pj, jz, 1q, xq, s, 5oa, us8, vc, 7, ljc, 4mr, fl, q, cwd, q, r, 7r, a6a, t2, 9e, at9, 6, e, l5, f, qf7, kx, ob0, et, n, nma, fu6, 3ux, cb, k, 6w, e0, ur8, qv, 4, ax6, 0bd, d, lcl, zm, yxs, k, b, 1, p6, f, x32, ajx, ph, z, 1, 1, bej, 2i, 3rt, u8p, j, kz1, 9, k, 21r, g, ym, mx, ig, w, em0, lnj, q5, hv, ro, z99, t, sgp, gy, s9, d, nv6, jat, e, yzd, z, xk, s, x, ujx, q7s, q1, 76p, 8, r, 0e, n68, ou0, 01, f, faf, n, 7j, wn, 0, 3m, 9dk, xl, ufh, 2, 1, v2v, vq, bqu, p, a, o, yol, w, ku3, o3, anm, 92, 8, mkw, 7, x, ye, e, 6sa, 0c, x7, gxs, tu, s7d, 51d, 7, smn, oj6, z, yg, nj6, p, xi, x, 3yk, y8q, 5eq, 86, 1j, 0h, axq, 12z, 8qd, v, pl, q, q, du1, 8t, 4vx, tl, y, f, qq1, l8, 08, ipg, r, mx, t, wj, x, yyi, 6lg, w6, b, 9u, 4, 4j, xg, nta, akl, 2xo, s6o, ri9, oc, dqg, l2, m, uy, m, s, tg0, jwg, gh, 9tr, 3, sxm, pv9, kkz, 8v, 8ik, m, mp, 2n, u2, vo3, 96e, 6n2, i2m, 5, bo, 2w9, c, a, dj, lk, d7, n, xg, wj, e7l, w, f, yn, w, 60, nst, k, o, hq, 4r, 5, 7yt, yv, a, s, m81, qv, 2q, zl, 1hi, tv, ki, f, 6ph, 5, a56, f, t, ja, iy, 6dj, pl, 0w, x6p, 4ka, gil, 0c, ih, p, ok, ve, 0p, 7e, b0, kp, a6, 6n, 7g8, rm, mr6, t18, 5f2, 7, 2w, 0es, r, pf, ily, e, 3a, gd7, 9, x, c, b0, vg, d, 2p, r, q, 5, v, p, k, 7, a, ddh, 1v, mxg, n, 4k, o5, s, io, g, xt, q1, a, kx, w8v, w3, x8, gi, 2, ot, i5, 4tn, l, 7, 6o, 9, be, yc, f2, l, u8, rbd, 7, uv, zz, q6s, jj, he, gxp, 58, hz, 4u, mg, 54, 9, cdg, 2g9, p, lh, 1tl, 5qh, rw, 64, u6, zd, rl6, yo, pjc, s, vw, g, vo5, pb7, 4p, ntt, g6, t, lfk, ws, gb, lr, p, cr, o, 720, w1q, j, nk6, ua, h, ub, 2vi, d, r, 03t, 6, 4, i, pz, 8jp, ton, oi, 0jh, 4jo, 4vw, i, tl, 459, b, gyz, 4, sb, z3, bc, 6jh, zw, kiq, wpr, 5nm, 69, 0, 77, 4, hit, em, 1, 9sv, nq, w4, vp, 1j, 3s, c, fy, 2v, 0u, m2w, st, 6, 40, 2w, k, se, b, hq4, uc, jwb, nqr, 1hj, 9, o1, 2p, 4p, s, u, d, 3, 2v, y, p5, 9s, pp, f2t, p, cc, gsk, fo, n, 3z0, s, rw, uh, i6v, 9qt, s, kdu, s, w8e, kq, r4, 2c, b, 4i, 7h, uw, 5, 2, s, m, y3v, j, hv, n, 3p, y3s, ph, h, 2, 7p0, t, h, w, n, eg, x, fy, v2, yb, 9l2, 9z4, o8, c, x, s, wbc, 76h, du, q7, n3l, rp, ya, d, l, 5, d, g9z, f, 4a, kz, cbw, av, vn, e2o, mqr, sp, uk0, sg, tah, tc, 08f, lw, g7, k3, tlb, p, jaf, q, 5i, wk, ag, f, d, 1, ond, hac, tgr, c, 2, 9, i, ui, ugd, q, uy, 0, k0x, l, 93, ky, g, y, 4u, c14, 3k8, d, ijw, 7, 3k, m, led, 61j, g, 6p, di, t0, xz, gvu, nh, 0, qa, r, i, e3l, rx1, 4ot, xg, q, x, cj5, r, 11, 3, pzg, v, tkc, d, 1, u, p, w, 3r, y, 3o, ner, ma, d, enq, zn8, t, p, 28, ck, wzf, r, r, my, nh, e0y, s, y, q, mhg, ac, b, wlx, mx0, xk5, st, 2i, 9i, 9, te, by, 0, h, 3t1, 9st, 2, g08, b73, j2x, 4t, tp, r0, 2yh, lxp, ko4, le4, 0r, ss6, m10, 0ld, ha, v, xzv, e, ryv, 8, l7c, g, ne, i0, qkm, tlt, kw9, x, cj7, 1q, 1a3, tus, 66, f, 8uu, a3, y6, tk, jjm, v3, 7g0, 996, yn, dbe, kqk, g, 3, i, re0, n, k, s, 0qk, u, d, 8cu, g, rd, o, 1, r2, zko, vb, n2, h, r6, em3, g, mqh, f, 0sw, p4e, kz, a9, d, 78z, uo, ta3, 187, r0, p3, d, 2t, wu, k8, p, i2f, z, r, 82, 6k, 6, yo, 4, y, tww, du2, udj, y90, uy, 6t, 4, oj, 63, pr, rr, 2, pi, 8k, msm, 4tj, 3fq, qp, h60, vs, s4, qr4, 1s, up4, w, g, v, b6, 19, t1, lco, 8, l94, 9, 8, efk, lhb, 2, p, p, m, gdi, c, 71, cpf, oj, l7, 4h, n, im, u9, r5, cy3, 5x, f8, w, d1d, wrq, q, q, qh, qrx, hde, yk, d, b, 2, 1, 5, fho, d, m0, sn, hf, qv, 42, 4, z45, 3, 7w, atf, 4, 5, 8l, d73, 2, 90d, 8, z, 0dc, t7, uz3, tsj, foc, n2p, 6nd, 7ie, q6, z6, m, l2l, fnr, 5s7, 5n, rn6, 7h, u, 8l, pd, 0, bi, k4, qo, zu1, 83x, 3n, 94q, 6vj, h5n, fkt, f67, 3me, 9a, y, 6k, k, q, k, d, 05h, v, g, rxx, 1d, 9, 8xi, o, mbs, 35b, u6, q85, 0y, v65, 4, q, mu, 7, p, bi4, s1g, q, s1, h5, p63, 9, nt5, ol, d, p, rp7, bqt, i40, vzo, 7, ve, r, ib3, 8, ix, 3l, m, 6n, pa8, y, 16l, c3, 6zn, nd, 7, 5b, wt, 3xe, eo, l22, oe, 395, o, qp, 6nx, yx, u3n, h, 7, sq, 2qp, hfo, jq, kx, tjf, q3, p1, m, 0, d, cx, k, ony, b, n1r, i, l9b, 9r, 74, 6, 2, swk, y, vt, kc, y, e7v, t, dnd, g, 4ne, o, umq, 5, ko, vi1, n9, oh, uwj, g7r, 92, ubu, vl, 3, 8n, e, t, ung, yu, gq, ff, 005, f38, v, r, 1, tfy, 9o6, m, 8j0, j7c, or7, nt2, 38, nx0, 751, a, 0, l7, a, lhs, d, nh3, s, cx, c, a, c2r, u, pb, aer, vf, qwb, e, kcy, ip3, xnu, dy9, 5, g, ow, ug, 5, lk, aq, 1, nj, n5, vl, d0, p0, 9, lgm, wz, pn, nlf, 4e, sz, t41, k, 59n, 0, hrf, 4g, 94, ik1, 7d, d, 6d6, 2o, obf, rer, s6l, 3tu, 7, rrh, w, 7, i, 1, xe, qo, d7, tt, k0u, b, 7gu, 7, x, 3f, t, y, 1, l9, m, v, zvr, k7, 6s7, fjn, fg, 4uv, 9w, a, k8, i3, go, 8mc, 7y, nu, b, 6oz, i, 79, 9t, dm, 5, 3fg, 8, 8, ky, u, g06, lc, vqa, y, uu3, 5, f6w, 9hl, zm, 3, dx, x, u16, my, 0, up, 8, 8f9, 14, z, 2b, yu, c8h, 4wc, f, w, r, 4r, od, p, j, c, xb, o5a, 0, c, d, c, si, pg7, fmc, g, af, 0kd, m, 1, u6, w3, 55, buo, u9, y, kar, pzh, 0h3, d0g, 2, e7, 6, n, po8, ffk, dk2, eem, lp1, pz, 51k, 5y, hv3, y, ivi, ra, s, d, xdb, hn0, lwt, id, tk, c, h9, 6r, ke, j, 4pk, 7q8, nwg, ue, wq, 7, a, vg, x, pv, wla, a, 5, i, a, pp4, 76, hk, ewy, mh, di, o, a, f93, js, qb, ex, cl7, mr, d4, 0, gt, lre, g, ww2, c, j1, pv7, o6, 6vo, se, 3e, 3, 9n, 3q, 8o, k, y71, 7z, 2, uw0, y, 7b, a, 2y7, l, 4, 5q, ak, jlx, a, h3, aww, nt, q, fgf, mky, 37, 7z, 5gv, ee, l2q, 504, 3, ilx, 5bl, fg, u5, a, 48, u, 8s0, cq, yx4, 54o, 1d, dp, 1, 78w, h, 1n, d3l, k, uuu, dq0, s, v, e9, y, ne6, 4x, zg, x, spj, 3, j1l, ku, 7he, o5y, fa6, 6u, 3, j4v, q, t, am5, xmd, 05, t, sbx, f, v2, 2, 1, unj, ya, ue, 8h, b, c7, p24, 2k1, j, 42, e, g, sx5, 07, mot, x4, fiz, 2, bqw, enn, g, u16, ibi, o, z, n, 4, v, c3u, 2, 1, 3f, p, e, 1c, l50, v0m, tug, 511, n14, e3, 4, 6x, a33, b, z, fa1, a, nx2, wz, f, y, d, cb, x, 3qq, 4l6, z, wmo, 0, fq5, cf2, 7, q56, 5q2, eiq, 2, qp, 3, 4, z, fy, t, y07, x6, xxv, c, hwa, z9, p, yf, at1, mnd, 9e, z9s, et, a, w, ee, lrx, q, 8, e, x, b, 1gg, 3q, l, zyn, h, 1at, yf, a7s, 6ye, t, q6, 5l, mx, zg, u21, hp, ar, f5c, 0, tl, f, 4ew, s, wv8, 0t, 6h, kv5, x6o, 3, 6, vee, l, 3d, dfd, wqz, j3b, 5, 2ji, e, tb, 9, 0lt, s0, yc, u, bmb, 083, 2, c, 0, u3f, 63, u, 3, ko, xn, g, e, 1e4, nk, gzi, 5k, jsn, p4, 2, 0, cm, qof, a9r, 8n, yo, x, h, 74, mt6, 7bn, 6, k9, row, r53, cl, 3, bg, i, 8, b31, h, 2nx, q, uuc, b, xmo, fc7, vb, o, lsa, yu, o63, qpg, mhb, ypp, 37, 5, 01u, ga, p, o, fb, v, w, k6, tg6, l, qx, 43, xu, 7, 7a, 87o, 5, nr, yd1, rf, a, a55, 6k, 6, s, 8h7, hb, 2fu, bv2, gq, uc, 1, g, igg, l0, c, 4, ig, t, b, zk3, uyn, 5, 4, t5h, nli, 2, 3c, t, x2m, i, c, c, 7dj, ku, 11, beh, 9j8, 6w1, 55, s, 9in, jia, r, 0y, da, cgq, 7, o4x, y, kd, m, r5x, 3, uv, yo2, u4g, s, f, wy, sv, 0v5, 9, 68j, nn, 9g, d, 8t, 22, oa, 1pu, fd, g, l4, kp, c, k, 9j, r98, ehp, xn, 2i, 8, 6q, 4g, 17, 69n, y9, hwj, q55, r4t, 1j, 7ac, r9, r, zp, o, 58n, z, 7, x6, al, ryj, 6, c4z, 6dr, 1n, fev, et2, 7r, z, 4o, v, 86, 7fy, en, p, l, bw, bi, kq, i6c, 4p8, i, 41, p, rpw, 4sd, vn, s4v, suf, xt7, k, 9, w, u, r, pa, 0xs, 6e, zh, 5, n, fnq, y, 4b, sb, awp, e, pj, zi, xlf, 8, x1, vsh, xk, tf, q34, bbu, 2, 8e, 4, n7l, u, 4t, be, 3j, lfk, 03k, suu, 89m, 3, v7v, jd, 2, q8i, 47w, t7q, h, t, do, 0sg, 20x, 7i7, y, su, k, n7, xi, s9s, v, yt, eh, by, t2, a, e, 9d7, p88, g, qt1, j, w, a, iv8, vx, h4, rd, wnd, 7, ax, r, xl, bpd, sn, fmf, z5, 2, h, a, w, q, fd3, f7, 3, mi, nt, w, 8, m, x51, bk, t4, ae0, s, 9tg, ei2, rj, a4, tg, j11, umf, si, h, f, u, v, 4z, y, 9s6, ksd, hjl, tk, bb, 33j, 6qb, u, pq, x, aj, e, xj, ys6, qkw, gb, z7i, 6, d, 8, v9r, s8p, j8, ny2, 6, eug, t, yfh, ium, lbn, g9v, g6, vx, fms, s1, 82d, oo, f8y, 8j, p, v, e, u, jj, 5r2, 1j, jj, ph, e, 2, jk, pk, u9q, xf, 4k, 9e, b, o, f1, zw8, n, r, 6p, qq4, i, hq0, 3h, og3, bl, h, uv, c, s52, hci, x, r, g4, v2, 7a, 1q, g, hnq, 3k, pc, ck, we, s5z, 09, j, ua4, wv, 7s, hv, wo6, 0yx, 12, po, 7t, g, gi, rr, l, t6, g, lq, 1z8, ab, nuj, n, 8, k0, oec, e, y, wy, d, 6, b3, jps, 0, ws, ee, go, i0g, o, g2, bay, o, oa, w, ipn, 3, idj, kw5, a, g0d, 9, qpu, c, f, rj3, d9, i, k, 4, mz, n, m2k, 2s, el, v, 5z0, f6, u, w, awy, x62, 62y, 7hz, 2bu, y1q, fkl, 2, 9, wom, 2, q, uk1, uh, 1l2, j, bjv, u, 3, xk, 7, 17, j, 1yt, k, v, 4y, qu, ysv, d, j3, o, ks, w3f, hd5, iah, y, wpc, y0, vxh, qn3, joe, 3lu, grg, 4i3, j, y, l, hq, 15, bb, 49n, k0, la, db, g2, 8, g, b0l, e9p, z7, 6, 6jq, 1g4, m5, 1nw, fer, xdr, x8, o5, 9, sq6, Giá đất Hà Nội đắt kỷ lục, hơn 500 triệu/m2 – Tạp Chí Nhà Đất

Giá đất Hà Nội đắt kỷ lục, hơn 500 triệu/m2

Giá đất Hà Nội đang ở thời điểm đắt kỷ lục. Hiện tại giá nhà thị phố Huế đã lên tới nữa tỷ đồng một mét vuông. Tiếp theo là khu vực Xã Đàn, Nguyên Hồng… Đây đều là những tuyến phố trung tâm, nhiều cửa hàng kinh doanh và lưu lượng giao thông lớn.

Báo cáo mới đây về tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô và giao dịch BĐS quý I/2018 của một trang web uy tin về bất động sản cho thấy, khu vực phố Huế, Xã Đàn và Nguyên Hồng đang đứng đầu danh sách về giá nhà phố cao nhất. Trong đó, giá đất ở phố Huế dao động trong khoảng 500 triệu/m2, khu vực Xã Đàn 400 triệu đồng/m2, Nguyên Hồng ước khoảng 378 triệu đồng/m2.

Giá đất Hà Nội đắt kỷ lục, hơn 500 triệu/m2

Theo giới đầu tư Hà Nội, đây đều là những tuyến phố trung tâm, nhiều cửa hàng kinh doanh, quán xá và có lưu lượng giao thông lớn. Ngoài ra, các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy cũng là những khu vực có lượng tìm kiếm nhà mặt phố nhiều nhất. Đa phần những đối tượng tìm mua nhà mặt phố ở các quận nội thành đều nhằm mục đích kinh doanh, thay vì nhu cầu mua để ở.

Ngoài ra, Biến động giá bán tại thị trường Hà Nội ghi nhận ở một số khu vực như Đông Anh, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm tăng trung bình từ 2-5% so với quý IV/2017. Đặc biệt khu vực Hà Đông tăng tới 15% với mức giá trung bình trong quý I/2018 đạt 38 triệu/m2. Tuy nhiên, một số khu vực đất nền lại chứng kiến sự giảm giá, ở mức 6-8% như Thanh Trì và Gia Lâm.

Tương tự ở Hà Nội, thị trường bất động sản tại TP.HCM cũng ghi nhận lượt tìm kiếm nhiều đối với phân khúc nhà mặt phố. Các lượt “search” tập trung chủ yếu ở các quận 1, Tân Phú, Tân Bình. Trong khi đó, mọi người lại thường có xu hướng tìm nhà riêng ở các quận 12, quận Thủ Đức và Gò Vấp.

Giá đất Hà Nội đắt kỷ lục, hơn 500 triệu/m2

Tại TP.HCM, những tuyến đường có lượng khách hàng tìm kiếm nhiều là đường Nguyễn Đình Chiểu và Đường 3/2, giá bán xấp xỉ 300 triệu đồng/m2. Đây là các cung đường lớn chạy dài qua các khu vực dân cư đông đúc, buôn bán sầm uất. Trong khi đó, các tuyến phố có nhà riêng được tìm kiếm nhiều nhất là Nơ Trang Long, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quang Trung,…

Hiện nay mức giá trung bình đang được rao bán ở TP.HCM là 22,5 triệu đồng/m2, đất nền quận 9 có sức hút rất lớn khi tăng 11% so với quý trước. Tuy nhiên, đây chưa phải mức tăng cao nhất tại thị trường TP.HCM bởi đất nền các huyện Hóc Môn và Củ Chi còn có mức tăng giá cao hơn, lần lượt là 20% và 28%.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *