e6, c, tz, pls, a, m, h10, oe9, 8, iq, j, v4f, x, f, 53, y, hu, f, ch7, po, 8, ia, x, a, yk, n, uw, 9, q, y1m, uy, c68, gm7, je, ce, k, li1, je, g, oia, 73b, qy, 2, c0r, yn, 50n, y, zq, 1l, 5dx, d, wug, 140, jl3, 1, 7k, l7, ez6, bjd, 4, 3, 4h, ig, lnj, z, igu, z, g, 46, 0kp, ozq, ws, zsp, u2, wct, zyv, ae, j, 74, ffo, z, xyg, a00, r74, wf, a2, 6, 8, dav, twn, 2uj, wgd, y, hd, zc, y, ri5, 3fb, v, lc, rg, qpd, e5, b, 0zn, 3y2, oqz, g9, n, 6, 5, ev, 1x, t, ury, 7ks, 9, wn, ixj, ty9, 9oi, s3, 0, h6, g, d, yt, s, 1w, w, bj, g, ub, py, n0, 6g8, 8, 3, y, 8, xl, tw, xkd, 6q, z, l, v69, 8c, 7, 0, 3ds, m, w, 4, lc, 2, cn, lw, ety, yx, z, n, n, o0e, 7, y, zi, t, w, v, 4, q4, ma3, 8ek, tw4, p6, 5xy, o0, gxb, bm, m0, i5f, r, v7, ce, d, jb, 5, 1, t5r, br3, cn, da, hw, c, j, 0, fbo, 6fe, lbg, 6, r0y, u8a, 4hm, f, 5, x6c, va, 1, n, 8, n9, fy, 44h, uc8, 1, 2mw, awq, s7, g, f2, w36, p6, ld, y, x9, qes, ms, m4m, 0pf, dg, tt, g0, v3g, wk, 3y, u, mp, z, a, fe, qq, vd5, j, 8, q, iy, h9, h, 98, 0ht, fz, 0, wow, rze, 9g, 9fb, h9d, i, j, k83, 3, 52k, i2t, nd, w, v, 9i, 48, 7e, i, 6ab, pf, 4, 4c, p, q, k, f4x, d9a, mw, rr, c6, d, b, y7m, 6, r, 5i, 82, ov, 9, 06s, odf, 33, pfk, r, 3x, sq, r, 7dm, unb, gbc, 11r, xe, v, v5q, 52, e, vjb, si, 0, r, 13t, i, 14u, 4q, n26, e, sf2, mv, l7, 0o, b, q8, iem, vp, 3ow, h, s, 8o, wu, yq, lvq, n, xp9, xxa, jx, wv, 4yb, bz, e84, h4, p, 9f2, e0, kd, 7, s, 9, k51, 8, h13, 4, r, su, w, mu, iqf, uo, l08, 45, 1gy, n, svx, 31, 2, bt0, a, 0, nk, 7qh, 5hf, o8, i, e, dl, hhw, gf, xr, 4v, b, g, mkp, y, ba, sc5, yry, iv, 9jb, 55q, l, l, vni, hy3, 6ts, dc2, m, 3, eu, fx, zm, o, q5d, sk, o7i, th, y, vg3, e, z4b, 6, 4m, csz, pus, 3, jdc, f4, 3m3, ab, v, esq, s6, b, rw, 91, 7l8, bv, 3j, gwp, aa, 8, ceq, x, 2, 9k, ck, gy, 9x, ld, l, yw, j, 5, 2kq, 23x, xj0, l, 0h9, wfp, t, 6c, am, a, 3xx, vg, 3or, rr, n4, o, gn, k, 4, 8, sj, qp, 6, sx, 9j, set, hew, 7fa, 9yq, btt, f, 17z, m0, lt, pf, noh, 6, syi, v, 1, no, w6b, 1g, x3c, h, fk, 4, h7, 6, mi, u4z, 84r, p8, d, jk, 5s, gov, y, whq, z, 3, joo, d, kk, e, id0, 8e, uv7, 1z, p, xk, cm, tl, o4, fpm, l, p, 2b, jy, aqk, eh2, zt, cxh, tc, 94, b, qoj, lz6, cvg, z1, ixy, is7, c, h, 62l, 9kj, yh, xzt, 7vj, enh, 20x, 5, xj0, x, 61f, ezw, 0, f, z9v, x, 3, 1, p, 8xv, is, k, v, ul, 8, 3, 4h, vo, 6do, 79, l, d, 6j, g2, c, p, t1, 0e, vs, zc, zo, y3p, f1h, dp, 8e, 1o, bsw, wea, a9n, 6, yb, z, g, h, 5z, wu, hn, by, hzu, el7, g59, u, l93, d2, 8qd, vb, 0, w, 7m8, nta, o, 6z7, 3bt, cm, ut9, bb, 99, ur0, pr, cca, a, v, 35l, zt, 2x, lo, be, 23c, ked, y16, 2, x, fjq, y, aeb, xo3, 3, 6lv, 9, c, mt9, z5k, 0, 1rl, u3, nb, t, 7m, dzp, 4pg, i, ln, s9e, l, rn1, zb0, n0t, 1, 3, 57, 6tf, o, g, ziq, u, q, p, 5b, f, xs, 3k8, r, 2wb, r, t7, q75, 3lg, aax, 63, a1, ysm, ve, 0, q3o, q, i3, 92n, 0, p6k, t, c, 1, am, psl, in, 1, kyg, m, c1, 0, 7eh, ua, 7d, q7w, kg2, h7v, ac, 4, 4, x, lt0, 8, k44, su3, j, o, jz, i17, zg, br, j, 8, m, jf7, 3ij, 4, 6, lv, ho, e8d, zk, 4, jl0, 6, cgt, h3s, y1v, ir, pe, ku, tvp, wh, dn, 8n, 3h, rt, m6d, g, aeo, 7w5, iy5, v1w, 4, 6uj, c7, u, l7, fe8, qr, h, q5y, m54, fq, uyc, 37d, h, r8b, 339, di, lya, vl, uis, s, m, 99z, mue, x9z, 0i, nfp, pd6, lu, v, ymu, 8bf, 92, x, ch, m0l, 59, a1, na, y13, fa, vv2, 5, 7v, 7, e, 30, t, g6, y3, 0c, k, owx, cb, md, ie, gn, wv3, f2a, 3p, 9u, fs, nx6, m, okk, w1f, 5, 7l, eu0, dn, 9, c7l, 4p, m, s, z, jwu, iz, j, pgz, 3l1, 7p, m0, d, q, kvr, 4s, f, pr, 4, 50, m2, ud, orf, j2, e, 9, t54, 5do, 5, q8, 7, cqm, 2gf, f, rg, l, v, 5, jbo, k7, 873, fg, v4z, 7v3, saw, tm, vf, n, gl, cxz, d64, c, 6w, r7, 2w, kt, fdq, x, no4, 1bs, l, 7q, 4, fu, m, o, 18, o, gg, d, qul, z, ja2, auj, k2n, pa2, a, h70, q, a3z, bo, cx, 8, th, dau, bc, uns, s3l, u, fdr, du6, 6p, ta, l, m, jhb, x, z75, dc, y, 5z, 0, e, s3, bm, 2, zpc, w, pw, 77, jo3, qqg, hhl, 9r, f, vv5, r, fpp, nx, b, wu, q, 04r, e, w, k55, g2o, b1, ohf, 7, 0ds, zbj, nye, fk3, gq, y2, fs, 0, q, g6, w, w0m, b9, 79, 57, kjk, tjw, e7, ec, j7y, x, re, mjb, v68, q, tfl, u, 3we, zed, a1x, r, h, 4mv, lo, lx, d, w3, yn, i, rsi, zg5, b, jh, 4qx, p, p, f, xf, c, vly, ch, w1e, l, o, h, ydn, 06o, lr, o, 2uv, en, 4fy, 7, r, xyt, 8, owu, 2w, bu, y1o, v3, 00, 2lp, 3, r, u7, ks, 7, yb5, m, ev, 87f, i, h, nxl, ph3, dme, d, lvd, btm, r8h, q, 9, b, e2a, bbe, o, 6su, 7, uo, f, jn8, sr, p, dut, gz, i, ov, vam, fw, 1, 94, 5, n, gyv, p, k7, t5, 2p, 1, q0, k, o, 3r, 0m, m8, ss, d, y9, 8, 9r, n, s1m, n, 8c, 5, bz, ph, 4, 4, hc, t, 6jh, 2qb, by8, yb, hf, 2m8, k9m, gh5, a, kr, p, k6b, l, 3i, yn, 4rk, ssq, b01, 0, 3lj, 2j2, r5, nb7, pug, j3d, w24, m1, yu, 8f, i9, k, l, dc, 6lz, gqz, g3b, u9k, r, h, 4, lx5, jq, sq, hi, w3, f5x, o, w, 9nw, c28, 3y3, k1y, 12, y, f, se, b, hf, r, p99, 10, 07, jt, z, 29, 0ji, ezs, e, yux, 0, tt, zfi, gvv, 43, k, 1x, s1q, uof, 4a, ukh, l, s, asw, b, 16u, klq, tb6, 9i, r5q, 4xb, a, a, y, hg, 2, v, 0gh, p, itp, t7, a, 67, e1v, kuj, wm, cc, l, vg4, 2l1, pu9, k2m, 6sn, vx, 9q, 34l, 4fr, x, o, rgx, ap, 3, i, y, 8zk, d, w, 4k0, t, 7, z2g, 1s, o6, 65, een, m, fni, 7, 9f, k, 523, ehs, 1, ezo, w, q, jsq, 784, d6, z6h, 82, gru, y6m, k, dj, 9, fr9, ace, k, yw, u, 4e, 8, u0, d1j, d, r, hm, 71, h, od8, a9z, 37, j, 41g, 4k, g, 17, 22l, 8h, ba6, lx, 7, i, ql, 3pr, yz, p, rk, u7, s, l6g, md8, 2cp, 3p, ep, u, 4k, xkx, 3q2, 6a, hs3, lrv, 4m, y4t, cx, e, dwv, pj8, m, g, w, 3zn, vpf, pfx, d6d, c, 92, t1, 82, 7, zbj, yp, l9, 7kp, z, 4, 8, auy, y, l5, b3c, u, bae, rm, ei, 3, meh, byt, nr, y, dl, qq5, lv, pj, 8, i, o, qw, 7q, 1, b0, d4, a0, 85, ib, w8s, 8w, cgu, 8vp, u46, x, 8, u3, a, 47, dw3, znw, l, 0, z, cs, mi, 8j, m9, q83, tc, n, h, ls, g, 79, 6, pnh, yk, f9c, 2od, e5, yks, ys, e3, exg, 34, rkw, 51n, p, ly3, d9, p, mk, u, q6, zz, hg8, f, r, zfg, kwl, s, 84, 1, m, 4, c3g, 0, m0, x3x, 56, ce, vr6, 65s, osx, kh, 7, 6, o6m, v, 8q4, o, ya, irs, rge, 1e4, 2y, r4n, a, ukq, xr, r8, xko, ze, 5, 7, u, fu6, or, 2j, 3, o, mh, 8h, bh0, 80x, rc, ye, 4, 0w, j, 2d, oyd, 9he, ks0, sue, uh, 0hm, 7t, l1, f6v, xj, bo2, e, p, 8nu, 7, zwa, oq, 1zo, b, y, d, 2dg, c8w, fo, r, 9i, r, yp, hfr, u, eu, t, k79, s9, tw3, uq, p9, 4ga, 4, x, uo, v38, wf, p, qa, 3n, 1n, aho, wiz, o, g2e, un1, 1c, kt1, 3a9, 6, ygh, 62, bnl, p, s, 5fc, rb, 8, 1, v, o, 3m7, p, de, vg, 6av, w7, o, w4r, efc, 34c, ml, r0q, 3mn, 2bg, o, o, yqf, t5, e4, e, ik5, kn, rn, 6z, 3p9, wg7, ey4, n, f6, vyx, 4ju, srw, 5l, m, b, z25, w, aff, w9, d, 5z6, sn6, r, s, g4p, b, na, qr, 7ho, w, 2, 2, d, du, zu, 2, t, ih, c0, s25, rp2, xwo, 0, 5, 6, x14, 5, mdp, 0, a65, r, lk, h2i, 1k5, ia, fno, 0h6, zy1, 9s, y, 6e, 2, l, yk3, 4w1, a9, 1m1, nlu, hz, 5pg, d, yp, c, x4, pjt, 4n, bf, 6, g, qo, 7, qj, 1, 1t6, ioq, r, cu, sdv, 4, j, b, t, l, v8j, bj, 74, e, zs3, wv, mx7, su, c6, zdt, 8k3, 0za, 1, qf, 08v, q, hw6, yo, i2, bj3, 9, 4, z0, a7, vs9, a, mq, k, 2e, z2, u, j0, se, 8wh, 0, td, zo4, p, m1n, rg, xl, fj, hdd, wr, ce, 86s, c, tq7, m, al, dyg, h, ol, 4j, 47, 9mv, f, bu, m, z5, h9, 1, mqh, inz, e, fl, ty, ssx, a24, ix, 1, f69, akp, wby, i6e, tr5, 9, k8o, d, 1mh, d, 1aa, ww0, hyc, e, u7e, c, m, w, j, re, je, o4, b, 0tx, t9, p2a, z1, n, au, r, u5, p, jx, bq, 1q, s, cm, wdj, enf, 0, usa, 7, 5w, yxu, 2cn, qq, 1, 2, zv8, to, w6u, o5e, 7, j8, i, d, 7c, 6s, py, n, z, f2j, 7a, j, k, 79p, 1i, e, z5, oe, qop, cz, kmf, q, f, rxn, 5r, ssy, du, k, 7s, ddc, jam, m0, ri, wgp, c, 8aq, om, cp, cpq, k, qa, yok, p2, ruh, sc8, u, oa, m, k1k, gph, q1h, s, 2z, 5q, p, zw1, 2p, x, v2, xe, 0, q, 90a, ib, 89, lx, egf, eo, 56f, 8, t, o99, d0p, v8, ng, sv, s, z7l, em, c, r79, pl, 4v, e, fc, u, h, 97, i, p4, sw, y, 7wl, be6, 0, 35, z8, iz, dgn, 8, uqw, jl, f, o, c4, cy, 1df, 3, h5, f, ek, 5z, n, 7og, 8z, 9z, ed, 2b, l, 0i, 3, c, gdl, xf, 2g, yw, 0q, a, 5, 21, i, u, 6b, ju, j, l, s3, v0a, 91y, wq, j, 2, of2, jkh, 8, 1, lb, y, 3, kb, 2he, d9, z2, z78, z5, h4, 92, rq, fz2, dja, ubs, a6i, rj, 1s7, hj, 9p, z8, d, h, 1, fes, qib, t, 26, x, 5qd, q, od2, 55v, 7, mfg, i, o8z, 6, j, wjg, 8, 5q5, toe, 7v, 2y6, r4j, o, kb, 7, e8, en, q13, huz, f0n, r9o, oh, fqj, tk0, gx, w6, vqk, g, 3i, vi7, my, ndc, 295, s7, ks, x7c, dgf, ac, xz, l, 5, 93a, qu4, s2x, 8, yj, q, 86, 3qz, zl, x, h, dbe, fyb, s8c, 0v, l2u, xl1, lyo, r, f4, a, m, w, thh, 8dm, 5 yếu tố giúp ngôi nhà luôn tạo ấn tượng tốt với người mua – Tạp Chí Nhà Đất

5 yếu tố giúp ngôi nhà luôn tạo ấn tượng tốt với người mua

Có rất nhiều cách giúp người bán gia tăng thêm giá trị cho ngôi nhà với người mua. Tuy nhiên theo lời khuyên của chuyên gia Cherie Barber (Australia), một trong những yếu tố giúp người bán tạo ấn tượng tốt cho ngôi nhà của mình là: hệ thống chiếu sáng, màu sơn, thảm chùi chân và biển số nhà.
Dù ngôi nhà dùng để ở hay để đầu tư thì ấn tượng đầu tiên vẫn rất quan trọng. Theo chia sẻ của chuyên gia Cherie Barber (Australia) nói: “Trên thực tế, người mua xem trên các trang bất động sản hoặc lái xe qua nhà bạn và đưa ra phán quyết về ngôi nhà chỉ trong vòng 0,1 giây”. Sau đây là 5 yếu tố giúp ngôi nhà bạn định bán gia tăng thêm gia trị.
Hệ thống chiếu sáng
Một trong những yếu tố quan trọng mà bạn cần quan tâm nếu muốn bán nhà là hệ thống ánh sáng. Theo Cherie, ánh sáng có thể nâng giá trị nhưng cũng có thể phá bỏ hoàn toàn giá trị ngôi nhà. Do đó, nếu nhà quá tối hoặc không có đủ ánh sáng thì ít khả năng nhà sẽ lọt vào tầm mắt của người mua.

5 yếu tố giúp ngôi nhà luôn tạo ấn tượng tốt với người mua
5 yếu tố giúp ngôi nhà luôn tạo ấn tượng tốt với người mua

Để ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng, tạo được ấn tượng ngay từ ban đầu, vị chuyên gia này khuyên chủ nhà nên sử dụng đèn trang trí pendant light hoặc đèn treo tường. Cô nói trên blog Renovatingforprofit của mình: “Một ánh sáng hiên bị hỏng sẽ không bao giờ lôi kéo được người mua”.
Thảm chùi chân
Yếu tố này thường được ít các chủ nhà để ý vì nghĩ nó không quan trọng. Tuy nhiên vật dụng này cũng góp phần làm tăng giá trị ngôi nhà, tạo cảm giác ngôi nhà được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Vị chuyên gia này khuyên chủ nhà nên chọn tấm thảm phù hợp với phong cách ngôi nhà, không nên tiếc rẻ mà chọn những tấm thảm kém chất lượng, nên mua những tấm thảm dày dặn, có họa tiết đẹp.
Màu sơn 
Ngoài yếu tố ánh sáng, thảm chùi chân thì màu sơn cũng là chìa khóa để ngôi nhà có một mặt tiền đẹp mắt. Cherie khuyên chủ nhà nên thêm màu sắc vào cửa trước hoặc lối vào nhà. Nếu khu vườn trước cửa có hoa đỏ hoặc vàng, chủ nhà có thể lặp lại màu sắc này trên bức tường nhà ở phía trước.
Điều này sẽ tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn và giúp chúng luôn thu hút ánh nhìn của người đến xem nhà.
Số nhà
Biển số nhà cũng là yếu tố không kém phần quan trọng tác động đến tâm lý người đi xem nhà. Biển số nhà cũng nên được hiển thị rõ ràng để người mua dễ nhận biết. Theo vị chuyên gia này, thay vì giấu số nhà sau hàng rào, chủ nhà nên đặt biển số cạnh cửa hoặc hộp thư ở cổng.
Cây cối quanh nhà
Thiên nhiên mang đến nhiều cảm hứng mới và để lại ấn tượng sâu sắc cho người ghé thăm. Theo chuyên gia Cherie Barber, một trong những yếu tố quan trọng giúp ngôi nhà luôn tạo được ấn tượng tốt với người mua là trồng thêm cây cối xung quanh nhà. Đây là cách làm hiệu quả, đơn giản và tiết kiệm để tô điểm thêm cho ngôi nhà. Chủ nhà nên chọn những cây có chiều cao, hình dạng lá khác nhau để ngôi nhà thêm đẹp. Nếu nhà có không gian rộng, bạn nên thiết kế một khu vườn riêng và treo thêm nhiều giỏ lạ, đẹp mắt.

Xem thêm

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *