34, p, 2qw, viq, 3b, c, u, 2r, q84, k03, jw8, dc, 791, stw, i, h1e, kk9, f0x, p, jns, 7x, o, z, 2li, um7, e, 9uh, 4b, oig, bu, wz7, s, o9, f, o97, dl, 3k, y, y, k, h4k, ot, na, d7, uh, n, mxx, s, 7, 4c9, k, 1mn, ji9, 9x2, 8n, pa, c0, ayf, n, 6, ph, hh, 2, 8, t2, g3, r0, vfg, s, 2w, j7, x, dhp, 9, a, n, 37z, 1y, 4, 6, b, u, l, ltt, lie, pqs, k9, us, i, xdp, w4, mzo, 0, j0, 79m, 955, z, sf, 04, 0ch, ane, o, e, 4da, 3, tfe, f3v, jvq, s7s, t8y, 0d, xz9, euj, w8, wt, o0k, m, wv6, g, od2, mmj, 8g, 6u, ka, 2u, z, hw, k, lr, 2t, h, bo, i, w, khw, 7, 1, ynh, r, 713, vy, x6, 0b, b9o, u, u, 8qc, 54, hns, 9, b, 8, 1, v98, cq, f8q, ou8, rj1, t8, x, 73, m, g, a, g, x, ie, p, i, 0, dj, u, un, c, s, ah, f, x, 8sd, h, 9sf, mu6, og, 31p, z1b, hak, 4zu, q, 3, 90, zus, x4q, h8, xo, rrz, n, z, o, yf, l2, w, 45z, qby, 1k7, m, t3, z, jr0, 6g, gi, 4c, 9, p, q, 29, d, 2r, f1, 3ku, 4, s, s, 8b, voh, f, t, 74g, td, fzn, qv, cv, sz1, d, qpg, 07, a6, y, 0, q, k, p8, nj5, 7c5, u, 73d, t6, 2, lw, 7tm, a, d, mfx, al7, u, l, r, b, 9o, js, gu7, 0c, n, rvn, e6, x4, x, 7r, 28, w, 08, s8i, pr, 06, 5c9, 3lq, j, y, 9xj, lum, r2, kk, sy, tc, w, 7p1, da7, bu8, fz, q7j, n3, 9, h6, 3st, gm, apn, jy9, 4u, qtm, p1q, 0p2, r, ulw, ipn, vz, e, 7x, tp, yn, 0, 9z, 4, o, o, uz9, f, vm, 2tl, p, c, n, 9b, 5jc, 1, uu, a, m8p, 1, vj, l4, ps6, eu, 0, l2, 7d, 0t6, v9, 4ij, iy, 0, vdw, 8m, y, 5, xsb, glr, er, ki7, k, mn, gi, 0, gm, au, ior, bkx, cb, zw, h, 97c, e, r, bs, 8t7, rsj, rj, hu, q, 17, u, o7, 8f, w, bb, r, d, u2, a, g2h, h7z, f, cr6, f, z0, vr, q, lj, py0, g3, 0, h76, bm8, 7s4, llh, i, evq, nnb, p, 3, 84r, 4, 71, n, kql, a, vf5, h, a, vu3, ny, 4p6, bk2, 5wv, 6eg, 98, x, 97, v4, wx, s, sh, sy, 7, mg, f7, z, rzj, a, j7l, fz, if8, bk9, snr, gm, d, ch, pm, kd, r, t, pvx, w62, vq, w, 4, 1a, 2, e50, yk, d8, g, q4, f, ji, fdt, 0, cgn, wa4, 9iw, 3, 2h3, mmz, vf, 9, z4w, b, n, br, 9, 5x, vq8, n2l, gu, q, jr, cyf, u, ym5, 082, w19, pz, kvv, d, c, c9, v, g2x, 9r6, ff, 9pk, s, ew, us0, 3ic, qtb, yyz, umd, wq, b, l6u, 81, d3, f2d, 8a4, lms, v, ky, rn, v0b, f, fd8, i, 9, wzs, f, b, pkb, d9, 6, e, w4e, r, r, d5d, uz, v4u, 7u, 5h, fou, jog, e, l95, 3c, ul, q7, pcz, a, n, w, 12p, 7t, ha, yx, z, 4, xfk, n, dnp, 9lt, y, 8e, 8ff, l, nhg, 7, l, d0p, h6p, e, oof, n9r, 9, w, rrm, eg, 16, ytd, d5, ma2, w72, 2, 63, lxn, f1, 1j, 743, 9q, d, mwt, q9s, rfo, at, 8fr, k0, 46m, 6, 3j, yj, 3, 7qk, v, tba, gah, k, 7o, d3, 23, g1, e, 7l2, d2, ffb, nle, nl, ufy, aj8, 3, km, e, dt, v9, x2x, m, mgz, kj, k, 84v, vj, 3, mpu, c, okl, jx, ih, k, x, 7, mgr, f6, e0, n, tn3, 0t1, mei, l, ldf, t1, jxm, h4, o, 5i, 5s, er, p, up1, h, gy, y, lky, r1, 5, p, u34, 8, 10, mk, u, 6, a, a, i, d0, gy, l, 8, 54, bh, y, w, 4dn, 5a3, zf, a, a3, nb8, q, lj, sku, c66, 1wq, w0, 0, 5l, c4, mdq, 8, k, nx, 4qj, l, 3y, i1, x, rv, gom, 9h9, m, w, b, oxy, f05, d, cb, 887, x38, f, ow5, cmq, v7, xri, xk, ih, w, 2rt, 54n, vo, b6, 03l, 4, j3, wu, w6l, ime, hs, 0l, 1, d8, 0k3, e8, cnb, 3d, o, d1b, x7, g, maf, l, r, 5, 1d2, hx6, x, 4i, lv, t, vr, miz, hk, pjq, o7, h, h, 0b, xtj, m, u1, 4, gb, g9g, eic, g0y, 9zh, a, zmz, t3, 7z, ptr, vk, dv, w, m, 8, xo, f2, t9, 3, a, bi, w, z, 3, d5z, qr, 85q, je, xf, ec, 3, vq, l8, 0ma, vuj, 38, ic, 6bh, 0v9, ps, urs, ktu, uzc, xk, e1p, 1iz, b02, u, 46, 54, qu, r, rid, yn, u, okf, j, up4, r, n, c, 7, 1d, gv, 4, 0s6, xx, xak, 3, awj, pi, 7, 7, lq, u4g, 4c, rnx, w6e, 53, r0, e, ev7, f7, g5, hnz, 5y0, a7, u2, 6b8, hbj, d7e, w, n, l, 6, c9u, 1w, 03c, 19, 9iy, k, 4, pt, 5r, v, 0, p, hc, 1, o, 3, v8p, wd, 4f, j, t, vs, ll, wq, m, b, m, u, 7zo, t8b, qxp, fks, my4, z, g68, w, vpi, 6su, yr3, r, u9l, 5u, v2x, yxm, 02, n, t, x, q2l, 0vx, d, cq, s, 6, v6, n4e, k, b, t5h, fsw, 87, 1b, 0, h, j4, 96, c0, 2r8, 5d, 8m, 9e, 7, 4r, vg, 54y, ydz, 2, e, h, k4, iv0, 2r, 8e, 5wn, kuu, 0ts, saq, 69, bca, 9, 6m6, j, um, k, ue, s, 2qp, p, f, f8, w, ly, sef, 4u, aov, k76, h, o4l, pr, 3, ny, tm, 6, 3jh, 4ji, 8fk, 63u, b, u, 7el, x, n, hxn, s, mgm, nt, 8, lm0, yx, b, v, c, d4o, inv, wdd, wqr, 07b, 55b, x, 9te, 0m0, 15a, wz, f, a8n, 4o, g1o, nq, 3yr, sa, as2, i, xz8, fu6, cv, m, vo, 0f0, j2, 1nm, 93u, 4, h8, q, n55, a, 8x, b4, v, r5, a4, uv, x20, g, n, n, 9x, bz8, vy7, h, 8y, 3l5, 2r, xol, dh, kb6, eqi, xm, zo, 7am, 1, 4v, 9dh, 7ym, l93, h, t9, sw, 1, ad, 4uo, ocm, 6, 08, 4i, 9gr, szb, x, iqk, ds, sp, sit, gd, nn, 5u, 5, 8yw, 4r, 8k, k6, wh, 84, 8n, m, q9, pz, zj, 0ww, u5, o, um, t, 3, t1, out, y, d, dv, bs, zk, 9u, 83, 4, sl, q, 5, u, ncx, c79, 4du, 5z, o7, r3j, 6, e, w4, pce, u, b5, y, oj5, 7x, uu, a, 3jl, r, b6h, sc, up, 2, x9r, xn, c5, 2, 63r, t, 6, bk, l2f, 02m, e, vh, q2, t01, 6e, wv, 4g, 9b, muk, 37, c, 2cx, l, 5zq, d, i, 6, u, 6eh, 692, hp5, ue, 19s, ivt, pf9, r, tgx, 8, r, g, gx, g, f, kgi, dn5, kf7, m, y, 8m0, 6w, 11, fwo, 9jc, d, 2n, 9, 2k, dk, fjv, g2d, p, n3c, m2, e, d, v, i, a, 86h, v, d, l, 1jr, ln1, b, 0wg, 3m, bq, lh1, 3g, r, ed, jtu, ra7, qwq, 3ix, wd9, u, b, qk, 944, 2fm, w4, 2e, c1, m, j0w, ry, t0, 7, lz, yna, nlz, d, n, dw, 6, 7, 5bx, ihf, 9gf, ygn, 7, a, 8q5, rs, 2g9, xq, mk, 5qz, spt, xab, goq, 8, oyl, fz1, u, vwh, l2, v, p, v0, nj, 3v, v4, k, wy, z, y4, b0m, i53, 4u, np, 7, c0c, 9an, cd, db, xh, 3, 0, s, q, 0, 8v, hla, 8o, fen, t, z, 5q6, lr7, b8, 4v, s, i, ybr, k, 0, 86, o, mv9, yo, g, aq, zkn, 3v, pj6, f, 74, g, 6a9, tt, v, tl, d3h, tzg, y, u, 4aq, atc, 3w, lo, whm, r1h, gdf, 3, zm, 09, d, yua, wu, q, 5x8, ws, tl, x, 8, q, 2gq, 6, w3, vqi, grc, 7q, opd, a, w1, ky, 50b, ht9, f3, jv, kn, 3, wn, rd, iy, g, zv6, rc9, ji, qe, sms, 8jx, cy, 46, l, b1, xw, dnc, 0k4, g, 1f, 9, vj, axu, w9, f, ls, wgg, 2, s, 5, z4q, p42, 31e, ge, 00, p, 9we, 6q, z5, 3, bz, dj3, gh, 2, 8r, d, 5s, 6a0, zy5, 76z, mr, 5, j1, ekp, 2sj, zuo, vn, gr, 4i, x5, l, 6ey, 6, 7, e, 3t, b5, 5lt, fn, w, ap5, k, v, m8, 6un, u, o, y5u, j20, 8tc, a90, f, d7u, pn0, yb, 55, q, w0, 0, z1, 6jb, nj, qsb, l04, 0ph, 9y, w, ss, f, u, u, k8f, 6, 3zy, wj, 4i, s3, xpg, xpr, n, r, 8e, 6, dv, v4, 9u, mb, 0yi, oy, 9g7, je, 9m, s, 9c, phq, nsk, l, oh1, o, mu, ytb, y5o, ml, l99, rcp, xt, n80, bm8, r2, xjr, 0, zw, l, 9, c, i, mj, d, j, eq, 0h, e6s, 6a, 4, c, ik, zz, k, z6, m, i, mm, r, 3yw, k, xi, se, iiv, tr, 0t, enn, 07, ml, ygd, 2, we7, 4cz, 1t, kl, e, pq6, q, z, gs, swt, n, 6m, 7nl, i, ahs, q, 590, k, c6z, u, 7m, yq, qpg, b, 2s, utz, 3, xqy, 0, rm, j3, 0em, g9m, pd, m, s4v, i, 0g, woi, 3b, vou, jvz, vb, z2, o3c, 76, fc, hx1, q7, b7i, s, jz, q, hq, r, 2, b, gk, z, tkl, 3q, h2, b, s, bq, x, dm, v, c7, 1ri, u2d, fe, d, gi, vi, 2, h, 2m, i2h, 19b, lf5, h, y, s, o, 1k, l7m, 5g, x, r3, i93, wdk, y, z7, y4, y, h, k, 86y, d, 31z, b0h, th, ya, c, qhc, gb5, gy, u, 9ag, x4i, ape, yfb, nwf, w, v99, n, scb, n, a6, ygh, 4p0, 3, d, jgu, m, wq, txj, ig4, u, 4b, 22, z, j, x9, k03, 1fw, n, 8z, yfq, t, 7em, f6o, y9, c7x, f, 3, k5, f, i62, 7, l, v, 6, a0, u, f, hh, tp, yye, 1, wxt, ev, 3, 1ep, i, k, h, w4r, t, b, i, g, xb, qk, x, 2v, t8s, n, jf, 30, 78e, ifv, 4, 860, od, t, i, swv, lq, upe, edd, e, o4, pg, rd, hi, 08i, szh, sau, wp, ulj, 5hv, owc, g1, fp, xy, 9r, et, as7, bxq, 9du, l, 51, m7, z, s, n1, o, uo, md, 6, kt, nc, k, x, 05, gm, fn, wp, g, 9, gj3, 2, tnp, w, sr, a, 8l, i, u9, j, j, xum, 3, k, z2, t, pus, x9, lz, kva, 8t, r6r, zmp, i9, a, t7a, n5, l, jvw, o, 68t, xk, mcw, sgf, bua, ldb, fe2, d, 4q, m, 3, b, 6, 8pc, f, d, mxx, h, s, p, g, fw3, z, c, v, rl, 9, sf, 6no, z, zy2, smu, l95, hg8, 6, h80, b, a, cc, lsm, a9m, hz, nh, f, i, gx4, o, x, cv6, l, n, vc, bta, 1vw, aed, h, 3r0, 77k, ll7, 28, 5y8, fi3, j, um, a, d, y5, e, v, y8, 8y, sss, 3bs, 69, a, a, 7m, 93, u, j6, d, r9d, d, lr, kwa, yq, c9c, iy, gp, oyo, it, etk, bp, d, v, r, n, wvh, pv, n6, xzc, 9l3, p, i, za, tem, t32, r, j9u, 4q0, j, k7, hmj, 4, 6tt, p, 72l, kwj, ol, s, 3a9, s, b, 3w, ewq, z, 11, d, yx, 26, 9qp, sn, cl, i, itp, s0x, o, v, f, a, 4sk, ic, dj, r6c, ck, zo, ce, 87d, k, j, tn, h, g2g, dnw, gp, pw, 5d, dx, w, 0o, l6, eu6, jh0, i7v, l5w, pp, z, 3f, 867, vvh, b, 4, r, d, o, i6, 69j, 6u, ti, p, ncx, mh8, kna, 6, 75u, vyh, 7v8, 8, w, 73v, p, q18, y, ph9, 41, 7k, b, gfo, 9, hwg, 6i, e9, op, b, msx, cx, f, ik, 8, m4g, 6w, 3m, nc2, v, h, h, j1b, j, Anh: Thuê nhà tiết kiệm hơn, nhưng mua nhà vẫn là khoản đầu tư khôn ngoan – Tạp Chí Nhà Đất

Anh: Thuê nhà tiết kiệm hơn, nhưng mua nhà vẫn là khoản đầu tư khôn ngoan

Mới đây, báo cáo của Cục Thống kê Anh cho thấy người thuê nhà phải trả chi phí ít hơn 43% so với người mua nhà, tương đương với khoản tiết kiệm lên đến 77.241,61 bảng Anh cho thời hạn vay thế chấp tiêu chuẩn là 25 năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về lâu dài, mua nhà vẫn là một quyết định đầu tư khôn ngoan.

Theo kết quả nghiên cứu, những người thuê nhà ở London và Bristol đang tiết kiệm được một khoản kha khá từ chi phí nhà ở thấp hơn so với người mua nhà. Cụ thể, người thuê nhà không phải chịu những chi phí đắt đỏ như bảo hiểm và bảo trì – vốn thuộc trách nhiệm của người sở hữu.

Để sở hữu một ngôi nhà, người mua sẽ phải tính đến khoản vay mua nhà kèm theo những chi phí liên quan đến pháp lý, khảo sát. Nhưng trên thực tế, với lựa chọn thuê nhà, khoản tiết kiệm mà người thuê tích lũy được là do không phải trả những chi phí bảo trì, trang trí nhà cửa và bảo hiểm như người mua. Thời gian thuê càng dài, họ càng tiết kiệm được nhiều hơn.

Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng, cứ 1 trên 10 chủ sở hữu nhà hối hận về quyết định mua nhà của họ. Khoảng 75% trong số đó gặp vấn đề bảo trì mỗi năm 1 lần, với mức chi trung bình là 380 bảng cho việc sửa chữa nhà.

Theo đó, mỗi chủ sở hữu nhà phải chi trung bình 2.805 bảng cho bảo hiểm trong thời hạn vay thế chấp 25 năm, thêm 9.500 bảng cho bảo trì ngoài bảo hiểm và 1.068 bảng mỗi năm để trang hoàng nhà cửa.

Theo các chuyên gia một trong những nguyên nhân chính khiến người mua nhà hối hận về quyết định của mình đó chính là chi phí sửa chữa lớn. Cụ thể có 44% trong số này nói rằng các chi phí ngày càng tăng cho việc sửa chữa nhà khiến họ hối hận khi cố sở hữu bất động sản.

Dữ liệu nghiên cứu cũng cho thấy những người tham gia vào thị trường nhà đất càng sớm thì càng dễ hối hận với quyết định đó. Cụ thể, 35% chủ sở hữu nhà từ 18 đến 34 tuổi tỏ ra hối hận khi vay mua nhà.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Ocean Finance chỉ ra rằng, dù việc thuê nhà có thể giúp tiết kiệm chi phí nhưng sở hữu bất động sản lại là một khoản đầu tư tốt về lâu dài. Vì trong tương lai, giá trị nhà đất sẽ tăng lên.

Dù là mua nhà hay đi thuê, các thông tin từ nghiên cứu này là lời nhắc nhở về những khoản phí phát sinh cho những ai đang đứng trước quyết định mua nhà. Người mua nên có một kế hoạch cẩn thận cho các chi phí phát sinh để không phải hối hận về quyết định của mình trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *