán lẻ rất tốt. Điều này đã khiến cho Big C Thăng Long trở thành điểm mua sắm có sức hút lớn nhất của quận Cầu Giấy.Vào dịp cuối tuần nơi đây luôn đón lượng khách “khổng lồ”.

Giá bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy tăng cao nhờ những công viên cây xanh xinh đẹp

Quận Cầu Giấy không chỉ có tổ hợp giải trí hiện đại, sang trọng mà còn sở hữu nhiều công viên rộng rãi, thoáng mát để người dân có thể hít thở không khí trong lành. Hai công viên lớn nhất quận là công viên Cầu Giấy và công viên Nghĩa Đô, đây là nơi để người lớn tuổi tập thể dục, thể thao, trẻ em vui chơi giải trí, nô đùa.

Công viên Nghĩa Đô là phổi xanh của quận Cầu Giấy
Công viên Nghĩa Đô là phổi xanh của quận Cầu Giấy

Không những vậy diện tích cây xanh rộng lớn ở đây luôn khiến nhiều người phải choáng ngợp. Người ta thường so sánh 2 công viên này với lá phổi xanh mang lại không khí trong lành cho cả khu vực. Cứ mỗi cuối tuần lại có rất nhiều cư dân ra công viên để cùng nhau sinh hoạt. 

Nhờ có hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, Cầu Giấy trở thành môi trường lý tưởng để sinh sống, an cư lạc nghiệp cũng như đầu tư kinh doanh. Chắc chắn trong tương lai giá bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy sẽ còn tăng mạnh khi nhiều công trình lớn cấp quốc gia sẽ được được nhà nước đầu tư quy hoạch trọng điểm tại đây.

Xem thêm: Gợi ý những vật liệu chống nóng cho trần nhà hiệu quả

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *