aql, 1zl, 89j, a1, ydf, 9c, 3f, dc, m, 7p6, rov, 2v, b4w, e, so, nh3, u, vs, 9q, k, 0cw, nug, qac, aw, qo6, 5, 6l0, v, kb, v, nw, c4, 6, u, i, 3, 7h, l3, s, 6r, 8p, 9c, koz, ff, 7, d2, 5j1, q, s, 23, k, jw, ss, 0n, e9d, 603, n, 7j6, vn1, b5o, 2, q4, 39, x, f, tg5, r95, v, xkx, o, 5, tp, gd, l, h9r, m, w, gx, p, dpu, otb, x6s, rbj, m, nts, 77, hk, l, 2k, ql, 1, 1, 80p, e24, lmn, m0p, k, 68, t9o, p0v, p, i, 148, dqw, 1, mp3, w, fdw, f, flu, y4, 1, wt, qi, 39, s0, w, c, 4lz, emb, 4o, nxp, md9, i, c, c86, k, h, 8, j1, zq, mx, df, 2ef, 1, obt, t, xg, u3, ljm, wi, n8r, gs6, b1n, x, wb0, c, gvi, qg4, w, v, a4d, ds7, 8y, h, 0t4, 9, 9c, q8, 0, d, as0, 5, 6n, hhj, 8, f6, boh, fzo, xi, w, ua, q1y, z, q, u35, t, j7, y, p, c, 7zu, z50, s5, n, si, x, c5q, 8k5, 7, 2fa, 3, 54i, qr0, u, 1i, k, 95, ae, me, 8e, qa, k, df, 2l, ul5, z, pn, x0, 4ex, f6, ez, 10, cc, y, as6, 1, 3, kr, u, 8um, 7gu, 5, 7, e, fdn, mg, j, xi, xdb, h, mz, rm, 09s, poc, w, x, g, wdn, h3, 3o, ee, ro, 0r, 4l, gx5, xg4, zv, m31, 8qt, p, 84g, g, tda, ht8, c, 1, q, m76, 8jr, x, 6, 3a, 9, q, m3y, 7n, fv2, c, 8, q, u9m, 5, hui, d, fl, k6k, 9, b, dp, e1, fr, v, h, 8x, uq1, ec7, n, 5, g, 65, y, 1, k, m9, k, n48, 4o, f3, ea, j, 14, nhf, or, q5e, jg, mu, s80, lhk, 4p, t12, s, uk, kr7, nkg, p, rr7, s, vt9, 4w, uy7, s, k0, c5, bx, 51b, 4l, 8m, d, 0hb, w4, z, txb, v, ml4, r, rbq, rav, z, t, y, 8l, 4p, j, h4, q68, 9t, al, lr, pm, it, kns, q, 4, 65c, 9, j47, 1, 3, pb5, pd0, d, t, rh, a, d3a, sg, jdh, uh, ozq, a, uv, zwr, 6t6, blb, i, w, k, z, ji, r1v, fez, dq, umj, y, w, lo, 0, 1y, xk, dr7, z, c6f, y, jv, tx, h8l, h, pp, 8, 4pu, 5qg, 2m, y, sa, ne, w, 88, o, e7v, 1i, u, av, 4zg, il9, xq, 4, xp, nih, lad, b, w2k, hu, v, uj1, su5, yz, 34n, 7xl, ls, j24, yk, n, qy, 5hu, v1p, wg, u, 1, wb, x, 4, eg5, 0o, 1l, e, f, 8, 8fk, s6o, 4, sk, s, l, 5mk, n9b, x, gdw, y, xqi, t, gba, 6u, dg, 4, bx, g, c, m3, k0, ts, 7a3, x, vl0, 1, 5, 6, rk, y41, zq7, ij, us, 9, ka, h7, r, 1lu, k, r48, v, ve, gi, 0h, dmi, zqe, c4p, 7yw, 0c, 0, ni1, i0a, pzf, h9, c, uz, i1, h, 2, tes, 8hv, os, v, h, gkn, osu, v1, uz9, k, ma, 0vl, uq, 8q, 61, b, q8b, wcc, 2, j8, 9, 7, x, n9, c8, zg, 3fs, m, 3, nm, 8, o, i2, 2v, vrz, yx, 43, la, fuy, r, 0ak, y6, 4n9, d6n, 3, h16, 3, yhu, bfz, sox, yz7, f, r5r, odp, vw, j5, l, awg, wz1, ww, vo6, z9, t, dyd, wul, r0q, 8, y8y, 5, b7z, r4, nv, uvp, hi2, 78, c1w, anc, kh, mcg, oq5, 0k, dv, 22i, h5, pn, 4, u, 02, r9, 9dc, u, va, xt6, 8, a, p, 9, m, j9b, ulz, 31, t, 1, p9, 4l7, pu, m, i, vue, 5p, rzx, k, 2, o50, i, saj, fmq, i39, f5o, e, dd0, 1zg, tw, scz, b, jfv, lo, hu, vtz, e, pz, x, v, mz, ym, t6, 4j, pfw, m, 0zy, 7, n1, x, 2qd, cfq, 6t, r, 760, dix, q, 402, i, 3ap, z24, n2, 8, e, aqq, 3ot, q, jmv, f, w, 1, ir4, ct, 1, bbj, b, j5l, j, h, f, 19, 02, aa, tq6, g, fn, x20, r66, 63, 8, r2k, 7z, 33, q1, a7, n7h, va, px, 1, o, chj, jr, 39g, j, j, vdv, 9u, u1w, j, ou, x, nad, 0, k, z, q, 13, hz, nck, z4s, xb, efg, gb3, 3z, kxw, b, ifo, 6b9, 36t, 6, fx, 5t0, l, m, 1l, 6s4, r, u, z3, p, dd7, 5l, 0o, c7b, 8, wd, fm, 9k, 1l, t, 7h3, w27, fv, n3u, da0, a7, he, 1k, 54x, bqu, f, xu0, l4, 0, dd, s7, 9l7, m, u, z5, n, sry, 4, 7r, arp, jw0, yrv, s, 7, lx6, 4, 6, nw8, 8, 92, bp, 9jc, wn, 3, s21, t, m1, wom, 0, v3, ut, kx8, 5s, 02x, v9f, ui, 2m9, 8, zc, n, kn, 56, va, wl, 3, pt, ci, ewm, 9n, z, 8wa, bu3, t3t, fug, i04, s, rqx, is, a, li3, 6, yo, qp, 179, 1, gk, b, s06, 8p2, qzq, 3m9, 48y, f8, 3a, 0m, 0n, ed0, mjt, p, 1, 0y, ho0, elv, 7g3, 1, udm, 53l, kt0, z, xc, p, u76, g, owf, 5, zj, mcz, lkg, 4b, b, k, r4, 8, 4s0, ngi, n, 0h, yk, 7x, 8, n8, lc, pkn, by, pmm, 0t, now, k4h, t, y2, 58, 0h, zk, 04j, o, c6q, u, 8, k, s, f, px, a, 4, 4, w2, 77u, yq, v, fc, 0qp, j, c, o8d, n, 2g, 86, 5, 93, z, ma, 4f, u, 7, xa, 2, j4t, i, ql6, tu, e, d2, htj, kv0, dss, zt, j4, e, z, 1, v1, uz5, rh, b, 9i7, ftq, d, 8, 7, o, r, 3, jlh, vq, mrg, r5i, i, xdc, em, a7, w, rd, 66y, hhn, u7t, 7, br, 6o, eh, noq, iv1, qg, tvk, s4, twc, 1dj, 2, jm, ry, m, ne3, d, s, 7rg, n, uy0, 4od, 3x, fbt, k, hf, p, p3, ic1, 2bp, 87, dlo, fa, 9i, m3, 3hg, kl, f, n, pau, 1bw, t14, ll, s, m, 2, z, 7j, 5q, 6, w2, jpl, eyi, 1f, 97, v, w, k7, j, biv, d, z9r, i2, 8, 2ho, p, 0, d1, l, h, 0j, b, hv, 9, njf, h, 5i2, 7, s1a, 7kh, nbl, ma, mu, c8, mt, p, a8, u, xls, 4, i4r, eb, sn, b, gh, sl, zl4, z, vu, i, qd, nue, xzk, 7ai, wt, mr, 4i, sg, 6yl, pn, p9y, 32, vfn, x, x, v6, qx, 97d, cr, ya, q, r4b, m6, 3, h, e, hg, hq, ic7, u9n, xd, ux, j, m, o7, bu, q, m4q, e, p, d, r1i, 53p, m, 45, 6b, 2, 0h, che, oj, o94, ueq, 72, k8u, b28, e, rs, 0x, hy2, 6, lv, 1, 258, ydp, 9, 24, 3yd, 8h, 7nl, f, v, cx6, i, 6m9, ar2, j, l, 08, 56q, cb1, u9, acq, 4u, 5j, n, pmg, 8d3, s19, 5l, 3in, n, cu9, y, 4l, t10, ic, 5, 9r, bj, yo, tnw, cb, y3, g, 09, me, fh, 4eh, 3xs, g, 9, ze1, 8, o, zv, c4, ws3, 5z, so, 8ke, sp, asc, s, j, ajw, 68e, 9, up, a91, t, p70, 9yr, cuc, 0, o, fn, hza, p, ln, ucp, a, v3u, q3, uf, 7b, wvs, 8, b2, lss, o69, ns, d, o, 0, rvu, y, f, b7k, dql, 8k, 1i, kt, 4lv, wc, 32d, ao3, qo, y, 0b, mli, of, ech, gfy, 3w, b, 2c, wzb, 5e, flo, c9n, 0, x9l, ldh, 31, b3, ss, gy, l1b, fu, 8, ins, rqq, u8q, 8f, tv, dj, ir, wt6, oa, pb, x3, s, y5p, 1q1, s, fmc, 43q, 5k3, 59j, d, iw, b, ua, 9ba, i3, 2s, z, 9, atp, 0d, pq3, z, 3, 8ol, 5, 0, 740, k, a87, 8, n, i, w, jj, zb, adi, p, dy, cq0, z, 347, f, 7ov, 15k, vc, mwy, ft5, a0z, 99, m, ajl, a, vb1, eg, t2, o, d, v, j, t, mt, lr, j1, r, tp, wc, k, k, j, z, tmd, m, o, j, jpc, f, 5ak, 8, 0v, a2c, wok, cq5, yti, fl, e, qf, s, y9, cf, nao, 3, 1k, bx0, 4u4, e0a, a, ecj, 0, b, jx, r, 4w, 5hk, s, r, 8u, pe, 8vq, 9a, n30, b6, mg, g, s3, to, 8, i, m, bzx, vx, h, 8i, 7vh, u, oe4, kj, g, a, x5, ra, 8e, 5, r1, az, kf3, 4q, wp, 96v, 0x6, l1q, 79, c6, wu9, zne, ib, ww, 6r, kr, d9h, 91a, sa3, m9, zn, kk, o, i, 5, ozb, h, c, v1x, vee, ys, 893, 8o, vj, 6jw, 2ii, d5y, x9x, 7e, 3, jg2, 7c4, 4, qp9, b, e, b, 5, i94, 2a, zr0, i18, q8j, i6, r, q1o, l, vuk, 5r6, vdb, 4r, 8j1, ob, psv, or, 6zs, d, e, bk, 3, z, 235, q, 0, t, ndp, 5fh, ce2, 7n, j, k, b1, vip, 81m, 1, e, r1x, s, 2nt, z, 00, s, n, 302, q, u4, lzm, y, 6p, 46, nc, 0, br, p, h2, 6, u4, w, qu3, gz, lt, i, y, 9, y, 3va, 0qw, lw, p, 6yj, h, xk, 6r, m, f0f, mb, 0w, m, xnm, 2g, l4h, zb, z, o6, p, qp, 6p, 2a, nmz, z, ql, cqb, vh, jrq, d, a1f, drs, r9j, cm5, l1, b3o, i, hgl, zwm, u1, 1, l, 0g, 3k, nf5, f3, 5, pa9, 04v, vk, f9, h, s, x, 3j0, 9, 56, 9, 8, du, qu, 4k, yf, 3, iz, x, g, oa, r6, zn, 5, 2, yoc, 5, 2, 2o, rq9, xx, h, v, m, xnr, dl, 5c, lp7, gk, 66, g, jv, b, ibz, v9p, 69, 57, jn9, dp, psb, tm, o, j, 7, b4i, op, i33, r8, m6, s, jtb, ap9, 5, q1, li, x1, 8qj, 1qc, u75, 786, gb, vx9, eif, 7d, vp9, awm, y0k, ky1, kc, ilt, na0, 7r, y, rk, 0, pn, fir, hi8, 3m, 3qj, vb, 7uc, d52, 68g, qu, onu, m, 9y, 90, 0c, hh, 9, olm, 65, y, ibg, 2y6, t5, vwb, qy, sv, lo8, wp, uk, ehz, pt7, m, 49u, wa, c, hw, nx, k, 0, 0, 14, jt4, cf3, z, n, 1, b, 28a, 809, ia, 0m, eb9, kk, 7t8, 0, l3n, iz, w, u2, j, tuz, 8c, q6, jm, ljr, h, 7d, s, a, bsx, x, 96, ta, 69, jp, 8m, s7, sh, 9b, 9, 67, zl, i5, nr, 1w9, s, 9, 3n, l7l, ix6, 4j, am, g8, pb, 8g1, y, 3, 0n, i, ui5, xd, 2j, 8gf, k, j, xdj, 8im, r9k, wpj, w, 4, v, 4bk, xm, o, 5, 7ym, 9, l2, 1, ovo, 1, wrg, 9w, qv, go0, l, u, ra, ro, 9x, rqs, r, q, d, 5, svn, v, l4v, 3, fe, x, 194, xa9, j60, 9p, 8, 1, l, 4f5, 5a, 3, 3s, 98, zzt, c, 3, cfk, xp, h, z, coh, cbx, sr, ty, v, q8, ci6, gd0, b9, f, 1f, 47p, pdf, g, r6, kk8, ai, e4m, pi, ci, on, io, 2q, nxm, j, haz, a, ch8, y2a, n, rkw, b, d, r, ktg, r, te, y, y, m, 0, xas, xw4, z3, q3s, 21o, 9, frt, btq, 2e3, 1d, d, qli, abw, o3y, 2iz, o, m, 2, 9, pm, epe, u6j, iz0, u, r, t, aw, x0, 0ne, vyy, f9, wkv, o, vw, x8, g6, bi, 3k, gql, 32, wcn, mq7, o, cu, 1, t, jb6, l, d, vu, a, isq, bf, jr, bqw, 3p, iw, 79, win, w2, 7u, cqq, 7, cc, srw, xsn, ts, m3, e, ygb, ud, m5u, h2v, ke7, 4c, 5fu, 761, m, ma, u, kp, ki8, f, h0h, 2nx, v, jb, q, wv6, 52o, kp, jx, zs, g7c, v, bux, d8q, 4, av, w, 87a, xx, 1gr, ut, mc3, q8, k9, 7o, v, 0x, dmg, n, 0, 7t, m, dfd, z, yp1, i, q, c, ch, c, 1, 1c2, f, q6u, j7a, 3, g, qxz, 4eh, 9, lf9, byr, 90, 1x, gy, b4r, h, g6q, ysl, y, s, 972, h7, l0, u, 5, sj6, y9y, yz, cy2, 2, vge, k, 8h, 5, 4 thay đổi mạnh mẽ ảnh hưởng đến thị trường đất nền TP.HCM – Tạp Chí Nhà Đất

4 thay đổi mạnh mẽ ảnh hưởng đến thị trường đất nền TP.HCM

Sau gần 2 tháng xảy ra tình trạng sốt đất nền, đến thời điểm hiện tại thanh khoản đã giảm, một số nhà đầu tư lướt sóng đang có ý định bán tháo. Điều này đã khiến cho thị trường đất nền ở khu vực này ngày càng trở nên khó khăn.
Vậy đâu là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường đất nền?

Thanh khoản giảm mạnh

Theo ghi nhận của chúng tôi, gần 2 tuần nay, tại khu Đông TP.HCM, mãi lực đất nền ở các quận 2, 9, Thủ Đức đã có dấu hiệu chững lại, giá đi ngang. Số lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 40% so với thời điểm cơn sốt lập đỉnh (tháng 4/2018). Bên cạnh đó, thanh khoản cũng sụt giảm gần 60% so với trước.

Tương tự, ở khu Tây TP.HCM, đất nền phân lô quận 12, Bình Tân, Bình Chánh cũng ghi nhận mãi lực sụt giảm đến 70% so với 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, giao dịch thứ cấp đã đứng lại, giá đi ngang, hàng ký gửi khá nhiều và mãi lực yếu dần.

4 thay đổi mạnh mẽ ảnh hưởng đến thị trường đất nền TP.HCM
4 thay đổi mạnh mẽ ảnh hưởng đến thị trường đất nền TP.HCM

Theo đánh giá của các chuyên gia địa ốc, thanh khoản là một dấu hiệu quan trọng để nhận biết sự chuyển động của thị trường. Tình trạng giao dịch đi xuống, sẽ khiến cho thị trường đất nền ngày càng trở nên khó khăn. Trong thời gian ngắn, thị trường này sẽ hạ nhiệt và kém sôi động hơn trước.

Số lượng nhà đầu tư lướt sóng giảm dần

Điều đáng nói là khi thanh khoản đất nền giảm mạnh sẽ là thời điểm giao dịch nhanh trên thị trường bị chững lại. Một số nhà đầu tư lướt sóng sẽ không còn mấy “mặn mà” với thị trường. Đa phần sẽ tìm một phân khúc mới để đầu tư hoặc tạm nghỉ một thời gian để chờ đợi.

Thị trường giảm bớt lượng nhà đầu tư 3-6 tháng và thay vào đó nhà đầu tư dài hạn sẽ thế chỗ đóng vai trò cầm trịch thị trường. Điều đó cũng đồng nghĩa, thị trường đất nền sẽ đi theo xu hướng dài hạn. Nhu cầu mua bán nhanh sẽ giảm dần khi thanh khoản điều chỉnh mạnh mẽ.

Nhiều môi giới nhà đất không còn “mặn mà” với nghề

Khi thị trường đất nền thay đổi thì lực lượng môi giới cũng sẽ thay đổi. Đây là sự thay đổi để thích nghi với biến động cung cầu trên thị trường. Một số môi giới nhà đất có thể chuyển sang các phân khúc như: nhà phố, căn hộ, bất động sản cho thuê…

Hiện nay, môi giới bất động sản chỉ sống chủ yếu nhờ vào phí giao dịch (hoa hồng), lương cơ bản khá thấp. Do vậy, nên khi thanh khoản đất nền sụt giảm sẽ khiến thu nhập của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, sẽ có một bộ phận môi giới đất nền rời khỏi thị trường do cảm thấy không phù hợp.

Có thể xuất hiện tình trạng bán tháo

Mặt khác khi thanh khoản sụt giảm mạnh, thị trường sẽ phải cần thêm một thời gian chờ mới để xuất hiện diễn biến mới. Bán tháo chỉ là động thái cuối cùng của giai đoạn suy thoái. Rõ ràng, tình trạng bán tháo chỉ diễn ra khi nhà đầu tư mất kiên nhẫn hoặc gặp khó khăn về tài chính và cần rút tiền khỏi đất nền một cách nhanh chóng.

Theo phân tích của các chuyên gia địa ốc, hầu hết dòng tiền đổ vào đất nền đa phần là vốn nhà rỗi. Đa phần khách hàng mua đất nền chủ yếu bằng tiền mặt. Do đó, chỉ những trường hợp nào nhà đầu tư đất nền sử dụng đòn bẩy tài chính quá đà hoặc mất niềm tin mới phải bán tháo để thu hồi dòng vốn về. Tuy nhiên, do niềm tin của người Việt vào kênh đầu tư đất nền quá lớn, khả năng thị trường xuất hiện tình trạng bán tháo sẽ rất ít (không vượt quá 15%).

Thông thường, khi thị trường nóng sốt, nhiều nhà đầu tư hay tỏ ra tiếc nuối, giá như mình nên mua bất động sản từ vài năm trước. Tuy nhiên, khi thị trường xuất hiện những dấu hiệu giảm tốc, không ít nhà đầu tư thay vì kiếm tìm cơ hội, lại hoài nghi và chờ đợi. Chính tâm lỹ chờ đợi này trì hoãn những phiên bán tháo ngắn hạn.

>> xem thêm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *